HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 076.

Dátum 1630
Jelleg

16 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány sok ismétlődéssel a helynevek összeírásánál.

Szöveg

A címlapon: „Acta Commissariorum ad Partes Superiores ratione Bonorum quorundam anno 1630 ablegatorum
Az összeírás kezdetén: „Extractus Bonorum inter superiores bellicos motus a fidelibus Suae Majestatis ademptorum ...”
Jegyzék azokról a birtokokról és birtokrészekről, amelyek a háborús események között gazdát cseréltek, de most újra a királyhoz hű egykori tulajdonosaikhoz kerülnek vissza. A szövegben többször emlegetett „Serenissima Domina Princeps” Bethlen Gábor özvegyére Brandenbrugi Katalinra vonatkozik.
Extractus bonorum inter superiores bellicos motus a fidelibus suae Majestatis ademptorum ... vigore diplomatum et constitutionum regni restiturum
1) A tekintetes és nagyságos néhai Doczi András javait, amelyeket egyszerűen elfoglaltak, amelyek adományozottak és ráírottak voltak, feküdtek légyen Őfelsége birodalmának bármely részén, a bécsi béke pontjai és az ezt követő országhatározatok értelmében vissza kell juttatni, a nevezett Doczi András özvegyének, Paczott Judit asszonynak, aki jelenleg Sennyei Sándor felesége.
2) Szentmártony várát úgy találták, hogy vissza kell juttatni gróf Forgách Zsigmond özvegyének és örököseinek, bár jelenleg, nem tudni ugyan mi címen, Chaky István kezén van.
3) Mily döntés történt Bodrogh-Kerezthur város ügyében Teökeli Anna úrnő Oztrosith István felesége kérésére – Bodrogh-Kerezthur városa egykor el volt zálogosítva az ő apjának: Teökeli Sebestyénnek negyvenezer forintért, forintját 1 forint és 85 dénárjával és tallérját 1 forint tíz dénárjával számítva, oly módon, hogy a visszaváltáskor ugyanazt a pénznemet kell adni. – A király a nikolsburgi megegyezésben Tarczal és Bodrogkerezthur városokat ugyanazokkal a feltételekkel engedte át a fejedelemnek, amelyek mellett azokat a régi birtokosok tartották. De mert a fejedelem Bodrog Kerezthur városát nem ugyanazokkal a feltételekkel vette át, hanem az alapokmánnyal és az átíratással ellentétben csak tízezer tallérért vette át a néhai Teökeli Istvántól, a nevezett Teökeli Anna úrnő édes testvérétől „pro rata dumtaxat portione sua”, azért a nevezett Teökeli Anna úrnő arra kérte a fejedelemnőt, kegyeskedjék őt az oklevél értelmében a hiányzó összegről kielégíteni, vagy ha ez nehézségbe ütközik, Bodrogh Kerezthur városát neki visszabocsátani.
4) Nyári Istvánnak Zenth Miklosi javait, amelyek az előbbi háborús mozgalmak midejében kerültek idegen kézre, az oklevelek tanúsága szerint a királyo kommisszáriusok ajánlására visszajuttatják a tulajdonosnak.
5) Bogdani Jánosnak a javai, részben Beregh birtokban Munkáchhoz elfoglalva, amelyet ő tízezer forintért tartott zálogban, részben Teöke-Terebes birtokban és a Majteni és Apai birtokrészekben Echedhez elfoglalva, amelyeket minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül foglaltak el, visszaadatnak.
6) A Szabolcs megyében fekvő Zenth Mihály birtoknak a felét, amelyet az előbbi háborús mozgalmak idejéna Lónyay családtól minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül csatoltak Tokaj várához, visszajuttatják az előbbi törvényes tulajdonosnak: Lonyay Menyhértnek.
7) Kis Beregh birtokot, mely a pálos remeték tulajdona volt, és az előbbi háborús zavarok idején az ország törvényei ellenére Munkách várához csatolták, visszajuttatják az előbbi jogos tulajdonosoknak.
8) Gatt birtokot, amely Deregniei Daroczi Ferenc mester tulajdona volt és az előbbihez hasonló módon a zavargások idején Munkách várához foglalták el, visszajuttatják ugyanazon Daroczi Ferencnek.
9) Chürefalva és Kallinka nevezetű birtokok a Munkách városában lévő nemesi kúriával együtt, amelyet a mostani nádor Pederei Andrásra íratott, később a két birtokot Munkách várához foglalták el, a nemesi curia pedig Ibrani Mihály tulajdonába került, mindhármat visszajuttatják előbbi jogos tulajdonosának Pederi Andrásnak.
10) A Tokaj városában lévő kőház az ugyanazon város szőlőhegyén lévő négy szőlővel, továbbá a Dada birtokban lévő birtokrész, amelyeket a Topos családtól vettek el, az oklevelek alapján visszakerültek a Topos család tulajdonába.
11) A néhai Móritz Márton mesternek a Bereghszász városában lévő öröklött háza az ugyanazon város szőlőhegyén lévő szőlővel minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül elvétetvén, az előbbi módon visszaszolgáltattak.
12) Palochai Horváth Katalin úrnőnek, a néhai Deseuffy Ferenc özvegyének nemesi háza vagy kúriája és a Musan birtoknak Longodar nevű szőlőhegyén lévő szőlője és erdeje meg szántói az előbbi háborús zavargások idején erőszakosan Vári városához csatoltattak, most ugyanazon úrnőhöz csatolják vissza.
13) Apa birtokot Szatmár megyében, amelyet erőszakkal vettek el tekintetes és nagyságos Peréni Gábor úrtól, minden további nélkül visszajuttatják.
14) A Horvath Ferenctől erőszakosan elfoglalt és Munkách várához csatolt birtokrészt Klechen birtokban ugyanannak visszajuttatják.

15) Mosdoczi Imre úrnak a Tartzal városának Mezesmáll nevezetű szőlőhegyén lévő úgynevezett Barat szőlő nevű szőlője, amely most Kékedi Zsigmond kezén van, amelyet az 1625-ik évi 58. articulus ellenére és minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül vettek el, az oklevelek és az országos rendelkezések szerint egészben visszaadandó.

16) A néhai Bechky Lászlónak Thokaj város szőlőhegyén lévő szőlője, amelyet erőszakosan és minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül vettek el, visszaadják László özvegyének: Zuhaj Annának.
17) Dechi Zsuzsanna árvájának a szőlőjét, amelyet Rákóczi Györgynek juttattak a Tarczal városának járó összeg lerovásaként, de törvénytelenül és jogtalanul minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül, vették el, azért azt vagy eredetiben kell visszajuttatni, vagy az érte járó összeget megadni.
18) Hoporsan Andrásnak Tarczall városában lévő házát, amelyet a fejedelem számlájára foglaltak el, az előbbi módon vissza kell juttatni.
19) Zegedi István kassai polgár örököseinek a tarczali szőlőhegyen lévő szőlőjét, amelyet az 1625-ik évi 58. tc. ellenére minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül foglaltak le a fejedelem számára, ugyanazoknak az örökösöknek kell visszajuttatni.
20) Almasi István és Nagy Pál meg Imre kassai polgároknak a tarczali szőlőhegyen lévő szőlei, amelyeket az előbbihez hasonló módon foglaltak el, előbbi törvényes tulajdonosaiknak adandók vissza.
21) A Tokaj város szőlőhegyén lévő 23 rész-szőlőt, amelyeket hasonló módon foglaltak le Tokaj várához, vissza kell adni.
22) Márk doctornak a négy szőlőjét, amelyek egyike a tarczali, kettő közülök a zombori és a negyedik a ratkai szőlőhegyen feküdt, Márk testvéreinek: Mihálynak és Istvánnak, mint azok előbbi tulajdonosainak kell visszajuttatni, akiktől azokat jogellenesen vették el.
23) A néhai Kalmár Jánosnak a tarczali szőlőhegyen lévő öt szőlejét amelyeket a törvényes rendelkezések ellenére Tokaj várához foglalták el, vissza kell adni a törvényes örökösnek: Kalmár Tamásnak.
24) A Paksi családnak a tarczali szőlőhegyen lévő szőlőjét, amelyet jogtalanul Tokaj várához csatoltak, vissza kell adni a családnak.
25) A néhai Lenkei Márton özvegyének a Lesko város szőlőhegyén lévő Gardon nevű két szőlőjét, amelyeket Tokaj várához foglaltak el, vissza kell juttatni az özvegynek.
26) A nádvári kerületnek a tizedeit és néhány Bihar megyei tizedet is, amelyek az egri püspökségnek a tartozékai, de a fejedelem azokat az egri püspökségtől elvéve, Wáradhoz csatolta, azokat vissza kell juttatni teljes egészükben Pyber János egri püspöknek. – Úgyszintén az egri káptalan könyvtára, amelyet az előbbi háborús mozgalmak idején Erdélybe vittek el, visszaadandó ugyanazon káptalannak, amit mind a püspök, mind a komisszáriusok írásbelileg igazolnak.
27) Közbenjárnak az említett commissariusok az erdélyi fejedelemnél, hogy a váradi püspöknek a javai, amelyek „in ditione Transilvanica” feküsznek, úgymint: Ladány, Püspök, Füred, Kis Rabe, Nagy Rabe, Báránd, Udvari a többi ott fekvő birtokrészekkel együtt adassanak vissza a váradi püspökségnek.
28) Ugyanazok közbenjárnak, hogy a kalocsi érseknek Szolnok megyében fekvő javait, úgymint: Mező-Vásárhel nevű város, továbbá Földeák, Seuenyháza, Sentes, Tiszabeod, Docz, Tape, Sarinserked, Giula, Kis Mendzenth, Martel, Anyas, Fark, Kis Tár, Chongrád és Algyu, amelyek most Erdélyhez vannak csatolva, kegyeskedjék visszaadni.
Közbenjárnak, hogy nagyságo Paczott Judit úrnőnek, Senyei Sándor özvegyének az erdélyrészi területeken fekvő javai, amelyeket az előbbi háborús zavargások idején foglaltak el, a fejedelemnő kegyeskedjék visszaadni.
Közbenjárnak, hogy Patho Menyhértnek Szolnok megyében, Keowar vára felé néző javai, amelyeket az előző időkben az erdélyi fejedelmek csak azon a címen vettek el tőle, hogy apjának magyarországi lakásába tért vissza, mégpedig a következő birtokokat: Oroszmezeo, Ironcza, Fodormezeo, Büdespatak és Roff a hozzájuk tartozó birtokrészekkel, adassanak vissza Farkas Istvánnak és Zoltán Ferencnek mint törvényes utódoknak, mint olyanoknak akik a boldogult Patho Menyhért többi magyarországi birtokaiban már letelepedtek.
Közbenjárnak, hogy a Bihar megyei Koli birtokot, amelyhez nagyságos Zolyomi Dávid minden pénzbeli fizetés nélkül vett el Bogdán Jánostól, adják vissza jogos tulajdonosának.
Közbenjárnak, hogy Kovách Péter katonáinak, akik Erdélyből elüzetve a magyar királyhoz menekültek, az erdélyi fejedelem végrendelkezése szerint a két hónapra nekik járó salariumot, a lovakat és a egyéb elvett ingóságokat pedig, amelyeket Erdélyben itt iss, ott is elvették tőlük, vissza mind a kapitánynak, mind az altisztnek és a közlegényeknek; vezetőjüket Gyarmathy Tamást, aki visszatért magyarországi birtokára, mentsék fel az esküje alól.
Közbenjárnak, hogy a Munkách várához csatolt Klechene Bereg megyei birtokrészt adják vissza Horváth Ferencnek. (ismétlődés az iratban)
Közbenjárnak, hogy adassék vissza Koli birtok Bogdán Jánosnak, amelyet Zolyomi Dávid 2 ezer forintnak a lefizetése nélkül foglalt el. (ismétlődés)
Közbenjárnak Senyei Sándornál a Zaránd megyében fekvő birtokok ügyében.
A Szabolcs megyében lévő Szent Mihály nevű birtokot, melyet Thokay várához foglalták el minden pénzbeli fizetés nélkül, visszajuttatják Lonyay Menyhértnek, mint előbbi törvényes tulajdonosának. (ismétlődés)
Dhünefalva és Kulnika birtokok, amelyeket az akkori nádor Munkács várának a tulajdonosa a Munkács városában lévő nemesi kúriával, amely Peder Andrásra volt ráíratva és attól elvéve, amely azóta Ibrányi Mihálynak a kezén volt, a két birtok pedig Munkács várához csatolva, visszaadatnak előbbi jogos tulajdonosaiknak. (ismétlődés)
Kis Beregh birtok, amely a pálos szerzetesekhez tartozott, de az elmúlt zavargások idején tőlük elvéve, Munkács várához csatoltatott, visszaadatnak ugyanannak a rendnek, mint volt jogos tulajdonosnak. (ismétlés)
Ludnai Annának, Lenkei Márton özvegyének Gardon nevezetű két szőlője visszaadatnak. (ismétlés.)
A Timar nevű birtokot, amelyet az erdélyi fejedelem erőszakosan foglalt el, és részben Tokaj várához csatolt, részben Szikszai Mátyásnak adományozta, visszaadják jogos tulajdonosának: Bessenyi Boldizsárnak.
Gatt birtokot, amelyet Munkács várához foglaltak el, visszaadják jogos tulajdonosának: Deregnyewi Daroczi Ferencnek. (ismétlés)
Közbenjárnak a commissariusok, hogy Kereki várát és Niczke curiát, amelyeket nagyságos Bathori Anna úrnőtől foglaltak el erőszakosan a háborús zavargások idején mindn jogi eljárás nélkül, vagy minden tartozékával adják vissza, vagy adják meg az érte járó összeget.
Közbenjárnak a commissariusok, hogy az Also, most Thothfalu nevezetű Szatmár megyei birtokban lévő birtokrészt, amelyet az erdélyi fejedelem elvett, visszaszolgáltatják tulajdonosának: Ilki Jánosnak.
A Buzas és Barthafalva Szatmár megyei birtokokban lévő teljes birtokrészek, amelyeket az erdélyi fejedelem egykor elvett, visszaadatnak tulajdonosaiknak: Ilki Jánosnak és Szőke Istvánnak.
A Szatmár megyei Monostor birtokban lévő, a néhai Szőke Mátyást illető teljes birtokrészek, melyeket az erdélyi fejedelem elvett, visszaadatnak.
A Közép-Szolnok megyei Teölgyes és Koczor, Belső-Szolnok megyében lévő Machkamezeo birtokok a commissariusok közbenjárására visszaadatnak.
Közép Szolnok megyében a néhai Szőke Mátyás árváitól elvett Blozonta nevű birtokot ugyanazoknak az árváknak visszaadják.
Közbenjárnak a cimmissariusok, hogy Magasafalu, Hosszúfalu, Nagy Nires, Kis Nires és Lukachfalva birtokok, amelyeket a néhai fejedelem elvett Segnei Borbála úrnőtől és örököseitől és nagyságos Keglevith úrnak adományozta amelyeket a néhai Segney Miklós Chuch birtokért cserélt el, kegyeskedjék a fejedelemnő a törvényes örökösöknek visszaadni.
Mosdoczi Imrének a szőlője Tarczal város szőlőhegyén, melynek Mezes Máll a neve, a szőlőnek pedig Barat szőlő a neve, ameylet Kekedi Zsigmond tart a kezében, de minden pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül, visszaadatik.
A néhai Beczki Lászlónak a Tokaj város szőlőhegyén lévő szőlőjét visszaadják László özvegyének, Zuhay Annának. (ismétlés)
Deczi Zsuzsanna árvájának a szőlőjét, amelyet az erdélyi fejedelem Rákóczi Györgynek adományozott a Tartzal városával szemben tartozó adósság törlesztése gyanánt, ami törvénytelen foglalás volt, vagy visszaadandó, vagy meg kell adni az értékét. (ismétlés)
A Topos családtól elvett 4 szőlő és a Thokayban lévő kőház és a Dada községben lévő birtokrész visszaadandók ugyanannak a családnak. (ismétlés)
Hoporsoron Andrásnak a Tarczal városában lévő háza a fejedelemnő számlájára visszaadandó. (ismétlés)
Közbenjárnak a commissariusok, hogy a nagyságos néhai Horváth Gáspár örököseinek a Tasnadi javak ügyében tett kérésére a fejedelem e javakat visszaszolgáltassa.
A Zegedi Mihálytól elvett 3 szőlő a Nadaska birtokban lévő birtokrésszel együtt visszaadatnak a törvényes tulajdonosoknak. (ismétlés)
Almasy Istvánnak és Nagy Pálnak meg Imrének Tarczal városában lévő szőlői, továbbá Zegedi Istvánnak a szőlői Titili Zsófia őrnő kérésére visszaadatnak. (ismétlés)
A néhai Moritz Mártonnak Bereghszász városában lévő, annak örököseit illető szőlője és háza, miután a fejedelmet kérték, visszaadatnak az örökösöknek.
A néhai Márk doctornak részben a tarcali, részben a zombori, részben a ratkai szőlőhegyen lévő szőlői, amelyeket annak a testvéreitől vettek el egykor, visszaadatnak testvéreinek, mint törvényes örököseinek. (Ismétlés)
Palochai Horváth Katalinnak Munkách városában lévő háza, illetőleg nemesi kúriája visszaadatik annak minden tartozékával: a Langadar nevű szőlővel Musan birtok szőlőhegyén, a Bodolo birtokban lévő erdőkkel és szántókkal, amelyeket különböző emberek foglaltak el, visszaadatnak a Bodolo birtokban lévő házzal együtt, amelyet Bálintfy Balázs litteratus építtetett. (Ismétlés)
Tarnoczy Andrásnak Remethe nevű birtokrésze, amelyet Echedhez foglaltak el, továbbá Teöke Terebes birtok és Mayten meg Apathy birtokrészek visszaadatnak. (Ismétlés)
A Munkách városához elfoglalt Beregh birtokot vagy vissza kell adni, vagy az érte járó tízezer forintot meg kell fizetni. (Ismétlés)
Visszaadatnak (részletezés nélkül): Kalloi Miklósnak Kall (sic!) melletti félbirtoka. – Bessenyi Miklósnak a javai (helynév nélkül) – Gyarmaton lakó Olvazto Miklósnak, Ambrusnak és Mátyásnak két ház Gyarmath városában és hat hold föld. – Gyarmath városában egy ház illetőleg nemesi curia Teöreök Lukács, Mihály és Ferenc nemeseknek. – Nemesi curia Maythen birtokban – Érsek Istvánnak. – Gyarmath városában két teljes ház Thoth Mihálynak, Benedeknek és Gáspárnak. – Szatmár megyében Zodobaktore (valószínűleg = Szoldobagy) birtok, amelyet Eched várához foglaltak el. Várkai Jánosnak mint régi és törvényes birtokosnak adatik vissza. – 1630. A Tarpa birtokban lévő birtokrész Szatmár megyében visszaadatik Kákoni Erzsébet úrnőnek, Kákoni István leányának. – A Beregh megyében lévő Bodolo birtokhoz tartozó teljes birtokrészek, amelyek végre Beregszászhoz, Várihoz és Tarpához tartoztak, Lászlónak és a többi örökösöknek adatnak vissza. – Bizonyos szántóföldek és más azon házhoz tartozó javak visszaadatnak Chahol Andrásnak, hatházi hajdú vitéznek. – Elhagyatott nemesi curia és 7 jobbágytelek Maythenben visszaadatnak nemes Kis Jánosnak. – A Beregh megyében fekvő Chetfalva nevű birtok és a Szatmár megyében fekvő Also Keszi nevezetű birtok visszaadatnak nemes Tatai Mihálynak és Imrének. – A Szatmár megyei Toothfalu nevű birtokban lévő jobbágysessiot visszaadják Szilágyi Istvánnak – A Bereg megyében fekvő Kulnika és Chürefalva nevű birtokok a Munkács városában lévő nemesi kúriával visszaadatnak Podavi Andrásnak (előbb Pederi formában). – A Szatmár megyében fekvő Borchalma és Ekeriteo birtokokban lévő birtokrészek visszaadatnak Hidi Gergelynek.
Eredeti tulajdonosaiknak visszaadott vagy visszaadandó birtokok és birtokrészek (Zemplén, Bereg, Szabolcs, Szatmár, Bihar, Heves, Külső- és Belső-Szolnok m.).
(helynév megnevezés nélkül) néhai Dóczi András birtokai – Szentmártony Castrum (Szatmár m.) Forgách Zsigmond özvegye – Bodrogh Kereszthur (Zemplén m.) Theökeli Anna – Zenth Miklós (Beregh m.) Nyári István – Beregh (Bereg m.); Teöke Terebes (Zemplén m.) – Majthen (Szatmár m.) – Apa (Szatmár m.) Bogdán János – Zent Mihály (Szabolcs m.) Lónyay család – Kis Beregh (Beregh m.) Pálos rend – Gatt (= Gát, Bereg m.) Daróczi Ferenc – Chürefalva (Beregh m.); Kallinka (= Kalnik, Bereg m.) Péderi András, később Podari András – Dada (Zemplén m.) Topos család – Beregszász (Beregh m.) Móritz Márton örökösei – Musan, Bodolo (Beregh m.) néhai Deseuffy Ferenc özvegye – Apa (Szatmár m.) Perényi Gábor – Klechen (Bereg m.) Horváth Ferenc – Tarcal, Tokaj, Zombor (Zemplén m.) városi házak és szőlők: Paksi, Kalmár, Mosdóczi, Dechi, Zegedi, Almási, Bechky, Nagy, Lenkey, Hoporsorum és Márk családok – Ladány Püspökladány (Szabolcs m.), Püspek, Füred (Tiszafüred, Heves m.?), Kis Rabe, Nagy Rabe, Váradi püspökség – Báránd (Bihar m.), Udvardi (Bihar m.) Váradi püspök
„in Comitatu Szolnokiensi (Külső-Szolnok m.): a kalocsai érsekség számára visszaadandó birtokok: Mezeő Vásárhel – Föl Deak – Sevenyháza – Sentes – Tiszabeod – Docz – Tape – Sassin – Serked – Giula – Kis Mindszent – Martel – Anjas – Fark – Kis Tár – Chongrád – Algyu
„in Com. Zolnok versus Arcenm Keowar” (Közép-Szolnok m.): néhai Patho Márton örökösei: Oroszemezeo – Ironcza – Fodor mezeo – Büdespatak – Roffa
Koli (Bihar m.) Bognád János – Timar (Szabolcs m.) Bessenyei Boldizsár – Kereki vár (Bihar m.) Báthori Anna – Niczke kúria (Bihar m.) Báthori Anna – Also Tothfalu (Szatmár m.) Ilki János – Buzas (Szatmár m.), Barathfalva, Monostor (Szatmár m.) Iliki János és Szőke István, néhai Szőke Mátyás birtoka
(Közép- és Belső-Szolnok m.): a volt tulajdonosok megnevezése nélkül: Teölgyes – Koczes – Machka Mezeo
Blozonta (Biozonta? a név javított) (Közép-Szolnok m.) néhai Szeoke Mátyás árvái
(Szatmár m.) Segnei Borbála örökösei: Magasfalu – Hosszufalu – Nagy Nires – Kis Nires – Lukachfalva
Bona Chuch ... néhai Segnyey Miklós – Tasnádi javak (Szilágy m.) Horváth Gáspár – Remethe (Szatmár m.) Tarnóczy István – Giarmath város (Szatmár m.) házak és földek: Olvaztó, Teorek és Toth családok – Majthen (Szatmár m.) Érsek István és Kis János – Zodobaktore (sic! = Szoldobagy, Szatmár m.) Várkai János birtoka – Tarpa (Szatmár m.) Kakoni István lányának részbirtoka – Bodalo (Bereg m.) „quondam domino Ladislao et aliis haeredibus” – Csetfalva, Alsó Kőtsi (Szatmár m.) Tatai Mihály és Imre – Toothfalu (Szatmár m.) Szilágyi István – Borchalma (= Porcsalma) – Ekeriteo (= Ököritő) (Szatmár m.) Hidi Gergely

Tartalomgazda