HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 073.

Dátum 1563. május 19.
Jelleg

30 old., latin nyelvű, a pozsonyi káptalan 1702. április 10-én kelt hiteles átirata, a mellékletek is folyamatosan benne foglaltatnak.

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal. „Regestrum super Proventibus consuetis de pertinentiis Castri Dios Győr” címmel. Az összeírás akkor készült, amikor II. Miksa király Diósgyőrt minden tartozékával együtt zálogba adta Perényi Gábornak.
A pozsonyi káptalan előtt a magyar kamara registratora a király parancsára 3 oklevelet mutatott be átírás végett.
(Főirat) 1) Unum regestrum super pertinentiis et proventibus arcis ac bonorum Dios Győr conscriptum anno 1563.
(1. Melléklet) 2) Litterae missiles Maximiliani Ii. regis pro litteris inscriptionalibus mentionatae arcis et bonorum Dios Győr pro domino quondam Gabriele de Peren conficiendis. 1564.
(2. Melléklet) 3) Excerptum seu copia consentionis rationa dictorum bonorum Diosgyőr per memoratum quondam Gabrielem de Peren emptorum sive hypothecariorum ... 1564
Kérte ezek átírását, ami meg is történt, úgy ahogy alább következnek:
Regestrum super proventibus de pertinentiis Castri Dyos-Győr.
Dios Győr (Borsod m.):

Van benne egésztelek a bíróval egyótt
103
Zsellér
8
1563-ik évi új ház
2
Pusztatelek
2
Libertinus
1

Nemesek adót fizető házai: Domony Ferenc özvegye domus censualis. – Szabó Kelemen bírja a papi házat. – Famley György hasonlóképpen papi házat bír. – Thornaly János özvegye hasonlóképpen papi házat bír. – Lorantffy Kristóf domus censualis. – Csatary Istvánnak van egész életére szóló adómentes háza; a mentességet Őfelségétől kapta. – Varkony Gáspár domus censualis. – Fenchy János domus censualis. – Szakach Márton domus censualis. – Thorny László domus censualis. – Kucsar Imre özvegye domus censualis. – Búzás Balázs csapatbeli gyalogos domus censualis. – Nagy György domus censualis. – Ommány Balázs domus censualis. – Vas István domus censualis.
Van azonkívül egy Galmaz nevezetű utcája, amelyben 14 zsellér lakik
No-14

Van 1 Sáros nevezetű utcája, teljesen elhagyatott. – Az ezek után járó szántókból és rétekből semmi sem tartozik a várhoz, hanem a colonusok azokat egymás közt felosztják és a jövedelem őket illeti. – Solutio = fizetési mód: Pénzben semmit nem fizetnek, hanem tartoznak a várhoz 20 napon át 10 munkást szolgáltatni. – A gabona után nem fizetnek kilencedet, de a bor után tartoznak kilencedet fizetni. – Ugyancsak tartoznak nyár idején a várhoz lugast készíteni, hasonlóképpen vermet a jég számára. – Egykor Balassa Zsigmond tetszés szerint más dolgokra is kényszerítette őket. – A várhoz tartozó szőlők és szőlőhegyek: 1) Az Alszőlő nevezetű szőlő. A néhai Balassa Zsigmond vásárolta, aki azt az ispotályra hagyta, de most is a várhoz tartozik. – 2) A Renyw nevezetű szőlőhegyen lévő szőlő, amely régente ad beneficium altaris pertinuit, de mert most nulli sunt altaristae, azért a vár költségén művelik. – 3–4) Két szőlő a Szer nevű szőlőhegyen, hasonlóképpen ad altaris benefici pertinentes, de azon oknál fogva, mint az előbbiek a várhoz tartoznak. – 5) A Lygeth szőlőhegyen lévő szőlő, amely valamely menekült colonusnak a szőlője volt, majd a várra szállott. – 6) A Lypocz szőlőhegyen lévő szőlő, mely hasonlóképpen az oltárhoz tartozott, de jelenleg a vár tartozéka. – 7) A Szarka szőlő nevezetű szőlő, éppúgy az oltáré volt, mint az előbbi, most a várhoz tartozik. – 8) A Kerekhegy szőlőhegyen lévő szőlő, mely előbbi tulajdonosának bűntette "maleficium" miatt szállt a várra.
Malom: Malom a Fogaach nevezetű patakon, amelynek van két kereke és 4 malomköve.
Rét vagy kaszáló: Egy nagy terjedelmű Lywko nevezetű rét.
Szántók: Két szántóföld „ex part Miskocz Lyroko eley” vocati, amelyekbe 90 köböl gabonát tudnak elvetni, hozadékuk 270 köböl, bécsi mérték szerint. – A másik szántóföld a nyugati oldalról Mezew címén, amelybe 100 köböl gabonát lehet elvetni, hozadékuk bécsi mérték szerint 300 köböl. – Van azonkívül három nagy hold szántó ad monasterium fratrum heremitarum pertinentia, de mert a monostor most elhagyatva áll és a remeték hozzájárulásával most a várhoz tartoznak, amelyeket a következő őszre árpával és búzával kell bevetniök; elvethető 160 köböl, hozadékuk bécsi mérték szerint 480 köböl.
Halastavak: Egy állóvíz, melyben pisztrángok vannak – A vár mellett 2 haltartó (vivaria)
Malom (második): Egy malom a magvak összezúzására, a várárok sáncában felépítve.
Makktermő erdők: Van egy a várhoz tartozó erdő, melynek hosszúsága 5 mérföld, szélessége 4 mérföld. Sok benne a szarvas, őz, vadkan és más erdei vad, de az alattvalók panaszolják, hogy az egri, dédesi, cherépi és szarvaskői várak tisztjei ebben az erdőben következetesen vadásznak az itteni vadakra, úgyhogy most már sokkal kevesebb benne a vad, mint régente volt. – Van egy másik Lyroko nevezetű erdő, amelyben jó épületfák teremnek, de tilalmas; kezdettől fogva mindig a várhoz tartozott. – Ez is bővelkedik vadakban. – Itt van azonkívül a remeteatyáknak elhagyatott monostora, amelyet Balassa Zsigmond özvegye fedetett be; ennek van egy gyümölcsöskertje, amelyet az úrnő évenként bizonyos összegért bérbe szokott venni a remetéktől.
Pagus Kapolna (Borsod m.):
Van a bíróét is beleszámítva egész sessioja
25
Ezek közül lovaik vagy ökreik vannak a szántáshoz és egész censust fizetnek
14
Náluk szegényebbek
21
Libertinus
1
Zsellérek, akik most kezdtek új házakat építeni
5
Az adó, vagyis a fizetségük:
 
Szent György adója minden egésztelek után
6 d.
Minden négy kapu után sajt, melynek értéke
2 d
Minden sessio után tojás
2
A 21 szegényebb telek után egyenként
3 d.
Karácsonyra a 14 jobbmódú sessio mindegyike után a zabból
1 köböl
Tyúkot
1
Kenyeret
1
Amit a 14 mindegyike fizetett Karácsonyra, abból a 21-ből ketten fizetnek egy negyedet.
 
Együttesen kötelesek adni egy ökröt és egy disznót, vagy fizetnek helyettük
4 frt
Mária tisztulásakor (február 2.) annyit, mint Szent Mihálykor (szeptember 29.)
 
Tartoznak egy napon át szántani, aratni, kaszálni és a szénát összegyűjteni.
 
Karácsonyra mindegyikük tartozik egy szekér fát szállítani
 
Van saját erdejük, amelyből építkezniök lehet.
 
Tartoznak a gabona és a bor után kilencedet adni.
 
Pagus Radistyan:
 
A bíróéval együtt egésztelkük van
14
Féltelek
1
Pusztaház, amelyek után semmit sem fizetnek
13
Ezekből kettőt most építenek újjá.
 
Az adó fizetése:
 
Szent György adója minden egésztelek után
8 dénár
Ugyanakkor adnak 1 sajtot, melynek értéke
1 d.
Ugyanakkor adnak tojást
2
A féltelek után mindezeknek a felét
 
Szent Mihálykor minden egésztelek után
8 d.
Karácsonyra minden egésztelek után 1 köböl zabot és 1 kenyeret
1
Karácsonyra közösen tartoznak adni egy ökröt, és egy hízott sertést, vagy fizetnek
4 frt
Mária tisztulásának ünnepekor minden egésztelek után
8 d.
A féltelkesek ennek a felét.
 
Tartoznak a gabona és a bor után kilencedet fizetni
 
Balassa Zsigmond előtt Karácsonyra 1–1 szekér fát tartoztak a várhoz szállítani, később többre is kötelezték őket.
 
Mindegyikük 1–1 kepét tartozik aratni.
 
Szántani 1–1 napon át délig, kaszálni és szénát gyűjteni 1–1 teljes napon át
 
Pagus Bagon:
 
Van a bíróéval együtt 13 egésztelke, melyek után egész censust kell fizetnie
13
Féltelek
2
Egésztelkes zsellér, akiknek rétjeik és állatjaik nincsenek
12
Libertinus
1
Fizetségek:
 
Szent György adója minden egésztelek után
3 d.
Egy sajt, melynek értéke
1 d.
Tojás
2
Szent Mihálykor minden egésztelek után
3 d.
Egy tyúkot, egy kenyeret.
 
Karácsonyra közösen egy ökröt és egy disznót, vagy fizetnek
4 frt
Mária tisztulásakor minden egésztelkes fizet
3 d.
Ad 1 tyúkot és
1
egy kenyeret
1
Kilencedet fizetnek a gabona és a bor után
 
A pusztatelkek utáni réteket a vár szükségletéhez kaszálják.
 
Robotmunkát úgy tartoznak végezni, mint mások.
 
Karácsonyra egy szekér fát kötelesek szállítani.
 
Parasznya pagus (Borsod m.):
 
Féltelke van
11
Zsellér
6
Puszta
5
A fizetség:
 
Szent György adój aminden egésztelek után
8 dénár
Mindegyikük ad 2 tojást
2
Ketten adnak 1 sajtot, melynek értéke
1 d.
Szent Mihálykor minden egésztelkes fizet
8 d.
Karácsonyra minden egésztelek után 1 köböl zabot
1
Ketten adnak 1 tyúkot
1
Mária tisztulásának ünnepekor minden egésztelkes
8 d.
Közösen adnak 1 ökröt és 1 disznót, vagy fizetnek
4 frt
Fizetik a gabona- és a borkilencedet
 
Robotmunkát úgy végeznek, mint mások.
 
Chaba pagus (Borsod m.):
 
A bíróéval együtt van 9 egésztelke
9
Zsellér, akik most kezdtek új házakat építeni
4
Fizetség:
 
Szent György adója minden egésztelkesnél
6 d.
Mindegyik ad 1–1 sajtot 1 dénár értékben
1 d.
Tojást mindegyikük kettőt ad
2
Szent Mihálykor minden egésztelkes fizet
6 d.
Mindegyükük ad 1 tyúkot
1
Mindegyikük ad 1 kenyeret
1
Karácsonyra adnak egy ökröt és 1 disznót, vagy fizetnek
3 1/2 frt
Mária tisztulásának az ünnepére minden egésztelkes fizet
6 d.
Ad 1/2 köböl zabot
1/2
Ad 1 tyúkot
1
Fizetik a gabona- és a borkilencedet
 
Ugyanazt a robotot teljesítik, mint mások
 

Van ott egy malom, quod pertinet ad hospitale Omnium Sanctorum in Myskolcz. – A Hejew patakon van egy másik malom is, melynél a colonusok panaszkodnak, hogy Balassa János azt igyekszik tőlük elfoglalni. – Van egy szőlőjük a Cbabai szőlőhegyen, mely tulajdonosának a magvaszakadása folytán szállt a várra.
Kys Győr pagus (Borsod m.):
Van a Kys Győr-i bíróéval együtt egésztelke
12
Féltelke hasonlóképpen
12
Zsellérje
13
Pusztatelke
3
Fizetség:
 
Szent György adója címén fizetnek
32 dénárt
Tojást adnak összesen
44
Sajtot 12 dénár értékben
12
Kilencedet nem fizetnek, hanem mikor parancsolják nekik kötelesek a vadászatokon részt venni.
 

Azonkívül kötelesek a Cheh völgye nevezetű rét felét a várhoz kaszálni; annak a másik fele Fanchy György birtokához tartozik. – Van 1 szőlője, ad plebanatum eius pagi pertinens, de mert már régen nincs plébánosuk, annak a jövedelme a várhoz tartozik. – más kötelezettségeik nincsenek.
Petry pagus (Borsod m.):
A bíróéval együtt 7 egésztelke van. – Féltelke összesen 4. – Ezeken a colonusai, ha mindjárt egésztelkesek is, csak a féltelkesek adóját fizetik – szegénységük miatt. – Zsellér összesen 9 van.
Fizetség:
Szent Györgykor minden sessio után adnak tojást
6
Egy-egy sajtot, melynek értéke
1 d.
Karácsonyra 1 ökröt és 1 disznót, vagy fizetnek
4 frt
Mindegyik egésztelek után kenyeret
2
Mindegyik egésztelek után tyúkot
1

Csak a gabona után fizetnek kilencedet, mert szőlőhegyeik nincsenek. – Van e falunak egy rétje, Király Réthe néven, mely a várhoz tartozik, ezt a falu colonusai tartoznak kaszálni és a szénát összegyűjteni. – Aratni tartoznak egy napig, akkor is csak délig.
Warbo pagus (Borsod m.):
A bíróéval együtt 22 egésztelke van.
Féltelke
20
Zsellérje
3
Pusztatelke
4
Fizetség:
 
Szent Györgykor minden egész sessio után
6 d.
1–1 sajt 1 dénár értékben
1 d.
Tojást telkenként
2
Két-két telek után 1–1 kenyeret
 
Hasonlóképpen két-két telek után 1–1 tyúkot
 
Szent Mihály ünnepére minden egésztelek után
6 d.
Minden egésztelek után 1–1 köböl zabot
1
Két-két telek után 1–1 kenyeret
 
Kék-két telek után 1–1 tyúkot
 
Karácsonyra két ökröt és két disznót, vagy fizetnek
8 frt
Mária tisztulásának ünnepére minden egésztelek után
6 d.
Fizetik a gabona- és a borkilencedet
 
Robotjuk, mint másoknál.
 

 
Oppidum Miskolc (Borsod m.):
Van telkes házuk
136
Puszta
2
Saját városi házuk
5

Vannak a városban nemesek házai, akik az állítják, hogy ezekről privileiumjaik vannak, amelyeket Őfelségének be kell mutatni.
Ezek a következők: 1) Domus abbatis de Tapolcza – 2) Domus Ambrosii Borbay – 3) Domus Andreae Bakos – 4) Domus relictae Galffy – 5) Domus Heremitarum – 6) Domus Pauli Gombos – 7) Domus Ambrosii Matey – 8) Domus relictae Petri Balogh – 9) Domus Benedicti Sándor – 10) Domus Mathei Vörös – 11) Domus Stephani Tibolth – 12) Domus Joannis Fanchy – 13) Domus Stephani Nagy – 14) Domus Stanislay Bárczay – 15) Domus Joannis Lassa – 16) Domus Johannis Balassa – 17) Domus Christophori Serafin
Wywaros in eodem oppido Miskolcz:
Van telkes háza 108. – Azonkívül vannak nemesek házai, akik azt állítják, hogy privilegiumjaik vannak, amelyeket őfelségének be kell mutatniok. Ezek: 1) Domus Michaelis Pelinyi – 2) Domus Joannis Chiko – 3) Domus Antonii Nagy – 4) Domus Petri Tanda – Puszta háza van 19.
Platea Mindszent:
Ez az ispotályhoz tartozik és van benne 22 zsellérház. Ez ispotály szegényeinek a gondját két polgár viseli, akik számadással tartoznak a kiadásokért. – Van azonkívül három más utca is: a Papszer, a Thoth utca és a Pecze. – E három utcában összesen 53 zsellér lakik, akik az ottani egyház és plébános szükségletére szolgálnak. – E városban van két nemesi ház is, tulajdonosaik: Vörös Máthé és Tybolth István és bár semmiféle szántójuk nincs, de vannak zselléreik. – Ezek is kötelesek privilégiumaikat bemutatni. – Van e városban két zúzó malom hat ember tulajdonában, amelyek régtől fogva nem tartoztak a várhoz; és van ott egy harmadik malom, amely tulajdonosának magvaszakadása folytán került Miskolcz város tulajdonába.
Nomina vinearum in Promonthorio eiusdem oppidi Myskolcz, amelyek azelőtt a várhoz tartoztak:
1) A Nagy Szőlő nevezetű szőlő, amely egykor ad altaris beneficium tartozott, később a vár birtokolta. – Ugyanezt a szőlőt később az úrnő Forgách Simonnak ajándékozta, a bírák szerint értéke 200 forint. – 2) Van egy másik szőlő a Szent György szőlőhegyen: a Gyertyás szőlő. Ez tulajdonosának a magvaszakadása folytán került a vár tulajdonába, de a nevezett úrnő, bizonyos Magyary Jánosnak, Balassa Menyhért szolgálattevőjének adományozta, aki most is birtokolja. – 3) A Középszer nevezetű szőlőhegyen van a Középszer szőlő. Ez is tulajdonosának a megvaszakadása folytán került a várhoz, de az úrnő azt bizonyos Sándor nevű servitorának adta, aki most is bírja. – 4) Ugyanazon a szőlőhegyen van egy másik Középszer nevű szőlő, amely egykor ad beneficium altaris tartozott, de az úrnő azt is bizonyos Gerlay Ambrus nevű servitorának adományozta. – 5) Van egy szőlő a Tapolcza nevezetű szőlőhegyen, Nadastho szőlő dicta, amely a városlakók szerint a városhoz tartozott, de Balassa Zsigmond a várhoz foglalta el azt. – Van ott egy rét, Krály Réthe nevű, a várhoz tartozik.
A városbeliek mind a gabona, mind a bor után kilencedet fizetnek.
Solutio census:

Szent György adójaként az egész Óváros 6 dénárral kevesebb, mint 7 forintot fizet
7 frt
1–1 dénár értékű sajtot 27-t adnak
27
Tojást 52-t adnak
52
Szent Mihálykor ugyanannyit fizetnek, vagyis 6 dénárral kevesebb mint 7 frt
7 frt
Karácsonykor kötelesek adni 4 ökröt és 4 disznót, vagy fizetnek helyette
16 frt
Az árpából és a zabból 52 köblöt
52
A kenyérből ugyancsak 52-t
52
Tyúkot összesen huszonhetet
27
Mária tisztulásának az ünnepén ismét 7 forintot 6 dénár híján
7 frt
Újváros (Nova Civitas) in eodem oppido Myskolcz:
 
Szent Györgykor fizet
14,50 frt
Szent Mihálykor hasonlóképpen
14,50 frt

Mária tisztulása ünnepén egy ökrtök, két disznót és egy hordó sert, mely 50 köblöt foglal magában.
Servitia: 4–4 ház után tartoznak a várba 1–1 szekér fát szállítani. – Ugyancsak 4–4- ház után tartoznak a Királyi Rétről egy-egy szekérnyi szénát beszállítani. – A gabona és a bor után kilencedet fizetnek.
Mohy oppidum (Borsod m.):
Egésztelek 80 van benne
80
Féltelkes, akiket a bírák zselléreknek mondtak
49
Pusztatelek
20

 
Két nemesi curia is van a városban, amelyeket Török Pál és Szabó Péter özvegye és Szabó György lakják. – A colonusok azt mondják, hogy Balassa Zsigmond az ő saját rétjeikről a szénát a várhoz kaszáltatta és hogy ugyanő az ő szántóikat a vár szükségletére saját embereivel vetette be. – Ugyanő a Heyew patakon lévő háromkerekű malmot, amely régtől fogva az allódiumhoz tartozott, azután a városbeliek vették birtokba, mígnem azt Balassa Zsigmond a várhoz csatolta, de a jövedelemből a vasárnapra eső részt Mohi város parochiája kapta, míg a hétköznapi bevételek a várhoz tartoztak. – Van ott két szőlős is ad altaris beneficium tartozók, de azokat Mohy város lakói, nem lévén oltárigazgatók, a maguk számára foglalták le, mígnem Balassa Zsigmond azokat is a várhoz csatolta. – Ugyanez volt a sorsa a Nyek szőlőhegyen lévő harmadik szőlőnek is. Ez is kezdetben az oltárigazgatósághoz tartozott, majd mikor ez állás szünetelt, a város a maga részére lefoglalta, mígnem Balassa Zsigmond azt is a várhoz csatolta.
Solutio:
Szent Györgykor minden egész sessio után fizetnek
18 d.
A fél sessiok után semmit sem fizetnek.
 
Karácsonyra adnak 4 ökröt és 4 disznót, vagy fizetnek
16 frt

Régente ellenben tartoztak a király szükségletére Diósgyőrből bort szállítani Budára. – Az is régi szokás volt, hogy a vár javára kötelesek voltak négy, legfeljebb 6 hordó bort kimérni. – Az építkezéshez, amikor a szükség úgy kívánja, kötelesek a várhoz fát szállítani. – Kötelesek a várhoz halat szállítani, melyeknek az árát a vámból fizetik ki. – Szüretkor nem tartoztak a vár javára bort kimérni, hanem azt ki-ki a saját javára mérte ki. Később azonban Balassa Zsigmond azt a saját és a vár részére tette kötelezővé. – Azt mondják továbbá, hogy vásáraik szabadok voltak; sem a kamara-gróf, sem mások nem gordítettek eléjük semmiféle akadályt. – A gabona után kilencedet tartoztak fizetni. – Szőlőhegyük nincsen. – Van vámja, ahol minden szekér széna után bizonyos mennyiségű szénát kellett fizetniök, fizettek a só- és a borszállítmányok után is. – Az üres szekér után 4 dénár járt, a terhes szekér után 8 dénár. – Az egész jövedelem 500 forintra is felment 500 frt. – Azt mondják, hogy van bizonyos szántójuk is, amelyeket bizonyos nemestől pénzen vásároltak, amely után sem kilencedet, sem tizedet nem fizetnek, csupán csak a plébánosnak járó tizedet, de azután Balassa Zsigmond kilencedet hajtott be rajtuk, míg most az egri püspök a tizedet is megköveteli tőlük.
Mezeő Kewwesd oppidum (Borsod m.):
Van benne egésztelek
92
Zsellér
36
Pusztatelek
26
Solutio:
 
A régi magyar királyok engedélye folytán minden rendes adó, továbbá a gabona és borkilenced címén évenként együttesen 200 aranyat fizettek
200 fl.
Semmiféle robotmunkát nem kellett végezniök, csak a diósgyőri vár javára két hordó bort kellett kiárusítaniok és e kiváltságban Balassa Zsigmond is megtartotta őket.
 
A vár javára a gabonából el szoktak venni 100 negyedet
11
Az árpából hasonlóképpen 100 negyedet
100

E városban is vannak nemesek, akiknek a birtokában olyan telkek vannak, amelyek után azelőtt a colonusok adót fizettek, de azt mondják, hogy a magyar királyok nemesítették őket. Ezek a következők: 1) Tárkány Szaniszló, aki a saját házán kívül egy pusztatelket is bír. – 2) Kechkeméthy János – 3) Kys Paal Demeter – 4) Kewwesdy Bertalan, akinek ott egy másik pusztatelke is van. – 5) Kowacz Márton – 6) Végh János
Keresztes oppidum (Borsod m.):
Van benne egséztelek
79
Zsellér
27
Van e városban egy Sydo Pál nevű nemes, akinek két nemesi kúriája van, amelyekben 15 zsellér lakik
15
Vannak a városban libertinusok is; mindegyiküknek van1–1 sessiója
 

1) Myko Illés – 2) Somogy Tamás – 3) Varga Benedek – 4) Kysmihály Benedek – 5) Veres Máté – 6) Lathassy Imre – 7) Lathassy Ambrus
E város fizetségei:
Semmiféle adót nem fizetnek azonkívül, hogy adnak két ökröt és két disznót, vagy fizetnek
8 frt
Van ott egy híd, amelyről a városbeliek 2 szekér só után szoktak kapni 1 kősót
1
Van ott 1 rét vagy kaszáló, Felseö Réth néven, melynek lekaszálásához 100 kaszás is alig elegendő, amely a bírák tanúsága szerint egykor a városhoz tartozott de később Balassa Zsigmond azt a várhoz foglalta le
 
Van a várhoz tartozóan búza vetése 100 negyed,
100
árpa vetése hasonlóképpen 100 negyede
100

Van a várhoz tartozóan 1 kétkerekű malma, de a szárazság miatt ritkán működik. – A gabona után kilencedet fizetnek. – A bírságok 1 frt erejéig az officialist vagy a bírót illetik. – Ha a colonusok közül valakit fejvesztésre ítélnek, a kegyelem Őfelségétől függ. – Az officialisnak nem tartoznak sem ételt, sem italt adni. – Mária királyné idejében volt ott egy majorság, ahol még nem idomított lvoakat, azután ökröket és juhnyájakat tartottak, amelyeknek a fele a majorsághoz tartozott.
1. melléklet: Missiles regiae: II. Miksa császár és király levele, mely szerint az ország szükséglete és az ellenséges támadások kivédése céljából szüksége van pénzre, ezért Diosgyőr várát annak minden tartozékával 63000 magyar forintért zálogba adta nagyságos Perényi Gábornak, mégpedig annak élete tartamára. Adatott Bécs városában, 1564. november hó 9-én.
2. melléklet: Perényi Gábor beleegyező nyilatkozata a zálogügyben, a zálogbirtok visszaváltásának és végrendeleti hagyományozásának feltételei, a zálogösszeg értékének biztosítására külön megegyezés: „... singulum aureum pro denariis Hungaricalibus centum et quinquaginta, Tallerum vero pro centum denariis computari ...”
Diósgyőr vár és tartozékai Perényi Gábor zálogbirtokában.
(Borsod m.): Diós Győr – Kápolna – Radistyán – Babon – Parasznya – Chaba – Kys Győr – Petry – Warbo – Miskolcz – Mohy – Mezeő Kewwesd – Keresztes

Tartalomgazda