HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 177. - No. 010.

Dátum 1797
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott példány. Két kötet, második kötetben a mellékletek, 162 + 267 p.

Szöveg

Beschreibung, amelyet a kamara rendeletére készíttetett a Körmöcbánya város tulajdonában lévő stubnai uradalomról.
Az öt faluból álló uradalom kiterjedése, határai. Körmöcbánya szabad királyi bányaváros bírja részben királyi donációként, részben pedig saját szerzeményként, senki másnak nincsen benne birtokrésze. Az uradalom fekvése, szomszédos falvak, azok birtokosai. Birtoktörténeti adatok. – Jövedelmet biztosító gazdasági tényezők: erdők, fenyő, luc, vörösfenyőfákkal, valamint kevés tölgyfával, 1787-ben mérték fel az erdőket, az iratok azonban Turóc megye levéltárában elégtek, 1750 óta a mellékelt szerződés, mely az erdőigazgatósággal köttetett, szerint épület és tüzifa vételének lehetősége. Szőlők az egész uradalom területén nincsenek. – Rétek és legelők közepes állapotban vannak a rétek az uradalomhoz számítandók, a legelők mind földesúrnak, mind a lakosoknak kevés, azért az allódiális jószág az erdőben és feltört földeken legel. – Minden falu, kivéve Grenoch helységet, uradalmi kocsmával rendelkezik, ugyanígy minden helységben van uradalmi mészárszék is; a besztercebányai út melletti erdőben vendégfogadó is, neve, mindezekben bort, sört, pálinkát méret földesúr, ezek ára. Vásárjoga nincs az uradalomnak. A tized az uradalom területén a besztercebányai püspökségé, pénzen megváltják a vármegye meghatározása szerint. – Két helység mellett a Turócz folyó folyik; távolabb van az uradalom területén a Zsaravicza patak, egyik sem halászható, bár halak mindkettőben bőven vannak. Malom felsorolása helységenként, liszt és fűrészmalomok. Bányászat nincs az uradalomban. Az uradalom gabonajövedelme és azok pénzértéke a vásári árak alapján: zabból, kölesből, rozsból, szénából, sarjúból (mérőkben illetve kétfogatú szekérben számítva). – Jövedelmet csökkentő tényezők: a túl korán beálló hideg, mely sokáig tart, olyan nagy károkat okoz, hogy az uradalomnak kell segíteni a lakosság kenyérínségén, mely a névleges jövedelmet mindig csökkenti; a föld legnagyobbrészt terméketlen, jobb termés csak állandó trágyázással érhető el.
Óstubna:
Síkságon terül el, határai, szomszédos helységek, azok birtokosai. Jó anyagból, egész újonnan emelt kocsma, zsindellyel fedett, leírása, alápincézett, pincéjének kapacitása; értéke ács, lakatos, asztalos, üveges és cserepes mesteremberek becslése alapján. Mellette az egykori serfőző és pálinkafőzőház, becslése, értéke. – Gabonaőrlő és fűrészmalom, bejárata udvaráról nyílik, ennek nagysága négyszögölekben; a malom 3 köves, szilárd anyagból épült, pincével, e mellett a molnár szobája, előtte a konyha, éléskamra, a malomtól balra kis szoba, gabona- és liszttároló helység, istálló fából 4 tehénre, továbbá a szintén fából épített fűrészmalom, mindezek értéke, mesteremberek becslése alapján. – Kovácsház, ez is fából épült, mésszel bemázolva, leírása, bejáratnál kovács lakása, szobából, kis konyhából áll, balra kis kamra, falépcsőkkel az utcára lóállás fapadlózattal, lejjebb a kőből épített műhely; az egész terület nagysága négyszögölekben, értéke. – Az úgynevezett úriház (Herrn Hauss) amelyben a tehenészet és juhászat van, leírása, boltozatos, alápincézett, sajttárolásra és más anyagok tartására, itt van az uradalmi kasznár lakása is, két szobából, konyhából áll; juhakol leírása, az egész nagysága, értéke. – Mészárszék a mészáros sajátja, censust fizet érte, amiért a jövedelmező épületek közé kell sorolni. – Uradalmi inspectorház, leírása, szobák száma, elhelyezése, konyhája az udvaron elkülönülten áll, fából épült; hátul az udvaron tehénistálló hat állatra; konyhakert, 212 , benne fa filagória; két disznóól, mellette baromfiól; borospince, kapacitása, keleti oldalánál kocsiszín; az inspectorház mellett, egy szintben, közös fedél alatt földesúri ház, az úriszékek üléseit szokták itt tartani, leírása, szobák száma, nagysága, pince, tehénistálló három tehénre, jégverem, udvar nagysága; az egész értéke. – A felsőbb utasítások szerint most csak az óstubnai tehenészet jövedelmét kellene megadni, de tekintettel arra, hogy a kiadások közösek a másik négy major juhászatával is, ezt is együttesen kezeli; majoronként tünteti fel az anyajuhok számát 10 év alatt, darabonként beszorozva hozamukat, adja meg értékét évi átlagban. Téli és nyári gyapjú jövedelme, bárányok eladásából jövedelem; elhullott állatok (bőrének) jövedelme; összegezve a tételeket együttes jövedelem a juhászatból. – Svejci tehenészetnek jövedelme helységenként, bizonyítva a jövedelem csekélységét, az egyes jövedelmekre eső kár; tehenek borjazásának jövedelme, állatok eladása; tejfeldolgozás és az állatok elhullása kiegyenlítik egymást. Anyasertések száma itt és Glazerhayn, értéke, eladásukból jövedelem. Méhészet jövedelme. Szárnyasokból jövedelem az árendából van. – Kiadások: a három helységben tartott juhász és 4 oláh konvenciójának részletezése: készpénz, búza, rozs, köles, só, lábbelipénz, húspénz összege tételenként; borjúgyomorra (oltó!) kiadás pénzben, túrószsákokra (Kass-Sack); orvosságokra általában kiadás a juhoknak. Téli takarmányozás költsége teheneknél, 10 évi átlag alapján; alomnak elhasználandó szalma; só; majorosnak fizetéspótlék minden borjú után, összege; zab mennyisége, értéke; a Silléri ferenceseknek adott vaj és sajt; kórházba adott vaj, tej, sajt; sajtcsinálónak fizetett összeg és természetben adott juttatás; kanász bére. – Szárnyasok árendálójának évente adott rozs, árpa, zab mennyisége, értéke. A háji uradalmi vendéglősnek adott conventio. Uradalmi hajdúk fizetése. Kocsmákban borveszteség tíz év alatt, értéke pénzben. Az óstubnai juhászat-tehenészet darabszám szerinti felsorolása: kosok, juhok, fiatal kosok, ürük, bárányok; bikák, tehenek, minőségük, borjak száma, értékük pénzben; (ugyanúgy számbaveszi a többi majorokat is), együttes összegük. – Jobbágyok névvel, fiak száma. Telkük nagysága belső telek, szántó, rét szerinti tagolásban. Szőleik nincsenek. Állataik: lovak, ökrök, tehenek; juhok, méhek: nincs. Pálinkafőző üstjeik egyenként. – Mesteremberek említése: asztalosok, kádárok, zenész. Bíró, esküdtek feltüntetve. Házas zsellérek névvel, csak belső telkük van; állataik közül csak ökreik, juhaik vannak; közöttük is vannak ácsok, kádárok, azonkívül két juhász is. – A 13 házas zsellérből kilencnek van a földesúri földből 11 mérős földje, melynek használatáért 38 napi kézirobotot teljesítenek. Házatlan zsellér csak egy van, semmije sincsen. – A lakosok valamennyien szlovákok, részben katolikus, túlnyomórészt azonban evangélikus vallásúak. Telkeik együttes száma, egész telkekre átszámítva. Házaik száma. A bíró mentes a census és minden szolgáltatás alól. Az urbarium rendelkezése szerint a jobbágyok a hosszúfuvar helyett 3 igásrobotot adnak. A kilenced helyett 12 igás robotot teljesítenek; végül fonás fejében egy igásrobotot adnak. – A telkek mérnökileg nincsenek pontosan kimérve, 16 hold 1300 négyszögölével számítva tartozik egy egész telekhez, valamint hat kaszásnyi rét; földjeik terméketlenek, rozsból 1 mérő 3 1/4-et, árpából 2 3/16, zabból kettő mérőt ad, ezek súlyát is megadja. Kereskedést nem folytatnak a lakosok, főfoglalkozásuk szállításból, fuvarozásból áll, köveket szállítanak Körmöcbánya városnak, díjszabása. – Felesleges legelőterülete nincsen a helységnek, itt legeltetett lovak, ökrök, tehenek száma, néhány borjút is legeltetnek; az uradalmi tisztviselők és szolgák az uradalmi legelőkön legeltetik állataikat. Uradalmi erdőkből leválasztott külön erdőrészeket nem bírnak a lakosok, csak a fajzás van nekik itt megengedve, kevés irtásuk van, minden kivágott fa fuvaráért fizetnek az uradalomnak. – Fizetendő költségek, szolgáltatások a lakosoktól: úrbéri census együttes összege, zsellérek is fizetik; Victuáliákba vajat, kappanokat, tyúkokat, tojásokat adnak, vágóborjúra közösen fizetnek, ezek mennyisége, értéke egyenként és összegezve. Robotnapok szabályozása, számuk jobbágyoknál, zselléreknél összesen, értékük pénzben. Fonással nem tartoznak, mert mint feljebb már írta, helyette egy igásrobotot teljesítenek, ennek értéke. Pálinkafőző üstök száma, taxájuk összege. Kilenced helyett az urbárium 5. pontja értelmében telkenként 12 napi igásrobotot teljesítenek, ezek száma együttesen, értéke pénzben. – Földesúri földek a helységben, névvel, befogadóképességük egyenként. (Sorra veszi valamennyi helység uradalmi földjeit is.) Óstubnai allódiális szántók, befogadókpességük; hozamuk rozsból, zabból mérőkben, értékük pénzben. Rosszabb minőségű rétek, melyeket kaszálni szoktak, nevük, szénahozamuk, értékük pénzben. Téli és nyári szalma hozama, értéke pénzben. – Halászat a Zsarnoviczán, bérbe van adva, összege. Malom jövedelme a molnárt illető harmadrész levonásával búzából, rozsból, kétszeresből, mérőkben, értékük pénzben összegezve; a molnár minden kő után 5 forintot fizet, összege; molnár konvenciója. – Fűrészmalomban kitermelt deszkamennyiség részletezése, értéke pénzben. Mészárszék bérbe van adva, földjével, rétjével együtt, bérösszege. Mészégető kemence, évente négy ízben égetnek meszet, levonva a fuvar költségeit, értéke. Uradalmi kocsma bormérésének jövedelme a számadások szerint borból és pálinkából. – Óstubna évi jövedelmének végösszege: 3295 Ft 6 Xr. Jövedelmet csökkentő tényező, hogy a helységben rozson és árpán, zabon kívül más nincsen, minden egyebet másutt kénytelenek megszerezni; a föld kevéssé termékeny, az sem terem mindig a korán beálló és sokáig tartó hideg miatt; a lakosoknak más kereskedelmük mint a magukfőzte pálinkájuk eladása nincsen.
Haj:
Síkságon fekszik, határai, szomszédos helységek. Bort, sört és pálinkát a földesúri kocsmában mérnek, ez fából épült, mésszel bemázolva, konyha, nagyobb szoba a mészáros lakásául szolgál, ettől jobbra a mészárszék, még egy kis szoba és éléskamra, pince, kapacitása, az udvaron két istálló, egyik 4 lóra, másik ugyanannyi tehénre; az egész épület nagysága, a mesteremberek becslése alapján értéke. – Malom, szintén fából épült, mésszel bemázolva, egy köves, leírása, molnár lakásával együtt, nagysága, becslés szerinti értéke. Másik malom, helye, ez két köves, leírása, értéke. – Emeletes uradalmi fürdőház, nagysága, leírása, udvarán bejáratnál 12 lóra istálló, mellette nyitott kocsiszín, fából épült tehénistálló 8 állatra; a házban nagy ivószoba; az egész ház leírása, szobák száma, a fürdő falépcsőkkel ellátott, kőből épült; mellette a kirurgus két szoba-konyha-kamrából álló lakása, páciensek szobája; még egy fürdő helység; a ház emeletén a betegek szobái; a ház mellett kis konyhakert, a kirurgus használja; az úgynevezett Vörösfürdő, mellette a közös fürdő és az egészségfürdő, a ház leírása, nagysága, értéke. Kórház, mely a fürdővendégek pénzéből tartja fenn magát, emeletes, leírása, nagysága, értéke. – A földesúri ház, udvara 763 négyszögnagyságú, leírása, szobák száma, konyhakert, tehén-, borjú- és lóistállóval; kertben néhány gyümölcsfa, ezt az uradalmi inspector használja. Uradalmi juhászat a helységben, melyről Óstubnánál számolt be az összeíró. – Jobbágyok névvel, fiak száma. Telkük nagysága, hozzátartozó belsőtelek, szántó, rét, nagysága holdakban. Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok. Pálinkafőző üstjeik száma. Bíró és esküdtek feltüntetve. – Házas zsellérek névvel, juhászok, kovácsok, fazekasok (a jobbágyoknak nincsen foglalkozása), vannak közöttük. Állatok közül csak tehene van háromnak. Két házatlan zsellér névvel, semmijük sincsen. – A lakosok valamennyien szlovákok, kisebb részben katolikus, nagyrészt azonban evangélikus vallásúak. Évi portiójuk összege. Telkeik száma együttesen, egész telkekre átszámítva. (Census, victuáliák, pálinkafőző üstök, robot, fonás szabályozása, kilenced ugyanaz mint Óstubnán.) – Uradalmi erdők névvel. Uradalmi szántók névvel, befogadóképességük, harmadát ugarolják, a többit rozzsal, zabbal, borsóval, lencsével vetik; hozamuk 10 évi keresztmetszet alapján évi átlagban, ezek pénzértéke. Más uradalmi földek, melyeket a lakosoknak és szomszédos rokniaknak tized ellenében bérbe adnak, nagyságuk, jövedelmük. Rétek névvel, nagyságuk kaszásokban, szénahozamuk, értékük. Téli és nyári szalma hozama, értéke. Konyhakert hozamának értéke. – Halastónak jövedelme eddig nem volt, csak egy éve telepítettek bele friss ikrát, a halászat jövedelme náddal együtt most már feltüntethető, összege. Mellette földesúri malom, 1 kőre, jövedelme a molnárt illető harmadrész levonása után, molnár hízlalásért is fizet; robotot teljesít földesúrnak, értéke; molnár konvenciója; mindezek hozzáadásával illetve levonásával a malom évi jövedelme. Ványoló, jövedelme. A fürdőház jövedelme. A kórházban lakó takács évi censusa. Kimért italok mennyisége, jövedelme. Kovács censusának összege. – Jövedelmet csökkentő tényezők: rozson, árpán, zabon kívül mást nem termelnek, minden egyébet másutt kell beszerezniök; a síkságon elterülő földek termékenyebbek, a hegyoldalban fekvőek ellenben rosszak; magukfőzte pálinka eladásán kívül más kereskedést nem folytatnak; földesúr erdeiből nem enged fát eladni, nagy kárukra van a lakosoknak; hátrányos, hogy a fürdőt ingyen tartoznak reparálni; a hideg időjárásra vonatkozó panasz általános.
Czremasch:
Részben magaslaton, részben völgyben fekszik, kiterjedése. Határai, szomszédos falvak. Birtoktörténeti adatok. Uradalmi kocsma, leírása, nagysága, értéke kocsmáros lakásával, pincével, istállókkal együtt. Vendégfogadó, fából épült, Bartoschnak hívják, tehén és lóistálló, kocsiszín, ivószoba, egy vendégszoba, pince, kapacitása; az egész nagysága, becslés alapján értéke. Őrlő- és fűrészmalom, leírása, molnár lakásával, istállóval, nagysága, értéke. – Jobbágyok névvel, házas, házatlan zsellérek is, fiak száma; egyedül csak az egyik házatlan zsellérnek van foglalkozása: kovács. Telkük nagysága belsőtelek, szántó, rét szerinti megoszlásban. Állataik: lovak, ökrök, tehenek, juhok. Pálinkafőző üstjeik száma. Nemzetiségi, vallási tagolódásuk ugyanolyan mint az eddigi helységeknél. Telkeik együttes száma egész telkekre átszámítva. (Szolgáltatások, census mint Óstubnán.) – Egy köves malom, leírása, molnár részesedésével, szolgáltatásaival jövedelme; fűrészmalom, kitermelt deszka mennyisége 10 év alatt, értéke; kiadások között felsorolja az erdőőröknek adott borravalót is, melyet a rönkök húzásáért kaptak. Kocsmában, vendégfogadóban kimért ital mennyisége, jövedelme. A helység jövedelmeinek végösszege: 679 Ft 44 Xr. Lakosok panasza az eddigieken kívül még az, hogy a köves talajon nem terem meg semmi.
Ujstubna:
Völgyben fekszik, határai, kiterjedése, szomszédos helységek. Uradalmi vendégfogadó, utcáról nyílik a pitvara, ebből a nagy ivószoba, ebből kamra, ahonnan a padlásfeljáró lépcsője felmegy, a söntésből van a pincelejárat, ennek kapacitása, előterében kis pince, pálinkatárolásra; a pitvarból nyílik a konyha; pálinkafőzőház két üsttel, balra tőle a vámos lakása; konyhakert nagysága négyszögölben. – Az utcán kőoszlopokon nyugvó kocsiszín, boltozatos istálló 24 ló számára; mellette a vendéglős tehénistállója 4 állatra; az egész épület értéke mesteremberek becslése alapján. – Három malom, felső, alsó és újmalom néven, mindegyik fából épült, egy köves, molnár lakásával, konyhakerttel, értékük egyenként becslés alapján. Erdészház, kőből épült, leírása, nagysága, lóistállóval, pincével, konyhakerttel együtt értéke. Erdőőrház, leírása, értéke. A mészárszék a mészáros sajátja; a szénégető mintegy félórányira van ide, mindkettő jövedelmét később adja meg. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel (földjük, állatállományuk), kádárok, kovácsok vannak köztük. A lakosok katolikus vallású németek. (Census, victuáliák, robot, kilenced azonos Óstubnával). – A malmok jövedelme, molnár részének levonása után, értéke. Mészárszék árendájának összege hozzátartozó földdel együtt. Mészégető jövedelme. Vám és vendégfogadó jövedelme, egyenként, leszámítva a vámos illetve fogadós bérét. Pálinkafőző jövedelme (lakosoknak üstjeik nincsenek!). Gubacsszedés (?Loosammlung) árendájának összege.
Glazerhay:
Fekvése, kiterjedése, határai, szomszédos falvak. Sör- és pálinkafőzőház, kőből épült, leírása, becslés alapján értéke. Két malom, egyik mellett fűrészmalom is, mindegyik két köves, leírásuk, értékük. Földesúri ház, leírása, itt van a major és a felső kocsma, értéke. Fából épült juhászház, leírása, értéke. Erdőőrház, leírása, értéke. Uradalmi majorság és juhászat van a helységben. – Jobbágyok, házas zsellérek névvel (földjük, állatállományuk), köztük molnárok, ácsok, kovácsok, bognárok, fazekasok, szabók. A lakosok katolikusok (németek). Census, robot, szolgáltatások azonosak fentivel. Földesúri rétek névvel, befogadóképességük, hozamuk, értékük. Téli és nyári szalma hozama, értéke. Malmok jövedelme.
Muthna:
Fekvése, határai, kiterjedése, szomszédos falvak. Birtoktörténeti adatok. Praedium, földje ki van adva, hozama, értéke. Halászat jövedelme. Végén összegzés, jövedelmek netto végösszege: 10050 Ft 11 Xr.
Körmöcbánya város birtokai. Stubnyai uradalom.
(Turócz m.): Óstubna – Hay – Gerenosch – Ujstubna – Glazerhay – Muthna (praedium) – Poschehay

Tartalomgazda