HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 056.

Dátum 17. század közepe
Jelleg

8 oldal, latin, egyszerű másolat. Keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

„Aestimatio” Becslés: subditusok száma, úrbéres és más bevételek becsértéke.
Brood:
Zrínyi Péter jószága:
Épületek nincsenek. – A lakosok az alábbi robottal szolgálnak: kaszálás, szénagyűjtés, a dézsma elszállítása a legközelebbi birtokra, a földesúr vagy küldöttei utazásánál a lovak elhelyezése, málhák és fegyverek szállítása és kíséretadás a szomszédos uradalomig, közösen végzett robot az utak és épületek kijavítására, „reserviendum armis” contra hostem az officialis vagy helyettesének vezetésével és mások. – Colonusok száma összesen, becsértékük „solum ob respectum laborum/cum exolutio eorum in capitale reducatur/”, egyenként és összesen, alábbiak szerint: maiori…, minori…, minimo pretio… – Zsellérek száma, összesen – Robotjuk: heti két nap gyalogrobottal szolgálnak, becsértékük fentiek szerint. – Szántóföldek (domesticae) is tartoznak a portiohoz, több darabban, kiterjedésük holdban megadva. Évi hozamuk arányosan, gabonafajták szerint: búzából… starios kölesből … starios tönkölyből… starios zabból … starios, a terület holdankénti és összesen is megadot becsértéke. – Kaszáló, nagysága holdban, a lekaszálható széna mennyisége szekérben, becsértékkel. – Összesítés. – Egyéb adózás: census… libra… solidus, „ixta urbarium Byr dictam.” – Zab-adó: évente meghatározott mennyiségű zabot tartoznak adni. Becsértéke. – Dézsma: a három évi átlag beszedett bárány- és kecskedézsma mennyisége. Levonás a parochiák részére. A megmaradt mennyiség becsértéke. – Gabonadézsma, ugyancsak három évből. Gabonafajtánként (búza, rozs, árpa, tönköly, zab) a dézsmamennyiség, a parochiák számára leadott mennyiség és a maradék becsértéke külön-külön feltüntetve. – Sertésdézsma, három évből, a szokásos levonással, a megmaradt mennyiség becsértéke. – A méhkas-dézsmából is kapnak a parochiák. Az évi hozam és becsértéke. – Vaj-adó: nevezett jobbágyok „ex sessionibus veterioribus” évente a földesúrnak meghatározott mennyiségű (mazan seu pintas) vajat is tartoznak adni. Ennek értéke. – Tyúkokat is adjanak. Értékük tojás (Ova censualistica)-adó becsértékkel. – Az extraneus-jobbágyok a Colapim-vizén túl a fakivágásért évenként meghatározott összeggel adóznak.
Zrínyi Miklós része:
Épületek: kastély (inkább curia), leírással. Majorházzal, istállókkal. Becsértékkel: … maiori…, minori…, minimo pretio… – Robot: lásd Zrínyi Péter birtokrészénél összeírva. – Lakosok száma összesen. Becsértékük (lásd a Zrínyi-résznél). – Zsellérek száma összesen. – Heti két napos gyalogrobottal tartoznak. Becsérték. – Szántóföldek, kiterjedésük holdban, a gabonafajtánként részletezett (felsorolásukat lásd a Zrínyi-birtoknál) évi hozamuk háromévi átlag alapján számítva. Becsértékük holdanként és összesen. – Kaszálóik igen jó helyen fekszenek, nagyon termékenyek. Nagyságuk holdban, a háromévi átlag alapján kiszámított szénatermés szekérben megadva. Holdanként és összesen is feltüntetett becsértékük. – Az eddigi becsértékek összesítése. – Census: e birtorész jobbágyai évente egy összegben adóznak. – Zab-adó: lásd a Zrínyi-birtoknál. – A bárány- és kecske, valamint a gabonafajtánként részletezett gabonadézsma, levonásokkal és becsértékkel összegszerűen nem, de módszerében azonos a Zrínyi Péter portioján leírtakkal. – Vaj-adó, lásd a Zrínyi-összeírásnál. – Tyúk-adó. – Tojás-adó. – Extraneusok-adója. – A malom (malomgátak) után az extraneusok ugyancsak meghatározott összegű évi censust tartoznak fizetni. – A kocsma-ház vezetője is évi censust fizet. – Vám, a három éves átlag alapján számított jövedelem-rész. – Vadkecskevadászat. – Halászóhelyek az összeírásban felsorolt vizekben, melyekben pisztrángok is vannak. Mivel lakott helyektől messze vannak, sem pénzzé tenni, sem a földesúr számára felhasználni nem lehet. Ennek ellenére „aestimatur simul ad interesse…” – Összesített becsérték, rajnai forintértékben is megadva. – 4-, 5- és 6%-os tőkeérték külön a jövedelmekről és az épületek, lakosok és földek értékéről. – Végösszesítés.
A megadott tőkeértékekből levonásra kerül:
Zrínyi Péter örököseinek részén:
Az officiálisok, szolgák és a gazdaságban szolgálók fizetése. – Az officiálisok részére jár készpénz (libra), természetben: páduai szövet (singben megadott mennyiség) továbbá singenként” libra-érték).. – „Subductura vulpina” becsértékkel. – Bor (barilla-ban és libra-értékben), valamint búza (stariusban, becsértékkel), végül húsért és zabért meghatározott összeget adnak. Járandóságuk összesen. – Az ispán fizetése: készpénz, szövet, köles, saru, öv, süveg, meghatározott értékben (egyenként és összesen). – A halászok fizetése összesen. – Az íródeákoknak (tabellarii) járó összeg „cum suis requistitis”. – A kulcsár fizetése. – A „suppán”-nak és a vadásznak készpénzben és szövetben összesen juttatott fizetés. – Sóért, olajért, vajért, tojásért és egyéb élelmiszerekért az évi költség. – Összesítés. – Az előbbiekben részletezett kifizetések összegének 4-, 5-, és 6%-kal számított tőkeértéke. – Az összes jövedelmek megfelelő tőkeértékéből levonva a kiadások azonos %-kal számított tőkeértékét, Zrínyi Miklós örököseinek részére jut: maiori: 27 195,20 ft. minori: 22 888,10 ft. minimo pretio: 19 652,33 ft. – Fentiekkel teljesen megegyezően, mind rovatokban, mind összegszerűen azonos értékkel szerepel az aestimatioban a másik részen kifizetett kiadások felsorolása. A jövedelmekből levonva Zrínyi Péter részének értéke: 25 931 ft. 21 691,7 ft. 18 540,25 ft
Zrínyi Péter és Miklós javai.
(Bereg m.): Brood (Bród?)

Tartalomgazda