HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 017.

Dátum 1747. szeptember 10.
Jelleg

34 old., latin nyelvű eredeti.

Szöveg

„Conscriptio” (urbalis) és (Aestimatio).
Készítették: Franciscus Lendvay Fiscalis Provisor Croaticus és Ludovicus Sukanszky Capitalis Tricesimae Varasdiensis Exactor.
Conscriptio dominii olim Szelnicza Szent Domunkosz, nunc vero Konschina dicti, in Varasdiensi et Zagrabiensi comitatibus, mely az egymás után öröklődő három család kihalta után a fiscusra szállt.
Konschina vára:
Varasd megyében fekszik. Magában foglalja a régi és az új fellegvárat: mindkettőt árok és mocsaras víz veszi körül. – A régi fellegvár, amely északkeleti irányban terül el, mintegy szemben fekszik a később emelt új fellegvárral vagy épülettel. Mindkét oldalról fal veszi körül éppúgy, mint az árok, elválasztva tőle az új fellegvár udvarát. – Ez a régi fellegvár felül háromszintes, alul van az elég tágas pince és a tömlöc. – Az első szinten (földszint), amelyre az újabb épületből a két fellegvárat összekötő, részben fából készült hídon át lehet eljutni, van egy lakószoba, két bolt, egy konyha, az árnyékszék és egy kisebb szoba. – Ez az első emelet boltozatokkal jól meg van erősítve. – Innen faragott kövekből rakott lépcsőn lehet feljutni a másosik szintre (I. em.), amely második szinten 3 szoba van üvegablakokkal és egy kisebb szoba, mely nem boltozatos, hanem padlózott. – Ebből a harmadik szinten (II. em.) lehet feljutni a kőlépcső segítségével. E harmadik szinten van egy tágas palota és egy kisebb szoba, továbbá a kápolna meg egy tornyos képületrész: a kápolna és a kisebb szoba boltozat alatt, a palota és a másik szoba romladozott padozattal. – Az összes szobákban hiányzanak a jó ablakok, kályhák, ajtók; semmi másra nem használhatók, mint bizonyos javak vagy a gabona tárolására, bár a falak és a tető elég erőseknek látszanak. – Az új fellegvár pedig, vagyis az újabb épület, ugyancsak kőből rakott ahova a hídon keresztül, mely az árkokon át vezet, lehet bejutni. A bejárat előcsarnok formájára felépítve, széles és kemény kőből épült. A jobboldali bejárat mentén eljutunk a család lakásához, mely erős anyagból épült és boltozat alatt áll. Ebből a lakásból a mellette lévő tágas, de romladozóban lévő boltba jutunk. A bolthoz csatlakozik egy másik boltozatos szoba, amelybe az udvarról is lehet bejutni; ez a szoba télen a kerti vetemények megőrzésére szolgál. Jobbról egy másik szoba csatlakozik hozzá, melybe a felsőbb emeletről lehet lejutni; ahhoz az udvarról is van bejárat. – Ezen szoba után következik a Szent és Oszthatatlan Szentháromságnak szentelt kápolna, melyben két kisebb oltárt találunk szépen összeállítva. – A káponába a z udvarról is nyílik bejárat, míg magából a kápolnából lépcső vezet a kórusra, ahol egy kis orgona is van. Azt mondják, hogy az a kápolna fiókegyháza a plébániai egyháznak. A kápolnába jön a helybeli plébános körmenettel Szentháromság ünnepén, továbbá Húsvét hétfőjén, Pünkösd hétfőjén, Nepomuki Szent János ünnepén, Szent Anna ünnepén és a Keresztjáró napokon, végül Mátyás apostol és Szent János evangelista ünnepén, hogy ott ájtatosságot végezzen és szentmisét mutasson be. – Jobbról kezdődik azután az új, fallal övezett épület, melyet fal és két árok vesz körül, amelyek bal felé kanyarodnak, úgyhogy azután bal oldalról a bejárat felől eljutunk a hosszanti, elég tágas, kb. 35 boroshordó befogadására képes pincébe, mely nem föld alatti ugyan, de boltozat alatt van, a föld szinén építve, fallal övezve. Bal felől van még egy kisebb pince is: ez is kemény falból és jó boltozat alatt emelve; befogadóképessége is kisebb, kb. 10 boroshordó befogadására. E kisebb pince mellett van egy fából épület kamrácska, a faszerszámok és egyéb dolgok megőrzésére. – Ebből az előcsarnokból lehet felhágni az új fellegvár második szintjére; ez a fellegvár ugyanis csak két szintből áll. Eljutva annak az előterébe, onnan két bejárat is nyílik: a jobb oldali fából, a bal oldali kőből való. Ezekből 3 szobába juthatunk el, melyeket ajtók kötnek össze egymással. Ezek felett nincs boltozat, hanem csak fagerendázat, melyek nagyon rászorulnak a javításra, éppúgy, mint a kályhák, ablakok és ajtók is. Végül van egy nagyobb szoba is bár a kályhája nem sokat érő, egyebekben jó állapotban van; felső része, vagyis a teteje gerendákból és deszkákból összeállítva. – A felső rész bal oldalán, a felszállással egyirányban van egymás mellett 6 szoba, melyek a belső ajtók által egymással összeköttetésben állanak és minden szükségessel el vannak látva, 3 közülük stukatur alatt, három pedig gerendázat alatt és mind a hat ex muro solido. – Van végre a két szint fölött lévő tető alatt egy nagy, palotaszerű, de rossz állapotban lévő szoba. – Ennek az új fellegvárnak, vagyis általában a most emelt épületeknek a teteje csak zsindelyből készült, ez is már erősen romlott úgyhogy e részben az új épületet új tetővel kell ellátni. – Ez az új fellegvár összes tartozékaival és az alább említendő majorsági épületekkel 1305 forintra lett felbecsülve. A régi fellegváron kívül az egészet a kőmíves – és ácsmesterek 3281 rajnai forintra értékelték fel, míg az ezek által fel nem mérhető részek 500 forintra felbecsülve. – És amint a fal, amely az új fellegvár körül húzódik, a régi fellegvárat és az új fellegvárnak az udvarát egybeköti és magába zárja, úgy bal oldal róla az új fellegvárba nyílik a kapu bejárata és mellette két kályhát is magában foglaló helyiség – kenyérsütés céljából. – Majd a faanyagból készült konyha következik és az elég nagy istállók, több ló és szarvasmarha befogadására, majd a csűr formájára készült fedett hely – a szekerek és a kocsik elhelyezésére. Azután következik a magtár a gabonaneműek és a kerti vetemények elraktározására, és végül a sertésólak sertések hízlalása céljából és mindezeknek a végén ketrec a szárnyasok részére. – Mindezek a falon belül lévő épületek és különféle istálló fából készültek; nincsenek valami jó állapotban és az istállók tetei közeli renoválásra szorulnak. – Az új fellegvár a fából készült cölöphídon át, amely elég tágas és a közepe felé emelkedő, bal felől el lehet jutni egy kicsi kertben lévő magas lugashoz, fekete bükkből készítve, buxussal díszítve, részben üdülés céljából is. "cum praealto spalyir ex nigra fago artificiose confecto et in ambitus subdiviso, in medio vero buxo exornatus pro deambulatione et recreatione" – Amint a kertbe belépünk, jobbról van a méhes, gerendákból összeállítva. A kerítés mentén köröskörül gyümölcsfák, amelyek termése évenként 3 rajnai forintra van értékelve. – A fellegvár déli oldalán egy átjáró, mely a fellegvár árkát és az ugyanott lévő Szelnicza nevű patakot szeli át. A patakon látni egy kis egykerekű malmot, mely szemben épült a fellegvárral és renoválásra szorul; szárazság idején vízhiány miatt nem működik; évi jövedelme levonva a levonandókat 6 frt. Ugyenezen patak mentén van egy másik kert, terjedelme kb. 3 hold, amelyben a kerti veteményeket termesztik, de vannak benne gyümölcstermő fák, úgymint alma-, körte- és szilvafák. – E kertnek felső, nyugat felé eső részét káposzta-termesztésre fordítják, alsó részét pedig, a Bisztriczába vezető országút melletti részét pedig répa és törökbúza (kukorica) termesztésére. Az alsó részben találjuk a harrat vagyis a csűrt, faoszlopokon nyugszik, szalmával fedett, elég tágas, hogy az évenként termett hüvelyes veteményeket, tovább a gabonaféléket és kerti termékeket befogadja. – Levonva a levonandókat, vagyis a munkások bérét és a kertész fizetését, amelyek együttesen 25 forintot tesznek ki, marad mint jövedelem öt rajnai frt. – Az említett Szelnicza patakon egy másik malmot is találunk, „prope Gorni maroff erectum” (amely a felső major melett épült; két kerekű ugyan, de ez is csak esős időben és áradások idején működik, míg szárazság vagy fagy idején alig őröl valamit és csak áll. Ennek következtében ennek is az évi jövedelme nem több mint 9 rajnai forint. – Ami ezen malom állapotát illeti, azt mondhatjuk, hogy középszerű, de malomkövekkel jelenleg jól el van látva. – Egyébként van egy másik major is, mely a Konschinai vártól kelet felől 500 lépésnyire fekszik. Maga a majorház egy lakószobából, egy konyhából és egy kamarából áll. Közvetlenül ennek a szomszédságában terül el a tehénistálló, ennek a végében pedig két disznóól, a tehénistálló másik oldalán egy karám a borjak és más állatok elhelyezésére. A majorházzal szemben van négy ketrec a szárnyasok részére, és ezen ólak és karámok mellett helyiség a nyáron készített sajt elhelyezésére: ez négy faoszlopon nyugszik. – Azonkívül ugyanazon majorhoz tartozik ezen oldal felől, amerre a majorból a fellegvár felé mennek, a disznók hízlalására készült disznóól. Ugyancsak ugyanazon tető alatt két másik istálló az igás ökrök számára. – A major így bekerített részén kívül van egy nagy és tágas istálló ökrök hízlalására berendezve és nem messze tőle három karám a szarvasmarhák és a disznók elkerítésére. – Ugyanazon a szakaszon találunk még egy nagy szénapajtát és egy pincehelyiség, ahol nyári időben a tejet conserválják. Ezen pincehelyiség után következik ismét egy szénapajta, majd három istálló egy tető alatt a ménes és lótenyésztés céljára. – A majorházon túl van két csűr: az egyik nagy és tágas, a másik kisebb. Az első háromszögűre van építve és két nagy fiókhelyiség is van mellette, részben a széna, részben a gabona elhelyezésére; amely helyiségek mellett gabonarakások és másfajta termékek is vannak összehalmozva. – A major magasabb helyen van elhelyezve; tartozékaival együtt két rendes holdat kitevő szántót foglal magában. Az ökrök hízlalására szánt istálló, valamint a karámok is jó állapotban vannak. Maga a majorház javításra szorul, a többi épület pedig, mint az istállók, karámok és raktárak középszerű állapotban vannak. – Ez a major összes felsorolt épületeivel és tartozékaival, amily állapotban most látható, 90 rajnai forintra van felértékelve. – Van egy másik major is név szerint Gorni maroff (felső major), elhagyatva és tönkretéve, melyet már kb. 12 éve nem művelnek, azonban az itt is, ott is végzendő javításokkal újra lakhatóvá lehetne tenni. Van rajta egy lakószoba, egy konyha és egy kamara. A keleti oldalon van rajta 4, szárnyasoknak való ól, a nyugati oldalon pedig két istálló részben ökrök, részben tehenek elhelyezésére és karámok is. A két említett istálló és egy harmadik is közvetlenül a majorház mellett vannak. Mind a három istálló a disznóóllal együtt egy fedél alatt épültek. – Ehhez az allódiumhoz semmiféle csűr nem tartozik, mert cserjések közöt fekszik, felülről pedig a Konschinai uradalom szántó határolják. Úgy, amint van, nem értékelhető többre, mint 40 rajnai forintra. – És jóllehet hol itt, hol ott ezek a majorok meg voltak fosztva az igás ökröktől, tehenektől, disznóktól és más állatoktól és szárnyasoktól és Csikulianak a halál aután azokat kiürítették, mindamellett figyelembe véve azt, hogy van nem megvetendő legelője és kaszálói is vannak és gabonája is évenként elég kielégítő mértékben hoznak termést és a fennálló istállók is bizonyságul szolgálhatnak, hogy amint eddig is, ezután is megfelelő számban tarthatók ott úgy ménesbeli lovak, mint a különféle szarvasmarhák és más állatok, meg szárnyasok is, így szám szerint is tehén 20, két bikával, lovakból is 10 kanca két ménnel, disznó pedig nagy és kicsiny vegyesen, szám szerint 36, amint a szárnyasokból is különböző fajták. – Így alapul véve a 20 tehenet, levonva a levonandókat, mindegyik után 2 frt hasznot számítva, ez 20 tehén után 40 frt. – A ménesnél 10 ló után levonva a levonandókat évenként remélni lehet 30 rajnai forintot. – A disznókból – alapul véve a fenti számot és levonva a levonandókat, remélni lehet évenként 15 rajnai forintot. – A szárnyasok különböző fajtáiból, beleszámítva az udvaron tartott pávákat is, jóllehet a szárnyasok nagyobb részt otthon fogyasztják el, remélni lehet évenként 12 rajnai forintot.

Következik a Konschinai uradalomhoz tartozó szántóföldek összeírása: Először a Pri gornyem maroffu (a felső majornál lévő) dűlőben, Galovczi falu alatt, négy tagban, vagy négy szántóföldben, amint a gazdatisztek eskü alatt vallották, 17 hold van, de előtte ugyanazok a szántók, szabadszemmel nézve 20 holdnak látszottak.20

A Dolnye Rebro nevezetű (alsó oldal nevezetű) dűlőben összesen van 12 hold
12
A Gornye Rebro (felső oldal) nevezetű dűlőben összesen van 10 hold
10
A kert előtt, a major mellett van 3 hold
3
A nagyobb kert mögötti dűlőben, azon úton innen és túl, amelyen Bisztricába lehet menni, két tagban van 18 hold
18
Végül a Bochko birtok alatt, a Lukachics nevezetű dűlőben van 1 hold
1
Összesen:
64 hold

 
Az említett szántókból, azok egyharmadát pihentetve, évenként bevetnek összesen 41 2/3 holdat. – Búzával bevetnek évenként 14 holdat; mindegyik holdhoz vetőmagul két drevenkát (drevenka = horvát űrmérték) számítva, mindegyik holdnál hozadékként 6 drevenkát számítva, ebből levonva az elvetett két drevenkát, marad mint haszon mindegyik hold után 4 drevenka. Ez egészben 56 drevenkát tesz ki. Mindegyik drevenkát 1 forinttal számítva az egész összeg forintban 56. – A rozsból bevetenek 10 holdat. – Mindegyik holdhoz vetőmagul 2 drevenkát számítva, mindegyik hold után itt is a termés, mint a búzánál, 6 drevenka; ebből leszámítva az elvetésre fordított drevenkát, marad minden hold után mint hozadék 4 drevenka, így a bevetett 10 hold után 40 drevenka, az egyed revenkát 75 dénárjával számítva, az egész összeg 30 forintra rúg. – Azonkívül a zabból is bevetnek 6 holdat. Mindegyik holdra két drevenkát számítva, jó időben megterem rajta 8 drevenka; ebből leszámítva a vetőmagul használt 2 drevenkát, marad mint hozadék mindegyik holdon hat drevenka, a 6 holdon öszesen 36 drevenka, egy-egy drevenkát 20 dénárral számítva, a jövedelem 7 forint 20 dénár. – A kölesből 5 holdat vetettek be. Mindegyik holdra vetőmagul 3/4 drevenkát számítva, középszerű terméskor, megterem minden holdon 8 drevenka, amelyből leszámítva a vetőmagul felhasznált 3/4 drevenkát, egészben 36 3/4 drevenka a hozadék. Mindegyik drevenkát 75 dénárjával számítva, kijön végösszegül 27 rajnai forint és 18 3/4 dénár. – Elvetnek végül a hajdinából is 6 holdra valót; mindegyik holdra 2–2 drevenkánt számítva. Középszerű terméskor megterem minden holdon 8 drevenka; ebből leszámítva a vetőmagul felhasznált, 2 drevenkát, majrad 6 drevenka, hat holdon összesen 36 drevenka, mindegyiket 50 dénárjával számítva, a hozadék 18 rajnai forint. – Árpát ezen a területen nem szoktak vetni, egyszerűen azon okból, mert semmi módon nem termesztik.
Sequuntur foeniliaa curialia allodialia:
 
Kaszások száma
A Krapinschak nevezetű dűlőben
15
A Felső Major alatti dűlőben
25
A Luka nevű malom alatti dűlőben
14
A majorbeli csűr alatti dűlőben
8
A Szelnicza patak melletti Teleschak nevű dűlőben
8
A vár melletti malom utáni dűlőben
8
A med vodami (vizek közötti) dűlőben
5
A Kozlovka nevű dűlőben
12
A Kompinen túl lévő Kerche nevű dűlőben
14

 
Összesen 107 kaszára való rét. Mindegyik kaszás után remélni lehet 1 szekérnyi szénát, szekerét forintjával számítva = 107 frt, mint a széna hozadéka.
A sarjúból pedig bejön:
 
Szekerek száma:
A Krapinschak nevű kaszálóból szekér
12
A Telechak nevezetű kaszálóból szekér
6
A pod malinom (a malom alatti) kaszálóból szekér
4
Összesen
22 szekér

 
Minden szekeret egy forintjával számítva, a 22 szekér után a jövedelem 22 frt. – A Czirkvenán „in Czirqueno”, vagyis a piactéren van borkimérő is. Ebben évenként 30 pozsonyi urna bort mérnek ki. Mindegyik urna után 25 dénár hasznot számítva, az egész haszon 7 frt 50 dénár. – Vámja 1 van, mely évenként 10 frt hasznot hoz.
Majorsági szőlők: A Sussumbergh nevezetű szőlőhegyen 85 kapás van. Ezt a szőlőt bizonyos szőlős-út és országút választja ketté: az egyiknek a neve Dugo Straisza – délről, a másiké Laznischak, az északi oldalról. A szőlőnek ezen két részében, egyformán számítva a jó és a kevésbé jó termést, 70 pozsonyi urna bor terem, részben azért is, mert az északi rész a fagyok miatt kisebb termést hoz. – Minden pozsonyi urna bort 1 forinttal számítva, a hozadék évenként 70 frt. – Kezdett az uraság azon a szőlőhegyen egy új szőlőt is, de ebből egyelőre vagy semmi, vagy nagyon csekély haszon származik, de mint hegyvámot 32 pintjével számítják, ami megfelel 4 pozsonyi urnának, amelyek mindegyike 1 forinttal számítva, a jövedelem 4 forint. – Vannak aztán erdők és berkek az alanti sorrend szerint. A Sikare nevezetű dűlőben egy tölgyes, amely nem tilalmas ugyan, így jelenleg is tovább szaporodik, kisebb gerendákra és szarufákra alkalmas. Nagysága kb. 30 hold és mert makkot még nem terem, így ennek a fáját sem lehet széthordani vagy pénzzé tenni, így csak a házi szükséglet kielégítését véve alapul, évenként csak 4 frt hasznot hajt. – Azután számba veendő a „pod Kranschistam” nevű berek, kb. másfél holdnyi nagyságú, amelyben már öregebb és nagyobb makktermő fák is vannak, már tizedik éve makkhozó, kb. 12 disznó makkoltatására elegendő, karót pedig 3–4 szekérre valót is hoz és bár vágásra még nem alkalmas, évi jövedelme 1 frt és 50 dénár. – A Sussumberg birtokon is van egy úgynevezett Sussumbertice huszte nevezetű erdő, karót és vesszőt termő, kb. 35 holdra terjed, évi jövedelmét 5 forintra és 25 dénárra értékelték. – Azután van a „med vodami” (vizek közti) erdő; ez is tölgyes, fél holdnyi nagyságú, ritka és kicsiny erdő, csak kevés makkot termel és egyéb jövedelmet nem hozván, évenként 1 forintra van értékelve hozadéka. De mert a felső majorhoz bizonyos tölgyfát is termel, ennek is a jövedelmét évi 25 dénárra teszik. – Van még egy karót termelő erdőcske, a Vranschicza, a Grapina folyón túl kb. egy holdnyi; ennek is évi jövedelmét 25 dénárra értékelik. – Van azután egy cserjés a fellegvár körül, a fellegvártól egészen a malomig terjedve, valamint a major alatt is, amelyek azonban inkább szolgálnak legelőül, mint bármilyen fa-termelésre. – A konschinai fellegvárhoz egyébként elég megfelelő és terjedelmes legelő tartozik, de szárazság idején és vizek kiöntésekor csekély hasznát lehet venni. – Ezt a konschinai uradalmat kelet felől a Grapina folyó és a Greben és Biszak uradalmak veszik körül, délről ugyancsak a Crapina folyó, nyugatról a Batina folyó és a Berlecz nevű javak, északról pedig közel fekszik a Zaversiki és Vitezi javakhoz.
Következik a Konschinai uradalomhoz tartozó colonusok összeírása az egyes birtokok szerint.
Possessio Jantolovecz:
A colonusok név szerint felsorolva; számuk 4. Mind féltelkesek. Jelezve mindegyiknél a fiúk száma, a telek nagysága, a szántók hold szerint, a régek kaszálók szerint, a szőlők kapások szerint, majd a lovak, ökrök, tehenk és disznók szám szerint, a hetenként való igás vagy kézi munka, azután a census és a datiák különféle tagjai: az évenként adandó disznók száma – az évenként adandó búzából hány köböl – az évenként adandó rozsból hány köböl – az évenként adandó zabból hány köböl – a karácsonykor adandó kappanok száma – a Húsvétkor adandó kappanok száma – a farsangkor adandó tyúkok száma – a telek után adandó csirkék száma. – Az erdő után adandó csirkék száma. – Az adandó libák száma. – Tojás fejenként 6 db. és hogy az egyes anyagiak helyett pénzben hány dénárt kell fizetniök. Hetenként 3 nap igás marhával (2 ökörral) tartoznak dolgozni. – Kötelesek részt venni a vadászatokon, még pedig uruk születése napján, farsangkor és Húsvétkor, mindig két-két napon át, összesen 6 napon át, egy-egy napra másfél garast számítva, az összeg kitesz 1 frt és 80 dénárt. – Otthon kötelesek kimérni 15 pozsonyi urna bort; ebből levonva a levonandókat, a haszon 3 frt 75 dénár. – A méhek után nem fizetnek ugyan tizedet, de a készletben lévő méz egy része az uraságot illeti; ennek évi haszna 75 dénár. – Kötelesek 20 fontnyi sajtot elárusítani: az évi haszon 25 dénár. – A birtokhoz tartozik még kb. 10 puszta féltelek; emberemlékezet óta puszták. Részben a fent nevezett birtokhoz tartoznak és annak a közepén terülnek el. Ezekből kb. 15 hold jó szántó, részben zab, részben rozs elvetésére alkalmasak. Harmadrészüket minden évben pihentetik, így évenként bevetnek 10 holdat, 20 drevenka befogadására képesek. Az elvetett zabból 3 drevenka terem holdanként, a rozsból 2, így az egyik évben a 10 hold zab vetése utén 30 drevenka terem. Minden drevenkát 20 dénárral számítva az összeg 6 frt. – A rozsból 20 drevenka terem, mindegyiket 75 dénárral számítva, az összeg 15 frt. – A termett szénából a haszon 10 frt, 50 dénár, az urasás is bérbe ad belőlük 15 frt-nyi összegben, így a pusztatelkek szénájából befolyik 25 frt. – A falunak a területe szűk; erdei sem makkoltatásra, sem épületfára nem alkalmasak, még tűzifára is alig elegendők. – Legelője is kevés. – Szomszédos vele Bochko falunak a területe, más részről pedig a Konschinai uradalom szántói határolják és az uradalmi rétek. – A konschinai uradalmon kívül senkinek sincs a faluban semmiféle része.
Possessio Bochko:
A colonusok név szerint elsorolva. Számuk 7. A colonusokkal kapcsolatban minden úgy, mint Jantalovecznél. – Egy kivételével a többiek itt is tartoznak vadászatra menni, mégpedig Karácsonykor két napra, farsangkor két napra és Húsvétkor is két napra: hatan összesen 36 napon át, ennek készpénz értéke minden napra másfél garast számítva, az összeg 2 frt 70 dénár. – Kötelesek az urasági bort „domatim” kimérni. Összesen 10 pozsonyi urnát mérnek ki; így az uradalomnak 2 frt 50 dénár haszon jut. – Sem a gabonából, sem a méhekből nem fizetnek tizedet vagy kilencedet, de a mézet kötelesek az uradalomnak eladni, amiből az 80 dénár hasznot számíthat fel az uradalom „ex quo praeemptionis iure”. – A nevükkel kapcsolatos szolgáltatásokon kívül semmi más rendkívüli szolgáltatásra nincsenek kötelezve. – Ennek a területe is kicsiny. – Legelője kevés. – Szomszédja egyik oldalról a turnichei jószág, a másik oldalról a Bocheder falu. – E faluban sincs senki mint zálogbirtokos.
Possessio Bocheder:
A colonusok név szerint felsorolva. Számuk 3. Mindenben úgy, mint Antalovecznél. – Itt van a néhai Mattheich Lőrincnek puszta fél-sessiója. Három hold szántó és két kaszára való rét tartozik hozzá. Évenként két rajnai forintért szokták bérbe adni. – Az előbbi falvak mintájára e falu colonusai is tartoznak az ott felsorolt három alkalomkor vadászatra járni, amikor kiállítanak 18 laboratores (hajtó) mindegyiknek munkáját másfél garasra értékelve, az összeg 1 frt 35 dénár. – Borkimérésre nincsenek kötelezve, sem más rendkívüli munkára. – A terület oly kicsiny, hogy sem legelőre, sem faizásra nem elegendő, ezeket pénzen kell beszerezniök. – Szomszédos vele kelet felől a Czigueno Szelo (falu), nyugatról pedig Battina.
Possessio Koszovecz:
Colonusok név szerint felsorolva; számuk 8. Mindenben úgy, mint az előbbieknél. – Ezek is tartoznak 6 napon át vadászatra járni. A napok szám 48, másfél garassal számítva, az összeg 3 frt 60 dénár. – Mivel a falu nem fekszik országút mentén, nem kötelesek bort kimérni. – A gabonából és a méhekből sem tizedet, sem kilencedet nem fizetnek. Ha terem mézük, annak felvásárlása az uraságot illeti. – Erdejük és legelőjük is kevés. – Szomszédos velük az urasági Sikos nevű erdő és a Szelnicza nevű folyó. – Van a birtokon négy puszta féltelek. Mindegyikhez 3 hold szántó tartozik, de egyeseket már benőtt a gaz és így egyenként csak két holdat lehet számítani; ezeket sem minden évben vetik be, hanem csak 2–3 évenként, így a hozadék évenként legfeljebb 2 frt. – Ugyenezen pusztatelkekhez 8 kaszára való rét is tartozik, melyek ugyanannyi kis szekér szénát hoznak; szekerenként 1 frt számítva, így a hozadék 8 frt. Ahol a cserjék már erősebben fejlődtek, a fa is hoz 1 frt 50 dénár hasznot. Így az egész hozadék a pusztatelkek után 2+8+1,50 = 11,50 frt. – Van néhány makkos erdeje is, melyek második vagy harmadik évben hoznak makkot és akkor 5–6 disznó hízlalására elegendők. Mindegyik után 5 garast számítva és azt három részre osztva, 1–1 évre 50 dénár jut. – Így mindent egybeszámítva négy pusztából az uraságnak 12 r. frt. – Magdich Józsefnek is van a faluban 1 colonusa.
In possessione Czirgveno:
A colonusokról nem ad adatokat. – Van itt egy fél puszta sessio Jacopovich Miklóstól, melyhez 3 hold szántó tartozik, továbbá 3 kaszára való rét. 75 dénár hasznot hoz. Ha rétjeit bérbe adják, az uraságnak 1 frt bér jár. Erdő is tartozik hozzá, másfél holdnyi. Évi hozadéka 75 dénár. – Egyébként a nevezett Czirkvena birtokban a konschinai parochusnak is van 4 féltelkes colonusa, akik a plébánosnak tartoznak megfelelő szolgálatokkal. A plébános a borkimérési jogot is magának követeli, de mert evvel az uradalom borkimérési jogán csorba esik, ezt a jogot megvonták tőle. – Van egy másik fél sessio is a Bachanoknina nevű. Ehhez is tartozik 3 holdnyi szántó. Bérbe szokták adni 2 frt 75 dénár értékben. – Erdeje nincs.
Possessio Gorenczi:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 8. Állapotuk mindenben, mint az előtte lévőknél. – Ezek is tartoznak vadászatra menni. Mindegyikük évenként 6 napon át; ezt másfél garassal számítva, a hozadék 3 frt, 60 dénár. – A gabona és méhek után sem tizedet, sem kilencedet nem fizetnek. Bort sem tartoznak kimérni, sem sajtot és pálinkát elárusítani és egyéb rendkívüli szolgáltatásra sem kötelezettek. – Nem ugyan a saját, hanem az uraság szekerével és saját állataikkal kötelesek ketten közülük Zágrábig vagy Varasdig fuvarozni, mégpedig évenként háromszor vagy négyszer. Ez évi 6 frt nyereséget jelent. – Erdejük elegendő tűzifára. – Legelőjük viszont kicsiny. – Szomszédosak velük a magdichi földek és a bellaczei berek. – A többször említett Magdich József bizonyos részben itt is birtokos. – Régtől fogva itt 12 pusztatelek, hozza mindnek a nevét, melyekhez egyenként 3–3 hold szántó tartozik; nagyrészt már mindenfélével be vannak nőve, a fennmaradt rész 12 hold zab elvetésére alkalmas. Hozadékok 6 rajnai frt. – Rétje 20 kaszára elegendő. Bérbe szokták adni, évi bér 15 frt.
Possessio Jalovczy:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 11. Szolgáltatásuk mindenben mint az előtte lévőké. – Ezek is kötelesek vadászatra járni egészben évi 66 napra. Felértékelve a szolgáltatás: 4 frt 95 dénár. – Borkimérésre kötelezve vannak, mégpedig évenként 20 pozsonyi urna kimérésére; a jövedelem 5 frt. – Sem a gabonfélékből, sem a méhekből nem adnak sem kilencedet, sem tizedet, de ha gyűjtenek mézet, a vásárlás joga a földesurat illeti; 40 dénár a haszon. – Erdejük még tűzifára vagy épületfára való sincs. – Legelőjük kicsiny és nem termékeny. – Magdics Józsefnek is van itt bizonyos birtoka zálog címén. Van rajta két fél pusztatelek (nevük adva), melyeket a cserjék benőtték, az uraság nem művelteti őket, bár két vagy három hold még alkalmas a megművelésre. – Rétjei három kaszára elegendők; ezeket bérbe szokták adni, évi bér 3 frt 50 dénár.
Possessio Krapina:
Colonusok név szerint elsorolva; számuk 7. Szolgáltatásuk mindenben mint az előtte lévőknél. – Ezek is kötelesek vadászatra járni, ami 42 laborator (munkásnak felel meg); mindegyikét másfél garassal számítva, az összeg 3 frt 15 dénár. – Az urasági bort is kötelesek kimérni, de mert a falu az országúttól kissé távolabb fekszik, csak 10 pozsonyi urnáig terjedőleg. A hozadék 2 frt 50 dénár. – Semmi rendkívülit nem kell szolgáltatniok. – Erdejük legfeljebb a kerítéshez szükséges vesszőket szolgáltat. – Legelőjük kicsiny. – Magdich Józsefnek itt is van 4 colonusa. – E faluban van 5 fél pusztatelek, nevük adva, amelyekhez együttesen 12 hold szántó tartozik, de ezekből csak 6 áll művelés alatt. – Rétjük 8 és fél kaszára elegendő. – A szántók és rétek együttes hozadéka 10 frt 50 dénár. – A Loncherina nevezetű sessio után fizetnek évenként 1 kappant és 1 csirkét.
Possessio Galovczy:
Colonusok név szerint elsorolva, számuk 3. Minden szolgáltatásuk mint az előbbieknél. – Ezek is kötelesek évenként 6 napon át a vadászaton részt venni. Ez együttvéve 18 nap, mindegyik napra másfél garast számítva = 1 frt, 35 dénár. – Borkimérésre is kötelezettek, évenként 10 pozsonyi urnával; a hozadék 2 frt 50 dénár. – Az egész terület kicsiny: erdejük nincs, legelőjük is kevés. Közel fekszik a crapinai és a jabloveczi kerülethez. – A nevezett Magdics Józsefnek e faluban is van 2 colonusa. – Van a faluban 2 puszta féltelek; évenként 6 forintért adják bérbe.
Possessio Sussumbergh, Zágráb megyében:
Colonusok név szerint; számuk 13. Szolgáltatásuk mindenben, mint az előtt lévőké. – Ezek is tartoznak vadászatra menni. Ez együttesen 78 laboratornak felel meg, mindegyikre másfél garast számítva, az összeg 5 frt 85 dénár. – Az urasági bor kimérésére is kötelezettek, de csak 7 urnára, a haszon 1 frt 75 dénár. – Kötelesek az urasági sajtot is elárusítani, mégpedig 50 fontot, az ebből származó haszon 62 és fél dénár. – A gabonából, méhekből és a malacokból sem kilencedet, sem tizedet nem fizetnek. – A termelt méz megvétele elsősorban az uraságot illeti. A haszon 1 frt 50 dénár. – Semmi rendkívüli szolgáltatásra nem kötelezettek. – Legelőjük kicsiny. – Erdejük csak annyi, hogy megterem benne a kerítéshez szükséges vessző. – Magdich Józsefnek itt is van 8 colonusa. – Szomszédja e birtoknak Keglevich Péter comesnek Polyanecz nevű faluja.
Következnek a gazdasági dolgok és azok felértékelése: A konschinai uradalomnak van hetenként két egész ekéje, 4–4ökröt fogva be egybe-egybe, fél ekéje pedig 2–2 ökörrel 59 (robot). A négy állattal végzett robotmunkát azon kerület szokása szerint 50 dénárral számítják, a fél ekével végzettet pedig 25 dénárjával, így az állatokkal dolgozók heti munkája kitesz 15 frt, 75 dénárt. – Gyalogmunkára hetenként 122 1/2 dolgozót kell számítani, mindegyiknek a munkája 7 1/2 dénárral számítva, a heti összeg 9 frt 18 3/4 dénár. – Évenként 27 3/4, úrbéri disznó érkezik, mindegyik 1 forintra értékelve, a disznókról évenként 28 frt és 8 és 1/3 dénár fut be. – Az úrbéri búza 55 2/3 köböl (köblét 27 pinttel számítva), minden köböl 85 dénár, az egész összeg 47 frt 31 dénár. – Az úrbéri ugyanolyan méretű köböllel számítva, kitesz 56 2/3 köblöt, 1–1 köblöt 50 dénárra értékelve, az összeg 28 frt 33 dénár. – Az úrbéri zab ugyanolyan méretű köböllel számítva szintén 56 2/3 köböl 1–1 köböl 20 dénárra értékelve, az összeg 11 frt 33 dénár. – A hegyvámból összesen 171 1/2 kappan folyik be, mindegyiket 10 dénárral számítva, az összeg 17 frt 15 dénár. – Úrbéri tojás évenként 336. 30-t 1 garasával számítva, az összeg 85 dénár. – A telkek és erdők után adandó csirkék száma 72, á 2 és fél dénár = 1,80 frt. – Úrbéri liba-járandóság 55 db., darabja 15 dénár = 8 frt 35 dénár. – A rét és a legelő béréből ”Census loco freni et pascui” befolyt 38 frt, 6 1/2 den. – Őrség címén 125 laboratort számítva, mindegyiket 7 1/2 dénárral taxálva, az összeg 9 frt 37 dénár. – Osztályrészül jut 10 szekér fa, á 25 dénár = 2 frt 50 dénár. – Fa helyett 40 laboratort számítva, á 1 1/2 dénár = 3 frt. – Hegyvám címén befolyik 603 régi pint, melyek mindegyike = 4 pozsonyi pint, így összesen a hegyvám 75 pozsonyi urna és 12 pint, pintjét 75 dénárral számítva, az összeg 56 frt 35 dénár.
Consequitur conscriptio libertinorum
In possessione Czirgveno:
Andreas Koszovecz, in integra sessione.
In possessione Koszovecz:
Martinus Paulakovich, in sessione media.
In possessione Bocheder:
Georgius et Michael Ferchko, in sessione media.
In possessione Gabovczy:
Georgius Cziriss, in sessione integra.
In possessione Jalovczy:
Nicolaus Huszinecz, in sessione media. – Georgius Huszinecz, in sessione media.
Ezek a szabadosok fegyverrel és uraik kíséretével, meg leveleik továbbításával tartoznak uraiknak szolgálni, de a robot munkától fel vannak mentve.
Conscriptio montanistarum (a szőlőhegy lakói):
In Promontorio Mladina: Összesen 9 személy, jelezve, hogy mindegyikük hány pint borral, hány kappannal, hány kovásztalan kenyérrel vagy ehelyett pénzzel és hány csirkével tartozik.
In Promontorio Brusznyák: 1 személy; a többi mint előbb.
In Promonthorio Kliszen: 9 személy; a többi mint előbb.
In Promontorio Gradecz: 11 személy; jelezve, hogy egyenként hány pint bort kötelesek beszolgáltatni.
In Promontorio Hrasztovecz: 6 személy; jelezve, hogy egyenként hány pint bort kötelesek beszolgálatni.
In Promontorio Sussumbergh: 5 személy. Jelezve hány pint borral, hány kappannal, a kovásztalan kenyér helyett hány dénárral tartoznak egyenként.
Elhagyott szőlők, melyekből az uraságnak semmi haszna nincs:
In Promontorio Brusznyak, most puszta, amelyből régebben az uraságnak járt 25 pint bor, 1 kappan és kovásztalan kenyér címén 4 és fél dénár.
In Promontorio Mladina: 4 elhagyatott szőlő; kimutatva, mennyivel maradt el az uraság pintban, kappanban és kovásztalan kenyérben.
In Promontorio Klivnen: Négy elhagyatott szőlő, az elmaradt pintek szám szerint jelezve.
Curia Magdichiana. Gorni Dvor címen: Kétemeletes épület; alatta fallal bélelt, boltozat alatt álló pince, mely körülbelül 20 startin bor befogadására képes. – Az első emelet fából épült. Középütt van az atrium, jobb oldali részén két szobával, bal oldali részén egy szobával a család részére. Az utóbbihoz csatlakozik egy kamara is. – Az első emeleti atriumból mindkét oldalról falépcső vezet a felső emeleti atriumig. Ennek keleti oldalán két egyforma nagyságú szoba terül el, nyugati oldalán pedig egy nagyobb és egy kisebb szoba. – Ebből a felső atriumból nyílik két ablak közt, amelyek dél felé néznek, van a fából való imaház (oratorium), benne egy oltár thesibus és más képekkel díszítve, amely imaházban szentmisét szoktak bemutatni. – Ez a curia, mivel a nevezett Magdich úr csak újonnen építette, jó állapotban van, jó ablakokkal, tetővel és más szükségesekkel ellátva. – Mellette terül el északi irányban a magtár (granarium), keményfából építve, és a nagy kapu mellett, melyen át az udvarba lehet jutni, van a méhes, vesszőkkel kerítve. – A curia felől dél felé haladva találjuk a konyhát a hozzátartozó kamarával, szintén kemény fából építve. A konyha után hátul az udvarban van a galambdúc (columbarium), és az udvar legvégén két nagy istálló és utána egy helyiség a széna elraktározására, amely az istállókkal egy tető alatt áll. – A curiának ezen említett épületei mind jó karban vannak és a curia ezen körös-körül fekvő épületekkel ügyesen van körülvéve. – Mivel a curia magaslati helyen épült, a hegy oldalában van egy kis halastó, tőle déli irányban, míg kelet felé, éppen a curia alatt a majorház. Ebben is van egy kis szoba, azután a konyha és a kamara, majd a sajt-kamra és a kukorica magtár, majd ezek után három istálló a borjak és a disznók részére, azután a szárnyasok részére. – A majorház után következik egy másik épületrész, tudniillik az atrium, amelyen át lehet belépni a majorházba, azután egy istálló, amelyhez kapcsolódnak az ólak. – Azután Konschina vagyis dél felé van a nagy csűr, a széna és a gabona befogadására. A csűr összes tartozékaival jó állapotban. – A curiának az értéke összes tartozékaival egyetemben 600 rajnai forint. – Találunk közvetlenül a curia mellett egy kis kertet, inkább élvezet mint hasznosság szempontjából valót, de azért van benne néhány gyümölcsfa és kerti veteményeket is terem. Hozadékát 1 forintra és 25 dénárra lehet számítani. – A majorháztól nem messze van egy nagyobb kert, amely kerti veteményeket és konyhai dolgokat is terem, de gyümölcsfa egyáltalában nincs benne. Mivel hozadéka nagyrészt csak a ház részére szól, hasznát legfeljebb négy forintra lehet értékelni. – Hozzátartozik a kúriához egy háromkerekű malom is, de csak kis köveket forgat; egyszerre ugyanis nem tud több követ forgatni és úgy őrölni, hanem vagy a fehér, vagy a fekete követ mozgatja. Mivel a Szelincze folyó, amely fölé épült, szárazság és fagy idején teljesen elapad, amikor egy kereket sem tud hajtani. Mindent egybevetve a különféle gabonából 15 drevenkát tud őrleni, minden drevenkát 60 dénárjával számítva, a malom hasznát 9 forintra lehet tenni. – Ehhez a Magdich-i kúriához 10 hold szántóföld tartozik, ez is a konschinai uradalomtól bérelve. Ezeknek is a harmadrészét pihentetik, évenként 6 és 2/3 holdat vetnek be, mégpedig 2 holdat búzával, összesen négy drevenkával, mindegyik holdra két drevenkát számítva. A termés holdanként 5 drevenka, leszámítva tehát a vetőmagot és egyég leszámítandókat, marad a haszon holdanként 3 drevenka, a két holdon összesen hat, mindegyiket 1–1 forinttal számítva, a búzából a haszon 6 frt. – A rozsból is évenként 2 holdat vetnek be; ez is holdanként 5 drevenkát hoz; ebből leszámítva a vetőmagot, marad haszonként 3 drevenka, egyet-egyet 75 dénárjával számítva, a rozsból az évenkénti haszon 4 frt 50 dénár. A fennmaradt 2 és 2/3 holdba zabot vetettek. Mindegyik holdba 2 drevenka megy bele; a hozadék holdanként 6 drevenka, így a haszon holdanként 4 drevenka, két hold után 8 drevenka, mindegyiket 20 dénárral számítva, a haszon 1 frt 60 dénár. – Ehhez a kúriához kb. 25 kaszásra elegendő rét is tartozik, minden kaszásra 1 szekér szénát számítva és minden szekér szénát 1 forintra értékelve, a szénából befolyó összeg 25 frt. – Erdő nem tartozik hozzá más, mint a helyi tűzifa-szükségletet kielégíti. Így a belőle származó haszon csak 4 frt. – Legelője is kicsiny, 6 darab marhára elegendő, marhánként 2 forintot számítva, az összhaszon 12 frt. – Igás marhákat nem tartanak, részben a legelő hiánya miatt, részben a szántóföldek kevés volta miatt. – A disznókból is csak tizet, amelyekből a haszon levonva a levonandókat 2 frt. 15–15 főt számlálva, itt is az évi haszon 2 rajnai frt. Bort kiárusító helyük a piacon van, ad parochialem ecclesiam Konschinensem habito, amelyben évenként 20 pozsonyi urna bort mérnek ki, mindegyik urnát 25 dénárral számítva, e borkimérőből 5 frt haszon remélhető.
Következik a Magdich-féle colonusok összeírása a birtokok szerint:
In possessione Koszovecz1

In possessione Gorenczy4

In possessione Jalovczy2

In possessione Krapyna4

In possessione Galovczy2

In possessione Sussumberg8

Valamennyiről adva a kötelező szolgáltatás, mint a többi colonusnál volt. – Gorenczy birtokban van Magdics Józsefnek három fél pusztatelke; mindegyikhez három hold szántó tartozik, összesen van tehát 9 hold, de csak a fele művelhető. – Mindegyik sessiót 4 köböl mustárt szokták bérbe adni, köblönként 1 forintot számítva, a három puszta után a jövedelem 12 rajnai forint. – A konschinai egyház plébánosának van a Czirgvena nevű birtokban 4 colonusa, akik közül hárman féltelkesek, a negyedik háromnegyed-telkes; az első három hetenként három–három napi robotmunkára köteles, a negyedik négy napira. A többi szolgáltatás mint az uradalmi colonusoknál, de a plébános részére. – Őrség helyett két laboratort szoktak adni, de ezt már nem a plébános, hanem az uradalom részére.
Az alkalmazottak fizetése és ellátása:

A provisor (tiszttartó) fizetése
40 frt
ellátása borban, gabonában, húsban, vajban, sóban
30 frt
A spanus (ispán) fizetése
25 frt
ellátása
20 frt
A claviger (kulcsár) fizetése és ellátása
45 frt
A satrapa (főnök) fizetése és ellátása
30 frt
Az allodiatrix (majorosné) fizetése
10 frt
ellátása
18 frt
A majorban lévő két ancillanak (szolgálóleánynak) együttes fizetése
16 frt
együttes ellátása
24 frt
A pastor maialium (disznópásztor) fizetése
10 frt
ellátása
12 frt
A pastor cornutorum animalium (a szarvasmarhák pásztorának) a fizetése és ellátása
24 frt
A pastor equatii (ménespásztor) fizetése és ellátása
30 frt
Unus servus (egy alkalmazott szolga) fizetése és ellátása
30 frt
Az épület fenntartása évenként
45 frt
Summa faut
409 frt

 
Dominium olim Szelnicza Szent Domunkusz jam vero Konschina és tartozékai (Varasd, Zágráb m.). „famili Comitum Konszky” után „ad Chrenkoczios”, aztán „ad Comitem condam Joannem Franciscum Csikulinyi” került, de végül is mindhárom család kihalása után a fiskus birtoka lett.
(Varasd m.): Konschina, ennek határában Groni Dvor néven a Curia Magdichiana: Jantolovecz – Bochko – Brocheder – Koszovecz – Czirqueno – Gorenczi – Jalovczy – Krapina – Galovczy
(Zágráb m.): Sussumbergh
Szőlőhegyként fordulnak elő a következő helynevek: Mladina – Brusznyák – Klimen – Gradecz – Hrasztovecz – Sussumberg (az utóbbi helységnévként is szerepel)

Tartalomgazda