HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 040.

Dátum 1704. november 6.Belényes
Jelleg

Füzet alak, quartformátum, II hasznos és 3 üres oldal. Magyar. Egykorú másolat.

Szöveg

Conscriptio urbarialis.
Inczédi István, a belényesi Kornis-jószág udvarbírája által készített összeírás a Kornis család „Pap Mező és Belényes vidékében ős Jószág”-áról. Kelt Belényes mezővárosban, a fenti napon, Bihar megye egyik szolgabírája előtt.
Papmező:
Először az elpusztult vár pusztulásáról igen érdekes adatok: „Pap Mező Vár el pusztult, németek el vivén belölle lövő szerszámokat, minden némü municiót 18 szekérrel vittel el, ugymint 4 sereg bontot, sok Taraczkot es szakallosokat, orat is után Császár udvarbirák vittek el, az után egyeb vasbul a hol volt, holmi épületekbe Hajduk el prédálták. Volt körül árak és halas Tó is volt; kapu felől volt edgy Malom ket kőre, az is el pusztult, csak a’ helye vagyon. Szőlő hegy is vagyon, de el pusztult, ha müvében volna, termene 30 cseber bort, Vár körül hegy allyáig Nagy Rétek, ha a gaz fel nem vötte volna, erdővé nem let volna, termene harom szaz Szekér széna. Két kapu között volt edgy szép kapolna, melette Pater Háza, de csak puszta kő falak álnak el romladozva. Varhoz valo földek volnanak, de nem sok, mert szoros a hely, és az többire a gaz nűtte fel.” – Eddig az elpusztult Papmező adatai. Ezután a jószág falvainak és subditusainak név szerinti, tabelláris számbavétele következik. Az első falu:
Kimpány:
A jobbágyok – a szövegben „gazdák” – tabelláris, név szerinti számbavétele, az alábbi fejrovatok szerint; ponto idézetben: „1. Gazdáknak neve; 2. Telek; 3. Fia; 4. Ökre; 5. Lova; 6. Tehene; 7. Juha; 8. Keczkeje; 9. Diszna; 10. Méhe; 11. Tinoja; 12. Csikoja; 13. Malma; 14. Szanto földje cubulorum; 15. Szeker kaszalo Ret hany.” – A tabellában értékes megjegyzések is vannak. Pl. az egy kenyéren élőket, a katonákat ebben a faluban, s a többiben is feljegyzi. – Az egyik subditus itt „Eklesia Földön lakik”; a másik, egy Pántyos Koszta nevű „Videkenek Ispánnya”. A névjegyzék után feljegyzi: „Puszta Telek nincsen”. – Utána ennél az első lakott falunál feljegyzi az urbariális szolgáltatásokat; a kitünő, tömör, mégis kifejező stílusban írt szöveget idézem. – „Szolgáltanak Földes Urak Parancsolattyok szerént, adojok edgy esztendő altal: örükös jobbágy adot polturat 25, Karácson Tyukját kettőt, 1 incze vajat es edgy incze Mézet, makos erdejek Cser es Bik mak vagyon, mikor ideje vagyon az Termésnek eleget terem, de az jobbágyok hiteik utan azt vallják, hogy soha Földes Uranak tized Disznot nem adtanak, hanem mikor az Urok kévánta, bőrös Pecsenyenek valot akar mellyik Jobbagyatul szabadossan el vetette, edgyet kettőt és amikor kivantatott, az mint az elsők vallyák, a többi faluk is edgyarant vegig.”
Lunkászprie:
Mint az előző; de: különösebb megjegyzés nincs a subditusokkal kapcsolatban; továbbá: itt vannak zsellérek is! – (Szolgáltatásaikból egy mondat van csak:) „Szolgálattyok, adojok, Erdejek, mint a Töbinek.”
Turberest:
Mint Kimpány; de: „Edgy Malmok is vagyon, hat emberek birják abban a Faluban; Szolgálattyok, adajok, Erdejek, mint a Többinek.”
Poddány:
Mint Kimpány és Lunkaszprie.
Görgyon:
Mint Poddány, de: „Makkos Erdejek vagyon.”
Kricsán:
Mint az előzők; de: a szolgáltatásokra, illetve esetleges beneficiumokra vonatkozó megjegyzés nélkül.
Valány:
Mint az előzők; a szóbeli magyarázat: „Adajok es Szolgalattyok, Erdejek, mint a többi helynek.”
Spinusz, Roterest, Albest:
Mint Kricsán.
Kerpest:
Mint az előzők, de: itt több családnál is feltüntetve: egy kenyéren vannak. (Az egyik egész telken 4 család él így.) Továbbá: a tabella után érdekes megjegyzés: „Kranicsen vagyon edgy puszta, Kornis Familiaje, kit birt Balasko Karacson nevü jobbágya; maradekja nem volt, maga pedig meg holt, pusztán álledgy egész Telek.”
Gyürkenyesd:
Mint az előzők, de érdekes szöveges magyarázat olvasható a tabella után: „Thamás Péter pusztája meg vagyon, maga el ment, nem tudgyak hova. Ugyan azon hataron bőven ember edgy nap föld kaszalo vagyon, akit él idegen; tették volt Also Topán faluhoz, Töröktül vötték volt meg edgy kantáron és edgy nyereghez valo szerszámon. Adajok es szolgálattyok, Erdejek ugy mint többinek.”
Hegyesely:
Mint Kricsán.
Dusest:
Mint Valány, de: „Erdelyek is jó vagyon.”
Csiszor, Hegyes, Stisár:
Mint Kricsán; de az utolsónál, Stisárnál van egy egésztelkes, aki azonban „Kurucz, puszta a Teleke.”
Malis:
Itt egyetlen subditus sincs, mert „Puszta, senki nem lakik rajta.”
Belényes oppidum:
A jószág központja volt a Kornis-udvarház, mely azonban ez idő szerint romban áll. Itt tabella nincs, de a nagyon érdekes és fontos adatokat tartalmazó szöveget teljes terjedelmében idézem. – „Belényes Városában lévő edgy nagy Puszta Kő el romlot Udvarházhoz való Szántó Földek és Kaszálók Jószágával edgyütt Conscriptioja: Belényes városában Lakozo Hites Embereknek száma: Csizmadia Márton Annorum 76, Ötves Péter Annorum 78, Szücz János Annorum 70, Szücz István, Annorum 63, Szabó Mátyás 45, Lakatos János Annorum 78, Hütök után vallyák: Kornis Udvarházhoz valo Körösön tul Fenes Körös Vize közöt edgy kaszáló. És vagyon oldalában edgy kut. Hány szekér szénát terem, nem tudgyák. – János falva fele fordulásba bal kéz felől edgy darab kaszáló, edgy felől Korodiak oltanak szomszedja, mas felől az orszagh uttya mellete. – Item masodik mezőbe edgy Tábla Földek vadnak Solmos fele, mas felől az Országh uttya melette. – Item mires (Így! Nyilván: „nyires”!) felől edgy nagy Tábla Földek vadnak be vetve hat szaz véka ment bele Kegyelmes Urunk eő Nagysaga számára. – Szőlő hegyek: kettő Körösön tuúl, Tarkanyba, Edgy darab Horgos hegyen Szőlő. De mind az három darab pusztába vagyon. – Egy Csürös kert vagyon az Udvarházhoz.”
Felső-Petrács:
Mint Valány.
Nigerfalva: (= Feketefalva)
Mint az előző, de érdekes szöveges megjegyzés a malomról: „Egy Malom vagyon az Falujokban, edgy Rész Fejedelem eö Nagyságha számára, a töb Rész Falubeli embereké.”
Remete:
Mint Valány, de itt fontos adatok a compossessorokról a szöveges magyarázatban, a tabella után: „Ezen Falut Kornyisokon kivül Három Familia birja, ugymint Vajda Péter, Sáfár Péter, Boldvai Márton Familia birja. Makos Erdejek vagyon elég.
Fenéres:
Mint Valány, de az összeíró az egymondatos szöveges magyarázatot ezzel egészíti ki: „de az adajokat ezek meg nem tudgyák mondani”.
Kuraczel:
Mint Valány, de az alábbi szóbeli magyarázattal a tabella után: „Edgy erdejek vagyon Conversiaban (Így! Helyesen: „controversiaban”!) erővel el vötték tőllök Kis Belényesiek. Mezejek Havason. Karbonal (! = Karbonár falu!) közöt és Vajda (szintén bihari falu!) közöt vagyon edgy darab marha tarto helyek.”
Ezután a záradék, s az udvarbíró, mint összeíró s a szolgabíró, mint előttemező aláírása.
Belényesi Kornis-javak.
(Bihar m.): Pap Mező – Kimpán – Lonkaszpre (Így! = Lonkászprie) – Turbulest (! = Turberest) – Poddány – Görgyon – Kricsán – Vallány (! = Valány) – Spinusz – Rotelesz (! = Roterest) – Albest – Kerpecst (! = Kerpest) – Gyürkenyesd – Hegyesely – Dusesty (! = Dusest) – Csiszor – Hegyes – Stisár – Malicza (! = Malis puszta) – Belényes oppidum – Felső-Petrács – Nigerfalva (= Nyégerfalva = Feketefalu) – Remete – Fenéres – Kurucsely (! = Kuraczel)

Tartalomgazda