HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 022.

Dátum 1791. január 10.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti német nyelvű példány, 3 melléklettel, 17 folio.

Szöveg

[Összeírás úrbéres adatokkal] "Beschreibung", amelyet a rékási districtushoz tartozó helységről vett fel Fr. Karl Doborgany számtiszt.
Janova:
Fekvése, kiterjedése, határai, szomszédos falvak; határvillongások nincsenek, határjelei jól láthatók. Kizárólag görögkeleti oláhok álal lakott helység; az 1753.-i beosztás alkalmával másodosztályba sorolták. – Kocsma vagy más, a gazdálkodás folytatásához szükséges épület, kvártélyház nincs a faluban. Uradalmi erdő, tölgyfákból áll, kevés fehér bükkből, nagysága holdakban, felosztása, jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból. – A népesség 30 egésztelkes, 67 féltelkes, 91 negyedtelkes, 35 nyolcadtelkes jobbágyból áll, továbbá 17 házas zsellérből, összesen 241 család. Jövedelmező beneficiumaik nincsenek, az urbárium szerint kezelik őket. A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomású szántóra, rétre felosztva; egy egész telekhez 24 hold szántó, hat hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik; 1600 négyszögöllel számítva holdanként; a féltelek arányosan fele, összesen 19 hold; a negyedtelek 11 hold, a nyolcadtelek pedig 8 holdból áll; a házas zselléreknek csak egy holdnyi belsőségük, kertjük van; a konstitutivum összegzése. – A szántók és rétek többnyire síkságon terülnek el, cserjéstől, bokroktól alig három negyede van megtisztítva; elég jó minőségűek, hozamuk kétszeresből öt-hat mérő, árpából két három mérőt, rozsból öt-hat mérőt, zabból 7–8 mérőt terem egy elvetett mérő, ezek súlyát is megadja. A közös legelő szintén síkságon fekszik, árvizeknek nincsen kitéve, a lakosok nem az uradalomnak, hanem a vármegyének adóznak utána. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a lakosoknak, abban van fajzásuk is; irtások nincsenek, a több éves irtásokat a telkekhez számítják. Maradványföldek, melyeket legelőnek használnak, nagysága holdakban; szolgáltatás alól mentes telkek (malomtelek, temető, iskola) felsorolása, nagyságuk. A helységben közepes szőlőművelés van, így félévi szabad bormérése van a lakosoknak; boruk közepes minőségü eladási ára. – Termékeiket, állataikat, bortermésüket, rakinak nevezett, szilvából főzött pálinkájukat könnyen tudják értékesíteni a másfél mérföldnyire lévő Temesváron, a négy mérföldnyire fekvő Aradon és az egy mérföldnyire lévő Rékás piacain. Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege; kiskilenced (kulináriák), mint szárnyasok, tojások, vaj, borjú, helyett készpénzben fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege. Robotot részben megváltják, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földek, maradványföldek árendájának összege. Pálinkát nem főzet a kamara a helységben, a lakosok főzhetnek, nem az üstök száma, hanem a kifőzött pálinka mennyisége szerint adóznak, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. Kilenceddel, mint a Bánátban általában, nem tartoznak. A tized a kamarát illeti, gabonából való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, dohánytized nincs a helységben; a bortizedet nem természetben, hanem pénzben szedeti a kamara, csöbrönként 9 krajcárt, együttes jövedelmét a számvevőség tartja nyilván; ugyanígy a báránytized és méhtized jövedelemét is. – A malomcensus jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. Húsmérés árendáját árverésen a legtöbbet ígérőnek adják, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, ugyanígy a bormérés árendáját is, tíz évi átlag nyomán. Halászóvíz hiányában halászat árendájából nincs jövedelem, sem vadászatból. Boltbérekből, mesteremberek, kereskedők censusából, vámból nincs jövedelem. – Kiadásoknak a helységre eső részét a számvevőség tartja nyilván. Kegyúri terhekre nincsenek kiadások, a lakosok görögkeleti vallásúak. – Mellékletekben becslési kivonat, ugyanezeket a tételeket veszi számba, a jövedelmek nettó végösszege: 1671 Ft 45 Xr. Táblázatos kimutatás az állatállományról: ökrök, tehenek, juhok, disznók száma; táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományú földekről, robotról.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Janova

Tartalomgazda