HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 019.

Dátum 1790. december 9.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, 2 melléklettel 38 + 4 oldal. 2 + 2 = 4 oldal német, eredeti, dátuma ugyanaz.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a birtokok elhatározott elidegenítése előtt készítettek a lugoshelyi uradalom két helységéről a kamara rendeletére. – A birtok fekvése, kiterjedése, határai, szomszédos helységek, határvillongások nincsenek. – Kocsmák, mészárszékek nincsenek, sem uradalmi lakó-, vagy gazdálkodás folytatásához szükséges épületek, minden allogiális földet és földesúri jogot bérbe ad a kamara. – Erdők nincsenek, szőlők a szomszédos tapiai hegyen, ott dézsmálnak utánuk.
Lugoshell:
Kizárólag görög-keleti vallású oláhok lakják, 1753-ban másodosztályba sorolták. – Határai, szomszédos helységek, határhányásai jól látszanak. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben, sem major, a kamara tehenészetet, juhtartást, sertéstartást, méhészetet nem folytat. – Erdők nincsenek, a lakosok a szükséges épület és tűzifát a közeli magurai és drinovai kamarai erdőkben szerzik be. – Népessége egy egésztelkes, 21 féltelkes, 95 negyedtelkes, 59 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 5 házas zsellérből áll, házatlan zsellérek nincsenek, összesen 181 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 3 szántóra és egy rétre felosztva. – Egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség, 1600 négyszögöllel számítva holdját. – A többi arányosan fele, negyede, nyolcada, 19, 11, illetve 7 hold együttes nagyságban. – A konstitutivum összegzése, bonifikáció ideje, módja. Saját erdejük nincs a lakosoknak. – Maradványföldek a legelőnek használt rész, nagysága holdakban, helye, az utána fizetendő holdankénti 20 krajcárt elengedik a helységnek, könnyebb megélhetésük végett. – Egyéb földek, helyük, egyenkénti nagyságuk holdakban, mentes telkek részletezése. – Szőlőművelés, mint már szó volt róla, a tappiaki hegyen vannak a lakosoknak szőleik. – A háború kitörése előtt a lakosok jó körülmények között éltek, az 1788. évi visszavonulás azonban nagy károkat okozott, remélhető, hogy hamarosan talpra állnak. – Termékeiknek jó piaca van az egy órányira fekvő Lugoson vagy a 6 órányira lévő Karánsebesen, termékek árai az itteni piaci árak alapján 9 évi átlag nyomán. – Fő megélhetési forrásuk a gabona és kukoricatermelés mellett a szőlőművelés és marhatartás. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 38 krajcárjával számítva. – Pénzen megváltott és természetben teljesített robotnapok száma, pénzértéke. – Maradványföldek árendája, mészárszék 4 holdnyi telkét a húsmérés árendájánál veszi számba, ugyanígy az italméréshez tartozó 19 holdnyi földet is. – Nem telki állományú földek: gyümülcsösök, sárfányosok, malomtelkek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – A kamara nem főzet pálinkát, a lakosok szabadon főzhetnek szilvából, más gyümölcsből és törkölyből, üstönként 2 Ft taxát fizetnek, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel nem tartoznak, tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. Dohányt nem termesztenek. – Mivel szőleik a tapiai promontóriumon feküsznek, itt nem adnak tizedet belőlük. Báránytizedet pénzben szedeti a kamara, összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, méhtizedet ugyanígy. – Két vízimalom, kétkerekűek, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Húsmérés árendáját árverésen adják bérbe, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Ugyanígy az italmérés árendáját is, 10 évi átlag alapján. – Halászat árendáját szintén, vadászat árendájával együtt. Egy kovács névvel, adójának összege. Kereskedők nincsenek. Vámjövedelmek, erdőjövedelmek nincsenek. – Kiadások: a fizetésekre, deputátumokra, kezelési költségekre fizetett kiadásokat a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a két pópa mentes telkén kívül más kiadás nincsen.
Satumik:
Kizárólag görög-keleti oláhok lakta, másodosztályba sorolt helység. – Kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Vágható erdő nincsen, csak tölgyes, haraszt, nagysága holdakban. – A helység népessége 18 féltelkes, 44 negyedtelkes, 13 nyolcad telkes jobbágyból és 4 házas zsellérből áll, összesen 79 család. – Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek appertinenciáiban nincs eltérés a fentitől, konstitutivum összegzése. – Allódiális földek nagysága holdakban. – Szőlőművelés nincsen. – Megélhetési körülményeik és viszonyaik azonosak az előbbivel. – az uradalomnak teljesítendő szolgáltatásokban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, nagyságuk holdakban. – Húsméréshez nincs telek kihasítva. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek. – Erdei cserjék jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kiadások, kegyúri terhek azonosak a fentivel.
Mellékletekben táblázatos kimutatás a két helység egyenkénti úrbéri szolgáltatásairól, telki és nem telki állományú földjeiről.
Kamarai birtokok.
(Krassó m.): Lugoshell – Satumik

Tartalomgazda