HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 015.

Dátum 1738. november 28.
Jelleg

36 old., latin nyelvű eredeti.

Szöveg

Conscriptio urbarialis „Conscriptio vinearum ...” címmel, készítője a Szepesi Kamara megbízásából Christophorus Potoczky secretarius.
Conscriptio vinearum neo cultarum ad dominium Dios-Győr pertinentium.
Oppidum Dios-Győr:
Promontórium wlgo Baráth-hegy-farka dictum (Borsod m.): A Fel-Győri terület szomszédságában, ad reverendos patres Paulinos situatum (a Pálos-rend birtoka). E szőlőhegyen lévő minden szőlő – tizedfizetésre kötelező.
Promontórium Petákos-oldal: Hozza a tulajdonosok nevét, mindegyiknél jelezve, mennyi a hordó-hozadék a jó, középszerű és gyenge borból. Azt is jelzi, mily állapotban van kinek-kinek a szőleje: cultivari coepta (most kezdték művelni) – neo assumpta (most vették birtokba) – neo implantata (új telepítésű) – sub information ad anum 1741 (1741-ig mentes) – A tulajdonosok száma 14.
Promontórium Szilvás-völgy: Név szerint hozza a tulajdonosokat. – Valamennyi itteni szőlő: neo assumpta (most vették birtokba).
Promontórium Nagy Bakos: Név szerint hozza a tulajdonosokat (23) mindegyiknél jelezve, hogy a három minőség szerint mindegyikből hány hordóval terem. – Jelezve mindegyiknél, hogy mely év óta esik tized alá. – A másik csoport: sub informatione áll (felújítás alatt, mentes).
Promontórium Kis Bakos: Név szerint hozza a tulajdonosokat (12), jelezve a procreatiot a három minőség szerint és hogy melyik esik tized alá, és melyik van sub informatione (felújítás alatt, mentes).
Promontórium Kis Renyő: Név szerint hozza a tulajdonosokat (30) jelezve a hozadékot a három minőség szerint. – Állapotuk: a legtöbb sub informatione (felújítás alatt) , azután decimalis (tizedszolgáltató), neo implantata (új telepítésű), decimalis fiscalis. A „subinformatione” a felújítás alatt állő szőlőknél jelzi rendszerint a mentesség határ évét pl. sub informatione ad 1744.
Promontórium Varnyas oldal, alias Előhegy: Név szerint hozza a tulajdonosokat (22) és 1 ismeretlen. Jelzi mindenütt a procreatiot a három minőség szerint. Jelzi az állapotot is: sub information (felújítás alatt), sub decimam sumpta (tizedszolgáltató), ab antiquo decimalis (régtől tizedszolgáltató), decimae obnoxia (tizedszolgáltatásra kötelezett).
Promontórium Fazekas oldal: Név szerint hozza a tulajdonosokat: 7. Jelzi a minőség szerinti procreatiot. Állapota valamennyinek: sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Peczér: Hozza név szerint a tulajdonosokat: 6. Hozzáteszi: a tobbi mind decimalis. A zselléreknél hozza a 3 minőség szerinti procreatiot; állapotuk: sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Közép Renyő: Hozza név szerint a tulajdonosokat, összesen 51. Jelzi mindenütt a 3 minőség szerinti hozadékot. Állapotuk nagyobb részben decimalis, kisebb részben: sub informatione (felújítás alatt).
Promotorium Csermely: Hozza név szerint a tulajdonosokat és mindenütt jelzi a 3 minőség szerinti hozadékot. Köztük van vine domini Joannis Szatmári, ahol a hozadék insimul limitata optima: 25 hordó (legjobb), media: 18 hordó (közepes), infima 10 hordó (alacsony, gyenge minőség). Állapotuk: részben decimalis, részben sub informatione.
Promontórium Nagy Renyő: Tulajdonosok név szerint, számuk 16. Jelezve mindenütt a hozadék. Állapotuk részben: decimalis, részben: sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Eösztori oldal, alias Tehén-táncz: Név szerint hozza a tulajdonosokat: 6. Adja mindegyiknél a 3 minőség szerinti procreatiot. Valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Szent László-allya: Név szerint hozza a tulajdonosokat: 19 és egy ismeretlen. Jelzi a 3 minőség szerinti hozadékot. Állapotuk: sub informatione; egynél: necdum sub informatione (még nem kezdték el a felújítást).
Promontórium Szent László-hegye: Név szerint hozza a tulajdonosokat, összesen 24. Jelzi a hozadékot, a három minőség szerint. Állapotuk: sub informatione (felújítás alatt), cuius libertas exspiravit (megszűnt a mentesség), decimalis.
Promontórium Hidegh oldal: Név szerint hozza a tulajdonosokat; számuk 10. Jelzi a 3 minőség szerinti hozadékot. Valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Jónás oldal: Név szerint hozza a tulajdonosokat (25). Jelzi mindenütt a 3 minőség szerinti hozadékot. Állapotuk részben sub informatione, részben decimalis.
Promontórium Pünkösd hegy: Név szerint hozza a tulajdonosokat (31). Mindenütt jelzi a 3 minőség szerinti hozadékot. Állapotuk részben decimalis, részben sub informatione.
Promontórium Pünkösd Hegy Allya: Név szerint hozza a tulajdonosokat (13). Jelzi mindenütt a 3 minőség szerinti hozadékot. Állapotuk: 10 sub informatione (felújítás alatt), 3 neo inchoata (most fogták művelésbe)
Promontórium Szarka: Nem hozza sem név, sem szám szerint a tulajdonosokat, mert az itt lévő vinea mind antiquo decimalis (régtől tizedszolgáltató), egyet kivéve, melynél a tulajdonos nevét is hozza, és szőlője hozadékát is; ez sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Győri oldal: Itt sem hoz sem nevet, sem számot, mert ezek a szőlők antiquo decimales (régtől tizedszolgáltató).
Promontórium Császár oldal: Név szerint hozza a tulajdonosokat; számuk 25. Adja a 3 minőség szerinti hozadékot is. Valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Melegh oldal (recentissime assumptum, legújabban birtokba véve): Hozza név szerint a tulajdonosok nevét, de semmi mást nem jelöl: Valamennyi legújabban ültetve.
Promontórium Dalós oldal: Név szerint hozza a tulajdonosokat: 10. Jelzi a 3 minőség szerint procreatiot (terméseredmények). Állapotuk: valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Hárs-kutyor: Név szerint hozza a tulajdonosokat: 12. Jelzi a 3 minőség szerinti procreatiot (terméseredményt). Állapotuk: valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
Promontórium Felső Lyukó: Ab inferiori parte marginali (az alsó mezsgyétől) számítva 5 tulajdonos név szerint. Jelezve a procreatio is (a terméseredményt). Ezeknek az állapota: sub informatione (felújítás alatt). A többi szőlő antiquo decimales (régtől tizedszolgáltató)
Promontórium Közép Lyuko: E szőlőhegyen az összes szőlők antiquo decimales (régtől tizedszolgáltató)
Promontórium Also Lyuko, alias Eőz-Ugró: Hármat hoz név szerint és hozadékuk szerint, reliquae omnes antiquo decimales.
Promontórium Galya: Név szerint hozza a tulajdonosokat, szám szerint 26. Hozza valamennyinél a procreatiot is (a terméseredményt). Valamennyi sub informatione (felújítás alatt).
A városra nézve ezek az általános megjegyzései: Ebben a királyi városban, amint a gabonából, úgy a borból is tized gyanánt az előírt tized jár, mégpedig minden tizedik hordó és minden tizedik köböl. A köböl pedig áll 16 bányavidéki iccéből, vagy 32 közönséges iccéből. Amint e területen egyáltalában nincsen minden tizedtől mentes szőlő, úgy az idegenek sem fizetnek semmiféle fertont.
Possessio Kis Győr:
Promontórium Király Széke (a keleti oldalról): Név szerint hozza a tulajdonosokat; számuk 27. Jelzi mindegyiknél a procreatiot is (a termésereményt). Valamennyi sub informatione (felújítás alatt). Majd következnek az amtiquo decimales (régtől tizedszolgáltató), amelyeknél sem nevet, sem számot nem hoz. Azután következik egy a triennio decimalis, melynek hozadékát is adja. Majd következik a vinea domini pastoris (a helyi lelkipásztor szőlője), antiquo decimalis (régtől tizedszolgáltató). Ezután jön egy darab (frustum) föld, recentisseim implantatum (új telepítésű). Hasonlóképpen Török István decimalis szőlője után unum frustum sub informatione; épp így Elek András szőlője sub informatione.
Promontórium Kis Parlagh: Először említi Éles István szőlőjét, cuis libertas hoc anno exspiravit (mentessége ez évben betelt). Majd következnek aliquot frusta: antiquo decimales (néhány darab régtől tizedszolgáltató) és azok után név szerint 3, ahol a procreatiot is jelzi. Állapotuk: az egyik 3 év óta decimalis, a másik sub informatione (felújítás alatt), a harmadiknak pedig libertas-a ez évben lejárt.
Promontórium Várhegy: Hozza a tulajdonosokat név szerint. Számuk 30 és kettő ismeretlen. Van puszta is. Hozza a 3 minőség szerinti procreatiot. Állapotuk: valamennyi sub informatione (lásd fent).
Possessio Varbo:
Promontórium Medefő: A hegy tetején három pince alatt egy szőlőrészlet novo assumpta (most kapott). Majd név szerint hoz két tulajdonost. Az egyiknek a szőlője novo assumpta, a másiké antiquo decimalis (régtől tizedszolgáltató). Az egyiknek szőlője novo assumpta, a másiké antiquo decimalis, és ilyen még néhány.
Promontórium Andóch: Név szerint hozza a tulajdonosokat; számuk 13. Állapotuk változó: Neo assumpta (most kapott) 1, Neo implantata (új telepítésű) 3, Antiqo decimalis (régtől tizedszolgáltató) 3 – Sub informatione (felújítás alatt) 6.
Promontórium Kis Patak melléke: Tulajdonosok név szerint; számuk 6. Jelezve mindegyiknél a procreatio (termés). Állapotuk vagy decimalis, vagy antiquo decimalis, vagy decimalis ab anno (kezdő év)...
Promontórium Melegh oldal: Az egész szőlőhegy recentissime implantatum (friss ültetés). Az ültetvényesek név szerint elsorolva, számuk 13.
Possessio Parasznya:
Promontórium Cseres oldal: Először 2 régi decimalis – név nélkül. Majd név szerint felsorolva 6 tulajdonos. Állapotuk különböző: a triennio decimalis (3 év óta) 2, neo assumpta (most kapott) 2, sub informatione (felújítás alatt) 2.
Idem Promontórium in superiori tractu: Először néhány antiquo (régtől) decimalis szőlő. Ezek körül 3 név szerint megnevezett szőlő, mind a három decimalis a triennio (3 év óta). Jelezve mind a háromnál a procreatio (termés) is.
Promontórium Szuhadal: Néhány antiquo (régtől) decimalis név nélkül, majd név szerint elsorolva 11 tulajdonos, részben sub informatione (felújítás alatt), részben decimalis ab anno ... (kezdő év). Adva mindegyiknél a procreatio (termés) is.
Promontórium Bán Less: Három tulajdonos név szerint. Mind a háromnál libertas recenter exspiravit (most tell ki a mentesség). Ezeken kívül jelenleg nincs ott más szőlő.
Promontórium Nagy oldal: Egy tulajdonos név szerint. Szőleje sub informatione (felújítás alatt). Ezen kívül ott semmi.
Promontórium Közép-Völgy oldal: Tulajdonosok név szerint elsorolva. Számuk 18. Jelezve mindegyiknél a procreatio (termés) is. Állapotuk: neo inchoata (most vették művelésbe) 1, neo assumpta (most vették birtokba) 1, Decimalis a triennio (3 éve tizedszolgáltató) 2, a többi sub informatione (felújítás alatt)
Promontórium Lucza oldal: Tulajdonosok név szerint elsorolva, számuk 20. Hozza mindenütt a prcreatiot (termés) is. Állapotuk: a legtöbbje: decimalis ab anno, 6 sub informatione, 1 nondum sub informatione (lásd fent).
Promontórium Thurákos: Tulajdonosok név szerint elsorolva, számuk 12. Jelezve mindegyiknél a procreatio (termés) is. Állapotuk: neo assumpta (most vették birtokba) 5, a hatodik neo assumpta, iam sub informatione (felújítás alatt), a többi mind: sub informatione.
Promontórium Hegy-oldal: Tulajdonosok név szerint elsorolva. Procreatio mindenütt jelezve. Állapotuk: 2 neo implantata (új telepítésű), a többiek antiquo decimales.
Possessio Radistyán:
Promontórium Mátyus oldal: Tulajdonosok név szerint, számuk 4. Jelezve mind a négynél a 3 minőség szerint procreatio (termés). Állapotuk: 3 decimalis ab anno ... (kezdő év), a negyedik sub informatione ad annum 1744 (felújítás miatt 1744-ig mentes).
Promontórium Lencse oldal: A nyugati oldalon vineae antiquo decimales. Utánuk 6 név szerint felsorolva. Ezek mind sub informatione. Jelezve mindenütt a procreatio is.
Promontórium Hagymás, (csak kicsiny): Tulajdonosok név szerint elsorolva, számuk 3. Valamennyien sub informatione. A procreatio a 3 minőségnek megfelelően jelezve.
Promontórium Csontos oldal: Tulajdonosok név szerint felsorolva. Számuk 9. A procreatio (termés) mindegyiknél jelezve. Állapotuk: 8 sub informatione (felújítás alatt), 1 necdum sub informatione.
Promontórium Puszta-szőllő: Kelet felől több régi decimalis. Azután név szerint felsorol 10 tulajdonost, akik mind sub informatione állapotban. Jelezve a procreatio, mely a többihez viszonyítva elég magas.
Possessio Kápolna:
Promontórium Máttyus oldal: Először név szerint felsorolt 4 tulajdonost; állapotuk: Sub informatione (felújítás alatt). Azután következik néhány antiquo decimalis (régtől tizedszolgáltató). Majd megint 1 név szerint megnevezve, állapota: decimalis ab anno quarto (4 éve). Ismét antiquae decimales, majd 2 név szerint felsorolva, állapotuk: sub informatione. A többi mind antiquo decimales.
Promontórium Hegymegh oldal: Név szerint felsorolva 5. Ezekből 2 sub informatione, 3 decimalis ab anno (kezdő év), a többi mind antiquo decimales (régtől tizedszolgáltató). A név szerint felsoroltaknál adva a procreatio (termés) is.
Promontórium Kővághó (neo assumptum) (most vették birtokba): A tulajdonosok név szerint elsorolva; számuk 8. A szőlők mind recentissime assumptae et necdum sub informatione (újonnan felvállalt szőlők, meg nincsenek felújítva).
Promontórium Zechei oldal: Tulajdonosok név szerint elsorolva, számuk 6. Állapotuk: 2 neo assumpta, 3 sub informatione, 1 decimalis ab anno praesenti (jelen évtől tizedszolgáltató). A többi antiquo decimalis. Adva mindenütt a procreatio is.
Promontórium Sólya oldal: A tulajdonosok név szerint felsorolva; számuk 4. Állapotuk: 1 neo inchoata (most vették birtokba), 3 sub informatione; hocce anno assumptae (felújítás alatt, idén vették birtokba) – ugyancsak 4.
Promontórium Forrás oldal: Tulajdonosok név szerint elsorolva; számuk 3. Állapotuk: 2 sub informatione, a harmadik necdum sub informatione.
Promontórium Szép Hegy oldal: Először több antiquo decimales. Majd név szerint felsorolva 8 tulajdonos. Ezek közül decimalis ab anno ... 5, sub informatione 2, necdum sub informatione 1 (még nem kezdték el a felújítást).
Promontórium Puszta-szőlő oldal: E szőlőhegyen lévő szőlők extunc recentissime assumptae (a minap vették birtokba) és ez az uraság engedélyével történt. A tulajdonosok nevét nem tudja.
Possessio Bábony:
Promontórium Nagy hegy: Tulajdonosok név szerint felsorolva; számuk 4. Állapotuk: 1 decimalis, 3 sub informatione (felújítás alatt), a többiek antiquo decimales.
Promontórium Szarka hegy: Tulajdonosok név szerint felsorolva; számuk 22. Jelezve a procreatio: elég nagyméretű. Állapotuk: a legtöbb sub informatione, necdum sub informatione 4, decimalis 1, recenter inchoata 1.
Promontórium Párna hegy: Tulajdonosok név szerint felsorolva; számuk 14. Procreatio adva: bőséges. Állapotuk: egy kivételével mind decimalis ab anno ... (kezdő év) az az 1 sub informatione.
Promontórium Méhész oldal (Mészész oldalnak is olvasható („mézes” értelemben?): Tulajdonosok név szerint felsorolva, számuk 8. Adva mindegyiknél a prcreatio (termés). Valamennyi decimalis ab anno ... (kezdő év). A bennszülöttektől a bor után tizedet szednek, az idegenektől nyolcadot.
Oppidum Mezőkövesd:
E város szőlőhegyének összes szőlőinél a mentesség a következő 1739-ik évben lejár.
Mezőkövesd:
Szőlőiről megjegyzi az összeíró, hogy több olyan szőlő van, amelynek mentessége lejár 1736-ban, de a nagy hideg miatt „ob asperitatem frigoris” ezeket nem tudta összeírni, hogy majd 1740-ben a szüreteléskor lesz csak nyilvánvaló, hogy ezek a szőlők mennyi tizedjövedelmet jelentenek az uradalomnak.
Diósgyőri uradalom szőlőbirtokai.
(Borsod m.): Diós Győr – Kis Győr – Varbo – Parasznya – Bábony – Mezőkövesd – Radistyán – Kápolna

Tartalomgazda