HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 023.

Dátum 1791. május 25.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, négy melléklettel, 40 pagina.

Szöveg

[Összeírás úrbéres adatokkal] "Beschreibung", amelyet a kamarai igazgatóság rendeletére vett fel Fr. Karl Doborgany számtiszt.
Bencsek:
Félig hegyeken fekvő helység, fekvése, határai. Görög keleti oláhok lakta helység, az 1753.-i besorolás alkalmával másodosztályba sorolták. Határvillongások nincsenek, határhányásai jól láthatók. Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épület nincs a faluban, tehenészetet, sertéstartást, méhészetet nem folytat a kamara. – Nagyobbrészt vágatlan, tölgyfákból álló erdő, nagysága a reambulatio szerint holdakban, felosztása, kitermelhető fa mennyisége, jövedelme, a fák nagysága, kora, erdei rétek nagysága, kaszálják, jövedelme; gyökerekkel, cserjékkel benőtt puszta, hasznavehetetlen részek nagysága; makkja disznóhízlalásra nem alkalmas, ezért nem veszi a makkoltatást számításba. – A népesség 12 egésztelkes, 49 féltelkes, 62 negyedtelkes, 17 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 25 házas zsellérből áll, összesen 165 család. Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, valamennyiüket a csatolt urbárium szerint kezelik. Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, a legelőn kívül három nyomású szántóföldre és rétre felosztva; 1600 négyszögöllel számítva holdanként, egy egész telekhez 24 hold szántó, 4 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik; a féltelek arányosan fele, együttesen 19 hold; a negyedtelek 11 holdból, a nyolcadtelek 3 holdból áll; házas zselléreknek mindössze egy holdnyi kertjük-belsőségük van, a konstitutivum összegzése. – Két nyomás elég meredek magaslaton fekszik, egy a rétek melletti völgyekben, jó minőségűek, annyira termékenyek, hogy egy mérő kétszeres öt-hat, rozs ugyanannyi, árpa két-három, zab hét-nyolc mérőt terem, ezek súlyát is megadja. – A közös legelő helye, árvizeknek nincs kitéve, nem a kamarának, hanem a vármegyének adóznak utána. Irtásföldek nincsenek, a több éves irtásokat a telkekhez számítják. A közös legelőn kívül van a helységnek még egy legelője, az allódiális és maradványföldeket használják, nagyságuk holdakban, holdanként 20 krajcárt fizetnek utánuk. – Szolgáltatás alól mentes telkek részletezése (szénatároló, temető, iskolamester, pópa, templom földje). Valamelyes szőlőművelés van a helységben, így félévi szabad bormérésük van a lakosoknak; a bor közepes minőségű, eladási ára. Jóllehet a promontórium elég magas, záporok mégsem mossák ki, a szőlő nagysága holdakban. – A lakosok közepes körülmények között élnek, ha szorgalmasabbak lennének, többre vihetnék; feles termékeiket a 2 órányira fekvő Temesváron vagy a három órányira lévő Aradon könnyen tudják értékesíteni; földművelésből, állattartásból, szőlőművelésből és gyümölcsöseikből – főleg szilvásaikból – élnek. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege; kiskilenced – szárnyasok, tojások, vaj, borjú – helyett készpénzben fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege; a robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke, telkek szerinti megoszlása. – Nem telki állományú földek után fizetett árenda összege, részletezése. A kamara nem főzet pálinkát a helységben, a lakosok főzhetnek, szilvából és szőlőből rakit, nem az üstök száma, hanem a kifőzött pálinka mennyisége szerint fizetnek taxát, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilenceddel – mint a Bánátban mindenütt – nem tartoznak. A tized teljes egészében a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; dohánytizedet szintén. A bortizedet nem természetben szedeti a kamara, hanem pénzben, csöbrönként 9 krajcárt, együttes összegét a számvevőség tartja nyilván; a báránytizedet szintén pénzben szedeti, darabonkénti összege, együttes jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; a méhtizedet szintén. – Négy kanalas malom és további két lóvontatású szárazmalom, censusuk egyenkénti és együttes összege. Húsmérés árendáját árverésen a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; hasonlóképpen az italmérés árendáját, tíz évi átlag alapján. Halászóvize nincs a helységnek, így halászat árendájából nem lehet jövedelem; vadászat árendájából nem volt eddig jövedelem. Boltbérekből, kereskedők censusából, mesteremberek censusából, vámokból nincs jövedelem. Erdő jövedelmek együttes összege. – A kiadásoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. A helység görögkeleti vallású lévén, más kiadás kegyúri terhekre, mint a pópák mentes telke, nincs. – Mellékletekben táblázatos kimutatás az állatállományról: ökrök, tehenek, juhok, disznók száma; becslési kivonat a fent részletezett jövedelmi tételekről egyenkénti értékükkel, a jövedelmek nettó végösszege: 286 Ft; táblázatos kimutatás a telkekről, azok nagyságáról, nem telki állományú földekről, úrbéri tartozásokról; nyomtatott, német nyelvű urbárium.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Bencsek

Tartalomgazda