HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 168. - No. 003.

Dátum 17. század első fele
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Conscriptio Ormanny Demeter, Alaczkay Bálint és Stökel Dániel kamarai megbízottak által készített összeírás és egyben sommás becslés Sáros vára tartozékairól a vár nélkül. Dátum nélkül. Írásmódja szerint a 17. század elején, illetve első felében keletkezhetett.
Sáros oppidum:
25 egész, 25 féltelkes, 131 zsellér. – A város lakossága sommás censust fizet; mégpedig: Szt. Györgykor is, Szt. Mihálykor is 100-100 forintot. Ez nem nagy összeg ugyan, annál több azonban a vármunka: "Praeterea multa et varia seruitia ad Arcem administrant." – A város lakosságának megvolt régebben mindenkor a serfőzési joga. Ezt a jogot Rottaler elvette tőlük. – Intézkedése ellen az oppidanusok felségfolyamodványt nyújtottak be a királyhoz, de hogy visszakapják-e ezt az ősi jogukat, az még kétséges, mert a felségfolyamodványra válasz még nem érkezett, sőt még döntés sincs ebben az ügyben a felső dicasteriumoknál. – Ugyanígy megvolt mindenkor az oppidanusoknak a borkimérési joguk is, Rottaler ezt is elvette tőlük, de nemrégiben fellebbezésükre visszakapták ezt a jogot a királytól. Ennek megfelelően május 1-től Szt. Mihályig az oppidanusok, Szt. Mihálytól május 1-ig a földesúr méri a bort. – A conscriptorok 20000 Ft.-ra becsülik sommásan és örökáron a fenti jövedelmeket adó vagyonállagot ebben az oppidumban. – Az ilyen típusú sommás becslést a conscriptorok az egész conscriptióban, a vagyonállag minden egységénél elvégzik, s a becsült tőkeértékeket fel is jegyzik.
Megye:
Egész és féltelkes jobbágyok.
Ezután az az öt possessio következik, amelyek mind a Tapoly folyó mentén fekszenek:
Kuczin:
A lakosok nemzetiségére vonatkozó megjegyzés a falu neve mellett: "Sclaui". – Egész és féltelkes jobbágyok; zsellérek. – Van egy kétkövű földesúri malom, s van egy kenderkölyü; az előző 65 köblös kenyérgabonát, az utóbbi, miután daráló is, 40 köblös kölest szokott hozni átlagosan, évente. – Van ebben a faluban egy földesúri serfőzőház is, amelyben minden héten főznek sört, s a Tapoly menti öt faluban méreti ki az uradalom ezt a sört. – Van továbbá itt egy allodiális halastó is, "in qua sunt vary pisces boni". – A terménydézsmából az ötöd a földesúré. – A falubeliek gyakorolják a borkimérés jogát.
Kozsán:
Lakói: "Sclaui" – Egész és féltelkes jobbágyok. – Minden egésztelkes köteles két hordó, minden féltelkes egy hordó bor szállítására, a földesúr, illetve officialisai rendelkezése szerint. Továbbá kötelesek az úr borát mérni.
Némethfalu:
Egész és féltelkes jobbágyok; zsellérek. – Minden terményből az ötöd a földesúré.– Borszállítás és az úr borának mérése mint az előző possessiónál.
Porubka:
Lakói: "Sclaui" – Egésztelkes jobbágyok; zsellérek. – Mind az őszi, mind a tavaszi vetésű terményekből az ötöd a földesúré. – Kötelesek az úr borát mérni, de bort is úgy szállítanak, mint az előző két possessióbeliek.
Hankvágás:
Egésztelkes jobbágyok; zsellérek. – Borszállítás, az úr borának mérési kötelezettsége mint az előzőknél.
Satkovecz:
Lakói: "Rutheni". – Féltelkes jobbágyok; zsellérek.
Radicska:
Lakói: "Rutheni". – Féltelkes jobbágyok.
Miután magát a várat nem írták össze, a fenti tartozékok sommás becsértékét így adják meg: "Excepta Arce, aestimata ad florenos 38000." Alatta más, de egykorú kéztől: "Vltimatim iterum Estimatum est Fl 22000."
Sáros vára tartozékai.
(Sáros m.): Saaros oppidum – Megie – Kuczin – Kozan – Nemethfalua – Porubka – Hankwagas – Sathkowecz – Radichka

Tartalomgazda