HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 037.

Dátum 1689. március 17.
Jelleg

Eredeti. Latin. 12 oldal.

Szöveg

Extractus conscriptióból.
Vas Gáspár, a felső-magyarországi fiskális javak kamarauradalmi prefektusa által, a Szepesi Kamara rendeletére készített kivonat a felső-magyarországi fiskális javak kamarai összeírásából, illetve nyilvántartásából. Kelt a Szepesi Kamara prefektúráján, Kassán, a fenti napon.
Az extractust készítő prefektus a nagyszámú fiskális birtokot megyék szerinti csoportosításban adja. – Néhol ez a megyebeosztás nem egyenlő a későbbi megyehatároknak megfelelő topográfiai adatokkal. – Továbbá olyan nagyobb települések, mint pl. Kassa, egyazon megyén belül többször is előfordulnak, mert az extractust készítő prefektus egy településnél abban az esetben, ha több családtól konfiskáltak javakat ott a lajstromot újra kezdi, illetve az adott egykori birtokos neve alatt sorolja fel a településen belüli birtokegységeket. A forrás különös figyelmet érdemel, mert hiteles kamarai jegyzék éppen a Thököly időket követően a felső-magyarországi konfiskált javakról.
Szepes vára:
Néhai Csáki Ferenc konfiskált birtokaként: a szepesi várbirtok fele része.
Illyésfalu:
Néhai id. Csáky István özvegyének javai.
Fridman:
Néhai Keczer Menyhért javai.
Vogendriszel:
Néhai Keczer Menyhért birtokrésze. Néhai Máriási Imre javai.
Kislomnicza:
Néhai Péchy Lajos birtokrésze.
Krompach, Vojkócz, Kolacsko:
Néhai Holló Zsigmond birtokrészei utóbbi három faluban.
Sóvár:
Az itteni sóbányák. Néhai Soós György, néhai Saarossy Márton, Berthoti Zsigmond (ki ez idő szerint is rebellióban van), néhai Szent Péteri János, néhai Perlegh-i Horváth István, néhai Vér Gábor, Elek László, Beczy István javai.
Pécsujfalu:
Néhai Péchy Lajos javai.
Ullysó:
Néhai Dobai András, néhai Feja Dávid javai.
Felsőkemence:
Néhai Keczer Ambrus és Menyhért javai.
Hanusfalva:
Néhai Desőffi István javai.
Bodonlaka:
Néhai Baxa István javai.
Rozgony, Budamér:
Néhai Bakay István birtokrésze e két faluban; néhai Keczer András javai.
Senyik, Abos, Sambron:
Néhai Hollo Zsigmond javai e három utóbbi faluban.
Berki:
Madarász Mihály birtokrésze.
Szöged, Szikszó oppidum:
Néhai Orlay Miklós javai.
Felsőlánc, Középsőlánc, Alsólánc, Buzinka, Szeszta:
Néhai Szekely András javai az utóbbi öt faluban.
Rozgony, Raska:
Néhai Bakay István javai.
Kassa civitas:
Néhai Bakay István javai: egy városi lakóház, valamint annak számos szántóföld-, rét-, továbbá a város szőlőhegyein fekvő szőlő-tartozékai.
Kisida:
Néhai Kis István birtokrésze.
Barcza, Felsőhutka:
Néhai Bárczy György birtokrésze e két utóbbi feluban.
Kalsa:
Néhai Sárkány Istvánnak, általa a bottyáni luteránus egyházra hagyott birtokrésze.
Szilvásujfalu:
Néhai Sárkány István birtokrésze. Néhai Semsei György birtokrészei.
Zsuita:
Néhai Baranyai György javai.
Marczinfalva, Csobád, Vadász:
Néhai Hany Péter birtokrészei ebben az utóbbi három faluban.
Szántó:
Az itteni szőlőhegyen: néhai Hany Péter birtokrészei.
Halmaj:
A falu fele volt néhai Szuhay Mátyásé. Ez a felerész került át a királyi fiskus birtokába.
Detek, Vizsoly:
E két utóbbi faluban is: néhai Szuhay Mátyás birtokrészei.
Köves, Gönyő, Csontosfalva, Bernáthfalva:
Ez utóbbi négy faluban: néhai Szuhay Gáspár birtokrészei.
Szepsi oppidum:
Ebben a mezővárosban az a negyed birtokrész, mely Thököly Imréé volt. A szolgáltatásokat e birtokrészen is készpénzben váltják meg az oppidanusok.
Kassa civitas:
Néhai Madarász Márton majorsága és kertje, valamint a város határában levő szőlőhelyen fekvő szőlei.
Baksa:
Néhai Madarász Márton birtokrészei.
Murány, Derencsén:
Az egész murányi várbirtok, minden birtoktartozékával együtt, beleértve a Derencsén possessióban levő, s a várhoz tartozó birtokrészeket is.
Szendrő:
A szendrői várbirtokhoz tartozó örökös jószágok.
Szőlősardó:
A falu néhai Kattay Ferencé volt. Teljes egészében átkerült a királyi fiskus birtokába.
Terestenye:
Ezt a falut úgy szerezte meg a királyi fiskus Sinye Andrástól és Lászlótól, hogy helyette cserébe egyéb javakat adott nekik, azonos becsértékben. És azért szerezte meg, hogy Szendrő várához, illetve a szendrői várbirtokhoz csatolhassa. Ez meg is történt.
Szuha, Zubogy, Balajt:
Néhai Szuhay Mátyás és Gáspár birtokrészei.
Petri:
Barczay György birtokrésze, valamint Damffy Péter javai.
A helységek megnevezése nélkül, illetve csak a megyét megnevezve:
Néhai Szepessy Pál Borsod megyében inventált és konfiskált javai. Majd folytatólag:
Sziged praedium:
Egykor néhai Zákány Istváné volt ez a praedium. Teljes egészében a királyi fiskusra szállt.
Gyöngyös oppidum:
Néhai Thököly István és Veseleny Pál javai. Szuhay Mátyás és Gáspár javai, de: „haec omnia Domini officiales Szolnokienses de facte possident.”
Szentivány, Fokoru, Tiszaszög, Szászberek:
Bernáth Zsigmond összes javai ebben a négy faluban.
Polyanka, Szerdahely castellum, Bottyán:
Néhai Bocskay István javai.
Bánócz, Morva:
Néhai Berthoti László javai.
Csobaj, Szentmihály, Királytelek, Büd:
Palaticz Gábor, Raskay István és Kemény fejedelem feleségének javai.
Zsalobina:
Néhai Edenffy László birtokrésze, melyet azonban még életében zálogba adott Barkóczy Ferenc grófnak.
Kishelmeczke:
Néhai Ungvári János javai.
Hazsina:
Szirmay András birtokrésze, mely azonban Thuróczy Ferencnek van kiadva árendába.
Szilvás-Ujfalu, Bereczki:
Madács Péter elhalt feleségének, néhai Zakány Katalinnak javai, melyeket Ocsváry András árendál.
A helység megnevezése nélkül, de Zemplén megyében:
Székely András birtokrészéhez tartozó javak, melyeket a Buttykay-vagyonból hasítottak ki, a királyi fiskus javára.
Ezután, e kivonat helység-névjegyzékében Tokajtól Horvátiig terjedő, összesen 13 Zemplén megyei helység, tehát az egész Hegyalja szőlőhegyein fekvő, konfiskált szőlők és ezek tartozékai, ezek között sokszor pl. kőház is az egyes oppidumok beltelkében, tételes, darabszámonkénti lajstromát adja az extractust készítő prefektus, kb. 150 tételben, igen alaposan kimunkálva. Ez a rész tekintélyes hányadát teszi ki az extractusnak.
Ezt követőleg áttér az Ung megyében fekvő, további konfiskált javakra:
Szerednye:
Néhai Forgách Andrásnak Szerednye várához tartozó javai, a szőlőkkel együtt.
Ezután ismét a helységek megnevezése nélkül sorolja fel az extractus, az alábbiaktól konfiskált, szintén Ung megye területére eső javakat:
Néhai Forgach Miklós, néhai Orlai Miklós özvegye, néhai Sztáray Ferenc, néhai Gyulaffy György konfiskált javai.
Mokra:
A nagykaposi, azóta már elhalt prédikátor itteni összes javai.
Jeszenő, Zalacska:
Néhai Illosvay János birtokrészei.
Szeretva, Palócz:
Ubrisy Pál birtokrészei, a szerednyei szőlőhegyen levő szőlővel együtt.
Ezután ismét a helységek megnevezése nélkül, az alábbi családoktól konfiskált, de most már Bereg megyei javakat regisztrálja:
Néhai Forgacs András és Miklós, néhai Bónis Ferenc, néhai Bay Mihály, Csomaközi Gábor, néhai Illosvay János, néhai Kisfaludi György, néhai Bornemisza Zsigmond, néhai Prini György konfiskált javai.
Attya:
Néhai nemes Rákóczy György birtokrészei.
Kálló arx:
A teljes kállói várbirtok, valamennyi birtoktartozékával együtt.
Mihálydi:
Néhai Vér Mihály javai.
Sámson:
Balkó Pál javai.
Halász:
Bernáth Zsigmond javai.
Továbbá: Szabolcs megye területén: „Principissae Keményianae Nonnullae Portiones.”
Ezután az extractus készítője Szatmár megyére tér át, és elsőként sommásan az alábbi tételt jegyzi fel:
Szatmár arx:
A teljes, Szatmár várához tartozó várbirtok és valamennyi pertinenciális possessiója, praediuma stb.
Mint fentebb is többször előfordult az egyes várbirtokoknál, úgy itt is: a várbirtok központját, az adott várat nevezi meg az extractus készítője, a tartozékokat azonban csak sommásan jegyzi fel, „cum pertinencys”, vagy ezzel szinonim kifejezésekkel.
A szatmári várbirtok jegyzékbe vétele után, ismét a helységek megnevezése nélkül, további 18 nemesi birtokos nevét sorolja fel a prefektus, kiktől kivétel nélkül Szatmár megye területén konfiskálták javaikat. – Ez újabb bizonyítéka annak, hogy az extractusban foglalt nagyszámú possessiónak és praediumnak legalább még egyszeresen azoknak a helységeknek száma, amelyekben konfiskálás történt. Egy Szatmár megyei helységet azonban mégis tételesen nevez meg:
Hidegkut:
Néhai Szabó Gábor javai.
Majd az extractusba felvett vármegyék utolsó megyéje, Bihar megye következik:
Szentjób:
Az itteni várbirtok, teljes egészében, valamennyi birtoktartozékával együtt.
Végül itt is, Bihar vármegyénél, a helységek megnevezése nélkül, de mint bihari javakat, sommásan felveszi az extractusba a prefektus a „Bona Zolyomiana”-t, melyeket szintén konfiskáltak, kivéve azokat a Zólyomi-javakat, amelyeket az extractus készítésének idején is zálogjavakként birtokolt gr. Csáky László generális.
Felső-Magyarországi fiskális javak.
(Szepes m.): Szepes vára – Illyésfalu – Wogendriszel – Fridman – Kis Lomnicza – Krompach – Voikócz – Kolacsko
(Sáros m.): Sovar – Pécsuyfalu – Olsó (=Ollysó) – Felső-Kemencze – Hanusfalva – Bodonlaka – Rozgony – Budamir – Sennyék (=Senyik) – Abos – Sambrony (=Sambron) – Berky
(Abaúj m.): Szeged – Szikszó oppidum – Felső-Láncz – Középső-Láncz – Alsó-Láncz – Buzinka – Rozgony – Basko (=Baska) – Kassa civitas – Kis Ida – Barcza – Felső Hutka – Kaussa (=Kalsa) – Szylvas Uyfalu – Suytha (=Zsuita) – Marczinfalva – Csohad – Vadasz – Szanto – Halmay – Detek – Visoly – Köves – Gönyü (=Gönyő) – Csontosfalva – Bernathfalva – Szepsi oppidum – Kassa civitas – Baxa (= aksa)
(Gömör m.): Murány arx – Derencsén
(Borsod, Gömör m.): Szendrő arx – Szőlős-Ardo – Teresztenye – Szuha – Zubogy (=Zsubogy) – Balajt – Petri (=Sajópetri, Borsod m.) – Sziged praedium
(Heves m.): Gyöngyes oppidum – Szent Ivány – Fokoro (=Fokoru) – Tiszaszögh – Szasz Berege (=Szászberek)
(Zemplén m.): Polanka – Szerdahely castellum – Bottyán – Banocz – Morova (=Morva) – Csobay – Szent Mihály – Királytelek – Büd – Zalubina – Kis Helmeczke – Hasina – Szilván Uyfalu – Bereczky – Tokai – Tarczall – Keresztur – Mad – Zombor – Monok – Tállya – Ratka – Liszka – Tolcsua – Bennye (=Bénye) – Ujhel – Horuati
(Ung m.): Szereghnye arx – Mokra – Jeszenő – Zalusicza (=Zalacska) – Szeretva
(Bereg m.): Attya
(Szabolcs m.): Kallo arx – Mihalydi – Samson – Halasz
(Szatmár m.): Szathmar arx – Hideghkut
(Bihar m.): Szent Jób arx

Tartalomgazda