HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 081.

Dátum 1671. július 26.
Jelleg

6 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott.

Szöveg

Conscriptio és Inventarium, de csak a földesúr tulajdonában lévő épületekről, földekről és allódiumokról közöl adatokat, a lakosságról és szolgáltatásaikról nem. A kamara megbízásából készítette Nyitra megye két kiküldöttje a helyszínen a hűtlenség miatt elítélt Nagy Lessenyei Mihály birtokainak konfiskálásakor
Alsó Lelocz (= Alsó Lelőc, Nyitra m.):
Kezdődött a confiscálás a Nyitra megyei Also Lelocz birtokon, és az ottlévő kőházon, az itt talált összes javakat lefoglalták a fiscus részére. – Először beléptek a külső kapun, a keleti oldal felől és eljutottak a belső kapuhoz, amelyen volt két vaslánc és annak más tartozékai és így eljutottak az alsó előcsarnokhoz, amelyből a keleti oldal felől van a lakóház, amelynek a szomszédságában a déli oldalról van a pince, a nyugati oldalról a konyha, mad a sütőház a kemencével, majd a sarokban az illemhely. A konyhán találtak egy tűzhelyet, egy kopott asztalt és egy szekrényt a konyhai felszerelések számára. – Az előcsarnokban a lépcsők alatt fenntartva egy hely a különvéle eszközök számára. – Ugyanabból az előcsarnokból a lépcsőkön át felmenve bal felől eljutottak egy szobáig, amely épp oly hosszú volt, mint az egész épület, ebédlő formájára felépítve, benne egy zöld kályha, az ajtó felé a sarokban illemhely. – Onnan dél és kelet felé menve, sorjában következik 6 szoba, három cserépkályhával és két illemhellyel. Ezekben a szobákban két ágy, három asztal, amelyek közül az egyik nagy és kerek, két kisebbik faszék, az ajtók mindenütt deszkákból, vasreteszekkel és más szükséges felszerelésekkel. – A felső emeleten vannak üvegablakok, de itt is, ott is összetörve, kívülről mindenütt vasráccsal ellátva. – Ugyanabban az ebédlőteremben van egy szekrény, népi nyelven pohárszék és egy hosszúkás szekrény. – Ott a felsőbb emeleten találtak és számbavettek ily gabonaneműeket: a búzából 8 mérővel, a rozsból 5 mérővel, az árpából 78 mérővel, a kölesből 25 mérővel, a lencséből 7 mérővel, a hajdinából 3 mérővel. – A tető alatt az erkélyen három nagy ládát, deszkákból összeállítva a különböző gabonaneműek részére fenntartva. – Onnan újra leszállva eljutnak a majorházba, amely az említett kőház nyugati oldalán van felépítve, amely áll egy szobából a család lakóhelyéül, előcsarnokból és két kamarából. Ezek mögött egy hely a szekerek elhelyezésére, nép nyelven szekérszín és ólak az állatok részére felépítve. – Innen továbbmenve, a másik oldalon, ugyanabban az udvarban van négy istálló és ezen épületek háta megett hasonlóképpen az állatok elhelyezésére és pihentetésére készített helyek, amelyeknek a teteje alatt ez évben elhelyeztek kb. 12 szekér szénát. – Az allódium udvarából egy deszkákból épített ajtón keresztül vezet az út a csűrökhöz, amelyekből kettő van cséplőhellyel együtt. Itt is el van helyezve kb. 3 szekérnyi széna. – Ezek mögött van a kert, a konyhai vetemények részére: hosszú és szél részben gyümölcsfákkal is beültetve és kerítéssel körülkerítve. – Majorbeli állatok: ökört 4, nagyobb disznó 6, kisebb disznó 3, kacsák vegyesen 40 db., pulykakakas és pulyka tyúk 25, lúd egészben 7, tyúk és csirke kb. 50. – Ott a majorban egy vasalt szekér minden tartozékával: két nagyobb vaslánccal és egy kisebbel az ökrök megkötésére. – Két eke az ekevasakkal, késekkelés más szükségesekkel ellátva; egy borona, vasszegekkel ellátva. Két fejsze. Bizonyos vasalkatrészek, amelyeket a másik szekérről szedtek le. – Ugyanazon majorban van egy üst a pálinka égetésére, az ahhoz tartozó három hordóval. Az ottlévő kamarában egy szekrény. – Az ajtók itt mindenütt deszkákból készítve a szokott felszereléssel. – Terrae arabiles et agri: Az első: nép nyelven: Pod Hradistom; nincs bevetve, befogadóképessége 7 szapu vagy köböl. – A második: U Mutineg, bevetve három köböl vagy szapu árpával, a többi része zabbal. – A harmadik: Na Borczehowsseg, nem volt bevetve. – A negyedik: Pod Borczehowu, nem volt bevetve. – Az ötödik: Mezy Farhy, bevetve 10 köböl vagy szapu rozzsal. – A hatodik: Pod Studjenhamy, bevetve 10 szapu zabbal. – A hetedik: Wyme porehy Horantowska, bevetve rozzsal. – A nyolcadik: Na Holissowe pod trajai, bevetve egy szapu lencsével. – A kilencedik: Na predku na Holyssowe, harmadrészben zabbal bevetve, két részében pedig árpával és babbal. – A tizedik: Na Wortu na Hollyssowe, bevetve 7 szapu árpával. – A tizenegyedik: Pod Pomkou na Dobrych Nywach, bevetve 2 szapu búzával – A tizenkettedik: Na Yamach, bevetve 8 szapu rozzsal. – A tizenharmadik: Mezy czestany, bevetve 4 szapu árpával. – A tizennegyedik: Volukach, bevetve 4 szapu hajdinával. – A tizenötödik: Na Hlyne, bevetve két szapu rozzsal. – A tizenhatodik: Wysse Knjazkeg, bevetve 1 köböl búzával. – A tizenhetedik: Kutlyslow diel bevetve 5 szapu hajdinával, a többi rész bevetetlen maradt. – A tizennyolcadik: Halazovszke vertany, ez évben nem vetették be. – A tizenkilencedik: Wlazjach, bevetve 1 1/4 szapu árpával. – A huszadik: ugyanott bevetve két szapu kendermaggal, a többi árpával. – A huszonegyedik: ugyanott bevetve hat és fél szapu búzával. – A huszonkettedik: ugyanott bevetve 4 szapu búzával. – A huszonharmadik: ugyanott bevetve egy szapu árpával. – A huszonnegyedik: Nemes Kosztolány területén Rybarowszka néven bevetve 3 szapu rozzsal. – A huszonötödik: ugyanazon a területen van Rasztokach név alatt bevetve 16 szapu rozzsal. – A huszonhatodik: Also Lelocz birtok területén Meyz Czesztany u Jablone név alatt bevetve 1 és 1/4 szapu árpával. – Rétek: Az első népi nyelven Sarbalowske, Also Lelocz birtok oldalában, melyet egy nap alatt öt kaszás kaszálhat le. – A második ugyanott, amelyet Tarnoczi Ádám szerzett meg. – A harmadik Konczavwraty ugyanattól megszerezve. – A negyedik Kutlyssowska néven. E három utóbbinak a hozadék 4 szekér széna. – Az ötödik ugyanott a néhai Tarnoczi Andrástól megszerezve. Kb. 4 szekér széna terem rajta. – A hatodik ismét Koncza Vuraty Holdossowszke, ahol kb. 3 szekér széna terem. – Ott találták az ugyanazon majorban alkalmazott majorost a feleségével és szolgájával, akik most is ott vannak alkalmazásban, ezeket kivévén belőlük a fiscus iránt hűségesküt meghagyták a helyükön, az előbbi uraságtól kapott feltételek mellett. – Ezen birtokon kívül van ugyanazon a területen a nyitrai szőlőhegyen, amelyeket eddig a saját módjukon művelték, de az elmúlt évben nem hoztak többet, mint 20 urna bort. Ezek kezelése a jelenben is ugyanahhoz az officialishoz tartozik, akihez eddig tartozott.
Mind e felsorolt javakat a fiscus részére lefoglalták "vigoreque declarata capitalis sententia contra eundem [Nagy Lessenyei Mihály] lata et judicialiter pronunciata..."
Nagy Lessenyei Mihály hűtlenség miatt konfiskált javai:
(Nyitra m.): Alsó Lelocz (Lelőcz) – Nemes Kosztolyan

Tartalomgazda