HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 011.

Dátum 1722. június–július
Jelleg

6 old. latin nyelvű hitelesítés nélküli töredék, a vége hiányzik.

Szöveg

Conscriptio urbarialis „Extractus Conscriptionis” címmel a Szepesi Kamara kassa számvevősége állatotta össze abból az összeírásból, amelyet a fenti dátummal Turzó János jászói harmincados készített a csetneki uradalom kettőosztásakor (Fiskus és Aspermont részek).
A Rákóczy-féle csetneki birtokok felosztása a királyi kincstár és az Aspermont család tagjai közt az 1722-ik évről.
Oppidum Csetnek:
A királyi kincstár részére jutott a felosztáskor: A templom melletti ház, vagyis kétemeletes curia, részben fából, részben kőből emelve, egyrészt a Rákóczy ősök, másrészt a néhai Gyürky Páltól építtetve, négy lakószobával, két kamarából, kocsiszínből és istállókból. – Az udvarok kicsinyek, az épületek zsindellyel fedve, alatta egy pince boltozat nélkül. – Az alvárosban jutott ezen fiscusi rész javára a majorház, egy szobával, kamarával és atriummal; négy évvel azelőtt építették újjá, zsindellyel van fedve. – A Rákóczyak idejében is volt itt egy ház, de már teljes összeomlásban van. – Majorsági földjei három calcaturából állanak; mindegyikbe 20 köböl vethető el. – Rétjei kb. 10 szekér szénát hoznak. – Fejőstehén kb. 12 van benne. – A malom mellett van a serfőző, amelyet még a Rákóczyak építettek; nagyon romlott állapotban. Ennek a rézüstjét, kádjait és a többi szükségeseket állítólag a Gyürkyek szerezték be. Valamikor 72 forintnyi jövedelmet hozott, Gyürky Pál halála óta semmit. – Két kertje alkalmas veteményekre; a másik két kert egyikében komlót termesztenek, a másikában konyhai zöldségeket. – Név szerint hozza az idetartozó 4 jobbágyot; negyedtelkesek. Jelzi fiaik, lovaik, ökreik, teheneik, juhaik, disznaik, méheik számát és adójukat. – Van két pusztatelek is. Állítólag adómentesek, de az ottani nemes úrak véleménye az, hogy ha adót nem fizetnek, „laborare obliguntur”. – A három malom jövedelmét a társtulajdonosok által közösen választott „iudex castelli” osztja fel közöttük arányosan. A királyi fiscusra évenként kb. 30 forint jut.
In possessione Felső Sajó:
Rogacz György lakja Jakabbal és Mártonnal együtt. A telek 3/4-es. Van egy puszta is. – Az említett subditus örökös jobbágy; a két lakótársával 20 frt adót fizet. Szent Mihálykor egy tyúkot és egy ludat ad. Kötelesek egy hordó bort kimérni.
In possessione Fekete Lehota:
Él rajta egy örökös jobbágy: Gerdár György, a testvérével Jánossal, féltelken; van két fia, két ökre, három tehene, hat juha és 7 disznaja. – Kézi munkát teljesít és évenként 72 dénárt fizet. Ad azonkívül 1 fél köböl zabot, egy fél császármadarat, egy fél tyúkot és egy fél ludat 90 dénár értékben. – A fele a fiscusé, a másik fele az Aspermont családé.
In possessione Kiss Szlavos:
Az alattvalók örökösök. Az egyik egésztelkes, akinek van 2 fia, 1 tehene, és két disznaja. – A másik féltelkes; két testvérével él együtt. Van 2 ökre, 1 tehene és 2 disznaja. – Azelőtt a földesúr tetszése szerint dolgoztak, most munkaváltság címén minden egész telek után 10 frt fizetnek. – Szántói 3 calcaturásak, de terméketlenek.
In possessione Berdarka:
Egy örökös jobbágy él rajta 3 testvérével, bár az egész csak féltelkes. Van 3 fia, 1 lova, 2 ökre, 2 tehene, 3 disznaja. – Munkaváltság címén 3 forintot fizetnek. Andak azonkívül 1 császármadarat, 1 libát és 1 tyúkot 57 dénár értékben. – A negyede a fiscust illeti, a másik negyede az Aspremont családot.
In possessione Radova:
Van benne 1 egésztelek, mely után 10 forintott fizetnek. A fele a fiscust illeti.
In possessiono Ohtina:
Lakója féltelkes, akinek van 1 fia és 2 ökre. Adóban 6 frt fizet. – Van 1 zsellérje is, aki adóban 2 frt fizet. – Munkaváltság címén együttesen 8 frt fizetnek. – Van a birtokon egy 2 köves malom és egy vashámor. Ezek jövedelmét, valamint a borkimérőjét is a iudex castelli veszi fel. – Földje 3 calcaturás, általában terméketlen, de ha trágyázzák, egy egésztelek után kb. 4 köböl búza vethető el benne. – Széna kb. 3 szekérrel terem rajta; más hozadék nincs.
In possessione Petermany:
Van rajta 1 egésztelek, de két részre osztva: az egyikben lakik a örökös jobbágy: Gál Bálint, a másikban Gál István; mindegyiknek van 2 fia, két ökre, egy tehene és három disznaja. – Munkaváltság címén 10 frt fizetnek. – Adnak 1 császármadarat, egyéb semmit. – A felosztáskor Gál Bálint a fiscusnak jutott.
In possessione Genes:
Van rajta 1 zsellértelek. – Bár régebben 3 frt jövedelmezett, most semmit sem hoz. – A fele a királyi fiscushoz tartozik.
In possessione Fekete Pataka seu Kobularka:
Lakója féltelkes. Van 1 fia és két disznaja. – Hozzátartozik egy pusztatelek, neve Remekova.
In oppidio montano Dobsina:
Szántók nélküli telek 18 van, melyekből 16 lakott. Hozza ezeknek a nevét is. – Van két puszta is. Ezeknek is adja a nevét. – Valamennyien szabadok: amikor akarnak, máshova távozhatnak. – Az említetteken kívül volt ott még 1 fundus, amelyet a néhai Gyürky Pál Antoni Illésnek adta el teljes szabadsággal, amíg neki szolgál. Ez az Antoni Illés gyermektelenül és végrendelet nélkült halt meg és akkor azt a telket Lányi Pál a malommal és két vashámorral együtt 300 forintért a szepesi kamarától megvásárolta, ahol azután borkimértő létesített, nemcsak bor, hanem a sör és más italok kimérésére is. – Az említett malmot, amely a városhoz tartozott, Lányi uram 1100 forintért, az egyik vashámort pedig 90 forintért eladta. – Rákóczy idejében a város lakói 6 napi munkát vállaltak és 1–1 telek után 40 dénárt fizettek. – Tartoztak adni 6 ludat, 6 tyúkot és 3 borjút, összesen 105 frt értékben. – E dobsinai birtoknak a fele a fiscusnak jutott. Azt őfelsége Lányi Pálnak adományozta. A másik fél az Aspremont családnak jutott, de a fiscus készpénzért azt is megváltotta.
(Itt megszakad a fragmentum)
Csetneki uradalom tartozéka.
(Gömör m.): Csetnek – Felső Sajó – Fekete Lehota – Kis Szlavos – Berdarka – Ohtina – Pétermány – Genes (=Gencs) – Fekete Pataka alias Kobularka – Dobsina

Tartalomgazda