HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 126. - No. 013.

Dátum 1704. június 19.
Jelleg

Eredeti.

Szöveg

Inventarium
Farkas István és Bényei György "nemes személyek" által készített leltár a II. Rákóczi Ferenc fejedelem fiskusa számára lefoglalt s a beszterczei járásba eső Radna oppidum arany- és ezüstbányáiról, valamint e bányaváros tartozékairól, abból az alkalomból, hogy az egész dominiumot a fejedelem nevében az új provizor, Károlyi Boldizsár kezére bízták. Kelt a Besztercze melletti katonai táborban, a fenti napon. – Bár címe szerint az irat inventarium, vannak benne értékes urbarialis adatok is.
Radna oppidum:
Az inventálás a város topográfiai leírásával kezdődik. (Rövid tájleírás, rövid visszapillantás a bányászat helyi történetére.) Majd a bányához tartozó, de a város belterületén levő néhány épületet kerítik sorra a leltározók. – Ezek közül első a "Régi Panyasz Urak Haza", s egy másik, kisebb ház, mely egy puszta malommal szemben épült fel. Utóbbit a fejedelem utasítására majorháznak jelölték ki az inventálók. – A fenti bányászházhoz tizenkét helyen levő, egyenként 1–3 kocsi szénát hozó rét-darabkák is tartoznak. (A réteket az inventálók tételesen felsorolják.) "Ezeket a Radnai olahok tartoznak meg kaszálni, fel gyüiteni, kalongyaba is rakni." De tartoznak a bányászházhoz szántóföldek is. (Tizenhárom darabban, szétszórtan; kapacitásuk 1–8 köblösig.) – Bár ezek a földek ez idő szerint csak zab alá valók, a fejedelmi megbízottak kötelességévé teszik az új provizornak, hogy ezeket a földeket "meg ganejoztatvan, Buzanak valo földeknek keszitheti." – Vannak külön szántó- és réttartozékok ahhoz a házhoz is, mely most a fejedelem akaratából majorsági épület lett, de ezek el vannak zálogosítva. Az inventálók a fejedelem nevében meghagyják az új provizornak, hogy ezeket derítse fel, s a fejedelmi fiskus terhére váltassa vissza, majd pedig fogja gondos művelés alá a fejedelmi fiskus javára. – Az inventálók ezután a havasokat kerítik sorra. Ezeknek a havasoknak csak összefoglaló neve a "Radnai havasok" név, mert hat külön havasból álló hegycsoport ez. (Név szerint felsorolják mind a hatot, s röviden leírják őket.) – Valamennyit a radnaiak bérlik, s egyenként évente 48 dénár taxát fizetnek értük, s külön-külön adnak "edgi edgi Tömlöcske Turo"-t. Van még további négy havas is, melyek szintén az oppidum tartozékai, de ezeket extraneusok árendálják. – Majd rövid áttekintés következik a vitás határrészekről. Az inventálók ezúttal csak "A város hites öreg emberei"-nek vallomására voltak utalva a viták tekintetében, de ugyanakkor azt is megtudták, hogy okleveles bizonyítékok is vannak e vitás határrészekre vonatkozóan a beszterczei városi tanács őrizetében levő iratok között. Az inventálók, egyben fejedelmi megbízottak, a rendezést szintén az új provizor feladatává teszik. – A szolgáltatásokra rátérve, először azt jegyzik fel az inventálók, hogy "Semminemü Gabonajokbul Dezmat adni nem tartoznak. Hanem Johokbul, Disznajokbull (:akár makkos, akár pascualok legyenek:) tartoznak tiztül fogva ötvenig egyet adni; Szaztul kettöt". – Hasonló a rendszer a méhtized szedésénél is, azzal a megkötéssel, hogy: "…ha kinek ötven vagi annal inkabb Szaz kosar méhe leend, tartozik egi putton vagi Csober Sonkolyos mezzel és mint egi negi vagi öt veder mézzel." – Censusuk: Kötelesek minden sátoros ünnepre 4–4 tyúkot, pünkösdkor 2–2 bárányt adni, míg "Karácsonra edgi öreg vadat". Sőt: "Az Beszterczei Ket Sokadalomra is tartoznak edgi egdi vadat adni, ha pedig vadat nem adhatnak, azert tartoznak adni den. 50–50." – Igen érdekes adatot rögzítenek az inventálók a nyest-szolgáltatási kötelezettségről: "Harom vizek leven, kik körül nestet fogvan, tartoznak mindenikrül külön külön edgi edgi nestet adni." – A bírságpénzek 2/3 része a fiskust, 1/3 része az udvarbírót és a törvénytevőket illeti meg. – A város határában, a Fekete Szamos mentén, de "fenn a Torokban" van egy vámház, mely azért jelentős, mert a Moldva felé vezető úton van, s ezen az úton igen nagy a forgalom. Ezzel kapcsolatban taxatív vámtarifát is rögzítenek az inventálók. A tételekből az állapítható meg, hogy áru- és marhakivitel bonyolódott le ezen az úton Moldva irányában. Az áruk után a beszterczei harmincadosnak meg kell adni a harmincadvámot. Igen érdekes utasítás a marhákra vonatkozóan: "Marhákkal pedig az Urak hire s dispositiojok nélkül által menni nem szabad." – Nem kevésbé érdekes adatok a kocsmáltatásról, az italfajtákról, a kétféle sörről: "Bor, Palinka, Aquavita (= aqua vitae = gyógyfüvekből főzött pálinkaféle, gyomorkeserű), Szalad- és méh Ser Kocsmárlás Szt. Mihály naptul fogva Szt. György napig a Város Számára vagyon. Szent György naptul fogva pedig Szt. Mihaly napig Fiscusé. Iterim Szt. Mihaly naptul fogvais Szt. György napig mint edgi városi ember, a fiscusis kocsmáltathat." – Az inventálók ezután rátérnek a bányákra. Ez a rész alapos, hosszú és részletes. Nagyon fontos bányászattörténeti adatok olvashatók itt. Az alapos inventárium tele van a nemes- és színesfémbányászat egykorú szakkifejezéseivel (német eredetű szavak); ebből a szempontból is a ritkább források közé tartozik. – Az inventálók először név szerint felsorolják mind a tényleges művelés alatt álló, mind a vízfeltörés, vagy egyéb ok miatt nem művelhető arany-, ezüst- és ónércbányákat. Majd néhány, főként a külszíni fejtéshez szükséges szerszámot sorolnak fel, utána részletes leírást adnak az ún. "Stomp Ház"-ról (=Stampfhaus), melyben az érczúzást, tömörítést, dúsítást végzik. A zuzóművet felülcsapó vízikerék hajtja. – Utána a "Koh Ház"-at, azaz a kohókat ("Két koh Kemencze) magában foglaló épületet és berendezést írják le tüzetesen, megadva a kohászathoz szükséges szerszámok és eszközök részletes jegyzékét is. – Ezután a kovácsműhely és felszerelése következik. (A szerszámokat itt is tételesen felsorolják. Ezek azonban többségükben a hagyományos kovácsszerszámok, mindössze néhány tétel utal arra, hogy bánya-kovácsműhelyről van szó, mint pl. a "Koh-nyárs"-ak, a "Bányavas élező" stb.) – Ezután a bánya szakszemélyzetének jegyzéke következik. (A nevek: Hokmány = Hochmann; Stomp Sáfár; Stompár; Koh mester; Koh Sáfár; Koch Jungar = Kochjunge; Szén Égető; Szén hordó Lovász; Koh Strása; Kovács; Ács.) A forrás pontosan leírja azt is, hogy melyiküknek mi a teendője, s mit kap ki-ki közülük munkájáért. – Miután a bányával így végeztek az inventálók, megjegyzik, hogy az idők, a körülmények mostohasága miatt nem vált számukra lehetővé az, hogy a szokásos formában részletes conscriptiót is készítsenek, melynek keretében a szokásos formában és rendben közölhették volna az urbarialis adatokat is. Azt a néhány urbariális adatot, amit megtudtak, s amelyeket fentebb rövidre fogva elmondtak, a város tekintélyes előljáróitól tudták meg. – S miután a szokásos személyi subditus-összeírásra sem volt sem módjuk, sem idejük, tőlük tudták meg azt is, hogy a városban a fiskális birtokrészhez 14 örökös jobbágy, valamint összesen 40 zsellér, idegen és jövevény, továbbá hét szabad bányász tartozik. Van még két bányász, de azok ez idő szerint a fejedelem seregében katonáskodnak. – Majoregész: "Ezen faluban volt házas Tüzes ember Nro 100 – Száz, de a labancok közüllük le vágtak Nro 25, most depraedati vannak Nro 75. Arva gyermekekis vadnak Nro 48." – A falu határához hét havas tartozik (ezek név szerinti felsorolásban). A havasok után "egi egi Tömlöcske Turo"-t és mindegyik után évi 48 dénárt fizetnek a subditusok személyenként taxaként, mint a radnaiak. Három további havas zálogbirtokként tartozik a radnai birtokrészhez; akik bérlik, azoknak ugyanazt a taxát kell utánuk megfizetniük, mint a fenti hét havas után a helybelieknek. – Egyébként: "Mindenfele rendtartások ezeknekis ugi vagjon, mint a' Radnai Városbelieknek". – (Az inventálók a fenti két településhez hasonló módon veszik végig az oppidum valamennyi - oldalt jegyzett - tartozékát. Az alábbiakban csak az eltérések, vagy a kiemelendő adatok szerepelnek.)
Ilva:
A faluban a subditusok közül csak az örökös jobbágyok maradtak meg, mert "Az Jovevenyek es Sellerek mind el Széledtek." (Egyebekben: mint az előzők.)
Les:
Itt is csak az örökös jobbágyok vannak helyeiken, mert "Az Jövevenyek Moldvában által mentek". (Egyebekben: mint a fentiek.)
Szentgyörgy:
Az örökös jobbágyokon kívül: "Vadnak ezen faluban… Idegenek, Sellérek, akik mikor akarnak, el mehetnek Nro 44".
Zágra:
A sessiók között vannak "Puszták is, mellyekröl az Házakat a' Németek el égették".
Rebra Mare:
Az örökös jobbágyok itt is a helyükön vannak, viszont: "A Sellérek Idegenek, oroszok lévén, Maramarosban, Moldovaban Szöktek".
Varár:
A falubeli örökös jobbágyokon kívül "Sellerek, Idegenek, jövevények" is vannak; összesen 16 család.
Naszód:
"Itt feles Puszta hellyek vadnak, mivel a' Sellérek mind el szöktek a' Falubol."
Feldrő v. Nyirmező:
Az örökös jobbágyokon kívül vannak a faluban "Sellerek, Idegenek, Jövevenyek, Többül Oroszok Nro 48".
Makkod:
"Vagyon edgi Isztinajok edgi Petris nevű Havasban."
Mitize-Kisfalu:
Az örökös jobbágyokon kívül "Sellérek és Idegenek, Jövevények, kik arbitrarie laknak ott, vadnak Nro 9."
Runk:
"Ebben a faluban örökös vagi nyilas ember csak edgi vagjon Nro 1", zsellérek, idegenek azonban vannak. Ámde, az előző possessióktól eltérően: "Nevezetes Havasok nincsen, hanem edgi Isztinajoknak valo hellyecskéjek, a' mellyről a' Taxát… szokták adni."
Pojana Zegri:
A subditusokról: "Kikis készülőfélben vadnak, nem lévén az örökös embereknek semmi marhajok, az onust, vagomarha adást, vecturazast nem supportalhatvan; ha valamit ezirant valo relaxatio nem járuland hozzajok, mellyet a Dominus Provisor ex officy sui exigentia meg orvosolni tartozik, ne pusztullyanak el tellyességgel a' Fiscus kárára."
Szuplái:
Bár a havasukat az előző birtokos, a királyi fiskus elzálogosította extraneusoknak, mivel azonban az ő állataik is ott legelnek, a taxát ugyanúgy megfizették ők is, mint az extraneusok szokták egyebütt.
Telcs:
"Itt vagjon a' Maramarosba menő Strasa".
Hordó:
"Az idei füvét ezen havasnak (értsd: egyik havasuknak) a' Maramarosiaknak atták, de eo non obstante, a taxát praestalni tartoznak."
Szalva:
"Vadnak itt örökös emberek, kik nyilasok Nro 7." "Idegenek, jövevények és Sellérek Nro 15."
(Az utolsó három possessióban eltérés vagy kiemelendő adat nincs.)
Radna oppidum és tartozékai.
(Beszterce-Naszód m.): Radnah oppidum – Majoregészsz – Illyva – Leess – Szent György – Zágra – Rabre mare – Varár – Neszod (=Naszód) – Feldrő vagi Nyirmező – Makkod – Mitize-Kisfalu – Runk – Pojana Zegri – Szub Plaj (=Szuplai) – Telcs – Hordó – Szalva – Rebre mike – Gaurán – Bikes

Tartalomgazda