HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 007.

Dátum 1661. július 16.
Jelleg

13+2=15 oldal, ebből 13 old., magyar nyelvű eredeti, 2 old., latin nyelvű, 1663. március 9-én kelt eredeti (kiegészítés).

Szöveg

„Inventatio” címmel készített leltár „ad rationem Comitis Francisci de Nádasd”.
Az Inventariumot kiegészítő latin záradék arra enged következtetni, hogy kamarai kezelésből visszaadott javakról készült a leltár.
Inventatio (leltár) facta in castello Czeithensi excellentissimi domini comitis, domoni iudicis curiae regiae in bonis Czeithensibus ...
In castello Czeithensi:
Tiszttartó uram házába menet ajtó pántostul, pléhestül és kilincsestül együtt. – Üveges ablak No-3 – Asztal 1 – Zöld kemencze 1 – Fejér paraszt ágy 2 – Zsöllyés szék 5 – Padok körüs-körül. – Fogas N-o 3 – Item ugyanazon házbul menet bótoczkában: Ajtó pántostul és pléhestől. – Fehér láda 1 – Asztalocska 1 – Fogas 2 – Armarium 3 – Üveges ablak, ép, 1 – Item ugyenezen tiszttartó uram házábul menet árnékszék felé: Ajtó pántostól 2 – Üveges ablak 1 – Fogas 1
Kapus házban tömlöcz fölött való vasrostély – Item ugyanezen rostélyon lakat 1. – Kapus közben házban való menet: ajtó pántostul 2 – Üvegh ablak 3 – Asztal 1 – Hosszú szék 1 – Hosszú lánc ad Cont. circ. Nr. 1 – Padok körül-körül – Fogas 1 – Vasdurungh 1 – Lábra való vas 4 – Kapu fölött való házba menet grádiczon: Ajtó pántostól és pléhestől 1 – Üveg ablak, ép, 3 – Asztal 1 – Pad 2 – Fejér ágy 2 – Zöld kemence 1 – Zsöllyés szék 4 – Az új épületen alatt való házban menet pitvarban: Ajtó pántostól és pléhestől 1 – Item ugyanezen pitvarbul menet boltban ajtó pántostul és pléhestől 1 – Ugyanabban a boltban két kancellária (számvevősi hivatal) ajtó pántostól és pléhestől 2 – üvegh ablak 3 – asztaloczka 2 – ágy 3 – zsöllyés szék 3 – armarium 1 – két kancelláriai pad 2 – Fogas 2 – Ugyenezen boltbul menet való szennyes házban ajtó pántostól és pléhestől. – Armarium pléh nélkül 1 – Item onnet menet árnyékszékre ajtó pántostól 1 – Item új épületen alul való menet pitvarbul jobb kéz felől boltban: ajtó pántostól és pléhestől 1 – öregh üvegh ablak N-o 2 – Táblás asztal 7 – Hosszú szék 3 – Zsellyés szék 3 – Item ugyanazon felül meghírt boltbul más kis botoczkába menet: ajtó pántostól 1 – Azon ajtón egy vasretesz 1 – Ablak vasrostélyostól 1 – Új épületre való fölmenet gradich: ajtó pántostól és pléhestől 1 – Azon grádics mellett kamarka: ajtó 1 – Item ugyanazon gradics fölött fillegoria: asztal 1 – Padok körüs-körül 1 – Palotában menet ajtó pántostól, pléhestől, kucsostul és kiliczestő 1 – Üvegablak, ép, 6 – Asztal 2 – Pohárszék armariummal; pléhestől és pántostól. – Fejér kemencze 1 – Zsellyes szék 12 – Hosszú paraszt szék 2 – Palotából való menet vendégh-házba: ajtó pántostól, pléhestől, kucsostul és kilinczestül 1 – Ablak 5 – Kerekded asztal 1 – Fejér kemencze 1 – Fedeles ágy 1 – Paraszt ágy 1 – Zsellyés szék 12 – Item ugyanazon házból menet szennyes házban: ajtó ónozott, pántostól, pléhestől, kucsostól 1 – Ablak 1 – Új zöld kemencze 1 – Zsellyés szék 1 – Item ugyanazon házból menet árnyékszékre ajtó pántostól és pléhestől 1 – Palotából való jobb kéz felől menet, kert felé szobában ajtó ónozott, pléhestől, pántostól, kuczostól és kilinczestől N-o 1 – Üvegh ablak, ép, 2 – Asztal 1 – Ágy 3 – Zöld kemencze, ép, 1 – Zsellyes szék 8 – Abbul a házbul menet árnyékszék felé házban: Ajtó pántostól és pléhestől, ónozott, kucsostól és kilincsestől 1 – Ablak ép 1 – Árnyékszékre menet: ajtó pántostól és pléhestől 1 – Az Ó-Épületben alul való menet pitvarban eöregh ajtó pántostól és zárostól 1 – Jobbkéz felől menet gabonásházban: ajtó pántostul, pléhestül és retezestül 1 – Üvegablak, ép, 4 – Kemencze 1 – Padok környöskörül – Armarium 1 – Abbul az házból menet való szennyes házba: ajtó pántostuól és pléhestől. – Üveghablak, ép, 2 – Zsellyes szék 1 – Pitvarból öregh botba való menet: ajtó pántostól, pléhestül és 2 retezestül 1 – Ablak 1 – Körös-körül pad – Vasas ágy 2 – Paraszt ágy 1 – Pitvarbul kis botoczkában menet: ajtó pántostul és retezestül 1 – Pad körüs-körül – Pitvarból menet kert felé való házban: Ajtó pántostól és pléhestől 1 – Ablak 4 – Két kancelláriára ajtók pántostól és pléhestől 2 – Asztaloczka középszerű N-o 3 – Pad 1 – Zsellyés szék 1 – Item ugyanazon felül való nevezett házból menet ajtó pántostól 1 – Item árnyékszékre menet: ajtó pántostól 1 – Garadiczon felmenet: ajtó pántostól és pléhestől 1 – Pad 1 – Fogas 1 – Azon épületen felül való részben napkelet felé: Ajtó pántostól és pléhestől 1 – Üveghablak, ép, 6 – Zöld kemencze, ép, 1 – Pad köröskörül – Kerekded asztal 1 – Zsellyés szék 1 – Item ugyanazon felől való nevezett házból menet más házba ajtó pántostul 1 – – Item árnyékszékre menet ajtó pántostól 1 – Grádiczon felmenet ajtó pántostól és pléhestől 1 – Pohárszék 1 – Pad N-o 1 – Fogas N-o 1 – Azon épületen felül való házban napkelet felé: ajtó pántostól és pléhestől 1 – Üveghablak, ép, 6 – Zöld kemencze, ép, 1 – Pad köröskörül – Kerekded asztal 1 – Zsellyés szék 1 – Ezen házból felül meg írt más házba menet: ajtó pántostól és pléhestől 1 – Üveghablak 2 – Ágy 3 – Zsellyés szék 1 – Zöld kemencze 1 – Armarium pléhestől és pántostól 2 – Harmadik házban bemenet ajtó pántostólés pléhestől 1 – Üveghablak 2 – Pad 2 – Zöld kemencze, ép, 1 – Ágy 2 – Zsellyés szék 1 – Kerekded zöld asztalocka 1 – Zöld armarium pántostul 1 – Fogas 1 – Negyedik házba menet ajtó pántostul és pléhestül 1 – Ablak 1 – Pad 2 – Zöld kemencze 1 – Armarium pántostul 1 – Zsellyés szék 1 – Ebből házbul menet árnyékszékre ajtó pántustul – Eötödik házban menet szobában: ajtó pántostul és pléhestől 1 – Asztal 2 – Áty 1 – Üveghablak 2 – Zöld kemencze 1 – Szattyiannal borított szék 1 – Zsellyés szék 2 – Táblás superlát iratott pántostul 1 – Hatodik házban menet való Groff Uram eő nagysága szobájából: ajtó pántostul, pléhestül, kucsostul, ónozott 1 – Üveghablak, ép, 3 – Kerekded asztal N-o 1 – Szék 2 – Paraszt tábla 1 – Zöld kemencze 1 – Kertben való menet kis kapu retezestül és lakatostul 1 – Sáffárházba menet ajtó rezestül és pántostul 2 – Tyúktartó házban ajtó pántostul és retezestül 1 – Kasznárházban menet ajtó pántostul, retezestül és lakatostul 1 – Ablak-táblákbul kettő pántostul – Szekrén 8 – Éléstartó láda 1 – Hosszú szék 1 – Zsellyés szék 1 – Eczetes házban ajtó pántostól és pléhestől 1 – Üveghablak 1 – Asztal 1 – Fogas 2 – Parasztkemencze 1 – Eczetesház mellett való Szakáczok házba menet ajtó pántostul és retezestül 3 – Asztal 1 – Pad környöskörül egy házban. – Kemencze 1 – Üveghablak 2 – Sütőházban való menet: ajtó pántostul és retezestül 1 – Üveghablak 1 – Pad körüskörül. – Sütőkemencze kályhájával 1 – Tábla 1 – Második sütőházban: ajtó pántostul 1 – Asztal 2 – Zsellyés szék 2 – Sütőház mellett való pincében menet felső és alsó-ajtó retezestől és pánthostul 1 – Konyhába menet való ajtó pántostul 1 – Konyha mellett való házban ajtó pántostul 1 – Aztaloczka 1 – Armarium pántostul 1 – Tábla eöregh 2 – Asztal 1 – Kemencze 1 – Konyhához való öszkoz (eszköz) rézmosár turrestul (törővel) 1 db. – Nyárs 1 – Rostél 1 – Vaskalán 2
Czeithe-i Majorban való leltár:
Sörfőzőházban: Item rézfazék komlót prozolni való 1 – Eöregh kád 1 – Sert hidegíteni való kád – Hosszú valló 1 – Eöregh tekenő 1 – Sörös beczkó 1 – Eöregh hordó 2 – Eöregh cseber 1 – Szalad szárazni való kemencze 1 – Az serfőző házban „gilinczes” kilincses és retezes ajtó 1 – Item egy fagrádics – Az serfőző házból nyíló kamrán retezes ajtó N-o 1 – Azon serfőző házbul nyíló egy szoba retezes ajtópántostól 1 – Kálhás kemencze sütő kemeczivel 1 – Hólyagos ablak 1 – Kis asztal N-o 1
Az Héban (paldástárban):
Hosszú valló N-o 1 – Ajtó pántostól 1 – Serfőzőház előtt két üres szaladnak való hordó – Az majorházba való bemenet pitvarán „gilinczes” kilinczes ajtó pléhestől 1 – Eöregh hosszú valló 1 – Eöregh üres hordó 1 – Fa grádics 1 – Leszegezett pad 1 – Veder 1 – Sajtár 2 – Fa kanna 2 – Pitvarba nyíló major szobájában ajtó pántostól 1 – Leszegezett padok körös-körül. – Dupla kályhás kemencze sütőkemenczével együtt 1 – Hólyagos ablak 5 – Asztal 1 – Tejnek való eöreg fazék 5 – Pitvarból való nyíló kamra N-o1 , ajtó pántostól – Tekenő 1
Az udvaron:
Eöregh póka 24 – Pókafy 43 – Eöregh tyúk kakasokkal 80 – Tyúkfy 120 – Eöregh kacsa 12 – Kacsa fya 45 – Eöregh lúd 18 – Lúdfy 18 – Eöregh disznó kanokkal együtt 51 – Tavalyi disznó 17 – Apró malacz 15 – Fejőstehén 12 – Meddő tehén 6 – Tinó 4 – Tulok 10 – Bika apró és öregh 7 – Tavalyi tinó 4 – Ez idei borjú 8 – Egy eöregh sindeles pajta négy fiókkal együtt – Pajtán túl egy komlóskert
Myway majorban való inventatio:
Bemenet való majorházban pitvaros ajtó pántostul N-o 1 – Vasfazék N-o 1 – Kilincses ajtó N-o 2 – Fa garádics 1 – Pitvarból bemenet majorházba, ajtó pántostól 1 – Majorházban asztal 1 – Leszegezett pad 3 – Üveghablak 2 – Sütőkemencze kályhás 1 – Táltartó 1 – Fa kanna 1 – Tekenő N-o 1 – Kád N-o 1 – Kilincses ajtó 1 – Pitvarból nyíló kamarára egy retezes ajtó. – Az házak között szín alatt fa garádics. – Szekrény 3 – Kapa 1 – Ház héjánra való grádics 1 – Ugyanott szekrény 2 – Az fiókházban leszegezett pad 2 – Üveghablak 2 – Vörös kálhás kemecze 1 – Eöregh asztal 1 – Leszegezett pad körülötte 2 – Retezes és pléhes ajtó rajta 1 – Szobában való kamarában egy retezes és pléhes ajtó. – Szobában való pitvarban pad N-o 3 – Ajtó kilincses N-o 2 – Az udvaron: Galambház, rossz, N-o 1 – Eöregh póka kakassal együtt 8 – Ezidei Pókaffi 26 – Lúd eöregh N-o 20 – Lúdfy – Kappan 18 – Kakas tyúkfy 200 – Bika eöregh 2 – Fiatal bika 1 – Fejős eöregh tehén 22 – Meddő tehén 5 – tinó 9 – Tulok 6 – Ezidei borjú 9 – Eöregh disznó 35 – Ezidei malacz 27 – Méhkas 48 „Méh tübe”
Az 1663. március 9-én felvett elszámolás az „restanciákról”:
A Restantia-k kimutatása Branik András provisor 1645 és 1661. február 12. közötti elszámolásai alapján készült, ezeket a hátralékokat az új provisor Kruplanios János, aki Branik után átvette az uradalmat köteles behajtani, ha szükséges, a Branik örökösökön és „pro parte vero Domoni Comitis has sequentes restantias integre et inviloate ... inserere tenebitur”
A búzából 689 mérő. – A rozsból 214 1/2 mérő – Az árpából 236 1/2 mérő – A zabból 152 mérő – A babból 64 1/2 mérő – A hajdinából 31mérő – A kölesből 38 1/4 mérő – A kendermagból 10 mérő – A lisztből 3 3/4 mérő
Állatállomány: Tyúk 282 – Lőd 40 – Gyöngytyúk 38 – Kacsa 13 – Szarvasmarha 99 – Disznó 95 – Juh 490
Hordó 102
Nádasdi Ferenc birtokai.
Castellum Czeithe (Csejte vár) (Nyitra m.) birtok, tartozéka: Miava (major) (Nyitra m.)

Tartalomgazda