HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 021.

Dátum 1791. Július 8.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 35 +4 pagina, összesen 39 oldal. – 1 + 1 + 1 = 3 oldal német, eredeti, dátuma ugyanaz. – 1 oldal német eredeti, (3 példányban), összesen 4 oldal.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a birtok elhatározott elidegenítése előtt készítettek. – Határai, kiterjedése, szomszédos falvak.
Sgribestie:
Az uradalom névadó helysége. Görög-keleti vallású oláhok lakják, 1753-ban másodosztályba sorolták, szomszédos helységei. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épületek nincsenek, sem major, a kamara nem folytat tehenészetet, juhtartást, sertéstartást sem méhészetet. – Kivágott uradalmi erdő, bükk és valamely tölgyfából áll. – Nagysága holdakban a fák fajtája és kora szerint. Kitermelhető fa mennyisége szekerekben, pénzértékének kiszámítása. – Népessége 1 egésztelkes, 21 féltelkes, 103 negyedtelkes és 127 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 4 házas zsellérből áll, összesen 256 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül háromnyomású szántóra és rétre felosztva. – Egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség. – A többi telek arányosan fele, negyede, nyolcada, 19, 11, illetve 7 hold együttes nagyságban, konstitutivum összegzése. – Allódiális földek a maradványföldekből kihasított legelők, nagyságuk holdakban, 20 krajcárt fizetnek utánuk holdanként. – Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma, mentes telkek felsorolása. – Csekély szőlőművelés van, de nem tekinthető promontoriális helységnek, így a lakosoknak csak negyed évi szabad bormérése van. – A lakosok nem a legjobb körülmények között élnek, az 1788. évi visszavonulás nagy károkat okozott állataikban, termékeikben. – Szorgalmasak, termékeiket a 2 órányira fekvő Lugoson és a 4 órányira lévő Karánsebesen tudják értékesíteni, búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica árak az itteni piaci árak alapján. – Fő megélhetési forrásuk a kukoricatermelés, gyümölcsösök mellett a marhatartás és a szénakaszálás, tartozásaikat fizetik, hátralékuk összege, melyet a visszavonulás okozott. – A következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 38 krajcárjával számítva. Pénzen megváltandó és természetben teljesítendő robotnapok száma, pénzértéke. – Allódiális földek jövedelmét több évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, sáfrányosok, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – A lakosok szabadon fűzhetnek szilvából és törkölyből pálinkát, üstönként 2 Ft taxát fizetnek, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilencedet nem adnak, tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Dohánytized, bortized nincsenek, báránytizedet pénzben szedeti a kamara, darabonkénti összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet ugyanígy. – Malmok nincsenek, censusukból nem lehet jövedelem. – Húsmérés árendáját árverésen adják bérbe, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. Italmérés jövedelmét szintén. – Halászóvizek nincsenek, vadászat árendájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek. – Erdőjövedelmeket az egész uradalom területén együttesen kezelik, makkoltatás jövedelme. – Kiadások: a fizetéseknek, deputátumoknak a helységre eső hányadát a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópák mentes telkén kívül nincs más kiadás.
Sorlenzmare:
Kizárólag oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. Határvillongások nincsenek, határai jól látható határjelekkel vannak ellátva. – Jövedelmet hajtó uradalmi épület a vert földből épített kocsma, két szobából, kamrából, boltozatos pincéből áll, istállóból, színből, negyedholdas kert tartozik hozzá, közepes állapotban van, értéke a mellékelt becslés alapján. – Major nincsen, a kamara nem folytat állattartást. – Uradalmi erdő nincsen, a sagribistei erdőben van fajzásuk. – Promontóriumok nincsenek a helységben. – Népessége 1 egésztelkes, 35 féltelkes, 283 negyedtelkes, 219 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 3 házas zsellérből áll, összesen 541 család, valamennyien görög-keleti vallásúak. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 szántóra és rétre felosztva, a telek appertinenciák megegyeznek az előbbivel, konstitutivum összegzése. – Allódiális földek részletezése, nagyságuk holdakban: Legelőn legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók száma, mentes telkek felsorolása. – Szőlőművelés nincs a helységben. A lakosok az ellenséges betörés előtt jó körülmények között éltek, az nagy károkat okozott nekik termékeikben és állataikban. – Fő megélhetési forrásuk a kukorica és gyümölcstermesztés, marhatartás, szénakaszálás, mellyel szolgáltatásaik teljesítését segítik. – Termékeiket a lugosi és karánsebesi piacokon értékesítik, mindkettő 4 órányi távolságra fekszik. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, malomtelkek, jövedelmük összege holdanként 30 krajcárjával. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek. Kiadások, kegyúri terhek megegyeznek a fentivel.
Sorleznik:
Kizárólag görög-keleti oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. Határai, kiterjedése, szomszédos falvak. – Semmiféle uradalmi épület nincsen a faluban. – Sem uradalmi, sem községi erdő nincsen, a lakosoknak a sgrebestiei erdőben van fajzásuk. – Népessége 1 egésztelkes, 20 féltelkes, 47 negyedtelkes, 48 nyolcad telkes jobbágyból és 1 házas zsellérből áll, összesen 117 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – Allódiális földek felsorolása, nagyságuk holdakban. – Mentes telkek. – A konstitutív legelő mellett kevés szőlő, jelenleg rossz termést ad, nem telki állományú földként kezelik. – A lakosok megélhetési viszonyai azonosak az eddigiekkel, a háború alatt termékeiket le kellett adniok a császári katonaság számára, elszegényedtek, Lugos 3, Karánsebes 4 órányira fekszik tőlük. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak az eddigiektől. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, gyümölcsösök, holdanként 30 krajcárt fizetnek utána, összege. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek.
Mellékletekben a 3 helység egyenkénti táblázatos kimutatás a telki és nem telki állományú földekről és úrbéri szolgáltatásokról. – Becslési kivonat az uradalmi kocsmáról kőműves és ácsmunka alapján.
Kamarai birtokok.
(Krassó m.): Sgrigestye – Szorlenczmare – Sorlenznik

Tartalomgazda