HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 071.

Dátum 1680. március 8.
Jelleg

4 old., latin nelvű, dátum nélküli, de aláírással hitelesített eredeti.

Szöveg

„Summarius Extractus Urbarii Bonorum Castelli Teplicza ...” Összeírás úrbéri adatokkal néhai Hartyany András özvegye, szül. Szegedy Anna részére készítette „ex madnato Ill. et Rev. Domini Praesidis ...” Georgius Sztranyay (a fenti dátum az irat praesentálásának dátuma).
Summarius extractus urbarii bonorum castelli Teplicza condam domini Andreae Hartyan relictae viduae, cedentium.
Castellum Teplicze (Trencsén m.):

E birtokon van 10 telepes; mindegyikük fizet 10 frt
100 frt
A zsellérek száma, akik semmiféle munkát nem végeznek, 20, közösen fizetnek évenként
44 frt
Összesen kapnak (eladásra) 8 Achtel sört, nyolcadonként 3 forintjával számítva =
24 frt
A vendéglős köteles egész éven át bort kimérni és az urasági ser kiméréséért fizet évenként
50 frt

 
Tizedet fizetnek a bárányok, kecskék és a méhek után. – A tavasziak elvetéséhez a telepesek adnak az árpából 40 coretust, a zabból szintén 40 coretust, az ősziek elvetéséhez adnak a búzából 20 coretust, a rozsból szintén 20 coretust. – Tartozik a birtokhoz egy malom is, mely után a kevertből 96 coretust fizetnek, a búzából 8 coretust és amellett két disznót hízlalnak a majorsághoz. – Van majorja is, amelyhez 8 szántóföld tartozik, amelyekben 1152 coretust tudnak elvetni. – Rétje 4 van, amelyekből együttesen kb. 80 szekér széna hozható ki. – Közös kertjük három van. – Komlóskertjük 1 – Van serfőzője minden hozzátartozóval együtt. – Halastava 3 van, de kettő közülök elhanyagolt.
Possessio Ghbellény (Trencsén m.):
E birtokon székel egy fél soltész, aki évenként 13 frt fizet, ha nem teljesít boszállítást.
 
Jobbágy összesen 4 van e birtokon, zsellér pedig 6. Ezek összesen fizetnek
64 frt
Az urasági serből 2 Achtelt kapnak eladásra és fizetnek utánuk
6 frt

A tavasziak elvetéséhez adnak az árpából 8 coretust, a zabból szintén 8 coretust. – Az ősziek elvetéséhez adnak a búzából 4 coretust. – Van ott majorság is, amelyhez 7 szántóföld tartozik. Elvethető bennük kb. 497 coretus (ill. itt az eredetiben „cori” áll). – Rétje 1 van, ahonnan 4 szekér szénát lehet várni.
Possessio Wadiczow:
Az itt székelő soltész fizet évenként 22 forintot, ha nem teljesít borszállítást, és a malom után egy sertést hízlal. – Tizedet ad a bárányok után és a méhkasok után. Jobbágy 3 és fél van e birtokon, zsellér pedig 53, akik együttesen fizetnek 64 frt. – Robottal a tepliczei plébánosnak szolgálnak. – Tizedet adnak a bárányokból és a méhkasokból. – Van szántóföldje, amelybe kb. 120 „cori” lehet elvetni (lásd 2. reg. lapot).
Possessio Osskerda (Trencsén m.):
E birtokon is egy fél soltész székel, aki 11 forintot fizet a szállítás címén és az ökörhúsért.
11 frt
Jobbágy 2 van ott, zsellér pedig 6, fizetnek együttesen
20 frt

Tizedet adnak a bárányokból és a méhkasokból.
Possessio Terchova:
Az itt lakó egész soltész a borszállítás és az ökörhús-szolgálatás megváltásaként fizet évenként
22 frt
A bárányok után huszadot ad és a méhkasok után tizedet.
 
Jobbágy van rajta 4 1/2, és egy fél puszta jobbágytelek, zsellér 40 van rajta.
 
Ezek közösen és együttesen fizetnek
130 frt
a brinzából (juhtúróból) pedig 1 „torná”-val és 2 coretussal
 

A bárányok után huszadot adnak és a méhkasok után is huszadot. – Kötelesek segíteni a kaszáláskor és a szénagyűjtéskor. – Rét összesen 5 van ott, melyek együttes hozadéka 134 szekér széna. – Van ott egy vám is, ahol állandóan mérik az urasági bort. A vám hozadéka és a sörkimérés jövedelme Ostrozicz Mátyás urat illeti. – Köteles amellett a brinzát a gazdatisztektől megállapított áron árusítani. – Van két majorja, amelyeken 160 állatot lehet eltartani. – Tilalmas vize 3 van. – Tilalmas hegye 1. – Van fűrészmalma, ahol az uraság részére szükséges deszkákat metszik. – Ezeket a molnár „ex quarta parte marginum” köteles fűrészelni (azaz az ún. széldeszkák 1/4-része a fűrészmalomé).
Possessio Czattcza:
5 jobbágy lakik rajta, zsellér pedig vegyesen 20.
Ezek fizetik Szent János adóját a nyestbőrökért, az őr és egyéb címen, közösen
80 frt
Kapnak 4 és fél mázsa sót, és mindegyik mázsa után 5 forintot számítva, fizetnek
22,50 frt
A sörből kapnak 5 Achtelt, Achtelként 3 forintjával
15 frt

Tizedet adnak a bárányok és a méhkasok után. – Minden fejőstehén után egyenként 12 és fél dénárt fizetnek; minden meddő tehén után 6 és 1/4 dénárt, összesen fizetnek 35 forintot. – Adnak 5 robora-nak nevezett x – Van vámja is, amelyen az uraság számlájára bort mérnek ki.
A vámos a serért és a pálinkáért fizet
200 frt
A vám hozadéka címén
100 frt
Van 1 malma, mely után a molnár a kevert gabonából szokott adni
32 coretost
azonkívül hízlal egy disznót, vagy fizet
5 frt
Van két tilalmas vize, amelyek egyike után közösen fizetnek.
 
Kaszálója „seu Alpes” 9 van, amelyek után természetben 40 bárányt kell fizetni, míg 5 kaszáló után készpénzben
40 frt

Az elsorolt birtokok: Teplicze, Chbelláény, Wadiczow és Terchowa lakói konyhaajándék címén fizetnek egyenként: tyúkot minden jobbágy tizet, minden zsellér négyet – Ludat minden jobbágy 5-t, minden zsellét 2-t; Tojást minden jobbágy 10-t, minden zsellér 5-t. – Hat jobbágy közösen ad 1 borjút, a zsellérekből tizenketten adnak egyet. – Két jobbágy ad 1 malacot, a zsellérek közül négyen adnak egyet. – Czattcza birtokon minden jobbágy ad 5 tyúkot és 10 tojást, a zsellérek pedig 2 tyúkot és 5 tojást. – Akik a hegyek közt laknak, bármi vadat tudnak elejteni, azt nem szabad eladniok uruk tudta és beleegyezése nélkül. – A vadkanért 1 forintot, a szarvasért szintén 1 forintot, az őzért 50 dénárt, a nyúlért 15 dénárt, a császármadárért 10 dénárt, a fogoly madárért 8 dénárt, a hiúz bőréért 1 forintot, a medvebőrért 1 forintot, a farkasbőrért 1 forintot, a nyestbőrért 1 forintot, a farkasbőrért 50 dénárt.
A bárányok tizedei az összes fent írtak részéről
100 frt értékűek

Az összeíró megjegyzése a felsorolt birtokok lakóinak nyomorúságos helyzetéről, akik csak nehezen tudják kötelezettségeiket teljesíteni.
Conscriptio pecorum: Fejőstehén van 21 – Bika 2 – A fiatalokból vegyesen 22 – Fiatalabbak a borjakkal 22 – Fejős juhok 125 – Kecske 74 – Múlt évi juhok 51 – Öreg kosok 10 – Múlt évi kecskék 30 – Öreg kecskebakok 7 – Kis bárányok 100 – Kecskegidák 61
Mindezeket magával vitette Winkler úr, anélkül, hogy egy garast is fizetett volna értük.
Néhai Hartyany András birtokai és birtokrészei.
(Trencsén m.): Teplicza – Ghbellány – Wadiczow – Osskerda – Terchova – Czattcza

Tartalomgazda