HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 072.

Dátum 1680. március 8.
Jelleg

7 old., latin nyelvű, hitelesítés és dátum nélküli fogalmazvány.

Szöveg

„Series bonorum ad arcem Sztrechen et castellum Teplicza pertinetium ...” címmel birtokösszeírás helyenként urbarialis és birtoktörténeti adatokkal.
(A dátum itt is, mint az előzőnél a praesentálás dátuma és azzal azonos.) Series bonorum ad arcem Szterchen et castellum Teplicza pertinentium.
A javaknak a feje Sztrechen vára.
Tartozékok: Teplicza várkastély – Sztrechen birok a majorral, vámmal, borkimérővel, sör és pálinkamérővel. – Zlatne birtok. – Terchowa birtoka vámmal, bor, ser és pálinka kimérővel. – Tizina birtok. – Teplicza birtok a majorral, borkimérővel,ser és pálinka kimérővel. – Vadiczow birtok, melynek a másik fele a plébános birtokának neveztetik. – Gbelány birtok a majorral. – Litisse birtok a maiorral. – Bazitye birtok. – Czatcza birtok a vámmal, bor, ser és pálinka kimérővel. – Óbsztercze birtok, „Vetus Besztercze”. – Uj-Besztercze birtok, „Nova Besztercze” – Klubina birtok – Radvostka birtok – Zborow birtok – Oskerda birtok – Zakopizir – Stasskow birtok – Rakowa birtok – Podwisoka birtok – Swrczynowecz birtok – Czyerne birtok – Skalite birtok – Turo birtok a Starowecz nevű majorral – Sztranyawy birtok – Rosina birtok a majorral, a bor, ser és pálinka kimérővel. – Porubka birtok – Polawsie birtok
Solna városa a hozzátartozó birtokokkal: Kraszno – Hortlicza – Osczadnicza – Zawadye
Eme birtokok mostani állapota:
Sztrechen vára:
Az elmúlt évbekben nagyobb részében leromboltatott a megmaradt rész is, megfosztva ajtóitól, ablakaitól, kályháitól, zsindelyes tetőitől, áll még ugyan, de igen bizonytalanul.
A hozzátartozó birtokok: Zakopczye – Stasskow – Swrczynowecz – Czierne – Skalite – Tizina a vámmal, a bor, sör és pálinka kimérővel. Ezeket a kamaragróf birtokolja, akinek Őfelsége adományzta azokat „per ... Comitem Montanarum civitatum Camergraphuine”
A következő birtokokat: Óbesztercze – Ujbesztercze – Klubina – Radvostka Smidek Tamás birtokolja, aki Selmeczen lakik. A bérösszeg 22000 forint – Az utolsó helyen említett Radvostka birtokot Jeszenszky Mihály ítélőmester bírja, akinek a néhai Wesselényi László és annak felesége: Bakos Zsuzsanna adta bérbe kétezer forintért. – A Sztranyawa nevű birtokot ugyancsak a nevezett Jeszenszky Mihály bírja, aki azt a pálos atyáktól szerezte 4 ezer forintért. – Rosina birtokot a majorral, a bor, ser és pálinka kimérővel, továbbá a Porubka, Powsye és Czattcza birtokot, utóbbit a vámmal, a bor, ser és pálinka kimérővel a Solnán lakó jezsuita atyák birtokolják, akikre a néhai Szelepcsényi György esztergomi érsek hagyományozta végrendeletileg, és egyedül Czattczát szerezte meg 4 ezer forintért Csáky István gróf. – Solna kiváltságos város a tartozékaival: Kraszno – Horclicza – Osczadnicza – Zawadye – Ezekről a solnai polgárok azt állították, hogy öröklött jogon őket illetik. – Ugyancsak Zborow birtokot ugyanazok a solnai polgárok tartják bérben háromezer forintért. – Rakowa birtokot Pekry Lőrinc birtokolja, akinek azt a Magyar Kamara adta át. – Thuro birtokot a Starowecz nevű majorral Osztrosicz Erzsébet úrnő birtokolja, a néhai Szunyogh Gyulának az özvegye, Bakos Zsuzsanna és Wesselényi László (akire László apja, Wesselényi Ferenc nádor révén jutott) már korábban kölcsön- és zálogbirtokosok kezére adták ezeket a birtokokat. – Ami pedig a Sztrechen várhoz tartozó javakat illeti: Teplicza várkastély: Teplicza birtok a majorral, borkimérővel és más tartozékokkal: szántókkal, kaszálókkal, halastavakkal, malommal és egyebekkel, továbbá Gbelány birtok, Wadiczow birtok, Terchowa birtok a vámmal és bor, ser és pálinka kimérőival és Oskerda birtok mind Wesselényi László övegyének, Bakos Zsuzsanna úrnő javai szerepelnek.
Sztrechen vár és Teplicza kastély (Trencsén m.) tartozékai

Tartalomgazda