HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 007.

Dátum 1677. február 16.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio Dongo Sámuel által, Keöver Gábor uradalmi prefektus közvetlen utasítására, de a Magyar Kamara rendeletére készített összeírás Birhanj István Keövesd-i plébános által, néhai gr. Nádasdi Ferenccel kötött zálogügylet nyomán, 1000 Ft.-os zálogösszegért zálogban bírt Nemett Keövesd-i javakról. Kelt a helyszínen, a fenti napon.
Németkövesd:
Egésztelkes jobbágyok. – Név szerinti, alaposan kidolgozott összeírás. Valamennyiükről az alábbi adatokat adja meg az összeíró: 1. A jobbágy neve. – Az összeíró módszere az, hogy valamennyi sessiónál először megadja annak az utolsó örökös jobbágynak nevét, aki ebben a minőségében rajta ült az időközben desertává lett sessión. Majd megnevezi azt a subditust, aki az összeírás idején benne ült a sessióban, de már nem örökös jobbágyi minőségben. – 2. A sessio pertinenciális szántóterületei összesen holdakban. – 3. A pertinenciális rétek nagysága kaszásokban. – 4. A subditus igavonó állatainak száma, lovak, ökrök. – 5. Irtásföldjei darabszám szerint, jóllehet később, a szolgáltatásoknál a bevetett holdak száma lesz az irányadó és a szolgáltatás alapja – 6. A subditus szőleinek darabszáma. – 7. E szőlők után szolgáltatandó hegyvám és dézsmabor mennyisége pintben, illetve magyar tinnában.
Az összeíró a fenti pontok szerinti név szerinti összeírásban öt egész jobbágysessiót vesz számba, mert ezek voltak az elhalt gróf és a fent nevezett plébános közti zálogügylet tárgyai, elsősorban. Ezek a sessiók az örökös jobbágy után valamilyen oknál fogva mind desertákká lettek előbb, majd az egykori örökös jobbágy helyébe más subditus ült. De beletartozott a zálogügyletbe egy, az ügylet megkötésekor szintén deserta hatodik sessio is, szintén egész sessio, 18 hold szántó és fél kaszaalja rét-tartozékkal. Ezt a hatodikat Birhanj plébános nem szállította meg, hanem saját céljaira kivánta felhasználni, az alábbi módon: "Ezen maganak epetetett Birhanj Vram egi Uduarhazatt, illendö epülettel, de megh nem laknak benne, pusztan all."
Ezután az összeíró jól kimunkált urbarialis adatsort közöl 8 pontban. E pontok tartalma: minthogy minden jobbágy egészhelyes, a szolgáltatások egész helyek után értendők
1. Szent György napján adnak 10 den. készpénzt. Ugyanennyit kellene adniuk az urbariumuk szerint Szent Mihálykor is, de helyette 2 kappant adnak. – 2. "Helly adó gabona" címen adnak 3/4 köblös búzát és 3/4 köblös zabot évente. – 3. Victualia, illetve culinaria címén: 2 kappant, 2 ludat, 10 tyúkot, 2 font vajat, 2 db túrót (gomolyát), 20 tyúktojást. – 4. "Husvett es Karachion ajandekjaban tisztessiges ajandekott tartoznak adnj, az limitatio szerintt." – 5. "Az mikor szerrel bort nem arulnak, minden egész heless ad szarasz korchma penztt Fl 4." – 6. Igen érdekes az alábbi szolgáltatás, melynél a repartiálást nyilván a jobbágyok közössége végzi el egymás közt: "Köver tehen es artany arrat fizett mindenik, az mint falu limitatioja szerint esik egj marhara, ugj, hogj egesz faluul az tiszennegj forint ki tellik." – 7. Az, akinek irtásföldje van, annak minden bevetett holdja után fizet évente 20 den.-t készpénzben. Továbbá: "Egj kasza allia rettül fjzetnek kasza penzt denarius 10." – 8. Külön fel kell hívni a figyelmet erre a a robotkötelezettségről szóló pontra: "Manualis robottal tartoznak, valamint az Hegjküyek (Ebben az egész conscriptióban ugyan nincs sehol arról szó, hogy a hegykőiek hogyan kötelesek robotolni, de a robot lényegét lentebb megmagyarázza a conscriptor), es mas falubeliek. – Az marhas ember marhajaval egj napott szolgall, gyalogul kett napot, az hoszu utra valo szekereszisen kivül; kivell mindenkor tartoznak, valamikor az szüksigh hozza, kapalasal, aratasal, kaszalasal, egj szoval takaro üdőben minden nap szolgalnj tartoznak." – Az urbarialis adatsor ezzel zárul is, de az iratnak van még egy érdekes zárófejezete, valamint egy függeléke is. A zárófejezetből az derül ki, hogy a konfiskálás nyomán a fiskusra szállt Nádasdi-vagyont kezelő Magyar Kamara szabadulni akar ettől az 1000 Ft.-os zálogösszegtől, mely ebben a faluban a Nádasdi-vagyont terheli. – Ugyanis ebben a zárófejezetben a fenti név szerinti jobbágyösszeírás alakiságait betartva, további négy subditust sorol fel, illetve ír össze Dongo Sámuel, akiket Birhanj plébános követel a kamarától az általa zálogfedezet alapján kiadott 1000 Ft.-os kölcsön teljes kielégítésére, miután az elöl tételesen felsorolt öt plusz egy jobbágysessio nem teszi ki az 1000 forintot. – A plébános által "supplementum"-ként, tehát kiegészítésképpen követelt négy subditus adatfelvétele után megjegyzi az összeíró: "Adojok, szolgalattiok mindenben, valamint az föliul megh (irtt) egesz heless jobagioknak." – Eddig a zárófejezet tartalma. Utána a szokásos rövid záradék, majd Dongo Sámuel névaláírása és gyűrűspecsétjének lenyomata következik. Ezután új oldalon, de már külön záradék nélkül következik a fentebb már említett függelék. – A függelék ugyancsak Dongo Sámuel munkája és kezeírása is. – Ebben a függelékben egy újabb, de rövidített conscriptiót ad, melyben azt rögzíti, hogy abban az esetben, ha a kamara, illetve a fiskus hozzájárulásával a plébánosé lesz nemcsak az elöl írt hat, de a zárófejezetben foglalt plusz négy jobbágysessio is, akkor mi lesz az a subditus-állomány, amely a konfiskált, volt Nádasdi-possessióban a királyi fiskus tulajdonában és a kamara kezelésében megmarad. Ennek keretében: Egésztelkes jobbágyok. Itt is tizet vesz számba az összeíró, de közülük egy "Mast epül". – Szolgáltatásaikról sommásan ezt írja: " Ezeknek adojok ess robottiok: valamint az föliul megh irtt egesz heles jobbagjoknak." De ellentétben a plébános kezére kerülő birtokrésszel, ezen a fiskális birtokrészen maradnak " Söller jobagiak" is. Hét ilyen zsellér van, kik egy-egy zsellérhelyen ülnek, közülük három "Mast epül". Szolgáltatásuk: "Ezen söllerek semi adoval nem tartosznak az Vrbariom szerint, hanem manualis robottal, minden heten kett napot, takarasban pedigh minden nap." – Van ezen a fiskális birtokrészen két libertinus is. Mindketten egy-egy jobbágysessión ülnek. Szolgáltatásuk: "Ezek minden féle desmaval tartoznak, az adon kivul." – Ugyancsak a fiskusnak megmaradó birtokrészen van egy árendás is, aki nyilván mesterember: "Ach Szabo Giorg, dezmat nem ad, hanem hasz (=ház-) bert Fl 6". Egyébként ez az ácsmester is "Mast epül".
E függeléket a conscriptor nem záradékolja; ezzel az áccsal befejeződik.
Keövesdi, volt Nádasdi-javak.
(Sopron m.): Nemett Keövesd

Tartalomgazda