HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 061.

Dátum 16. század vége
Jelleg

6 old., latin nyelvű dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

„Urbarium seu Conscriptio Egregii Johannis quondam Bornemisza Leokeos de Chernyk” címfelirat más, de szintén 16. század kézírással megismételve a hátsó fedőlapon, alatta levéltári számjelzet, ami arra enged következtetni, hogy egy családi levéltárból kerülhetett a kamara anyagába. Dátumát az írásmód és a tartalom alapján véleményeztük, az összeírásban szereplő Bornemisza János azonosítására támpontot ad a megtalálható idézet.
Velethe integra:
Féltelkes jobbágyok név szerint felsorolva; számuk 27. – Zsellérek szintén név szerint felsorolva; számuk 16. – Ezek a zsellérek is féltelkes házakban laknak, de mert nincs elegendő állatjuk, zsellérek módjára szolgálnak. – E birtok alattvalói semmiféle adót nem fizetnek földesuraiknak, hanem helyette kötelesek az ugyanazon Velethe birtokhoz tartozó szőlőhegyen lévő szőlőt minden tekintetben művelni és gondozni. – Robotjukat a földesúr szabja meg, vagyis kötelesek szántani, vetni, aratni, szénát kaszálni, összegyűjteni és behordani. – Nics e birtoknak sem malma, sem halastava, vagy halakban bővelkedő vize. – Szántóföldjei és rétjei elegendőképpen vannak, úgy hogy nemcsak a földesúr majorja és a jobbágyok részére elegendők, hanem az idegeneknek „extraneis” is jut belőlük vetésterület, amely vetések után a földesúr tizedet kap. – Van ugyan szőlőhegye, de nagyjában elhagyatott. – Van itt a földesúrnak egy szőlője, amelyet jobbágyai útján műveltet, ahol néha húsz, néha huszonhárom hordó bor terem. A múlt évben mindamellett 32 hordó bor termett. – Van elégséges erdeje, de azok nem makkos erdők. Ha néha mégis hoznak valami makkot, az idegen disznók után a földesúr tizedet kap. – Van itt egy kőből épült nemesi curia kastély módjára (építve), kerítéssel körülvéve. – A hozzátartozó földek megműveléséhez az elhunyt Bornemisza János két igára való ökröt tartott, ahol a jobbágyok munkájával évenként kb. 50 kassai köböl gabonát szoktak termelni. – A birtokhoz tartozik három praedium is: Komar, Alsó és Felső Mrik, amelyekben Bornemisza János is bírt szántókat, amelyek bevetését idegeneknek is engedélyezte, akik a termés után tizedet fizettek.
Laztocz:
Portio: Ezt a birtokrészt még a néhai Bornemisza Péter, Jánosnak a testvére adta bérbe a néhai Leöwei Istvánnak 1100 forintért, amelyet a Leöwei örökösök most is tartják ugyanazért az összegért. Az elzálogosítás idején a nevezett Bornemisza Miklós ugyanazon Laztocz birtokban fenntartott magának egy jobbágytelket, amelyet azután a nevezett Bornemisza János nem is oly régen serviensei egyikének adott el 200 forintért.
Ibron:
Portio: Van itt összesen 10 alattvaló, részben jobbágyok, részben zsellérek, akik a néhai Bornemisza János uralma alá tartoztak. – Szántóföldje és rétje elegendőképpen van.
Vid:
Portio: Ez is a Bornemisza családhoz tartozik. – Összesen 11 jobbágy és zsellér van rajta, akiknek elegendő szántójuk és rétjük van.
Thokay:
Van itt egy kőből épült nemesi curia, amelynek a körzetében kb. 15 zsellér lakik. – Ehhez a kúriához tartozik a Thokay városához tartozó Mezesmal nevezetű szőlőhegyen hét szőlő. – Ezek közül öt a hozzájuk tartozó házzal a boldog emlékű Miksa császár által még 1569-ben „exempta et libertatae fuerunt”.
Nomina vinearum Thokayensium: 1) A Nagyzeöleö nevezetű szőlő, amelyet 164 kapás tud egy nap alatt megművelni. Mikor azonban „in Conventionem locatur”, mindegyik kapás után 24 forintot fizetnek. – 2) A Némethzeöleö nevezetű szőlő, 12 kapás tudja egy nap alatt megművelni. – 3) A Horwathzeöleö nevezetű szőlő. Ennek megműveléséhez is 12 kapás szükséges. – 4) A Palant nevezetű szőlő: öt személy szükséges ennek a megműveléséhez. – Ezeket a szőlőket Bornemisza János békésen birtokolja. – Vannaek ezeken kívül más szőlők is, amelyeket azonban Lonyay András elszakított tőle azon a címen, hogy Bornemisza János távollétében ő volt a kiskorúnak a tutora és így azt mint sajátját védte és 90 magyar forintot költött erre, ezért tartja most birtokában a következő szőlőket: 5) Vinea Kusaly zeöleö. – 6) Vinea Tapaszto zeöleö. – 7) Vinea Teöreök zeöleö. – Azt mondják, hogy ezek a szőlők mind igen jó bort teremnek.
A fenti Thokay kúriához tartozik egy széles rét Thokay körül, a többi réttől elválasztva, amelyet 150 kaszás alig tud egy nap alatt megkaszálni. – Az elhunyt Bornemisza János jobbágyainak és zsellérjeinek a száma Velethe teljes birtokban, továbbá az Ibron és Vid birtokrészekben és a Thokayi kúriához tartozóan – leszámítva Laztoczot együttesen 79 ember. „... quod tempore impubertatis eiusdem Joannis Bornemisza et tum, cum in Aula Caesarea vixit, dominus Lonyay Tutor eisudem in diversis causis bona eiusdem concernentibus, quae propriis expensis contra impetitores tutatus fuisset ...”
Nomina vinearum Thokaiensium: Vinea Nagy zeöleo – Nemeth zeoleo – Horvath zeoleo – Palant zeoleo – Kusaly zeoleo – Tapazto zeoleo – Teoreok zeoleo
Néhai Bornemisza János „Johannis quondam Bornemisza Leokos de Chernyk” hátramaradt javai.
(Zemplén, Szabolcs m.): Velethe (=Velejte) (Zemplén m.) – Komar (Zemplén m.) – Alsó Mirk (= Márk) (Zemplén m.) – Felső Mirk (Zemplén m.) – Lasztócz (Zemplén m.) – Ibron (Szabolcs m.) – Vid (Szabolcs m.) – Thokay (Zemplén m.)

Tartalomgazda