HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 093. - No. 035.

Dátum 1697. december 9.
Jelleg

7 oldal, latin, eredeti.

Szöveg

„Connotatio”, melyet Tallian Pál és Kolecz Ferenc készítettek. Összeírás: subditusok név szerint, postfundualia, úrbéres szolgáltatások.
Gyrotth:
Egésztelek nincs. – Féltelkes jobbágyok: jobbágynevek, a jobbágyok életkora. – „In se ad possessionem habens, pro annuali inseminatione diversi frumenti” két nyomásban művelt szántóföldek, nagyságuk holdban megadva. – Negyedtelkes jobbágyok: lásd féltelkesek. – Házas zsellérek: az első jobbágynév után: első nyomásra jutó szántóterület, kapacitása soproni mérőben, holdban. Ugyanez a többiekre azonos módon és mértékben vonatkozik. – Puszta féltelkek, névvel. – Puszta negyedtelkek. – „inquilinatio, una cum fundis deserta”, ugyancsak nével. – Foenilia: ahol a földek bozótosak, a vetés szempontjából terméketlenek, kaszálóknak használják őket. – Vinearum districtum seu promontórium, kiterjedése kapásokban. Bejegyzés a szőlők birtokjogáról és a birtokforgalomról: a szőlőhegy „non immediate ad colonicalis possessionis spectaret, verum in haereditatem rustici, coemere et vendere facultatem haberent sine propria dominii intentione”, a szomszédos helységekből sokan szereztek maguknak itt szőlőt földesúri függőség nélkül, „nihilominus tamen, in signum recognitionis obligaretur”, minden szőlőtulajdonos szüret idején a földesúrnak annyi terület után, amennyit két kapás egy nap meg tud művelni, két soproni mérővel, dézsma fejében tizenkét cseber szőlő után egy-egy cseberrel beszolgáltatni tartozik. – Dézsma: mindenfajta gabonából adni tartoznak. Extraneusok adózása, irtványföldjeik után. E földek szabadforgalma. – Méhtized, juh- és báránydézsma, kecskék- és ludak utáni dézsma. – Egyéb szolgáltatás: fentieken kívül évente száz aratót tartoznak más jószágokra átküldeni, hacsak a földesúr néhány személyt ebből el nem enged. – Kaszálásért a helység lakói: féltelkesek, negyedtelkesek és zsellérek megkülönböztetés nélkül fejenként 17 dénárt tartoznak fizetni. – Census: contractualiter minden fél sessio után évente Szent György és Szent Mihály napkor 10 rajnai forintot, negyedtelek után a felét, zsellértelek után pedig 3 forintot adnak. – Földesúri szőlő, nagysága kapásokban, melyet a falu lakói művelnek, s az itt termett bort, a dézsmaborral együtt Sopronba kötelesek szállítani, „in quantum asserent non teneri” két mérföldön túl szállítani. – Educillum, egész éven át szabad. – Mivel allodium nincs a közelben, az összegyűjtött dézsmagabona-szalmát a bírónál kell összegyűjteni. – A helységgel határos falvak égtáj szerinti felsorolása, névvel, birtokosaikkal. – Faizáshoz, legeltetéshez elegendő erdő tartozik határukhoz. – A contractus szerint évente fizetett összeg az összeírás évében. – A helység adósságai. Az adósság keletkezésének leírása, összege. – A falu határában lévő egyházi javak: szántóterület kiterjedése holdban, szőlő nagysága kapásokban, dézsmagabona, 30 hold szántó után. – A helység papjának szántóföldje, melyet megszántani, bevetni, learatni, a termést begyűjteni és hazaszállítani a falu közössége tartozik. – Perceptio: a bíró házában találtatott: zab 21 mérővel – melyet Sopronba beszállítani rendelt az összeíró. – In stramine: dézsmagabonából keverten búza és rozs, melyet kicsépelni és ugyancsak Sopronba beszállítani tartoznak. – A parochia pincéjében találtatott: bor, hordókban (a hordók nagysága soproni iccékben), melyet kiárulni rendelt az összeíró. A bor ára feltüntetve. – Az itt található gabona mennyisége mérőben, az itt lakó nemeseket teszi felelőssé érte az összeíró.
Fiskális birtok.
(Sopron m.): Gyrotth

Tartalomgazda