HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 014.

Dátum 1806. március–december
Jelleg

Főiratnak a mellékletek eredményeit összesítő kimutatást vettük. 4 oldal, német nyelvű, eredeti. – Eredeti, dátum, aláírások, viaszpecsétek, német nyelvű. 1 pagina [és az ennek alapján készült:]

Szöveg

(Jövedelem kimutatás), amelyet a Bánáti Kamara temesvári számvevősége készített.
[Főirat] Jövedelemkimutatás „Erträgniss Augsatz” – a Temes megyében fekvő, a rékási adóhivatalhoz tartozó, valamint a második adóosztályba sorolt Panyova kamarai helységről, az 1797–1805. közötti időszakban innen befolyt különböző adóösszegekről, illetve az ezek alapján kiszámított évi átlagösszegekről. – Az irat jobboldalán külön rovatban a jövedelem forintértéke megadva. – Baloldalt külön rovatban hivatkozás a számadásokból készült kivonatok (iratmellékletek) betűjelére.
3. számú melléklet: Urbáriális adójövedelmek, a helységben összeírt egész-, fél-, negyed- és nyolcad telkesek és zsellérek, valamint az úgynevezett Industrialiák (telken kívüli földterületek) után 9 évre elosztott évi átlagjövedelem.
4. számú melléklet: A természetben teljesítendő gyalogrobotnapok (a tárgyidőszak alat) eladásából befolyt (á 10 krajcár) átlagjövedelem.
5. számú melléklet: A nem betelepített, illetve üresen maradt jobbágytelkek használata fejében fizetett átlagjövedelem.
6. számú melléklet: A természetben beszolgáltatandó gabonadézsma-jövedelmek. (kétszeresből, rozsból és kukoricából, zabból mérőben, valamint kenderből kötegben) mennyisége, értékük az adott évi temesvári piaci árak alapján számítva, átlagjövedelem.
7. számú melléklet: Báránydézsma-megváltás átlagösszege méhdézsma-megváltás átlagösszege.
8. számú melléklet: Kocsmaárendából átlagjövedelem. Mészárszék árendából átlagjövedelem. Halászat(i) jog árendájából átlagjövedelem. Rakia (pálinka)főzők taxájából átlagjövedelem. Malomcensusból átlagjövedelem. Ipari adóból átlagjövedelem.
9. számú melléklet: Allódiális földek, többletföldterületek árendájából befolyt átlagjövedelem.
10. számú melléklet: Az erdei rétek hasznosításából származó átlagjövedelem..
Erdei jövedelmek: 1. számú melléklet: Az úgynevezett direkt erdei jövedelmek átlagösszege. (javított összeg!)
Összesített évi átlagjövedelem Panyova Temes megyei helységből: 2.842,1 3/8 (javított összeg!). – Dátum, aláírások, papírpecsét.
1. számú melléklet: a) [Kimutatás] „Ausweiss” és [Becslés] „Schätzungs Instrument”. B) „Schätzungs Instrument” eredeti, dátum (október 25.) aláírás és pecsét. 3 pagina. – A Temes megyei Panyova kamarai jószág határában fekvő erdőterületekben végzett próbavágásokról, az alábbiak szerint: Az irat jobboldalán két rovatban: átlagmennyiség háromlábnyi vastagságú tölgyfából – tűzifának – ölben megadva. – Átlagmennyiség úgynevezett csúcs-, illetve hulladék fából, mennyiség kétfogatú szekérben. – A szóban forgó erdőterület teljes kiterjedése holdban. Ebből levonandó az erdei rétek, utak és árkok területe, összesen: Megmaradt erdőterület, melyből a teljesen felnőtt, vágható fákból álló terület, illetve a fiatal, még növekedésben lévő fákból álló erdőterület, ugyancsak holdban. – Fenti erdőterület két részre oszlik, éspedig: 1. erdőterület: Kis és Nagy Dedija nevű erdők, Ogascha Bubly nevű, melyekben általában 50–80 év körüli tölgyfák találhatók, terület összesen, amelyben az első próbavágás 1/2 hold területen épületfában ölben, illetve hulladék fában szekérrel 23 2/3, illetve kilencet, a második próbavágás 27 2/3 illetve tizenhetet adott. Tekintettel azonban arra, hogy a próbavágásokat télen kellett megejteni, ebből a mennyiségből levonandó a vágást végző munkások melegedéséhez szükséges hulladék famennyiség. Levonás után az egy holdra eső átlaghozam: 51 1/3 öl, illetve 16 szekér. 2. erdőterület: Speg nevezetű, területe holdban. Nagyjából 20–25 éves tölgyfákból áll. Első és második próbavágás, lásd. előzőek. Az 1 holdra eső átlaghozam: 18 öl, illetve 4 szekér. Dátum, aláírások, pecsétek.
b) A „Schätzungs Instrument, a becslés az „Ausweiss” a kimutatás adatai alapján készült a rékasi járadékhivatalban, a piros tintás helyesbítések után a temesvári kamarai adminisztráció korrigálásai.
2. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova kamarai helységből 9 évi időszak alatt erdei jövedelmek címén befolyt összegekről. Az irat táblázatos, alábbi rovatokkal: adózás időszaka) (1797–1805.) Erdei büntetéspénzek és „Contraband”-ból befolyt összegek (minden évben más-más összeg). Legelőhasználatért (1800–1802. között üres) befolyt összegek. Makkoltatásból befolyt jövedelemösszeg (csak 1800-ból). Jövedelmek összesen évről-évre. Végösszesítés, valamint az ebből 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem összege. Dátum, aláírások, papírpecsét.
3. számú melléklet:. – [Kivonat] „Auszug” a Temes megyében fekvő Panyova kamarai jószág urbariális adójövedelmeiről, melyek telekadó, kisebb adók megváltása, robotmegváltás, és úgynevezett „Industrial-Steuer” címén 9 év alatt ténylegesen be is folytak, valamint az ezekből számított évi átlagösszegről. A táblázatos „kivonat” rovatai: Adózás időszaka (1797–1805.) A helység milyen adóosztályba tartozik? (Második). Lakosai: egésztelkesek, fél-, negyed- és nyolcad telkesek. „Industrialien” (saját birtokukban lévő kertek), nagyságuk holdban. Zsellérek, házatlan zsellérek (üres). Fentiek (számuk a tárgyidőszak alatt változatlan) a felsorolt címekre évről-évre alábbi összegeket tartoznak befizetni, illetve ténylegesen be is fizették (változó összegek). Adóösszegek összesen. Levonandó az 1796. októberében még fennmaradt adóösszeg, majd a maradékösszeghez hozzáadandó az 1805. októberében ugyancsak fennálló restancia, majd az ezután nyert végösszegből kiszámítva a 9 évre elosztott évi átlagos jövedelemösszeg. Dátum, aláírások, papírpecsét.
4. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyében fekvő Panyova, kamarai jószágról 9 évi időszak alatt befolyt jövedelemösszegekről, melyeket a lakosok által részben készpénzben megváltott robotnapok fejében befizettek, részben „an Partheyen verkaufte” (tudniillik robotnapok) forintértékeként kerül az alábbiak szerint kimutatásra: fentiekből számított évi átlagösszeg feltüntetésével. Adófizetés időszaka (1797–1805.). Gyalogrobot-napok száma (természetben teljesítendők) évről-évre változó napok. – Robotnapok forintértéke á 10 krajcárral számítva évről-évre. Rovatok számainak összesítése, valamint az ebből számított 9 évre elosztott évi átlagjövedelem összege. Dátum, aláírás, papírpecsét.
5. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova, kamarai jószágról az időről-időre üresen maradt telkek árendába bocsátásából 9 évi időszak alatt származott jövedelemösszegekről. Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1797–1805.). Az üres telkeken az Aerarium részére termett szénamennyiség boglyákban, „Stehungs-preis”, forintérték. Végig minden rovat üres! Árendajövedelem – kivetve – teljesítve évről-évre (változó összegek). – Jövedelmek összesen évről-évre (előző rovattal azonos). Végösszesítés, valamint az ebből számított, 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem. Dátum, aláírások, papírpecsét.
6. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova kamarai jószágról 9 évi időszak alatt gabonadézsmából természetben beszolgáltatott gabonamennyiségekről, valamint az adott évi augusztusi temesvári piaci árak szerint számított értékükről. – Táblázatos kimutatás, az alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1797–1805.). Kivetett és ténylegesen beszolgáltatott gabonamennyiségek: kétszeresből, rozsból, zabból, kukoricából és kenderből (előbbiek mérőben, utóbbi kötegben). Az egyes gabonafajták mérőnként, illetve kötegenkénti egységára az adott évi augusztusi temesvári piaci árak alapján, valamint a teljes dézsmamennyiség forintértéke összesen (kender csak 1804-ben). Dézsmajövedelem összesen – üres. Csak végösszesítés rovatonként. (A kendernél nem egységár, hanem megváltás összeg megadva!). A végösszegekből levonandó az 1796. októberében fennállott hátralék, illetve az ugyancsak rovatonként feltüntetett maradékhoz hozzáadandó, az 1805. októberében fennmaradt restancia összege. – A maradék mint végösszeg, ugyancsak rovatonként megadva, melyből 9 évi időszakra elosztva kapjuk meg az évi átlagjövedelem dézsma fajtánként részletezett összegét. Dátum, aláírások, papírpecsét.
7. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova kamarai birtokról 9 év alatt dézsmamegváltás fejében a számadások szerint ténylegesen befolyt összegekről. Az irat táblázatos, az alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1797–1805). Kivetett és befizetett adóösszegek: báránydézsma megváltásból (minden évben más-más összeg). Méh-dézsmamegváltásból (1797., 1800. és 1802-ben jövedelem nincs, egyébként itt is változó összegek). Rovatonkénti összesítés. Fenti végösszegekből számított, 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem dézsma fajtánként megadva. Dátum, aláírások, papírpecsét.
8. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova kamarai jószág lakosai által a számadások szerint 9 év alatt árenda és egyéb földesúri haszonvételek fejében befizetett jövedelemösszegekről. A táblázatos irat rovatai: Adózás időszaka (1797–1805.). Kivetett és befolyt adóösszegek: árendajövedelmek: kocsma árendája, mészárszék árendája, halászat(i jog) árendája. Egyéb földesúri haszonvételek. Rakia, pálinkafőzők taxája (1799-ben és 1802-ben, valamint 1805-ben jövedelem nincs). Malomcensus. Ipari adó (1800–1804. között van csak jövedelem). – Rovatonkénti összesítés. Végösszegükből 9 évi időszakra elosztott, jövedelem-fajtánként megadott évi átlagjövedelem. Dátum, aláírások, papírpecsét.
9. számú melléklet: [Kivonat] „Auszug” a Temes megyei Panyova kamarai possessióból 9 évi időszak alatt az árendába bocsátott többlet- és egyéb allódiális földterületek használata fejében ténylegesen befolyt jövedelemösszegekről. – A táblázatos irat rovatai: Adózás időszaka (1797–1805.). Az árendába bocsátott többlet (Überland) földek és egyéb allódiális földterületek: nagyságuk holdban, (végig azonos). Az ezeken a földterületeken a kincstár számára termett széna: szénamennyiség boglyában, „Stehungs-preis”, forintérték összesen. A rovatok végig üresek. – Kivetett és ténylegesen befolyt adóösszegek évről-évre. Jövedelmek összesen évről-évre. – Végösszesítés, valamint az ebből számított 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem összege megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
10. számú melléklet: Kimutatás „Ausweiss” , a Temes megyei Panyova kamarai helységből 9 évi időszak alatt az erdei rétek használata fejében fizetett árendaösszegekről és egyéb erdei jövedelmekről, a számadások alapján kimutatva. – Az irat táblázatos, alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1797–1805). A hasznosítható erdei rétek nagysága holdban (végi azonos nagyság). – Az ezeken a réteken a kincstár számára termett: szénamennyiség boglyában (1798–99-ben nincs). „Stehungs-preis” (mint fent) forintérték (mint fent) – A kivetett és ténylegesen be is folyt árendaösszegek évről-évre (1797-ben és 1802-ben üres). Jövedelmek összesen, évről-évre. – Végösszesítés, valamint az ebből számított, 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem összege megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
Kamarauradalmi birtok.
(Temes m.): Panyova (Panjova)

Tartalomgazda