HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 083.

Dátum 1476
Jelleg

6 fol. kis form. fraktur old., latin nyelvű fogalmazvány (eredeti)
Áttéve DL 36.993.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal. Készítője nincs jelölve, de mivel többször szerepel benne a „castellanus” és a neki járó szolgáltatás, készítője valamelyik várbirtok-együttes (Atya, Szatmár vagy Bereg megye?) inspektora lehetett.
Registrum super possessiones condam Magnifici Mathyws de Maroth numerum sessionum et proventuum earudenm ...
A birtokok a következők:
Athya tartozékai.
Nagy Hegyes:
Vannak sessiok, de számuk nincs jelezve. Évenként minden egésztelek után 1–1 forintot fizetnek, de úgy, hogy abból fél forintot Szent György adója címén fizetik, a másik felét Szent Márton adója címén. – A féltelkesek ennek a felét fizetik. – Húsvétkor minden egésztelek után három kalácsot adnak az officialisnak. – Mindenszentek ünnepén minden egésztelek után adnak az officialisnak három kalácsot és egy csirkét. – Ugyanígy Karácsonykor. – A bírságok így oszlanak meg: Aki a másikat megsérti vagy bántalmazza, fizet az officialisnak 33 dénárt; ha vér is folyt 66 dénárt. – Aki kardot ránt, fizet az officialisnak 1 forintot. – Aki lop, ha az nappal történik, fizet az officialisnak 33 dénárt; ha éjszaka történt, fizet az officialisnak 66 dénárt.
Kyshegye:
Vannak benne pusztatelkek. Minden pontban hasonló az eljárás, mint Naghegyesen.
Zeghegyház:
Vannak benne pusztatelkek.
Feketheegyház:
Vannak benne pusztatelkek.
Veyeregyház:
Vannak benne pusztatelkek.
Kéth Sopronya:
Vannak benne pusztatelkek.
Zewrnyewegyház:
Vannak benne pusztatelkek.
Kwthas:
Vannak benne pusztatelkek.
Dobra:
Vannak benne pusztatelkek.
Macha:
Vannak benne pusztatelkek.
A most elsorolt birtokokra ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, amilyeneket Nagy Hegyesnél soroltunk el.
Baroth:
A bennelévő pusztatelkek száma 6.
Hoziulovaz:
A bennelévő pusztatelkek száma 71. – Ezekből szabados 3, psuztatelek 4. – A belőle járó jövedelmek: Karácsonykor kötelesek a várnagynak négy-négy fundus után 1–1 köböl búzát, 1–1 köböl zabot, három kalácsot, 3–3 dénárt és 1 disznóváll-lapockát, úgynevezett „soldor”-t adni. – Húsvétkor ugyanazok a kötelezettségek, hozzáadva hogy mintden 4 telek után 8 tojást adnak. – Szent István király ünnepén ugyanaz a várnagy hasonló adományokat kap, azzal a különbséggel, hogy minden négy telek után egy csirkét adnak. – Szent György vértanú ünnepekor minden négy telek 25 dénárt fizet. – Szent Mihálykor ugyanígy. – Tizedszedéskor vagy szüretkor kötelesek a borból kilencedet adni. – Aratáskor, akik földet művelnek, kötelesek a termés után kilencedet adni.
Touthelke:
Van benne 7 jobbágytelek. Ezek mind szabadok, és a bán levele szerint semmit sem fizetnek Szent György és Szent Mihály adójába, de egyebekben ugyanarra vannak kötelezve, mint Hoziulovaz-iak.
Zegfalwa:
Van 7 jobbágysessioja. – Hasonló a kötelezettségük mint az előbbieké.
Kardus:
Van benne 11 jobbágytelek. Köztük szabados 1, pusztatelek 1.
Proventus: Szent Györgykor minden négy telek után fizetnek 25 dénárt. – Szent Mihálykor ugyanannyit fizetnek. – Karácsonykor kötelesek adni a várnagynak négy-négy telek után 1 köböl búzát, 1 köböl zabot, három kalácsot, három dénárt és 1 disznóváll. lapockát.
„Condam Magnifici Mathyus de Maroth” birtokai.
(Bereg vagy Szabolcs m.): Atya tartozékai.
A 15. század második feléből származó irat helynévanyag a szokásos módon, a 19. századi helységnévtárak alapján nem azonosítható, csupán feltételezhetjük több név egyezéséből, hogy a felsorolt birtokok Bereg, Szabolcs és Szatmár megyében voltak.
Atya (?Szatmár vagy Bereg m.) – Nagy Hegyes (? Szabolcs m.) – Kis Hegyes (Szabolcs m.) – Zegegyház (Szabolcs m.) – Feketeegyház – Fehéregyház – Keth Soprony – Zewrnyewegyház (? Szernye, Bereg m.) – Kwthas – Kardus – Dobra (?Szatmár m.) – Macha (? Szatmár m.) – Banoth – Hozuilovaz – Touthelke – Zegfalva

Tartalomgazda