HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 008.

Dátum 1680. június 21.
Jelleg

Hiteles kamarai másolat, eredeti kísérőlevéllel.

Szöveg

Informatio et conscriptio
A Szepesi Kamara számvevőségének információja a Szepesi Kamara számára, melynek keretében hiteles másolatban megküldi azt a conscriptiót, amely az egykor Szepessy Pál tulajdonában volt Visnyó falubeli fél-birtokrészről szól, amely birtokrész örökjoga a fiskus tulajdonában levő Murány várához tartozik. Kelt a Szepesi Kamara számvevőségén, a fenti napon.
Visnyó:
A falu ez idő szerint nemes Jászai András szendrői kamarauradalmi provizor felügyelete alá tartozik. A Szepessy Pál-féle félbirtokrészről a kamara számvevősége információképpen az alábbi tartalmú, egy kb. 1676-ban készült nagyobb összeírásból kiemelt conscriptiót ad, s küldi meg hiteles másolatban a Szepesi Kamara tanácsának:
Subditusok táblázatban foglalt névjegyzéke, az alábbi fejrovatok alapján: 1. A subditus neve. – 2. Fiainak neve, életkoruk. – 3-9. külön-külön fejrovatokban: ökreinek, lovainak, teheneinek, növendékmarháinak, sertéseinek, juhainak száma. – 10. Szőleinek darabszáma. – 11. Sessiójának nagyságrendje, egész és féltelkesek. – A táblázatos jobbágyösszeírás végén megjegyzi az összeíró, hogy e birtokrészhez deserta sessio nem tartozik, továbbá rögzíti azt is, hogy: "in quavis sessione non, nisi quattuor cubuli possunt in uno campo inseminari".
Majd szöveges résszel egészíti ki az összeíró a táblázatot. E rész tartalma: Tágas erdőrész is tartozik e birtokrészhez, mely azonban közös a szendrői végvár locumtenensével: Arragonnal. A locumtenens ugyanis feleségül vette Szepessy Mihály özvegyét (kinek első férje nyilván Szepessy Pál jogos örököse volt). – Az erdőség makktermő; ha a falubeliek makkoltatnak benne, megadják sertéseik után a kilencedet. De kilencedet adnak "ex omnibus segetibus, decimari solitis" is.– Újév napjára kötelesek együttesen egy őzet beadni a földesúr konyhájára. – Robotjukról csak ennyit ír: "Labores eorum similes Uerboiensibus", de a Verbó-iakról másutt nem esik szó az iratban. – Allodiális szántóföldek. Csak említi őket azzal, hogy három nyomásban műveltek, valamint azt, hogy: "Qui inter fiscus Regium (ugyanis Murány vára, melyhez ez a possessio örökjogon tartozik, fiskális birtok) et alterum compossessorem (a fentebbiekből következően ez Arragon és felesége) divisi sunt." A fiskusra eső rész kapacitása: kassai köblösben. – Rét nem tartozik a birtokrészhez. – Az allodiális szántóföldekénél sokkal komplikáltabb az itteni egykövű malom jövedelmének megoszlása, mert abból még két török földesúr is kap: "Est Mola unius Rotae, cuius prouentus diuiditur in 5 aequales partes, uti subditi et Molitor referunt, duas partes Domini Terrestres, fiscus et Dominus Arragonius capiunt, duas alteras partes duo Turcae Domini Terrestres, quintam partem Molitor."
Az összeíró példának feljegyzi, hogy az 1675. esztendőben a fiskust illető ötödrész 7 köblös vámgabonát tett ki.
Visnyoi, volt Szepessy-birtokrész.
(Gömör m.): Uisnyo (=Visnyó)

Tartalomgazda