HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 038 / r.

Dátum 1766
Jelleg

Részben eredeti iratok, rajzok, részben egyszerű, részben hiteles kamarai másolatok. Latin és német nyelvűek. 300 oldal.

Szöveg

Iratjegyzék
Az UC 168 : 38 és ugyanezen jelzet 'a'-tól 'q'-ig terjedő alszámaival, illetve jeleivel jelzett tartalmi kivonatokban ismertetett úriszéki urbarialis processus iratmellékleteiről, e mellékletek irattani meghatározásaival, s egészen rövidre fogott tartalmi megjelöléseivel. – A terjedelmes, szerteágazó, és egy tekintélyes nagyságú kamarauradalom valamennyi pertinenciális faluja jobbágyközösségének bevonásával lefolyt, s végül is urbarialis regulatioval végződött úriszéki per a fentebb jelzett tartalmi kivonataimból teljes egészében már eddig is rekonstruálható. – Ámde az eddig feldolgozott sok száz foliónyi anyagon kívül van még további 73 darab perirat-melléklet is a fenti egyetlen No. alatt. Ez a perirat-melléklet iratanyag további 245 foliónyi, tehát 500 oldalnyi. – Valamennyi önmagában véve érdekes és értékes okmány, de pl. sok olyan műszaki okmány (rajz, költségvetés stb.) van közöttük, amelyeknek tárgyalt létesítményeiről az egész úriszéki per során csak egy-egy mondattal esik említés, jóllehet önmagukban véve ezek is értékes okmányok. – Vagy pl. éppen az urbarialis per kapcsán, házi rovancsot, sőt általános ellenőrző vizsgálatot is tartottak a felsőbb kamarai szervek a kamarauradalmi gazdasági adminisztrációnál; ezek az iratok az úriszéki per szempontjából inkább csak értékes kiegészítő iratok rangjára tehetők, s nem a meritumhoz közvetlenül kapcsolódók.
A 73 darab perm,elléklet tartalmi kivonata:
1. Koller János József királyi biztos jelentése az úriszéki perről és úrbérrendezésről a Magyar Kamara consiliumához. Eredeti, latin. 117 oldal. A jelentés kelt Bellyén, 1766. szeptember 25-én, „respectu regulati Dominy Bellye, ejusdemque urbarii, in Sede Dominali elaborati.”
2. Matheus Häussebeckh uradalmi kőművespallér által készített költségvetés „Vber das, auf diser… Herrschafft Bellye neu zu erbaenes Würtshauss auf Köczkenth…” Egykorú uradalmi másolat. Német. 4 folio. Datálás nélkül. Indorsatuma szerint az uradalom más két helyén is ugyanezt a fogadót szándékozott az uradalom felépíteni, és a költségvetés 1766. szeptember 18-án készült.
3. Mattheus Heüsellbeck uradalmi kőművespallér saját kezűleg készített vázlata az eszéki citadellában felépítendő kamarauradalmi fogadóról. Eredeti. Beméretezett alaprajz és elölnézet. Német nyelvű feliratokkal. Datálás nélkül. Indorsatuma szerint 1766-ban készült ez is.
4. Ugyanazon pallér által készített alaprajz a béllyei várról. Alakiságaiban, feliratrendszerében, illetve azok formáiban azonos kivitelű az előző két rajzzal. Eredeti. Indorsatuma szerint ez is az 1766. esztendőben készült.
5. Ugyanazon pallér által, ugyanabban az időben, azonos alakiságokkal és feliratrendszerrel elkészített műszaki rajz, melynek meritumát indorsatuma adja, amely így szól: „Delineatio Dominalis Diversory Bellyensis, pro habitatione Ejusdem Dominy Praefecti resolvendi, elaborata Anno 1766.”
6. Mint az előzők, de ennek indorsatuma így szól: „Delineatio Dominalis Domus Vietorialis, et subtus aedificatorum Cellariorum Dominalium Willanyiensium; elaborata Anno 1766.”
7. Mint az előzők, de az objektum a latin nyelvű indorsatum szerint más, éspedig: „Delineatio Granary Dominalis in Praedio Henyed existentis.” Négyszintes, nagy magtár, fölötte nagy padlástér. Masszív téglaépület.
8: Ugyancsak mint az alőzők, de szintén latin nyelvű indorsatuma szerint: „Delineatio Cellariorum Herczeg-Szöllösiensium”.
9: Mint az előzők; de latin nyelvű indorsatuma szerint: „Delineatio Domus Torculariae Dominalis Hertzeg Szöllösiensis.”
10. Az úrbérrendezésre kiküldött kamarai commissarius jelentése az úrbérrendezésről a Magyar Kamara tanácsnak. Egykorú másolat. Latin. Kelt Bellyén, 1766. szeptember 24-én. 20 folio.
11. A fentebbi 2. és 3. sorszámok alatt megnevezett kamarauradalmi pallér által készített költségvetés. Egykorú uradalmi másolat. Német. Tárgyát latin nyelvű indorsatuma adja: „Projectum expensarum in summe necessariam Parochiae Lucsensis erectionem requisitarum, florenosque 1174, denarios 10 exponentium, elaborata 231 Septembris 1766.” 4 folio.
12. Kivonat az UC 168 : 38 (q) alatti kivonatban ismertetett urbarialis processus Deliberatum-ából. Egykorú kamarai másolat, illetve extractus. Latin. 12 folio.
13. Jegyzék azokról a változtatásokról, melyeket az úrbérrendezésre kiküldött kamarai commissio hajtott végre a béllyei kamarauradalom officialisainak salláriumában. Egykorú kamarai feljegyzés. Latin nyelvű. Kelt Béllyén, 1766. szeptember 16-án. 2 folio.
14. A béllyei kamarauradalom officialisainak és konvenciós alkalmazottainak fizetési, illetve javadalmi tabellája, az 1767. évre. A 13. sorsz. alatti iratban foglalt, revideált konvenciókkal. Egykorú kamarai másolat. Latin. Datálás nélkül. De nyilvánvalóan: 1767. január 1. előtt. 4 folio.
15. Az előző, tehát a 14. sorsz. alatti tabellát kiegészítő áttekintő jegyzék („Schema”), a béllyei kamarauradalom alkalmazottainak salláriumáról. E schemaban a természetbeni juttatásokat azok értékének meghatározása céljából készpénzre számították át a schema készítői. Egykorú kamarai másolat. Latin. A 14. sorszámú irattal azonos időben keletkezhetett. 6 folio.
16. Zárójelentés a béllyei kamarauradalom központi kasszájában tartott pénztárvizsgálat eredményéről. Eredeti. Latin. 2 folio. Bár e vizsgálati zárójelentés nincs keltezve, keletkezése egy adatból mégis megállapítható. Ugyanis a vizsgálók 30 Ft. 61 2/3 dénáros pénztárhiányt állapítottak meg. Mint feljegyezték, ezt a hiányt a számtartó azonnal, 1766. szeptember 12-i dátummal készpénzben befizette a kasszába, a kamarai rovancsolók előtt. Tehát az irat vagy aznap, vagy egy-két nappal előbb keletkezhetett.
17. Az irat címe pontosan visszaadja annak tartalmát, s tömören is: „Specification, was sich an Bau Materialien auf dieser allerhöchsten Kaiserlichen-Königlichen Herrschafft Bellye befindet, folgt.” Egykorú kamarai jegyzék, illetve leltári-jegyzék. Német nyelven. Datálás nélkül. Nyilván: 1766 szeptember havában keletkezhetett.
18-20. Kimutatások egyben leltári jegyzékek a béllyei kamarauradalom gabona- és készpénzállományáról, az 1765. évi december 31-i állapot szerint. Egykorú kamarauradalmi jegyzékek. Latin nyelven. A három összesen 6 folio terjedelmű.
21. Jegyzék a béllyei kamarauradalomhoz tartozó praediumokról. Egykorú uradalmi jegyzék, Latin 2 folio.Csak a praediumok nevével!
22. Kimutatás azokról a falvakról és praediumokról a béllyei kamarauradalomban, amelyeket még impopulatioval gyarapítani, illetve, ha néptelenek (mint a praediumok), kedvező körülmények között impopulálni lehetne. Egykorú kamarai jegyzék. Latin nyelven. 1 folio. A jegyzék nem adja meg az indokolást, csak jóformán egy névjegyzék.
23. Jegyzék a béllyei kamarauradalom halászóhelyeiről, e helyeket három alcsoportba rendezve: a) Nagyobbak, amelyek után 1/6 rész illeti meg az uradalmat. b) Olyanok, amelyekben az uradalom saját hasznára, maga halásztat. c) Kisebbek, amelyeket az uradalom a fogás 1/3 részéért szokott kiadni. Egykorú kamarai jegyzék. Latin nyelvű. Datálás nélkül. 2 folio.
24. Löckher Ferenc kamarauradalmi első ispán által készített kivonatos kimutatás, melynek tartalmát legjobban címe adja: „Extractus Super Perceptis et Erogatis Pecoribus Cornutis Dominalibus, in Excelso Regio Dominio Camerali Bellyensi, a la July usque ultimam Augusti 1766.” Eredeti. Latin. 2 folio. Kelt Vörösmarton, 1766. augusztus 31-én.
25. Ugyanaz a kivonatos kimutatás, de a sertésekről. Készítette ugyanaz, ugyanakkor. Szintén latin.
26. Név szerinti kimutatás a béllyei kamarauradalomhoz tartozó erdőkről. Egykorú kamarai jegyzék. Latin. Datálás nélkül. 2 folio. A kimutatás csak azokat az erdőket tartalmazza, amelyek földesúri erdők. Továbbá az erdők neveit adja valamennyinél.
27. Eugeniusfalva possessio kivonatos urbarialis adatai. Egykorú kamarai kivonat. Latin. 2 folio. Datálás nélkül. A fentebbi iratokban, de különösen az indító UC 168 : 38 (a) jelűekben az e kivonatban foglaltaknál jóval bővebben megtalálhatók a falu specialis urbarialis adatai.
28. Kimutatás a béllyei kamarauradalom jövedelmeiről az 1760-1765 közti hat esztendőről. Egykorú kamarauradalmi kimutatás. Latin nyelven. 6 folio. A kimutatás valamennyi, nyilvántartott jövedelemfajtát felöleli, s a hat esztendő tényszámait tartalmazza valamennyiről; a kamarauradalom számadásaiból készült.
29. Jegyzék a béllyei kamarauradalom területén levő összes uradalmi épületekről. Egykorú kamarai jegyzék. Latin. 3 folio. Bővebb adatok nélkül, de a helyek megnevezésével, az épületek pontos meghatározásával készült jegyzék.
30. Villány possessio urbarialis adatai. Egykorú kamarauradalmi kivonat az urbarialis conscriptióból. Latin nyelvű. 2 folio.
31. A Magyar Kamara dekrétuma a bácsi kamarai adminisztráció vezetőjéhez. Egykorú kamarai másolat. Latin. Kelt 1766. június 17-én, Pozsonyban. A dekrétum az úrbérrendezéssel kapcsolatos. A kamarauradalom feletti közvetlen felügyeletet ugyanis ez az adminisztrció látta el.
32. Darocz possessio kivonatos urbarialis adatai. Egykorú kamarai kivonat. Latin. Datálás nélkül. 1 folio.
33-45. Ugyanaz Bellye, Kopács, Laskó, Szentistván, Lucs, Lipova, Sárok, Kisfalud, Bán, Baranyavár, Monostor, Hercegszöllős possessiókról külön-külön, de ugyanattól a kéztől származóan. Összesen 50 folio terjedelemben.
44-47. Matthaeus Häuselbeckh uradalmi kőműves-pallér által készített terv és költségvetés a kamarauradalom, mint kegyur által építendő monostori templomról. Eredeti. A költségvetés németül, a rajzon német nyelvű feliratok. Mindkét irat datálva: 1766. szeptember 14-ével. A költségvetés 4 folio, és 1 darab rajz.
48-51. Keő, Sepse, Csuza, Vörösmart falvak kivonatos urbarialis adatai. Egykorú kamarai kivonat. Latin. Datálás nélkül. Nyilván: 1766-ban készült, a processus urbarialishoz, valamennyi. Összesen 8 folio.
52. Matthaeus Häuselbeck uradalmi pallér által készített költségjegyzék különböző, kisebb, és Battina possessióban készülő uradalmi építkezésekről. Eredeti. A költségjegyzék ugyan nincs datálva, de indorsatuma szerint 1766. augusztus 31-i keletű. Német nyelven. 9 folio.
53. Kivonat a kamarauradalomhoz tartozó Battina possessio urbarialis adatairól. Egykorú kamarai kivonat. Latin. 2 folio.
54. Matthaeus Heüselbeck kamarauradalmi pallér által készített tervrajz, melyen a pallér egy rajzlapra rajzolta a Battina és Bodolya kamarauradalmi possessiókban felépítendő egyforma templomok rajzát, valamint a Csibogát kamarauradalmi possessióban felépítendő uradalmi vendégfogadó rajzát is. Eredeti. Német feliratokkal. Datálás nélkül.
55-61. Bodolya, Darázs, Márok, Izsép, Dályok, Mays, Szabar kamarauradalmi possessiók urbariális adatainak kivonatai. Egykorú uradalmi kivonatok. Latin nyelven. Összesen 14 folio.
62. Matthaeus Heüselbeck uradalmi pallér tervrajza a Nyárádra, Majsra és Lucsra egységesen tervezett templomról. Eredeti. Német nyelvű feliratokkal, Datálás nélkül.
63. Nyárád possessio urbarialis adatainak extractusa. Egykorú kamarai kivonat. Latin. Datálás nélkül. 2 folio.
64. Matthaeus Heüselbeck uradalmi pallér által készített költségvetés és tervrajz a béllyei kamarauradalomhoz tartozó Földvár praediumban nyerstéglából és fából felépítendő királyi méneskari lóistállóhoz. Eredeti. Német. A rajzon is német nyelvű feliratok. Egyik sincs datálva, de az indorsatumuk szerint 1766. augusztus 22-én készült el mindkettő. A költségvetés 4 folio és 1 darab rajz.
66-67. Ugyanannak a pallérnak ugyanarról szóló költségvetése és rajza, arra az esetre, ha az istállók: „potiori parte ex bonis materialibus” épülnének meg. Az előző költségvetés végösszegével egybevetve, kb. 1400 forintos differencia mutatkozik; ennyivel lenne drágább a jobb építőanyagokból való építkezés a nyerstégla-fa kombinációhoz képest. Terjedelem, darab-szám, nyelv mint a 64-65-ös sorszámúaknál.
68. Grassalkovics Antal pro memoriaja a béllyei kamarauradalom úrbérrendezése tárgyában. Egykorú kamarai másolat. Latin. Kelt Hatvanban, 1766. augusztus 6-án. Jóllehet az iratból direkt adat alapján nem állapítható meg, hova küldte Grassalkovics e pro memoriaját, tárgyából s tartalmából kivehetően minden valószínűség szerint a Magyar Kamara consiliumához.
69. Tabella, amely kimutatja, hogy 1766. augusztus 17-én, az aznapi állapotnak megfelelően hány darab méneskari lovat tartott a béllyei kamarauradalom Földvár praediumban és a Vörösmart kamarauradalmi possessio mellett elterülő földesúri rétségeken. Eredeti. Német nyelvű; kelt u.azon a napon, Vörösmart possessióban. A tabella a lóállományt fajlagosan veszi számba, külön oszlopban a csikókat, külön a kancákat, csődöröket stb.
70. Vötter János földmérő nyugtája 12 aranyról, mely összeget az úrbérrendezéssel kapcsolatos különböző, de a nyugtában tételesen fel nem sorolt földmérői munkákért vett fel a kamarauradalom központi kasszájából. Egykorú kamarai másolat. Latin. Kelt Béllyén, 1766. augusztus 22-én. Bár tételesen nem sorolta fel a földmérő az elvégzett munkáit, abból, hogy a processus urbarialis úriszéki tárgyalása előtt végezte azt el, az következik, hogy az uradalom e tárgyalás előkészítéseképpen végeztette vele a munkát.
71. Földvár praedium térképe, melyet Vötter János földmérő készített. Eredeti. Feliratai latinul. Pontos, beméretezett térkép. Ez lehetett Vötter földmérőnek a 70-es sorsz. nyugtájában említett különböző földmérési munkáinak egyike; ez viszont nyilván a küszöbön álló s a felsőbb kamarai szervek által elvégzendő revízióhoz kellett.
72. Heüselbeckh Máté uradalmi pallér által készített rajz az időközben rombadőlt nyárádi uradalmi istállókról. Eredeti. Feliratai németül. Datálás nélkül.
73. Koller János, Magyar Kamara tanácsosa, egyben kamarai jószágigazgató megbízólevele a királynő meghagyásából a Magyar Kamarától, a béllyei kamarauradalom úrbérrendezése királyi biztosi teendőknek ellátására. Egykorú kamarai másolat. Latin. Kelt a Magyar Kamara tanácsában, Pozsonyban, 1766. július 18-án.
Ez az utolsó irat egyben zárja a nagy terjedelmű UC 168 : 38-at.
Béllyei kamarauradalom.
(Baranya m.): Bellye – Eugenifalva (Eugeniusfalva) – Kopács – Darócz – Lassko (Láskó) – Keő (Kő) – Herczeg-Szöllős – Sepse – Csuza – Vörösmarth – Battina – Daráss (Darázs) – Márok – Izsép – Dallyok (Dalyok) – Bodolya – Kissfalud – Bánn (= Bánfa) – Sarok – Lippova (Lipova) – Baranyavár – Monostor – Lucs – Szent István – Villan (Villány) – Mays (Majs) – Nyárád – Szabar

Tartalomgazda