HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 060.

Dátum 1709. augusztus 27.
Jelleg

3 old., latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

Birtokösszeírás. „Conscriptio” bonorum relictae viduae ... Stephani Rakolubszky ... Judithae Botlik” az özvegyi és a gyermekek részének megállapítására készült birtokösszeírás, amelyet az előző UC 87 : 59-hez hasonlóan a vágújhelyi harmincados, Hrabovszky László kérésére Trencsén vármegye két kiküldöttje a helyszínen készített és foglalt írásba.
Rakolub (=Rakoluk) (Trencsén m.):
Ahol az özvegy Rakolubszky Istvánnal házasságot kötött, ott van egy telke, illetőleg nemesi kúriája, ahol most is lakik, amely után kifizette urának a nővéreit a saját pénzén, amelyet magával hozott, 200 forintot fizetvén. – A telek oldalában van egy kert. – A telekhez szántók is tartoznak. Az elsőnek a neve népi nyelven Kraczini ...; ebbe 30 pozsonyi mérőt lehet elvetni; ezekből idők folyamán éppen a felét átengedte Podhragyai Jánosnak és Beniczky Mihálynak; erről oklevele is van. – A másik részét a népi nyelven Nadeliscza nevezetű földdel, amelybe 5 poszonyi mérő megy bele, átengedte a feleségének a káptalan előtt, bizonyos összegért, amelyet a szülői háztól hozott magával és átadta ura kezébe. – A második a Jerive nevezetű föld, amely 5 mérőt képes befogadni. – A harmadik a Dluhe, amely 6 pozsonyi mérőt képes befogadni. – A negyedik a Szecze, amely 6 és fél pozsonyi mértő képes befogadni. – Nedeliscza nevezetű rétjei 10 kaszásra elegendők, amelyek után a nevezett uraság Bossányi Gábor úrtól kb. 80 frt vett fel, amely összegből az úrnő évenként bizonyos részt köteles törleszteni. – A Melokowska nevezetű rét az Usztviczovszky nevű szőlővel bérbe van adva Beniczky Mihálynak és Podhradgyai Jánosnak, amely bérbeadás a hatóság jelenlétében történt. – Vannak azonkívül különféle földek, amelyek összesen 122 pozsonyi mérőt fogadnak be, rétjei pedig 29 kaszásra elegendők. – Van ott egy másik kisebb szőlő, az Usztviczovszky szőlő mellett. Ezen zavaros időkben ezekről nem tudtak oklevelet szerezni, de néhány úrnak a bizonysága mellett hitet tettek róluk. – Van néhány puszta fél jobbágyelek épületek nélkül: az egyik a Holczowszka, a másik a Janczowszka, amelyeket a nevezett özvegy a saját pénzén váltott meg. – Fél puszta zsellértelek szintén három van: Slutkowszka, Koprinowszka és Matalowszka: ezek Rakolubszky István birtokában „in libero” voltak mindmáig.
Rakolub (=Rakoluk) Trencsén megyei birtok tartozékai: Ugyanott található egy fél zsellértelek Gazdosowszka néven, amelyért az elhunyt féjr a nemzetes id. Rajmanics Páltól 100 forintot vett fel a napi szükségletek fedezésére, akinek ezért az özvegy évenként 10 forintot köteles fizetni. – Ami pedig a vermekben elásott gabonát illeti, azokat a különféle katonák annyira széthordták, hogy még annyi sem maradt, amit az özvegy elvethetett volna. – Viszont a mostani vetésből, az ősziekből elvetett 30 mérőből nem termett több, mint kb. 40 kepe, a tavasziakból pedig kb. 45 kepe, de ezek a saját pénzen megváltott és szerzett földek vetéséből valók. – A többi földeket lovak és ökrök hiányában, amelyeket a tehenekkel és más állatokkal a kurucok mind elhajtották, parlagon maradtak egészen a mai napig. – Van ugyan a nevezett özvegynek hol két lovacskája, hol két ökröcskéje és 60 juha meg 7 kecskéje, amelyeket ura halála után a saját pénzén szerezte, amit néhányan a hatóság előtt is igazoltak. – Fennállanak még a néhány emberrel kötött szerződésekből adódó adósságok, mégpedig: a zsidó Ábrahámmal kötött szerződés alapján 80 frt. – A Nevedi Gáspárral kötött szerződés alapján 25 frt, a Kisswarday Andrással kötött szerződés alapján 30 frt, a Galla Jánossal kötött szerződés alapján 50 frt.
Actum in oppido Beczko.
Néhai Rakolubszky István özvegyének, Botlik Juditnak és a megholt férj mindkét házasságából származó gyermekeknek birtokrészei.
(Trencsén m.): Rakolub (=Rakoluk)

Tartalomgazda