HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 116. - No. 004.

Dátum 1602
Jelleg

Aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített eredeti, de kezdő lapja a dátummal hiányzik, az 1602-es dátum a szövegben fordul elő.

Szöveg

Conscriptio
Köleser:
lakosok név szerint, állatállomány: ökör, ló, tehén, juh – szabadosok – a város ostroma előtti állapot – sessiók – készpénz census – termény tizedek, Principi Regni, búza, árpa, rozs, zab – a vetéssel nem rendelkezők keresztény-pénzt fizettek – bárány és méh tized, 10 alatt megváltás – pázsitdisznók után, akárhány is van, csak az első tíz után adnak egyet, tíz alatt egy dénárt fizetnek – jó makkerdők, makkoló sertésekből tizedet adnak, tíz alatt készpénz megváltás – közös ajándék évente egyszer egy vágómarha – „vina educillare solent” megállapítás alább Byhornál „vina educillare debent” formában olvasható, tehát mindkét helyen a földesúri bor kötelező árusítását jelzi évente háromszor – szolgálatok a provizor kívánsága szerint – vám a városé – a vérontásért fizetendő büntetéspénz általában 1 frt, az officiális kapja, de a vásárok idején 36 magyar frt, ebből 30 a város bírájáé, 6 pedig az officiálisé; a peres ügyek első fóruma a város bírája, második a provizor és a legfelső a vár kapitánya
Pwspeki:
a név szerinti felsorolásban: jobbágyok, nemesek (szabadosok, szabad gyalgoso (katonák?) „pedites Riberi” – sem keresztény, sem arató pénzt nem fizetnek, „per Principem Regni condonatam asserunt” – porták számát itt is és minden összeírt helységnél jelzik – a pázsitdisznók utáni tized nincs náluk szokásban – jó szőlőik vannak, amelyek után részben ötöd, másik részük után tized jár a várnak, a bordézsmát a bíró is megadja, mert a tizedszedők tartása nem hárul rá „decimatores ex propriis vivunt” – penna-bort „ab antiquo 5 pintas aut cantam unam” a decimatorok kapják – a bortermelő városi polgárok „a decimatoribus sigilla habentes” 4 dénárt fizetnek „pro singulo (sigillo) a királyi kincstár javára, extraneusok a kétszeresét fizetik – bírságpénzek, bíráskodási rendtartás – vaj- és tehénsajt-szolgáltatás a sessiók után – tyúkot és libát a provizor kívánsága szerint adnak – vágómarha-ajándék évente a vár számára – az officialisok a sessiók után tyúkot és kenyeret kapnak – az ősziekből és tavasziakból a tizedeken kívül aratáskor még minden hold után szemesen „octualia duo” a járandóság (földadó?) – a földesúri kaszálók szénahozama – földesúri gyümölcsös alma- és körtefákkal
Chyatar:
az igás állatokkal rendelkező jobbágyok után következik az igás állatokkal rendelkező zsellérek felsorolása, a nemeseknél nem jelzi az állatállományt, de a szabadosoknál igen, ezek többsége „pedites liberi pixidarii” – külön felsorolásban szerepelnek a bognárok (pintérek) „vietores ad arcem servientes” – itt is van a tizedeken kívül „pro defalcatis quibuslibet jugeribus frugum et vernalium” 2 nyolcadnyi szemes terményjárandóság, de ezt itt készpénzzel is megválthatják – a bortized beszedői a penna-boron kívül itt még a „teorkeoli Bor”-t is megkapják – az officialisok évi járandóságai: egy nyolcadnyi szemes búza, „pechenye pénz”, kenyé, kappan, négy sessió adja közösen – a vár kaszálóinak szénahozama
Byhor:
városrészek szerinti összeírás: Vicus S. Nicolai, S. Johannis, S. Petri ... – a pintéreken kívül itt még szabados mészárosok is élnek, akik szintén a várnak szolgálnak – deserta sessió 194 (!) – a decimatoroké a seprőből „per cadi perforamen” nyerhető must – a vám jövedelme „valde utilissimum” az officialisoké – régen 50 sessió tartozott ide „ante devastationem et depopulationem Tartarorum”, de adózó ezek közül csak 25 sessió volt „ex benevolentia Principis” – a vár rétjének „Zemleu Rethe” szénahozama
Uylak:
a nemesek névsorában szerepel Philippus Literatus, aki két jobbágytelket foglalt le magának, az összeíró utasítja a provizort „debet curam habere ne a Sua Majestate abalienentur” – a vetéssel rendelkezők sarló-pénzt, a nem rendelkezők keresztény-pénzt fizetnek – a borból ötödöt adnak a várnak, továbbá penna-bort és törköly-bort a tizedszedőknek
Szentmárton:
a terménytized szedésének módja „ex singulis decem cumulis unam in rationem Principis”
Szálka:
sem censust, sem robotot, sem terménytizedet nem adtak, csak szántási kötelezettségük volt – ajándékokat sem kellett adniok, viszont ők őrizték és táplálták a tizedben beszedett sertéseket – jelenleg teljesen felégetett helység
Beettfia:
oláh „valachalis” település, ezért sem terménytizedeket nem kell adniok, de keresztény- vagy sarlópénzt sem fizetnek – makkoló sertésük bármennyi is legyen, csak az első tíz után adnak egyet, de az extraneus makkoltatók minden tíz után adják a dézsmát
Thamassy:
azelőtt „ante obsidionem arcis” itt allódiuma volt a várnak „alodiatura Principis Regni”
Vásárhely:
minden egész sessió után 200 fej káposztát adnak
Réghen, Nagykürögd:
egykori allódiumos helyek
Szeöleös:
a vár itteni veteményes és gyümölcsöskertjeit a helybeli lakosoknak kellett megművelni „sine ulla solutione”
Hayo:
mészégetéssel és a malom körüli munkákkal szolgálnak
Machia:
a vár szántóföldjei, három forgóban „in tribus versionibus”
Nagykaránd:
juhos gazdák közül, ha többen laknak egy sessión, egy ’quem hospitem vocant” ad két berbécset, a többi csak „unam ovem strengalem”, fél sessión együttlakók mindegyike szintén csak egy „ovem strengalem” és még kötél-pénzt is „pecuniam funalem” ad (Lásd Lakattya helységnél az „ovis funalis” szolgáltatást) – karácsonyi ajándék a földesúr számára: egy őz vagy három nyúl – az officialist meg kell vendégelniök megérkezésekor, de utána már a malom jövedelméből kell élnie
Wasand:
szénégetéssel szolgálnak a várnak
Széplak:
a terménytizedeket készpénzzel, kévepénzzel váltják meg, amelynek fele a váré, másik fele a helybeli papé
Lakattya:
a juhos gazdák minden nyájból, akárhány juh is van benne, egy „ovem funalem” adnak (kötélen vezethető?, kötél-szolgáltatás helyett adott?), tovább egy „ovem strengam”
Olchia, Olah, Eökrös, Syatt, Sypott, Magyar Eökrös és Krazo tartozékai korábban mind a váradi vár birtokai voltak, de 1602 januárjában „occupati sunt ad arcem Jeneő” (Az itt szereplő dátum alapján lehetett eldönteni az Összeírás dátumát.)
Warad arx birtokai (váradi uradalom).
(Bihar m.): Districtus Keoleser: Keoleser _ Szyl – Barmo – Pwspeoky – Chyatar – Byhor – Uyjlak – Szaldobagy – Szent Marthon – Szálka – Szenttelek – Béétfia – Uadasa – Morczhaza – Thamassy – Uasarhely – Réghen – Sály – Nagy Wreőgd – Szeőleős – Babostia – Janosd – Hayo – Mezeő Besseniő – Thulka – Machia – Patha Eősy – Andäcz
Districtus Kárand: Nagy Kárand – Kis Kárand – Tatamétfalwa – Olah Geöpeös – Rusafalwa – Nyres – Sorbanfalwa – Ihárpataka – Poghanhodos
Pertinentia Dalom: Béélfenier – Dalom – Szygheti – Hozzuászo – Thénke – Wasand
Pertinentia Zeplak: Szeplak – Kapolasgianta – Lakattya – Soliond – Borzyk – Keozep eorwenies – Forrofalwa – Felseőzeliste
Pertinentia Roghoz: Syatt – Sypott – Olaheökreös – Olchia – Magiareökreös – Kalochia
Pertinentia Krázo: Also Krázo – Varchaád – Poklosa – Thopafalwa – Cointahaza – Felseő Krazo

Tartalomgazda