HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 142. - No. 038.

Dátum 1768. március 30.
Jelleg

2 db., latin nyelvű hitelesítés nélküli kamarai másolat 3–3 oldal

Szöveg

Conscriptio, amelyet a szomolnoki bánya-kamara fiscálisa készített az uradalom társbirtokosok közötti szétosztásakor. – Connotatio bonorum Krasznahorkensium, tam eorum, quae generalis baro Carolus Andrássy de Csik Szentkirály per divisionem cum condivisionalibus suis factam, iam actu possidet, quam et eorum, quae adhuc in statu indiviso reperiuntur.
Dominium Kraszna Horka:
Áll az ugyanazon nevű várból és az ahhoz tartozó következő birtokokból: Kraszna Horka, Váralya, Pacsa, Uhorna, Jólész, Hosszurét, Betlér, Nagy és Kis Vesverés, Henzko, Alsó Sajó, Gócs és Olach-Pataka Gömör megyében; továbbá Dernő, Kovácsi a köztük lévő Kornalappa praediummal és a Hárskut nevű birtok Torna megyében. – Bona ad dominium Csetnek pertinentia, amelyek az Andrássy családot illetik, és állnak 19 egész birtokból, azonkívül két mezővárosból és néhány praediumból. – Az 1695. július 1-én az 5 testvér között: Andrássy Péter, István, György, Pál és Mátyás között így ment végbe az osztozkodás: Andrássy Péternek jutottak: a teljes Kraszna Horka Váralya, Pacha, Jólész és Uhorna birtokok és Oláh Patak birtoknak a fele. – Andrássy Istvánnak jutottak: Alsó Sajó, Henczko, Dopsina oppidumból 15 lakó és Oláh-Patak birtoknak a fele. – Andrássy Györgynek jutottak a teljes Darno, Kováchi birtokok a köztük lévő Kornalappa nevű praediummal, továbbá a Hárskuth, Hosszúrét és a Gócs nevű birtokok. Andrássy Pálnak a krasznahorkai és csetneki uradalmakból nem jutott semmi. Andrássy Mátyásnak jutottak a teljes Nagy és Kis Vesverés birtokok, a csetneki javakból bizonyos rész, kivéve a Dopsina oppidumban lakó 15 embert, akik Istvánnak jutottak. – Kraszna Horka vára osztatlan maradt, úgy hogy annak fenntartásához valamennyien kötelesek hozzájárulni. – Istvánnak az utódja lett a birtoklásban a generalis báró Andrássy Károly, Györgytől származott pedig Andrássy István gróf, a többi három testvér: Péter, Pál és Mátyás gyermektelenül halt el. – Megilletik tehát az osztozkodás alapján a generalis báró Andrássy Károlyt, mint Istvánnak egyetlen utódját a teljes Alsó Sajó és Henczko birtokok, 15 lakos Dopsina oppidumból, és Oláh Patak birtoknak a fele. – Továbbá Péter, Pál és Mátyás elhalálozása folytán Kraszna Horka Várallya, Pacha, Jólész és Uhorna birtokoknak a fele, Oláh Patak birtokból a negyedrész, Nagy és Kis Vesverés birtokoknak a fele, azonkívül Andrássy Mátyásnak csetneki részéből a fél, és magának Krasznahorka várának a fele, Betlér birtoknak is a fele, mint amely szintén Krasznahorkának egyik tartozéka. – Andrássy István grófhoz pedig tartoznak a felosztás alapján a teljes Dernő, Kovácsi birtokok a Kornalappa praediummal, Hárskut, Hoszurét és Gócs birtokok és Péter, Pál és Mátyás elhalálozása folytán éppúgy illetik őt, mint Károly generalist, Kraszna Horka Váralya, Pacha, Jólész és Uhorna birtokoknak a fele. – A generalis báró Andrássy Károly tehát a következő javakat bírja öröklött jogon az Andrássy Istvánt illető javakból: Oláh Pataka birtokból a negyedrészt, Nagy és Kis Vesverés birtokokból a felerészt; Bethlér birtoknak a felét. – Mindezekért a maga idejében letett kb. 37,665 rajnai forintot. – Ezzel szemben Andrássy István gróf a generalis jogához tartozó javakból a következőket bírja: Krasznahorka Várallya birtoknak a felét; Pacsa birtoknak a felét; Jólész birtoknak a negyedrészét; Uhorna birtoknak ugyancsak a negyed részét, és a teljes Henczko birtokot. – Az ezekért letett összeg 33,000 rajnai ft. – Az egész két példányban.
Krasznahorkai uradalom tartozékai, az Andrássy-család birtoka.
(Gömör m.): Kraszna Horka – Váralya – Pacsa – Uhorna – Jólész – Hosszurét – Betlér – Nagy és Kiss Vesverés – Henzkó – Alsó Sajó – Gócs – Olach-Pataka
(Torna m.): Dernő – Kovácsi – Kornalappa praedium – Hárskúth

Tartalomgazda