HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 001.

Dátum 1810. április 12.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 3 oldal Index + 260 eredeti lapszámozású oldal, ebből 112 oldal az összeírás és 148 oldal a mellékleteké. – A mellékletek a kötetben a 113. oldaltól a 259. oldalig terjednek.

Szöveg

[Urbariális Conscriptiók] „Beschreibung” címmel, ezekről a birtokokról, amelyeket a Vallásalaphoz tartozónak, de a nádornak adományozott csabai uradalom (Pest m.) helyébe a Fundus Politicus fundationalis fog megkapni Temes és Torontál megyében.
A possessiók Temes, a praedium Torontál megyében fekszik, határai, hovatartozása. – Társbirtokosok egyik helységben sincsenek. – Birtoktörténeti adatok. – A határjelek mindenütt jók és felismerhető állapotban vannak. – Allódiális gazdálkodás egyik helységben sincs, a maradványföldeket a lakosoknak engedték át bér ellenében legelőnek. – Erdők nincsenek, sem szőlők. – A rétek és legelők különböző minőségűek, az urbárium szerinti legelők nagysága telkek szerint. – Uradalmi mészárszékek vagy kocsmák nincsenek, mindkét jogot a hozzájuk kimért földekkel együtt árendába van adva. – Vásárok nincsenek egyik helységben sem. – Két folyó folyik a helységekben, folyásuk, az érintett falvak, halastavak, tavak nincsenek, a folyók halászata árendába van adva. – Földesúri malmok nincsenek, a lakásoknak vannak vízi és lóvontatású szárazmalmaik, melyek után censust fizetnek. – A helységekben kevés búzát, rozsot, kölest vetnek, inkább kétszerest, zabot és kukoricát, a petromaniak a tőlük mérföldnyire fekvő Csakován, a többi helység Temesvárott értékesíti termékeit, attól való távolságuk egyenként. – Minden tizedjövedelem az uradalmat illeti a bánáti urbárium szerint, a magyar urbáriumok szerinti hosszúfuvarral, fonással, favágással és faszállítással nem tartoznak. – A helységek együttes lélekszáma 4693, valamennyien görögkeleti vallásúak. – Mesteremberek, néhány cigánykovácsot kivéve nincsenek.
Petroman:
Temesvártól 2 és fél órányira fekszik, síkságon terül el, határai, szomszédos falvak. – A hozzá csatolt Keresztúr praedium szintén síkságon fekszik, a Temes folyó mentén, Petromántól két mérföldnyire, 1784-ben csatolták hozzá, részben mint konstitutív állományt, részben mint maradványföldeket használják. Az összeírás alkalmával határjárást is végeztek, határjelek, határhányások száma, nagysága; határvillongások nincsenek. – Semmiféle uradalmi épület, major nincs a helységben, uradalmi juhászat, tehenészet, sertéstartás, méhészet nincsen. – Népessége 7 egésztelkes, 72 féltelkes, 254 negyedtelkes, 26 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 12 házas és 5 házatlan zsellérből áll, van 34 puszta házhely, eltérés az urbárium szerinti és a jelenlegi házhelyek száma között. – Az egész telek 34, a fél 19, a negyed 11, a nyolcad 7 holdból áll, holdját 1600 négyszögöllel számítva. – A konstitutivum összegzése, földek helye, fekvése. – A lakosok általában kétszerest, rozsot, kukoricát vetnek. – Némely évben kevés búzát és kölest is, házi szükségletre lent és kendert is. – A földek hozama: egy mérő kétszeres 4–5, rozs 4–5, zab 5, kukorica 10–15 mérőt terem, ezek súlya fontokban. – 1774-ben másodosztályba sorolták a helységet. – A lakosok megélhetési forrása a földművelés és juhtartás, melyet a maradványföldeken és tartaléklegelőn tartanak, és a nem telki állományú földeken lévő szolvásaik. – Termékeiket Csákovára hordják. – A lakosok valamennyien görögkeleti vallású oláhok, lélekszámuk 2202. – Mivel erdő nincsen, kénytelenek a lakosok a szükséges fát részben pénzért vásárolni, részben a nem telki állományon lévőkkel magukon segíteni. – Konstitutiv legelő helye, nagysága holdakban, a bonifikációs földekkel együtt legeltethető loval, ökrök, tehenek, juhok száma. – Jövedelmező beneficiumaik a negyedévi szabad bormérésen kívül nincsenek. – A következő úrbéri szolgáltatásokkal tartoznak az uradalomnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census együttes összege. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 38 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük összege holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Gabonatized hozama 10 évi átlag alapján búzából, rozsból, zabból, kukoricából mérőkben, egy évre eső hányad pénzértéke. – Bárány- és méhtizedet nem természetben szedet az uradalom, hanem pénzben, összege. – Kender- és lentized jövedelmének egy évre eső hányada. – Maradványföldek nagysága holdakban, a helységben és a praediumban, bérösszegük egy évre eső hányada. – Puszta telkek vannak időről-időre, ezek bérjövedelmének egy évre eső hányada. – A Temesen való halászat árendájának egy évre eső összege. – Malmok censusának szerződés szerinti jövedelme. – Mészárszék árendájának egy évre eső hányada. – Mesteremberek adójának összege 10 év alatt, egy évre eső hányada. Italmérés árendája a hozzá tartozó 19 hold földdel együtt. – Sör- és pálinkafőzde nincs a helységben. – Vályogvetés árendája jövedelmének egy évre eső hányada. – Tíz év alatt befolyt büntetéspénzek, egy évre eső összeg. – Jövedelmek összegzése, korrigálása. – Különösebb jövedelmet csökkentő tényezők nincsenek a helységben. – Mivel a helységeket nem egyenként, hanem központilag igazgatják, a telkek együttes száma szerint adják meg a helységre eső kiadásokat fizetésekre, kvártélypénzre, deputátumokra, irodaköltségekre, szállítási költségekre. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások, a templom és az iskola fenntartási költségeit a község fedezi.
Cserna:
Nem teljesen síkságon fekszik, hanem kisebb magaslatokon, völgyekben is Temesvártól 4, Csakovától 3 órányi távolságra. – Határai, szomszédos falvak. – Népessége 9 egésztelkes, 34 féltelkes, 83 negyedtelkes, 10 nyolcad telkes jobbágyból és 9 házas zsellérből áll. – Konstitutivum összegzése, puszta házhelyek száma. – Újonnan települtek, kiknek mentessége a 10 évi átlagba beleesik, nincsenek. – A lakosok főleg kétszerest és zabot vetnek. Árpát nagyon keveset. – Főleg azonban kukoricát vetnek, kendert házi szükségletükre. – A földek hozama: egy mérő búza 6, kétszeres 7, rozs 9, zab 10, kukorica 32, árpa 9 mérőt terem, ezek súlya fontokban. – A lakosok kizárólag görög-keleti vallású oláhok, főleg földművelésből és juhtartásból élnek, és kevés marhatartásból. – Termékeiket Temesvárott értékesítik. Lélekszámuk 960. – Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok száma. – Hátralékban vannak mind pénzben, mind természetbeniekkel, ezeket azonban egy kiküldött bizottság liquidálta. – Szolgáltatásaikban csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Maradványföldek nagysága holdakban. – Halászatra alkalmas vizek nincsenek, így halászat árendájából sem lehet jövedelem. – Három paraszti lóvontatású malom, censusuk összege.
Sztamora:
A Boganits folyó menti síkságon terül el, 4 órányira Temesvártól, határai, szomszédos falvak. – Népessége 1 egésztelkes, 42 féltelkes, 108 negyedtelkes, 7 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 16 házas zsellérből áll. – Földjei részben jók, részben közepes minőségűek, első osztályba sorolt helység. – Földjeinek hozama megegyezik az előbbivel, ugyanazokat vetik, megélhetési forrásaik azonosak. – Lélekszáma 893. Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok száma. – Pénzbeli és természetbeni hátralékuk van, melyet a bizottság liquidált. – Szolgáltatásaik megegyeznek a fentivel. – Maradványföldek nagysága holdakban, jövedelmük. – Halászat a Boganits folyón, árendájának összege. – Egy kétkerekű kanalasmalom, szerződés szerinti jövedelme.
Ikloda:
Temesvártól 3 órai távolságra fekszik, síkságon, szomszédos falvak. – Népessége 8 féltelkes, 92 negyedtelkes, 11 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 15 házas zsellérből áll. – A földek jó minőségűek, a helység első osztályba sorolt. – A földek vetése, hozama megegyezik az előbbivel. – A lakosok megélhetési forrása szintén. – Lélekszáma 638. Legeltethető lovak, ökrök, tehenek, juhok száma. – Pénz és természetbeni hátralékaikat a bizottság liquidálta. – Szolgáltatásaik azonosak az eddigiekkel. – Maradványföldek nagysága holdakban. – A végén summarium, a helységek jövedelmeit összegzi. – Mellékletekben nyomtatott német nyelvű urbárium. – Kimutatás az egyes helységek Temesvártól és Csakovától való távolságáról, órákban és mérföldekben. – Határjárások. – Kimutatás az egyes helységek robotjának alakulásáról az 1791–1800. évek között. – Pálinkafőző üstök taxájának alakulása ugyanezekben az években. – Tizedjövedelmek alakulása. – A temesvári piaci árak alakulása búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, kukoricából, kölesből. – Maradványföldek árendájának alakulása, halászat árendája. – Malmok censusa, mészárszék, kocsma árendájának alakulása. – Vályogvetés bérbeadása, büntetéspénzek kimutatása. – Kiadások arányos elosztása az egyes helységek között.
A Fundus Politicus Fundamentalis birtokába kerülő helységek.
(Temes m.): Petroman – Cserna – Sztamora – Ikloda – Keresztúr (praed) (Torontál m.)

Tartalomgazda