HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 181. - No. 009 / b.

Dátum 1816. május 16.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti példány, mellékletekkel, 152 lap, német, beírva latin nyelvű összeírás (úrbéres) 1768-ból.

Szöveg

”Beschreibung” úrbéres adatokkal, amelyet a használatra átengedett acsai uradalomról készítettek. – A pálos rend feloszlatása után a Vallásalapra szállt, majd királyi rendelettel a nádor őfelségének 10 évre átengedték, használati díja. – Az uradalomban senkinek nincsen tulajdonjoga, compossessoratusa, követelések nincsenek. – A határjelek az uradalom egész területén jó állapotban vannak, a megejtett határjárás alkalmával ellenőrizték. – Határvillongások nincsenek az egyes helységek között, csak Verthszentgyörgynél van egy több éve tartó ellentét. – Az uradalom egész erdőterülete holdakban, 1000 négyszögöllel számítva holdanként. – Még a Vallásalap kezelése alatt való időben legeltetni engedték a lakosoknak. – 40 vágásra van felosztva, külön számítja a tisztások nagyságát, 10 holdnyi teljesen használhatatlan részen kívül az egészet legelőnek használják. – Szőlők is vannak az uradalom területén, összesen 653 hold, 1100 négyszögöllel számítva, az egész jobbágyi szőlő, nem földesúri, kilenced, illetve Alcsuton nyolcad ellenében félévi italmérési joguk van a lakosoknak.
Acsa:
Az uradalom caput bonoruma, nevét is tőle vette. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak, azok birtokosai. – Első osztályba sorolt, azaz jövedelmet hajtó épületek a helységben a következők: a faluban lévő kocsma, szilárd anyagból épült, náddal fedett, közös ivószobán kívül két vendégszobája van, konyhája, kamrája, pincéje, ennek kapacitása. Istállója is szilárd anyagból épült, náddal fedett, két részre oszlik: egyikben 12 ló, másikban 6 tehén fér el. – Utóbbihoz épült a kis vágóhíd, kicsi kamrával. – A kocsiszín 6 oszlopon áll, náddal fedett. – A kocsmával egybeépült mészárszék zsindellyel van fedve. – Az udvar palánkkal kerített, két kapuja van. – Az egész épület jó állapotban van, értéke kőműves, ács, asztalos, lakatos, üveges, cserepes mesteremberek becslése alapján. – Másik épület az úgynevezett zsidóház, szilárd anyagból épült, náddal fedett, az utca felé bolt-lakással együtt, faoszlopokon áll, zsindellyel fedett, felette lakószoba, konyhával, ahonnan a másik szoba és két kamra nyílik, udvarán pálinkafőző, vert földből épült, 2 részre oszlik, rossz nádteteje van. – A házhoz tartozó istálló rozoga állapotban van, 3 részre oszlik, 12 ökör, 4 ló és 3 tehén részére, a pince jó, boltozatos, kapacitása. – A kút kövekkel kirakott, deszkával, az egész épület értéke becslés alapján. – A külső, Lebuj nevű kocsma a lovasberényi úton fekszik, szilárd anyagból épült, náddal fedett, szoba, konyha, ebből nyíló másik szoba, kamrából és vendégszobából áll, kicsit távolabb tőle pince, kapacitása, istálló 12 tehénre, teteje javításra szorul. – A kút belülről kővel van kirakva, az egész épület értéke. – Másodosztályba sorolt épületek a gazdaságiak, úgymint: tiszttartóház: szilárd anyagból épült, 1799-ben teljesen ujjá építették, leírása. 6 szobából áll, istállója is szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, egyik részében 6 ló, másikban 4 tehén fér el. A pince a főépület alatt van, kapacitása. A szárnyék 4 oszlopon áll, náddal fedett, 5 rekesze van, három kocsiállás, a negyedikben baromfi ól, az utolsó disznóól. A kút belülről kövezett, kívül deszkával borított. A ház kővel kerített, kertjének kerítése deszka. Az egész értéke. – A kasznárház szintén szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, 5 szobából, konyhából, tornácból áll, két istálló tartozik hozzá, 2 kocsiállás. – A házhoz az utca felé való oldalán kamra, különböző uradalmi holmit tartalan benne, az épület értéke. – Főerdészház, lent szilárd, feljebb rosszabb minőségű anyagból épült, náddal fedett, 3 szobából, konyhából áll, istállójában 5 tehén fér el, az udvaron oszlopokon álló, náddal fedett kocsiszín. – Pincéjének kapacitása, a ház kerített, értéke. – Kádárház, lent égetett téglából, feljebb földből épült, náddal fedett, két szoba, konyhából áll, istállójában 3 tehén fér el, az egész értéke. – A két hajdúház mindegyike egy szobából, konyhából áll, lent szilárd, feljebb rosszabb anyagból épültek, náddal fedettek, értékük. – Ispánház, náddal fedett, két szoba, konyhából áll, pincéjének kapacitása. – Két, szilárd anyagból épült istálló, értéke. – Csűr a nyomtatóhelyen, hozzávetőleges kapacitása, kőműves, ács, lakatos mesteremberek becslése alapján értéke. – Juhkarám, juhász lakásával együtt, ez 2 szobából, konyhából áll, cselédszobája, két kamrája, pincéje van. – Juhhodály leírása, az egész értéke. – Uradalmi pince, kapacitása, két részre osztott, leírása, értéke. – Az uradalmi épületek értékének összegzése. – Kegyúri épületek: a plébániaház, szemben a provizor házával épült, szilárd anyagból, zsindellyel fedett, három szobája van az utcára, az udvaron cselédszoba, kamra, istálló, ezek is szilárd anyagból épültek, de náddal vannak fedve. – A két részre osztott istállóban 4 ló és 4 tehén fér el, kocsiszín. – A ház alatt végig kőből épített pince, hozzávetőleges kapacitása, bejárata földből vájt, náddal fedett. – Az udvar végén téglából épített istálló 4 tehénre, itt van a baromfi ól is. – Mind az udvaron, mind a kertben lévő kút kőből épült, előbbinek deszka feljárója van. – A kertben kőből épített filagória, zsindellyel fedve, az udvaron van még egy sertésól is, 6 állatra, az egész épület értéke. – Az iskola egyúttal a tanító lakása is. Lent szilárd anyagból, feljebb vert földből épült, zsindellyel fedett, egy szoba, konyhából, kamrából, négy lóra való istállóból áll. – Egy nagy, padokkal ellátott tanterme van. Kertje kerített, az egész értéke. – A szilárd anyagból épített, zsindellyel fedett templom, ablakain drótrács, ajtaja fehér bádoggal fedett, főoltáron kívül van még egy mellékoltára is, kórusán orgona, becslése. A kegyúri épületek együttes értéke. – A földművelésen és juhászaton kívül más allódiális gazdálkodást nem folytat az uradalom. – 80 egész telken 167 jobbágy gazdálkodik, kívülük van még 35 házas zsellér is, az urbárium szerint kezelik őket. – A constitutív állományú földek völgyek és dombok közt feküsznek, jó termőföld, a kilenc évi számadások tanúsága szerint a vetőmag és cséplőrész leszámítása után búzából, kétszeresből, rozsból 1 pozsonyi mérő négyet ad, zabból kettőt. – Egy egész telekhez 22 hold szántó, 12 hold rét tartozik, ezért a vármegye 3. osztályú helységbe sorolta. – A lakosok anyagi helyzete közepes, kereskedéssel emelhetnének szintjükön. – Az uradalmi erdőben favágással tartoznak a földesúrnak, ennek fejében fajzásra a lehullott és gallyfa az övék. – Szőleik nagysága 497 4/8 hold, 1100 négyszögöllel számítva. – Kilencedet adnak utánuk az uradalomnak, félévi bormérési joguk van érte. – Irtásföldek nincsenek a helységben, de a földesúrnak van néhány censuális teke, jobbágyoknak adják ki megélhetésük könnyítésére. – Az uradalmi alkalmazottak és plébános a jobbágyi legelőn legeltethetik állataikat. – A lakosok kevert vallásúak, egy részük katolikus, nagyobb, mint egy háromnegyedük református. – Az uradalom jövedelme a községből: házcensus, jobbágyok, házas zsellérek 1 forintot fizetnek, összege. – Kulináriákra egész telkenként 51 krajcárt fizetnek, összege: Robot szabályozása, robotnapok száma jobbágyoknál, zselléreknél, értéke pénzben. – A négy telkenként kiállítandó hosszú fuvar értéke. – Úrbéri fa szállításának értéke. – Fonás értéke. – Pálinkafőző üstök censusának összege. – Gabonakilenced jövedelme búzából, kétszeresből, rozsból, árpából, értéke pénzben. – Bárány- méhkilenced és kiskilenced nincsen. – Borkilenced jövedelme fehér- és vörösborból, értéke. – Erdő nagysága holdakban, ültetési ideje, 40 vágásara van felosztva, jövedelme faeladásból, makkoltatásból, erdei tisztások legeltetéséből. Vadászatból nincsen jövedelem. – Allódiális földek nagysága holdakban, ebből levonandók a censuális földek. – A fennmaradó részbe vetett búza, rozs, zab hozama, értéke pénzben, téli és nyári szalmájának jövedelme. – Censuális földek jövedelmének alakulása, jelenlegi jövedelem. – Bérbe adott földek, részben szántónak, részben rétnek használják, nagyságuk holdakban, szerződés szerinti jövedelmük. – Rétek nagysága holdakban, szénahozamuk, értéke pénzben. – Legelőnek csak az erdei tisztásokat használják, és mintegy 5 holdnyi nádast. – Káposztáskertek nagysága, jövedelme. – Kocsma és mészárszék árendájának összege. – Másik, Lebuj nevű kocsma bére. – Pálinkafőző, mindig zsidónak van árendába adva, bolttal együtt, összege. – Kegyúri terhekre kiadások: plébános kongruája, készpénz, tűzifa, iskolamesternek adott búza, rozs, bor, fa mennyisége, értéke.
Alcsut:
Határai, kiterjedése, szomszédos falvak. – Jövedelmet biztosító épületek a kocsma, egyúttal mészárszék, silány anyagból épült, náddal fedett, rossz állapotban van, kútja omladozik, értéke. – Az úgynevezett zsidóház, benne pálinkafőző, alapja szilárd, feljebb vert földből épült, náddal fedett, értéke. – Gazdasági épületek az ispánház, lent szilárd, feljebb rosszabb anyagból épült, náddal fedett. Az udvar felé 7 kőoszloppal megtámasztva, 2 szoba, konyhából, két kamrából áll, pincéjének kapacitása, udvarán az istálló mellett szerkamra, másik istálló 15, illetve 10 tehénre. – Csűr a kert felé, másik csűr, hat oszlopon áll. Disznóól. – A ház mellett még egy ház, vert földből épült, szoba, konyha, kamrából áll, értéke. – Erdőőr lakás, szilárd anyagból épült, náddal fedett, szoba, konyhából áll, hátul kamra, pincéje szárnyasajtós, kapacitása, értéke. – Hajdúház: lent szilárd, feljebb vert földből épült, szoba, konyha, kamrából áll, istálló 4 lóra, értéke. – Az épületek értékének összegzése. – Kegyúri épületek, terhek nincsenek a helységben. – Földművelésen kívül más allódiális gazdálkodás nincs. – 40 egész telken 64 jobbágy gazdálkodik, van még 52 házas zsellér is. – Fekvése hasonló az acsaihoz, dombok-völgyek között terül el, hozama búzából, kétszeresből, rozsból, zabból. – Az uradalom jövedelmének tételei azonosak a caput bonorummal, értéke pénzben. – Erdő nagysága holdakban, tisztások nagysága, vágások száma, jövedelmek faeladásból, makkoltatásból, legeltetésből, vadászatból itt sincsen jövedelem. – Allódiális földek nagysága holdakban, lakosoknak átengedett földek nagysága, árendába adott földek nagysága. – A fennmaradó rész házi kezelésben van, hozamuk. – Censuális földek jövedelme. – Kocsma, mészárszék árendájának jövedelme a hozzá tartozó földekkel együtt. – Pálinkafőző ház bolttal együtt, jövedelme hozzá tartozó földdel.
Hatvan:
A diverticulum határai, kiterjedése, szomszédos falvak. Gazdasági épületek a juhhodály juhászházzal együtt, ez szilárd anyagból épült, náddal fedett, elöl szoba, konyha, éléskamra van, pince, hátul másik szoba, konyha, kamra, jó állapotban van, csak teteje szorulna némi javításra. – A hodály lent szilárd, feljebb rosszabb anyagból épült, robotmunkában építették, rossz állapotban van, kútja kőből épült, értéke. – Másik, a bérleti korszakban a bérlő által emelt juhakol, téglából épült, zömmel zsindellyel fedett. – Allódiális szántók 3 nyomásra vannak felosztva, nagyságuk holdakban, búza, kétszeres, rozs, zab hozamuk, téli és nyári szalmájuk jövedelme. – Censuális földek, melyeket évről-évre a lakosoknak adnak használatra. – Allódiális rétek nagysága holdakban, szénahozamuk. – Allódiális legelők, nagyságuk, jövedelmük.
Vérthszentgyörgy:
A praedium határai, kiterjedése, szomszédos helységei, területének használói. – Jövedelmet biztosítóépületek: a felső malom, szilárd anyagból épült, náddal fedett, két kerekű, a molnárház 1 szobából, konyhából, kamrából áll, értéke. – A középső malom 3 kerekű, molnárházzal együtt, értéke. – Az alsó malom is 3 kerekű, molnárházzal együtt, értéke. – A három malom együttes értéke. – Gazdasági épületek: a kasznárház, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, öt szobája van, mellékhelyiségek, értéke. – Juhhodály, szilárd anyagból épült, zsindellyel fedett, 3 részre oszlik, az elsőt hat lóra, a második ugyanannyi tehénre, a harmadik a tulajdonképpeni akol, értéke. – Ököristálló, a Vallásalap költségére épült, két részre oszlik, egyik részében 40 állat fér el, a másikban takarmányt tárolnak, értéke. – Csőszház lent szilárd, feljebb rosszabb minőségű anyagból épült, náddal fedett, egy szoba, konyhából, kamrából áll, az egész rossz állapotban van, értéke. – Másik csőszház, ez két szoba, konyhából áll, értéke. – Egy szoba, konyhás erdőőrház, értéke. – Birtoktörténeti adatok, bérbeadás, jövedelme. – Malmok jövedelme. – Szántók, legelők nagysága holdakban, jövedelmük. – Legelők, nádasok nagysága holdakban, jövedelmük. – Erdő nagysága holdakban, tisztások nagysága, jövedelme faeladásból, makkoltatásból, legeltetésből. – Beírt mellékletekben határjárás, határjelek leírása, a nádornak való használatra átengedés alkalmából végezve. – Az épületek becslése helységenként. Jobbágyok, zsellérek névsora helységenként. – Jövedelmek kimutatása az 1807–1815. évek között eges tételekből, kocsmáros, kereskedő contractusa.
Vallásalap birtoka. Acsai uradalom.
(Fejér m.): Atsa – Allktsuth – Hatvan diverticulum – Verth Szent György praedium

Tartalomgazda