HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 064.

Dátum 1655 és 1667 között
Jelleg

8 old., latin nyelvű, dátum nélküli, de Wesselényi Ferenc nádor pecsétjével és aláírásával ellátott eredeti.

Szöveg

„Urbarium Bonorum Solnensium”
A hátlapon: (más, de egykorú írás) „Urbarium sub sigillo Domini Comitis Palatini”.
Az irat végén: Gróf Wesselényi Ferenc nádor aláírása és pecsétje ennek alapján véleményeztük a dátumot, mert Wesselényi Ferenc 1655-től 1667-ig volt nádor
„Bona Solnensis” (Zsolnai birtokok) (a Trencsén megyei Zsolna város tartozékai)
Oppdium Solna, Zsolna város (Trencsén m.):
E város lakói, bár kiváltságosak, mégis adót fizetnek földesurukna a körmöci kamara pénzegysége szerint, mégpedig négy terminuskor: 1) Szent György vértanú ünnepén 300 frt, – 2) Keresztelő Szent János ünnepén 300 forintot, – 3) Szent Mihály főangyal ünnepén 300 frt és 4) Karácsonykor 200 frt. – Ezeken kívül mindentől fel vannak mentve.
Praedium Brezowe:
E praediumban két helyen is vannak szántóföldek: Először Roszina birtok irányában, amelyekben 50 solnai köböl gabonát lehet elvetni. – Másodszor Luczak birtok irányában, Moyszfalva felé, a Hruszczyne nevezetű helyen, amelyekben szintén 50 solani köböl gabonát lehet elvetni. – Rétje is kettő van, az egyik az említett Hruszczinában, ahol 30 szekér széna is megterem. – A másik Roszyna felé terül el, ahol 13 szekér szénát lehet várni. – Van egy halastava is, alkalmas a halak befogadására. – Van két kertje is: a zöldségfélék és a káposzta elvetésére.
Possessio Zawodya:
Tizenöt jobbágy van rajta. – Zsellér pedig tizenhárom. – Mind a jobbágyok, mind a zsellérek alá vannak vetve a zsolani bíró és a városbeliek joghatóságának. – Amikor a szükség kívánja, kötelesek a földesúr számára fatörzseket tutajokba kötve a Vág folyón át leereszteni a zsolnai fűrészmalomba, akár a jobbágyok, akár a zsellérek. Minden egyes evezősnek (tutajosnak) a földesúr 25 dénárt fizet. – Kötelesek lekaszálni az őszi gabonát a Brezoviai praediumban. – A juhokból adnak tizedet. – Kötelességük leúsztatni a faanyagot, aztán a vízból kihalászni és kiszedni a Krasznoból küldött fatörzseket, gerendákat és mindenféle más faanyagot és a zsolnai fűrészmalomhoz szállítani. – Kötelesek a szükség szerint a nevezett fűrészmalom körüli munkákat elvégezni. – Ők rostálják a búzát a földesúr részére, vagy a Brezoviai praedium vegőmagját. – Néha ők hordják a tűzifát a földesúrnak Solnán lévő házához, a krasznoi területen lévő erdőkből. – Ugyanazon háznál kötelesek az istállókat tisztántartani és fát hasogatni.
Sztrecsen vár (Trencsén m.):
Sztreczen várához ők szokták szállítani a Krasznoban szolgáltatott zsindelyeket. – Ugyancsak ők szállítják a búzát a malomba megőrlés végett és onnan a lisztet vagy Sztreczen várába vagy a zsolnai urasági házhoz. – Kötelesek lovaikat kiirányítani az érkező szekerek elé, amikor azok az uraság borát szállítják, mégpedig egészen viszokyi birtokig vagy Belussig és onnan kísérni a kijelölt helyig. – Kötelesek néha lovakat adni a földesúr szolgáinak és azok privát szükségletére is, ilyenkor a lovakat ugyanazok a szolgák kötelesek élelmezni, amihez a költségeket megkapják. – Van ott egy egykerekű malom a zsolnai iskola növendékeinek a fenntartására; amely malomnál a molnár köteles a földesúr részére disznókat hízlalni. És köteles segédkezni a Vág folyónál lévő, Zsolna felé néző deszka- és lécvágó fűrészmalomnál.
Possessio Kraszno:
Ez a birtok is Zsolna város joghatósága alá tartozik. E birtokon van jobbágy 16, zsellér pedig 22. – Mindegyik jobbágy ad évenként 16 fatörzset deszkakészítésre. – Azonkivül az egy tutajhoz szükséges 16 gerendát, amelyeket fatörzsekkel együtt a Kyslocza folyón át kötelesek Solna felé leereszteni „in Majo”. – Kötelesek azonkívül lekaszálni a földesúr rétjeit, melyek a krasznoi területen feküsznek és a szénát összegyűjteni. – Zsindelyt a földesúr részére közösen 600 darabot kötelesek szállítani a következő terminusokon: Szent György ünnepekor 200 kalangyát; Keresztelő Szent János ünnepekor 200 kalangyát; Szent Mihály arkangyal ünnepére 200 kalangyát. – Tizedet adnak a juhok és a kecskék után. – A zsolnai ház szükségletére tűzifát is szoktak szállítani. – Sör kimérésre adnak nekik „Fierterlia” decem (10) – És bizonyos mennyiségű bort az uraság tetszése szerint kimérésre. – A juhok aklai és a disznók istállói részére szükségesekről ők kötelesek gondoskodni, élelmet szállítani a juhászok és a majorbeliek részére akár Sztreczen várából, akár Zsolna városából vagy valamely más helyről és onnan a tejtermékeket a kitűzött helyre kötelesek szállítani. – Kötelesek Lengyelországba vagy Sziléziába egy hordó bort vagy bizonyos mennyiségű gabonát szállítani az onnan hozandó sóért vagy heringekért „pro Sale aut Halecibus”. – Kívánják tőlük, hogy az uraság konyhája számára disznókat hízlaljanak vagy borjakat adjanak az urasági konyha szükségletére, ezért egy disznó vagy borjú után 50–50 dénárt adnak.
Possessio Thura (= Turó, Trencsén m.):
A birtok soltészai: Türsky Dániel és György azon a címen, hogy soltészségük szabadalmat élvez, kötelesek évenként egy szekérnyi bor- vagy sófuvart vállalni, vagy ezek helyett 15 frt fizetni. (A szöveg egyesszámú forgalmazásban is mindkét „Scultatus„-ekra vonatkozik.) – Van egy malmuk, amely után egy disznót kötelesek hízlalni az uraság szükségletére és azt azután átadni a gazdatisztnek. – Kötelesek hadbaszállás idején vagy valamely más országos ügyben, amíg a hadbaszállás tart, ura mellett megmaradni, mégpedig a saját költségén, vagy hamaga helyett katonát állít e célra, annak havonként 4 forintot fizetni. – Van fűrészmalmuk is.
(Valószínűleg a felsorolt terhek magát a soltészságot terhelik függetlenül a rajtalévők számától.)
Numerus colonorum: Van e birtokon 12 jobbágy és rajtuk kívül egy puszta jobbágytelek. Ha ezen senki sem lakott, a hozzátartozó szántókat a földesúr javára lehet bevetni vagy bizonyos összegért másoknak bérbe adni. – Zsellér 8 van e birtokon. – Szolgálata ez alattvalóknak ezekből áll: census, taxa és ajándékok. – A Nagyböjt delején az egész közösség együttesen ád 2 mérő borsót, 2 mérő megtisztított kölest, 2 mérő kendermagot. – Szent Gergely pápa ünnepére tavaszi vetőmag címén közösen adnak 9 köböl árpát és 9 köböl zabot – Húsvétra közösen adnak 1 borjút, 1 oldalszalonnát, egy bárányt és 60 tojást. – A Boldogságos Szűz Mária születése ünnepére őszi vetés címén közösen adnak 9 köböl búzát. – Szent Mihály ünnepén közösen adnak 9 forintot, az olvasztott vajból két iccét. – A fűrészmalommal rendelkezők ugyanazon terminuskor 40–40 deszkát. – Szent Márton püspök ünnepére az egész község ad ökör és disznó megváltás címén 12 forintot. – A sörből kötelesek évenként kimérni 13 Fiertelia, mézsörből „martialis cereviscae” serből pedig 11 urnát. – Közreműködnek a só, a heringek és a tejfélék eladásában a következő módon: Sót kétszer ad át nekik az officialis, mindig 5–5 mázsát „centenaria”, mindegyik mázsáért fizetnek 3–3 tallért és így a 10 mázsáért fizetnek 45 frt. – Heringet 700 db.-ot adnak át nekik eladásra. – A vajból 4 „vannával”, a sajtból pedig 40 darabot. – Tizedet adnak a juhokból és a bárányokból, a kecskékből és a kecskegidákból és ha valamelyikben nem érik el a tizes létszámot, egyenként 10 dénárjával váltják meg őket.
Poluzsie, Porubka, Illove (Trencsén m.):
Sztreczen vár részére "cum Poluwsenibus Porubkiensibus et Illoviensibus" kötelesek őrt állítani, vagy helyette 12 forintot fizetni. – A fa szállítása címén mindegyik jobbágy ad évenként két köböl zabot. – Négy-négy jobbágy köteles egy-egy szekeret adni a só vagy a bor szállítására, vagy az ilyen szállításért mindegyikük ad a földesúrnak 1–1 forintot. – Régente tartoztak Sztreczen várához teljesíteni mindenfajta földmívelő munkát, most ugyanezt a munkát kiterjesztettték a breznoi majorságra is.
Propria domini terrestris: A soltész-bíró kertje alatt van egy Kweska nevezetű rét; a kaszálásához 6 kaszás szükséges. – E réten ugyancsak 6 szekér széna terem. – A birtok közepén keresztül folyik egy folyó, de tilalmas; pisztrángok vannak benne; ezeket csak a földesúr rendelkezése szerint szabad bárkinek is halászni. – Szycz Menyhért, a hegyeknek és a Trencsén folyónak az őre, abból kifolyólag, hogy azon birtok bármilyen adófizetésétől fel van mentve, két nyestbőrt köteles adni, vagy mindegyikért „unum aureum” dare. – Azután ugyanaz az őr a karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ünnepekre köteles adni egy-egy kappant, egy-egy nyulat és egy-egy császármadarat, és Pünkösdre külön egy borjút.
Bona Solnensia, Zsolna város tartozékai.
(Trencsén m.): Brezowe – Zavodya – Kraszno – Thura (Thuro)
Említve még: Sztrecsen vár – Poluzsie – Porubka – Illove

Tartalomgazda