HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 111. - No. 025 / a.

Dátum 1583. február 7.
Jelleg

4 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai másolat

Szöveg

Conscriptio proventuum, eredeti címe: „Exractus summarius proventuum .”, dátumát, keltezésének körülményeit csak az irat egy másik egykorú másolatával összehasonlítás révén lehetett megállapítani, (az UC 111 : 25 (1) és az UC 153 : 11 összevetésének eredményeit lásd az elején.)
Az irat címe: „Extractus summarius proventuum bonorum ac possessionum pertinentium ad Rivulos Dominarum seu Nagbania”
Az UC 111 : 25 lehetett a fogalmazvány, amelynek az alapján az UC 153 : 11 eredetije mint tisztázat készült, viszont az UC 111 : 25 (1) egy korábbi összeírás átjavítása révén kapta meg az UC 153 : 11-ben olvasható szövegét, itt már nem szerepel az UC 111 : 25-ben kihúzott megjegyzés a felsorolt birtokokról „ad arcem Zatthmar et ditionem Suae Majestatis spectant”, hanem a helyette beírt: „Bona pertinentia ad Nagbania” felirat.
Az UC 111 : 25 Nagybányát címben és szövegben is váltakozva hol oppidumként, máskor civitasként emlegeti, az UC 153 : 11 címben pedig Civitas-nak nevezi Nagybányát, a szövegben még olvasható a korábbi összeírásból átvett oppidum megjelölés is.
Mindkét változatban az évszámok a 16. századi iratokra jellemző módon csak az utolsó két számjegy feltüntetésével szerepelnek, pl. Anno etc. 81, 82, 83, ebben a formában található az UC 153 : 11 végén a datálás: „Ex officina Rationaria 7 február Anno 83”
aláírók: Jo. Georg Trigle, Joannes Mairus
Az UC 111 : 25 (1) végéről mind a datálás, mind az aláírások hiányzanak, az említett két két irat írásformája 16. századi, így az 1583 évszám elfogadása teljesen megokolt, az 1583-as évszámot javasolják a szövegben előforduló (15)81-es és 82-es terméseredmények, dézsmajövedelme, ezek összegzése csak a 82-es év befejezése után vált lehetővé.
Az UC 111 : 25-ben a Nagybánya határában található kamarai kezelésben lévő szőlők terméseredményének évi átlagánál az évszám javított, az UC 153 : 11 segítségével az 1581–82-es és az elfogadható.
Az egy iratként kezelt UC 111 : 25 (1) és (2) szétválasztása a fentiek alapján megokolt, hiszen a (2)-vel jelzett iratrész több mint száz évvel későbbi, praesentálásnak dátuma 1699. április 14.
Civitas Nagybania és tartozékai Szatmár megyében: Felsőbania – Dobravicza – Magyar Kékes – Olah Kékes – Pusztathelek – Gyurtyafalwa – Baykafalwa – Hydeghkuth – Theökes – Sándorfalwa – Feketefalwa – Laczfalwa – Orozfalwa – Alsó Ferneczy – Felső Ferneczy – Surgfalwa
továbbá 10 név szerint meg nem nevezett rutén falu
A „10 Pagi ruthenici” a lapalja megjegyzés szerint „solvunt in censum . sokloioss 1”
(a „solvunt” fizetnek szó azt jelzi, hogy a „soklioss” valamilyen pénzegység)
A Nagybánya tartozakékaiként felsorolt helységek közül az utolsó négyhez a következő megjegyzést fűzi az összeíró: Laczfalwa, Orozfalwa, Alsó és Felső Fernezy és Surgefalwa: korábban a fiscusnak adóztak, de az összeírás idején ezeket „Magnificus Dominus Felicianus ab Herberstain nomini arendae possidet”, így ezeknél egy 1578-as Urbariumból átvett jövedelmet ad meg az összeíró, itt is az évszámot csupán Anno 78-ként jelölve.
Oppidum Nagybanya:
(UC 153 : 11-ben Civitas Nagy Banya):
Ebben a városban az előbbi évi urbariumok szerint a házak száma 297 volt, az alvárosban lévő házak száma 157. – Évi adóként fizetnek Zathmár várához fl. 150. – Bortized címén „pro cathedratico” 1581-ben fizettek készpénzben fl. 80. – Az ottani szőlőhegyen van öt szőlője: a fiskusnak 1582-ben termett 107 urna bor, urnáját 1 forintjával számítva, az összeg fl. 107.
Oppidum Felseőbania seu medii montis:
E városban az urbarium összeírása szerint 26 ház található. – Évi adóul fizetnek Zathmár várához fl. 25.
Pertinentiae Nagybánya:
Dobravicza Olahorum:
Az Urbarium szerint e helységben volt egésztelkes jobbágy 28, féltelkes 15. – Évi adóul fizetnek fl. 22. – A sertéstizedek megváltása címén 1681-ben befolyt fl. 3, den. 32.
Magyar Kékes:
Egésztelkes jobbágy van benne 7, féltelkes 9, pusztatelek 5. – Évi adóként fizetnek készpénzben fl. 9. – A sertéstizedek címén befolyt fl. 1 den. 28.
Oláh Kékes:
Egésztelkes jobbágy van benne 14, zsellér pedig 2. – Pusztatelek 4. – Évi adóként fizetnek fl. 5. – A méhtized megváltása címén fizetnek den. 92. – A sertéstizedk címén befolyt összeg fl. 2, den. 12. – A tretina nevezetű adóból befolyik den. 84.
Puzthatelek:
Egésztelkes jobbágy 6 van, pusztatelek 3. – Évi adóként fizetnek fl. 1. – A sertéstizedek megváltása címén befolyt den. 20. – A méhtizedek megváltása címén fizetnek den. 48. – Tretina adó címén den. 50.
Gyurtyafalva:
Egésztelkes jobbágy van 6, pusztatelek 3. – Évi adóként fizetnek fl. 1 den. 50. – A sertéstizedek megváltása címén befolyt den. 40. – A tretina adó címén fizetnek fl. 1 den. 18.
Baykafalva:
Egésztelkes jobbágy van 6, pusztatelek 3. – Évi adóként fizetnek fl. 3. – A sertéstizedek megváltása címén den. 40. – A méhtizedek megváltása címén den. 58. – Tretina adó címén fizetnek den. 68.
Hydeghkuth:
Egésztelkes jobbágy van a helyen 10, pusztatelek 9. – Évi adóként fizetnek fl. 7. – A sertéstizedek megváltása címén fl. 2 den. 16. – A méhtizedek megváltása címén fl. 1 den. 12. – Tretina adó címén fizetnek fl. 2 den. 28.
Theökés:
Egésztelkes jobbágy van 25. – Évi adóban fizetnek fl. 14. – A sertéstizedek megváltása címén fizetnek fl. 3 den. 20. – Makkoltatás címén idegenek sertései után 1581-ben 17 disznó után fizettek fejenként 2 forintot, 10 malac után pedig fejenként 8 den. az összeg fl. 34 den. 8. – A méhek megváltása címén fl. 1 den. 40. – Tretina adó címén fl. 3 den. 48.
Sándorfalva:
Egésztelkes jobbágy van 10. Pusztatelek 2. – Évi adóként fizetnek fl. 4. – A sertéstizedek megváltása címén fl. 1 den. 28. – A méhtizedek megváltása címén den. 56. – Tretina adó címén fl. 1 den. 94.
Feketefalu:
Egésztelkes jobbágy van 16 – Özvegyek és szegények háza 6. – Pusztatelek 8 – Évi adójuk fl. 5. – Sertéstizedek címén fizetnek fl. 2 den. 28. – Méhtizedek megváltása címén den. 64. – Tretina adó címén fl. 1 den. 92.
A fent említett falvakban az 1581-ik kimutatás szerint 12 hordó bort kellett kimérni a lakók nagy megterhelésére, mert egyébként ott alig 6 hordó fogy el. – A 12 hordó után, mindegyiket 8 forintra számítva, a bevétel fl. 96.
Laczfalwa:
Egésztelkes jobbágya van 27.
Oroszfalwa:
Egésztelkes jobbágya van 17.
Utraque Fernezza:
Egésztelkes jobbágya van 12.
Surgefalva:
Egésztelkes jobbágya van 5.
E négy utóbbi községből még a nagybányai felügyelőséghez tartoztak, az 1578-iki urbarium szerint adóban fizettek fl. 31, den. 51.
Az egész összeg fl. 640 den. 67.
Nagybánya civitas és tartozékai Szatmár megyében.
Nagybánya (Szatmár m.) – Felseőbánya (Szatmár m.) – Dobravicza (Szatmár m.) – Magyar Kékes (Szatmár m.) – Oláh Kékes (Szatmár m.) – Puzthatelek (Szatmár m.) – Györkefalu (Szatmár m.) – Bajfalu (Szatmár m.) – Hydegh Kuth (Szatmár m.) – Tehökés (Szatmár m.) – Tőkés (Szatmár m.) – Sándorfalva (Sándorfalu) (Szatmár m.) – Feketefalu (Szatmár m.) – Laczfalwa (Szatmár m.) – Oroszfalwa (Szatmár m.) – Alsó és Felső Fernezely (Szatmár m.) – Surgefalva (Sürgyefalu) (Szatmár m.)

Tartalomgazda