HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 012.

Dátum 1797
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal hitelesített, bekötött példány, 325 folio.

Szöveg

Beschreibung, amelyet a kamara rendeletére végeztek Körmöcbánya városhoz tartozó helységekről; a villulákat írja össze.
Mindegyik helység bányavidéken fekszik, Körmöcbányától való távolságuk egyenként, valamennyit falucskának (villula) jelöli; valamennyit Körmöcbánya város bírja, királyi adományként. Allódiumok nincsenek a helységekben. Szőlők nincsenek egyik helységben sem. Földesúri rétek, szántók – Berg kivételével – nincsenek. – Uradalmi mészárszék Koneschaiban van; vendégfogadó Schwabendorfon. Vámok nincsenek, vásárok sem, csak hetipiacok. Egyik faluban sem szoktak tizedet adni. Két falucska mellett a hegyekből eredő patak folyik, azonkívül, hogy halakban gazdag, egy kétkerekű malmot is hajt. Berg, Koneschay és Honeschay falvacskákban bányák is vannak, zömmel kincstáriak. – A falucskákban termelt főbb termékek, azok piaci áraival megadva pozsonyi mérőkben: rozs, árpa, zab; tönköly (?Dinkel Korn), lencse, borsó, kender, len, kukorica nincs; széna, káposzta, tüzifa ölenként; ezeket mind a fél vagy egy órányira fekvő Körmöcbánya piacán értékesíthetik. – Jövedelmet csökkentő tényező az uradalomban: a korán beköszöntő és nagyon sokáig tartó hideg idő miatt olyan rossz a termés, hogy a lakosoknál kenyérínséget okoz, földesúr segíti őket kenyérgabonával; a földek terméketlenek, egyébként – mint előbb volt róla szó – nem hiányzik a termékeik eladására való lehetőség.
Legentl:
Hegyen fekszik, határai, kiterjedése, szomszédos falvak. A legelő felújításának kérdése Körmöcbánya által annak idején határvillongásokat váltott ki. Jövedelmet növelő gazdasági tényezők: serfőző, pálinkafőző nincs a helységben; sem kocsma, mészárszék, malom; semmiféle földesúri épület nincsen. Mivel allódiuma nincs itt Körmöcbányának, nem lehet tehenészete, juhászata, sertéstartása sem; ménese részben azért nincsen, mert meredek hegyeken fekszik, részben pedig, mert legelője sincs. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel, fiak száma. Egy ács kivételével a jobbágyok mindnyájan fuvarosok, kettőnek nincs foglalkozása; a zsellérek egy fuvaros kivételével bányászok. Telkük nagysága, belsőség, szántó, rét szerinti tagolásban, befogadóképességben, illetve kaszásban megadva. Szőleik nincsenek. – Állataik: lovak, ökrök, tehenek; juhok, méhek: nincs. Pálinkafőző üstjeik: nincs. Bíró és esküdtek feltüntetve. A lakosok valamennyien németek, túlnyomórészt katolikusok, néhányan evangélikusok. Kedvezményük, hogy kincstári fuvarokat vállalhatnak. Adójuk együttes összege. – Telkeik együttes nagysága egész telkekre átszámítva. A telkek mérnökileg nincsenek még kimérve és szétosztva, egy egész telekhez 22 hold szántó (1100 ) és 8 kaszásnyi rét tartozik. A talaj túlnyomórészt köves, ezért terméketlenek a földek; egy mérő rozs 2 mérőt, árpa 1 1/4-et, zab két mérőt hoz; súlyukat is megadja fontokban. A lakosság fő megélhetési forrása a bányamunka és fuvarozás. – Földesúri erdőktől szétválasztott erdeik nincsenek, a fajzás meg van nekik engedve, a völgyben azonban, ahol a fa szedegetésre nem alkalmas, a királyi erdőigazgatóság szükségben egész fát is enged vágni. Legelője nincsen a községnek, mivel Körmöcbánya nem messze fekszik, a várossal közösen használja annak legelőjét. Szőlőhegye nincsen a helységnek, azért az urbárium rendelkezése szerint csak negyedévig mérhetnek bort. – Elég nehéz körülmények között élnek a lakosok, jövedelmük kevés, mégis hátralékban nincsenek adójukkal. Úrbéri census együttes összege, jobbágyoktól és zsellérektől. Victuáliákban egész telkenként vajat adnának, de mivel legelőjük nincsen, csak két kappant, két tyúkot, 12 tojást adnak, ezek értéke egyenként és összesen. Robot szabályozása igásrobot napokban, faszállításban, hosszú fuvarban, házas zsellérek kézirobot napjaiban, mindezek értéke pénzben egyenként és összegezve. Fonás nem szokásos a helységben; pálinkafőző üstjeik nincsenek a lakosoknak. – Gabonakilenced helyett fizetnek, összege. Bárány- és méhkilencedből nincsen jövedelem, mert nem tartanak sem bárányokat sem méheket. Szőleik nincsenek, tehát nem is dézsmálhatnak. Hegyvám nincsen. Tized nincsen a helységben. – Körmöcbánya területére esik valamennyi erdő, a helységben nincsen. Makkoltatás, mivel nagyon kevés makk terem, nem szokásos. Földesúri szántók nincsenek, sem rétek, ezért téli és nyári szalmából nem lehet jövedelem. Veteményes vagy díszkertek nincsenek, sem szilvások, káposztáskertek. Halászat, malom, mészárszék nincsenek, sem vám. Kocsma nincsen a helységben, a bíró házánál mérnek sört, mennyisége, jövedelme, leszámítva a kiadásokat. – Jövedelmek végösszege a helységnél: 196 Ft 34 Xr. Jövedelmet csökkentő tényezők: kevés terményük van, bár eladni könnyen lehetne, nincs mit eladniok; bár fával – szükségben – el lennének látva, de legelőjük nincs; földjeik hegyen feküsznek, azonkívül még köves talajúak is.
Berg:
Hegyen fekszik, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. Földesúri malom, fából épült, emeletes, molnár lakásával együtt leírása, két köves; kis udvarán két disznóól; az egész nagysága, értéke becslés alapján; más földesúri épület nincs a helységben, sem major, vagy állattartás. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel, előbbiek kivétel nélkül bányászok, zsellérek közt egy szénégető és egy szabó is. A lakosok valamennyien németek, katolikus vallásúak; fő megélhetési forrásuk a bánya. Szántók mellett kis irtások is vannak. – Census, kulináriák, robot szabályozása azonos előbbivel. Gabonakilencedet megváltják, összege. Báránykilencedben 1 fejősjuh után évi 6, meddő után 3 krajcárt fizetnek megállapodásuk szerint. Méhkilenced nincs, mert nem tartanak méheket. – Erdeik nincsenek a lakosoknak, Körmöcbánya területén vannak a földesúri erdők; épület és tüzifát a kincstári erdőből szerezhetnek be, az erdőigazgatóság engedélye alapján ingyen: makk nem terem az erdőkben, makkoltatás nincs. – Földesúri rétek névvel, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk, értékük. Halászat nincs, de van egy földesúri malom, jövedelme 5 évi átlag alapján. Vám, országos, vagy hetivásárok nincsenek. Kocsma nincsen, a bíró házánál mérnek italt, mennyisége, jövedelme. Szőlőhegyek nincsenek, elemi csapások sem sujthatják tehát a községet. – A plébános földesúrtól congrua fejében 114 Ft 30 Xr-t kap, továbbá 6 szekér szénát; a helyi káplán 150 ft. fizetést húz. A templomnak saját tőkéje, vagy dotációja nincsen.
Blaufuss:
Körmöcbánya melletti hegy mögött fekszik, határai. A legeltetés megújítását csak abban az esetben engedi a város, ha e miatt a helységek között határvillongás nem támad. Semmiféle jövedelmet hozó, vagy más uradalmi épület nincsen a helységben. Majorja sincs itt a városnak, emiatt állattartása sem lehet. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel, fiak, telkük, állatállományuk (ezek közt juhok is vannak!). Mind a jobbágyok, mind a zsellérek kivétel nélkül bányászok. Néhány evangélikus kivételével a lakosok valamennyien katolikus vallású németek. – Földjeik nagyon hegyes oldalakon vannak, vizek gyakori elmosásának ki vannak téve; a talaj köves, és annyira terméketlen, hogy egy mérő rozs kettőt, árpa 1 1/4-et, zab két és fél mérőt hoz; a vármegye 3. osztályú helységbe sorolta. Erdeik földesúr-iaktól elválasztva nincsenek, fajzás használata mint előbb. Elegendő legelőik nincsenek a lakosoknak, a rétek csak egyszer kaszálhatók, mert legelőnek szolgálnak. A lakosok itt is rossz körülmények között élnek. – Census, victuáliák, robot szabályozása azonos fentivel. Gabonakilencedet megváltják, összege; báránykilenced azonos előbbivel, együttes összege. Házas zsellérek házuk után fizetnek kilencedet az urbárium rendelkezése szerint, összege. – Földesúri szántók csak a főbírói telek, melyeket Körmöcbánya nyolc éve magához csatolt, árendába van adva, összege. Földesúri kocsma nincsen, magánháznál mérnek pálinkát és sört, jövedelme.
Koneschay:
Hegyes vidéken fekszik, szomszédos helységek. Jövedelmet hajtó épületek közül csak mészárszék van, kőből épült fallal, puszta földön, mészáros lakásával együtt, leírása, nagysága értéke. Erdőőrház, fából épült, leírása, értéke. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel, előbbiek 1 kovács kivételével valamennyien bányászok; zsellérek közt 2 kovács, 2 szabó, egy pásztor, és egy cipész is, a többi bányász. A lakosok németek, néhány evangélikus kivételével katolikusok. Földek fekvése, minősége, hozama azonos fentivel. Földesúri erdőktől elkülönítet erdeik nincsenek, fajzásuk azonos előbbivel. Census, robot, gabona- és báránykilenced szabályozása, zsellérek kilencede azonos fentivel; kulináriákba előbbieken kívül borjúra is fizetnek, összege. – Földesúri rétek, szántók nincsenek, legelő nincs a lakosoktól elkülönítve. A fent említett mészárszék jövedelme 4 évi átlag alapján. Földesúri kocsma nincsen, magánháznál méretnek pálinkát, sört, kimért mennyiség, jövedelme. – Jövedelmet csökkentő tényezők és a lakosság panaszai azonosak az eddigiekkel; a templomnak 213 Ft tőkéje van, leginkább perselyezésből folyt be; néhány irtásföldön és réten kívül (befogadóképességük, szénahozamuk) más vagyona nincsen, ezeket árendába adva teszik a templom jövedelmét, más semmi dotációt nem kapnak.
Honeshay:
Hegyes vidéken fekszik, határai, szomszédos falvak. Semmiféle jövedelmet hozó épület nincs itt, major, állattartás sincs. Jobbágyok, házas zsellérek névvel, telkük nagysága, állataik. Egy kovács kivételével valamennyien bányászok. Néhány evangélikustól eltekintve katolikus vallású németek. – Földek fekvése, minősége azonos fentivel, hozamánál van csak eltérés: 1 mérő zab két mérőt hoz. Mivel a legelő nem elegendő, a réteket csak egyszer kaszálják, és legelőnek használják. Census, victuáliák, robot, gabona- és báránykilenced, zsellérek kilencedének szabályozása azonos előbbiekkel. – Mivel kocsma nincsen, sört és pálinkát magánháznál méret földesúr, jövedelme. A Koneschayban lakó plébános a helység, mint filiális után földesúrtól kap pénzt; az iskolamestert Körmöcbánya fizeti; a templomnak van perselyezésből begyűlt tőkéje, összege.
Schwabenhof:
Völgyben fekszik, határai, szomszédos falvak, azok birtokosai. Semmiféle uradalmi épület, major vagy állattartás nincsen, egy vendégfogadó kivételével; téglafalból épült, sík földre, leírása, szekérállás, 10 lóra való istálló; ehhez hozzátapasztva egy kis, két tehénre való istálló; fölöttük szénapadlás; udvaron fedett kút; az egész nagysága, becslés alapján értéke. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel, telkük, állataik; fuvarosok, bányászok főleg, mellettük szénégető is található. A lakosok tótok, néhány evangélikustól eltekintve, katolikus vallásúak. – Földjeik fekvése, minősége, hozama azonos előbbivel. Census, victuáliák, robot, gabona- és báránykilenced, házas zsellérek kilencedének szabályozása azonos fentivel. Vendégfogadó jövedelme, leszámítva a kiadásokat, vendéglős bérét.
Windischdorf:
Határai, kiterjedése, szomszédos falvak. Semmiféle földesúri épület vagy major nincsen a helységben, sem állattartás. Jobbágyok, házas zsellérek névvel, fiak száma. Telkek nagysága, állatállományuk. Jobbágyok között egy kovács, ács, bognár, bányász, a többi fuvaros; a zsellérek mind bányászok; hármuknál megjelölés: "Für sich" – magának dolgozik, ezek özvegyek. A lakosok katolikus vallású tótok. – Földek fekvése, minősége, hozama azonos az előbbiekkel. A vármegye által 3. osztályú adózó csoportba sorolt helység. A földesúritól elkülönített erdeik nincsenek, a lakosok fajzása azonos fentivel. Census, victuáliák, robot, gabona- és báránykilenced, házas zsellérek kilencedének szabályozása azonos fentivel. – Földesúri szántók, rétek, legelők nincsenek a helységben. Kocsma nemlétében magánháznál méret földesúr italt; kimért sör és pálinka mennyisége, jövedelme, leszámítva a kiadásokat. Jövedelmet csökkentő tényezők és a lakosok panaszai azonosak az eddigiekkel.
A végén recapitulatio, tételenként összegzi helységenkénti megoszlás szerint a jövedelmet: census, victuáliák, robot, kilenced, földesúri szántók, rétek, malmok, mészárszékek, vendégfogadó hozama, sör- és pálinkamérés jövedelme. – Leszámítva a kiadásokat nettó jövedelem: 3430 Ft 33 Xr. – Mellékletben minden helység urbariuma teljes terjedelemben, jobbágyok, házas és házatlan zsellérek névsorával együtt.
Körmöcbánya város birtokai.
(Turóc m.): Legenth – Berg – Blaufuss – Koneschay – Honeschay – Schwabendorf – Windischdorf

Tartalomgazda