HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 013.

Dátum 1806. december 15.
Jelleg

Főiratnak a három kamarauradalmi birtok összesített jövedelem kimutatását vettük. 1 oldal 1806. december 15-én kelt német nyelvű eredeti. Mellékletek: 14 db.

Szöveg

(Jövedelem kimutatás erdőbecsléssel.) Készítette a Bánáti Kamara temesvári számvevősége.
[Főiratnak vett összesítés a mellékletekben kimutatott jövedelmekről.] Jövedelem kimutatás „Ausweiss”. Készítette a temesvári kamarai számvevőség az alábbi kamarai helységekből az 1805. évben különböző úrbéri jövedelmek címén befolyt összegekről. Bentsek (Benschek) Hernyakova és Panyova (Panjova) helységekről, valamennyi Temes megyében fekszik. – Az irat jobboldalán három rovatban a három kamarai helységből az alábbiakban részletezett címeken befolyt jövedelemösszegek forintban megadva. – Úgynevezett urbariális jövedelmek összesen „Die Urbarialien”. Gyalogrobot szolgáltatás, „verkaufte Robottein” [=robotmegváltás]. Az időről-időre üresen maradt telkek után fizetett árendaösszegek [csak Panjovánál]. Gabonadézsma forintértéke. Bordézsma forintértéke. Báránydézsma forintértéke. Méhdézsma forintértéke. A kocsma árendájának összege. – A mészárszék árendájának összege. Halászat(i jog) árendája [üres két helységnél csak Panjovánál van megadva]. Rakia, pálinkafőzők taxája. Malomcensus összege. Kereskedői (kereskedelmi) census [üres mindhárom helységnél]. Ipari adó összege. – Úgynevezett Realitaeten adó összege [üres mindhárom helységnél]. Többletföldek (fői) árendájának összege. Erdei jövedelmek összesen. „Contraband Waid und Eichelfrass” felső legeltetésért, valamint makkoltatásért fizetett összegek (a tilosban befogott állatok kiváltásáért). Erdei rétek használatáért fizetett összegek. Rovatok összesítése. Bentsek 4.763.7; Hernyakova: 3.397.40; Panjova: 7.944.41 2/9. Mindösszesen: 16.105.22. Dátum, aláírások, papírpecsét.
1. számú melléklet: „Aestimatio”, „Wald Schätzungs Instrument” – A Hernyakova, kamarai jószághoz tartozó erdőterületek conscriptio szerinti évi jövedelmeiről felvéve. – Az irat jobboldalán táblázatos rész, alábbi rovatokkal. – Előjegyzés a kitermelhető famennyiségről. – Ölben, valamint a szállítási (fuvar)költségekről – robotnapok, forintérték. – Egy évi jövedelem, a fakitermelés és a szállítási költségek levonása nélkül: egyenként forintérték, forintérték összesen. – Erdőjövedelmek önmagukban: hivatkozással az ebben az évben előterjesztett földmérői erdőterület revízióra, a hernyakovai teljes erdőterület kiterjedése holdban, 1866, 1300 négyszögöl. Ebből a területből azonban levonandó erdei tisztásokra, mocsarakra, erdei utakra és határokra, végül árkokra, mezsgyékre és vízmosásokra (egyenként ölben megadva) bizonyos terület, melynek levonása után a megmaradó tiszta erdőterület összesen: 1560 hold, 500 négyszögöl. – Fenti erdőterület három részre van osztva, melynek megoszlását a már hivatkozott földmérési okmány tartalmazza. A felmérés szerint ez az erdőterület részben már teljesen kifejlett. Kivágásra alkalmas erdőterületből (holdban), fiatalabb, növésben lévő fákból, végül surjány (Maiss) és bozóttal benőtt területből (holdban) áll. – Fenti erdőterület három részre oszlik az alábbiak szerint: 1. terület: Kobolasch nevű erdő. Földrajzi fekvése, határainak, szomszédainak felsorolásával. Az erdő nagyobbrészt 80–100 éves fehér- és vöröstölgyekből áll, kevés fehérbükkel. Az erdőrész összesen 409 holdnyi. Az ugyancsak ide mellékelt, félhold jelű irat alapján a kétszeres próbavágások szerint – mivel ez az erdő már erősen ritkított – holdanként évi átlagban 24 ölnyi tűzifa kitermelésével lehet számolni, tehát az évi, kitermelésre kerülő 6 holdról összesen évi 163 öl tűzifával. – 2. terület: a nádosi határ felé eső erdőterület, ugyancsak már erősen ritkított, a nagyobb részben 4–5 hüvelykes törzsű fákból áll, összesen 202 holdnyi területen. A temesvári kamarai adminisztráció hivatkozott rendelkezése szerint 60 év alatt vágásra került területet figyelembe véve, évi átlagban 3 holdas területtel lehet számolni, melyről – az előzőekben hivatkozott kimutatás alapján – mindössze holdanként 4 ölnyi tűzifa kitermelése várható, évi átlagban, összesen tehát évi 13 ölnyi fával. A két erdőterület közötti különbség abból adódik, hogy utóbbi erdőben a fák nagyon gyéren (elszórtan) állnak. – A két területről összesen évente kitermelhető tűzifa mennyiség összesen, melyért az 1 postaállomásnyira fekvő Temesvárott ölenként 7,30 forintos árat adnak, azaz összesen: 3277 Ft 58 Xr-t. – Megjegyzés: fenti összeg piros tintával javítva, azzal a megjegyzéssel, hogy mivel nem helyi piaci, hanem távolabb fekvő piac áraival számoltak, szállítási költségek fejében fenti összegből levonást kell eszközölni. Az így fennmaradt összeg kerül azután helyesen az évi jövedelmek című rovatba. Fenti öl-famennyiség felvágásáért a gyalogrobotosoknak 531 napi munkáját á 10 krajcárral számítva, költség összesen megadva, továbbá a famennyiség elszállítására a temesvári piaci ölenként 2 napos robottal számítva lakosonként. A szükséges 8 fuvar összesen 2833 (javítva 2834-re) napot tesz ki, azaz forintértékben (Lásd a megjegyzésben javított fuvarköltséget). – Robotnapok, forintérték összesen kivetve az első rovatba. – Tekintettel azonban arra, hogy a gazdasági szükségletre fordított robotmennyiség az érvényben lévő becslési utasítások értelmében nem kerülhet beszámításra, mivel ilyen kamarai robot, mint jövedelem sem szerepel a becslésben az esetleges eladásnál, így az olyan fakitermelési költségek, mint pl. a szállítás költsége, itt csupán tudomásulvétel végett kerül feljegyzésre. – 3. terület: mely merőben bozótból áll, s a legutóbbi műszaki felmérés szerint 948 holdnyi területet tesz ki. – Tekintettel azonban ara, hogy ez az erdőterület igen gyakran szenved károsodást részben a lakosok tehenei által, részben pedig az igen sokszor előforduló tűzesetek miatt, s az erre hivatott erdészeti szakértők véleménye szerint a rendes erdei famagasságot alig tudják a benne lévő fák elérni, csak haszon nélküli bokrokat alkotnak, mindez mindaddig változatlan marad, míg az állatok és a tűzesetek által okozott károknak elejét venni nem képesek. – Ameddig azonban a jelenlegi állapot áll fenn, tehát felhasználása alkalmas erdőterületet nem sikerül felnevelni, addig ezt az erdődarabot mindössze legelőként lehet hasznosítani. – Tekintettel azonban arra, hogy egyéb felhasználásra egyelőre semmi kilátás nincs, a részletesen hivatkozott kamarai utasítás alapján ezt a területet az árendába bocsátott egyéb kamarai többletföldekkel kell becslés szempontjából egyenlőnek tekinteni. – E határozatnak megfelelően alapul véve az ugyancsak mellékelt – jelű iratot, mely a hernyakovai kamarai többletföldek után 9 év alatt befolyt árendajövedelmek kimutatását tartalmazza, könnyen belátható, hogy évi átlagban nem lehet többel, mint holdanként 14 Ft 29/32-vel számolni. – Megjegyzés: 14-ről 15-re javítva a krajcárösszeg, mivel a hivatkozott kimutatás oldalrovatában a többletföldeket 12 holddal nagyobbnak veszi a revizor az eredetinél, így a jövedelemösszeg és az ebből számított átlag is ennek arányában növekszik. – Mindezeket előrebocsátva, a szóban lévő bozótos erdőterület holdjáért fenti átlagot számítva, az átlagos évi jövedelemösszeg megadva. (Fentiek alapján javított összeg!). – Hulladék és oromfa: Az előzőekben részletesen leírt 1. területen, amelyben az erősebb és vastagabb ágakat már feldolgozták ölfának, s amelyben az erős megritkítás miatt cserjefa (Unterholz) már nincs, az erdőmunkálatokat végzők tűzifa szükségletének leszámítása után mindössze 6 kétfogatos „wallachischen kurzen Wagen”-t kitevő holdankénti hulladék fa mennyiséggel lehet számolni. Itt az előzőekben megadott vágási területtel számolni a famennyiség összesen 41 szekeret tesz ki évente, míg a második erdőrészen a fele ekkora területen fele ennyit, összesen tehát 61 szekér hulladék, illetve oromfát. – Mivel a fenti famennyiséget a kitermelés helyéről a piacra el kell szállítani, szekerenkénti értékét a második osztályú erdőkategóriában kell számítani, azaz összesen értéke: 30,30 Ft. – A „direct”-nek nevezett egy évi erdőjövedelmek, a kitermelési és szállítási költségekkel együtt (robotnapok száma, értéke, évi jövedelem összesen, fentiek szerint javítva) megadva. – A – jelű kivonatban – ugyancsak ide mellékelve – megadott egyéb erdőjövedelmek (makkoltatás, büntetéspénz, erdei kihágások és csempészés miatt, legeltetési pénz) az 1797–1805. között befolyt jövedelemösszegek alapján kiszámított évi átlag 46,10 Ft, valamint az ezzel együtt összegezett évi jövedelemösszeg összesen: 1.182,45 5/8 Ft. (Javított végösszeg!). – Megjegyzés: a fentiekben leírt erdőségben épületfát nem lehet kitermelni, mivel az ilyen fákat az évekkel ezelőtt új telepesekként Deutsch Henesch-faluba beköltözött lakosság már teljesen kiaknázta. – Dátum, aláírás, viaszpecsét.
2. számú melléklet: Kivonat „Auszug”, a rékási kamarai járadék hivatal pénzügyi nyilvántartásából (Geld Conto Büchern) kimutatott 9 évi jövedelemösszegek Hernyakova kamarai jószág többletföldjei után. A kimutatás táblázatos, alábbi rovatokkal:
Hernyakova:
1) Többletföldek. 2) Úgynevezett „Extra Reservats” földek és legelőterületek. – Fenti területek kiterjedése holdban. A tárgyidőszakban (1797–1805.) évente befolyt jövedelemösszeg. Jövedelemösszeg összesen. – Rovatonkénti összesítés, valamint a végösszegből számított évi átlagösszeg, végül a többletföldek holdjára jutó átlag: 14 29/32 kr. – Megjegyzés: mivel az összeíró nem vette figyelembe a helységben lévő malomtelkek területét, ezeket az összesített területnagysághoz hozzá kell számítani, valamint ennek a kiegészítésnek megfelelően kell kiegészíteni az évi árendajövedelmet átlagértékét is (lásd még a 13/A. jelű irat megfelelő rovatait is, valamint a „G” jelű mellékletet is!). Dátum, aláírás, viaszpecsét.
3. számú melléklet: [Kivonat „Auszug”] a Temesvár megyében fekvő, a kamara kezében lévő Hernyákova helységből 9 év alatt erdei jövedelmekből befolyt összegekről. – Az irat táblázatos, alábbi rovatokkal: Tárgyidőszak: (1797–1805.) – Jövedelmek erdei büntetéspénzekből és csempészetért kirótt büntetésből: forintérték évről-évre (1801. üres). – Legelőhasználatból (1800–1802. között üres). – Makkoltatásból (csak 1804-ben). – Jövedelemösszegek összesen (1801. üres). – Végösszeg, valamint az ebből számított, 9 évre elosztott évi átlagjövedelem összege. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
4. számú melléklet: A Temes megyei Hernyakova helység határához tartozó, megosztott erdőségben legfelsőbb utasításra végzett próbavágások eredményeiről készített kimutatás „Ausweiss”. – Az irat jobb oldalán két rovatban: átlagmennyiség (háromlábnyi vastagságú tűzifa) ölben. – Átlagmennyiség (hulladék- és oromfa) kétfogatú kocsikban. – A teljes erdőterület nagysága holdban, melyből levonásra kerülnek a tisztásokra, utakra és árkokra eső területek. – Maradék erdőterület holdban. Az ebben az erdőben található teljesen felnövekedett fákból álló erdőrész, holdban. – Fiatal és még növekedésben lévő fákból álló erdőrész, holdban. Bozótos, bokros erdőterület. Erdőterület összesen, mint fent – Fenti terület megosztásakor kialakított 1. számú terület, Kobolosch nevű, nagyobb részben 80–100 éves fehér- és vörös tölgyekből áll, összesen 409 hold terjedelemben. Az itt elvégzett első próbavágás holdra 13 ölnyi, a második 1/2 holdra 11 ölnyi famennyiséget adott. – Mivel azonban a favágást télen kellett lebonyolítani, azért a kivágott famennyiségből a favágók melegedésére szolgáló tételt le kell számítani. Maradék famennyiség összesen 24, 6 öl, azaz mint holdankénti átlag 24 öl tűzifa és 6 szekér hulladék fa. – A 2. számú erdőterület a nádosi határ felé fekszik, s általában 12–18 éves sudár fákból (Stangenholz) áll, összesen 202 holdnyi területen, a fák azonban igen szétszórtan nőttek, így az első próbavágás holdnyi területen 2 1/4 ölnyi, míg a második próbavágás 1 1/4 ölnyi famennyiséget adott, famennyiség összesen. A már előzőekben említett tüzeléshez a favágók számára levonandó 1 ölnyi famennyiség. Maradék, mint holdankénti átlag 4 öl tűzifa és 3 szekér hulladék fa. – A 3. számú erdőterület 948 holdat tesz ki, mely azonban teljesen elbozótosodott, s nem fog belőle teljes értékű erdőterület fejlődni, így tehát becslésnél kizárólag mint legelőterület jöhet számításba. – Dátum, aláírás, megerősítés, viaszpecsétek.
5. számú melléklet: Jövedelemkimutatás „Erträgniss Aufsatz”, a Temes megyében fekvő Hernyakova, kamarai jószágból 9 évi időszak alatt befolyt különböző jövedelemösszegekről, a mellékelt A-J jelű iratanyag alapján megadva. – Az irat jobboldalán kivetve a megadott jövedelemfajta forintértéke. (Oldalt kivetve a hivatkozott irat betűjele.)
„A”: Urbariális adójövedelmek, úgymint telekadó, robotmegváltás, a kisebb adók megváltása, az úgynevezett „Industrial-Steuer” a 35 holdat kitevő gyümölcskertek után, a helységben lévő egész-, fél-, negyed- és nyolcad telkesek, valamint a házas zsellérek által 1 év alatt ténylegesen beszolgáltatva, adóösszeg összesen.
„B”: A természetben leszolgálandó kézi robotnapok eladásából befolyt átlagjövedelem.
„C”: Az üresen maradt telkek használatáért fizetett jövedelem összege összesen.
„D”: A természetben beszolgáltatandó gabonatizedből (úgymint kétszeresből – mérőben összesen -, zabból, kukoricából és kenderből – kötegben -), minden évben a temesvári piaci árakon számítva, átlagértékben összesen:.
„E”: Bortizedből forintértékben. Báránytizedből forintértékben. Méhtizedből forintértékben. (Oldalösszesítés)
„F”: Kocsmaárendából – forintértékben. Mészárszék árendájából forintértékben. Rakia, pálinkafőzők taxájából. Malomcensusból. Kereskedői (kereskedelmi) adóból – üres. Ipari adóból.
„G”: Az allódiális földek után befolyt jövedelemösszeg. – Az allódiális földterület holdban megadott nagyságával (itt már a kiegészített területnagyság és összeg szerepel, lásd előzőket!).
„H”: A 242 holdat kitevő erdei rétek legelőként való hasznosításából származó jövedelemösszeg összesen.
„J”: Évi erdőjövedelmek (direkt jövedelem): Ez a jövedelemösszeg az 1. mellékletben megadott végösszeggel megegyezik, annak megfelelően javította ki piros tintával a revizor. – Az összesített évi átlagjövedelem együttes összege tehát: 2.918.58 Ft. (javított!) Dátum, aláírások, papírpecsét.
6. számú melléklet: Kivonat „Auszug” a Temes megyei Hernyakova helységből, mint kamarai jószágról 9 évi időszak alatt befolyt különböző urbariális adójövedelmekről, úgymint: úrbéri adó, telekadó, kisebb adók megváltása, robotmegváltás és úgynevezett „Industrial-Steuer”, ténylegesen befolyt jövedelemösszegek, alábbiak szerint: A kivonat táblázatos, alábbi rovatokkal: Adófizetés időszaka 1797–1805. – A helység milyen adóosztályba soroltatott? (3. adóosztály). – A helységben találtatott: egésztelkesek, féltelkese, negyed- és nyolcad telkesek. Az úgynevezett Industrialien (saját birtokukban lévő, általuk megművelt kertek, itt gyümölcsösök) nagysága összesen, holdban. – Házas és házatlan zsellérek. – A különböző címeken befizetett (lásd bevezetőben) urbariális adójövedelmek évről-évre összesen: (telkes jobbágyok és zsellérek száma változatlan, adóösszeg változó!). – Rovatösszesítés: adóösszegek összesen. – 1796. októberében fennmaradt hátralék összege levonva, – maradék, továbbá 1805. októberében fennmaradt hátralék összege hozzáadva, – végösszeg: – továbbá a végösszegből 9 évre elosztott évi átlagjövedelem megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
7. számú melléklet: Kivonat „Auszug” a Temes megyében fekvő kamarai jószág, Hernyakova helységből 9 évi időszak alatt részben maguk a helybeli lakosok által készpénzben megváltott, részben „an Partheyen verkauften” természetben teljesítendő robotnapok értékéről, alábbiak szerint: a táblázatos rész rovatai: Az adófizetés (szolgáltatás időszaka (1797–18095.) – Természetben teljesítendő robotnapok száma évről-évre (1801. és 1804. üresen maradt) – változó összeggel – gyalogrobot-napok. – Fenti napok forintértéke évről-évre: Rovatösszesítés, valamint a végösszeg alapján számított – 9 évre (illetve 7 évre) felosztott – évi átlagjövedelem megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
8. számú melléklet: Kivonat „Auszug” a Temes megyében fekvő Hernyakova, kamarai jószágról az időről-időre üresen maradt telkek használata fejében befizetett árendaösszegekről. – Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: az adófizetés időszaka (1797–1805.) – Az ezeken termett szénamennyiség boglyában kaszálásért, forintérték – végig minden rovat üres! – Évi árendaösszeg évről-évre (1804–1805. üres). – Jövedelemösszeg összesen: Végösszesítés, valamint az ebből számított évi átlagjövedelem fenti időszakra elosztva. Dátum, aláírások, papírpecsét.
9. számú melléklet: Kivonat „Auszug” a Temes megyei Hernyakova kamarai possessióból 9 évi időszak alatt természetben beszolgáltatott gabonadézsma mennyiségekről (ténylegesen befolyt mennyiségek), adott évi augusztusi temesvári piaci árak alapján számított értékükről. – Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: (1797–1805). – Kivetett és ténylegesen beszolgáltatott dézsmamennyiségek: kétszeresből, zabból, kukoricából (mérőben) és kenderből kötegben, (utóbbi csak 1804-ben). – Az egyes dézsmafajták mérőnként, illetve kötegenként megadott egységárával és összes értékével (adott augusztusi temesvári piaci árak alapján számolva). Dézsmajövedelem forintértéke összesen (csak végösszesítés). Rovatonkénti összesítés. A végösszegekből levonandó az 1796. október végén fennállott hátralék összege. – Maradék rovatonként megadva, melyhez hozzáadandó az 1805. október végén találtatott restancia. – Végösszesítés rovatonként, melyből 9 évre elosztva kapjuk meg a dézsma fajtánkénti évi átlagos jövedelemösszegét, valamint az összesített évi átlagjövedelmet. Dátum, aláírások, papírpecsét.
10. számú melléklet: Kivonat „Auszug” a Temes meyei Hernyakova kamarai possessióból 9 évi időszak alatt a hivatalos számadások szerint dézsmamegváltás címén kirótt és ténylegesen befizetett jövedelemösszegekről, valamint az ezekből számított évi átlagértékekről. – A kivonat táblázatos, alábbi rovatokkal: adózás időszaka: (1797–1805.) – Kivetett és befolyt adójövedelem: bordézsma megváltásból, báránydézsma megváltásból, méhdézsma megváltásból. Rovatonkénti összesítés. Az ebből számított 9 évi időszakra elosztott, dézsma fajtánkénti átlagjövedelem megad. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
11. számú melléklet: Kivonat „Auszug”, a Temes megyei Hernyakova kamarai possessió lakosai által 9 évi időszak alatt árenda és egyéb földesúri haszonvételek fejében fizetendő és a számadások szerint ténylegesen befolyt jövedelemösszegekről. – Az irat táblázatos alábbi rovatokkal: adózás időszaka: (1797–1805.) Kivetett és befolyt adóösszeg: árendajövedelmek: kocsmaárenda összege, mészárszék árendája, halászat(i jog) árendája – végig üres. – Egyéb földesúri haszonvételek: rakia (pálinka)főzők taxája, malomcensus, kereskedői (kereskedelmi) adó – üres. – Iparadó. – Rovatonkénti összesítés. A rovatok végösszegéből 9 évre elosztott jövedelemfajtánkénti évi átlagjövedelem megadva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
12. számú melléklet: Kivonat „Auszug” Hernyakova Temes megyei kamarai possessióból 9 évi időszak alatt az időről-időre árendába bocsátott allódiális földek használata fejében ténylegesen befolyt jövedelmekről. – Az irat táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: (1797–1805.). Úgynevezett többletföldek és egyéb allódiális földterületek: nagyságuk holdban (végig azonos nagyság). Az ezeken a kincstár számára termett széna: szénamennyiség boglyában, kaszálásért fizetendő forintérték összesen. A rovatok végig üresek. – Árenda fejében kirótt és ténylegesen befolyt jövedelemösszegek: árendaösszegek évről-évre (kb. végi azonos). Jövedelmek összesen. Rovatonkénti összesítés. Az ebből számított évi átlagos jövedelemösszeg, 9 évre elosztva. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
13. számú melléklet: Kivonat „Aluszug” a Temes megyei helység, Hernyakova, mint kamarai birtokról 9 évi időszak alatt az erdei rétek hasznosításából származó jövedelmekről. – Az irat táblázatos, alábbi rovatokkal: Adózás időszaka: (1897–1805.) A hasznosítható erdei rétek nagysága, ölben: Rétnagyság végig azonos. A kincstár számára termett szénamennyiség. Szénamennyiség boglyában (csak 1804-ben): kaszálásért (csak 1804-ben); forintérték (csak 1804-ben). Árendaösszegek évről-évre. Jövedelem összesen. Végösszesítés, valamint az ebből számított, 9 évi időszakra elosztott évi átlagjövedelem megadva. Dátum, aláírások, papírpecsét.
14. számú melléklet: Kimutatás „Ausweiss” azokról a különböző hivatali-, gazdasági- és segélykiadások címén a Temes megyei rékási adóhivatalnál kimutathatók (feltehetően az előzőekben összeírt kamarai jószágokkal kapcsolatban, de az iratban csak Bencsek (Bentsek, Benschek) helység neve szerepel. A kimuttás alábbi rovatokból áll: A kiadások fajtája: a rékási adóhivatalnál mint különböző jellegű hivatali és gazdasági költségek jelentkeztek. Irodai költségek. Utazási és szállítási költségek. Kéménytisztítás költségei. Segélypénzek: a bencseki lelkész-adminisztrátor részére fizetve. – Kiadások összesen, rovatonként és végösszesítve. – Dátum, aláírások, papírpecsét.
Kamarauradalmi birtokok.
(Temes m.): Bentsek – Hernyakova – Panjova

Tartalomgazda