HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 087. - No. 003.

Dátum 17. század első fele
Jelleg

4 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

Conscriptio
17. századi dátum nélküli kamarai regestrum a nagyluchei Dóczy család birtokaira vonatkozó, dátum nélküli 16. és 17. századi igazoló iratokról (az irat dátumát az írásforma alapján véleményeztük).
Nagy Luchei néhai Dóczy Ferencnek, Lajos király főudvarmesterének a birtokjavai.
Ugyancsak Dóczy Miklósnak és Imrének, tovább a nevezett Doczy Imre özvegyének és tőle született leányainak a javai: A Zadorlaka nevezetű kastély és az ugyancsak Zadorlaka nevezetű város a Maros folyón szedetni szokott vámmal, Zewlews és Apacha possessiók és a következő várbirtokok: Wyzes, Dezk, Lyky és az Arad megyében fekvő két praedium: Wdwary és Zenthmaria. – Azonkívül a Tofew és Némethy nevezetű birtokok és a Pabd, Chatadh, Petreth, Erdews és Nagkuth birtokokban lévő birtokrészek; továbbá a Sedecz, Chontegház és Ewche birtokokban lévő birtokrészek. – Azonkívül a Hetheen, Orolthawa, Keorthweles, Megyes és Erdewhelie praediumok Temes megyében. – Ugyancsak Nadda a benne szedetni szokott vámmal és a Háromhaaz, Tothfalu, Fewldydh, Kezy, Zenthmarthon és Jánosháza birtokokban lévő birtokrészek. – Azonkívül a Weresegyház-teleke, Kydeghház-teleke és Cherepegház-theleke praediumokban lévő birtokrészek Zaránd megyében. – Ulászló király beleegyező oklevel aon bevalláshoz, melyet néhai Pathochy Bálintnak a leánya: Orsolya tett örök jogon a néhai Doczy Imre özvegye: Margit úrnő részére. – Az oklevélben szerepelt javak a következők: Apacha és Udwary praediumok Arad megyébe. Továbbá a Papd, Petredh, Gerthen, Chiatad, Ewchie és Erdeos birtokokban lévő birtokrészek és a Kylsewrabe, Belsewrabe, Zedecz, Palogh és Bogaro nevű praediumok Temes megyében. – Következik a budai káptalan statuáló oklevele azon vallomás alapján, maleyet Nadabi László és Orsolya úrnő, Ireghi Pathochi Bálint leánya tett Doczy Ferenc javára. – Szerepelnek az oklevélben a következő Zaránd megyei birtokok: Tothfalu, Háromház, Feldhyd, Kery, Zenthmarthon, Weresegház, et Kewdewghaaz. Adta pedig mind egy birtokokat cum curi Nobilitari in possessione Gyarmath generosae dominae Margaretha, relictaec condam Emerici de Docz ac Francisco de Naghluchee, filio eiusdem.
Litterae statutoriae capituli ecclesiae Budensis: Jelentette a káptalan előtt Doczy Ferenc, hogy be akarja magát vezettetni in dominium totalium possessionum Zadorlaka, Zewlews, Deesk, Kezy és Lyky in Orodoensi; item Petredh, Wyfalu et Heten item pertinentiarum in Temesiensi, item portionum possessionariarum Lazari, filii quondam Nicolai de Nadab, in eadem Nadab ac Tothfalu et Háromház, necnon portionum possessionariarum Lucae Keczer in Zekwdwar, omnino in de Zarandt. – Praeterae aliarum portionum possessionariarum dominae relictae quondam Andreae de Nadab, in eisdem Nadab et Tothfalu ac portionis possessionariae Laurentii Orzagh de Tallia, in Peel possessionibus in Orodiensi dicto comitatu existenti habitarum.
Litterae capituli ecclesiae Budensis, pro parte Margarethae, relictae condam Emerici Doczy ac Francisci de Nagy Lwchie, filii eiusdem introductoriae et statutoriae, pure emanatae, super introductione et statutione totalium possessionum Zadorlaka, Zewlews, Deczk, Lyky et praedii Zentmaria, omnino in comitatu Orodiensi.
Litterae fassionales capituli Orodiensis: quod Lazarus de Nadab oneribus et gravaminibus ... totales directas et aequales sextas partes possessionum Gyarmath, una cum fundo et curia, et Zenthmarthon, similiter cum fundo et curia propria in eisdem habitis, ac Kery, Fewldhyd, necnon Kydeghaz et Weresegház – in de Zarand, et Oly vocatarum in Byhariensi comitatibus existentes, Petro et Emerico de Docz, necnon Joanni et Nicolao, filiis eiusdem Petri ipsorumque haeredibus dedit, inscripsit ... iure perpetuo et irrevocabiliter etc.
Litterae donationales Beatricis reginae, ducis Austriae etc. – Donationes per notam factae, etc. – Attentis et consideratis etc. Emerici Doczy de Zerdahel ... Totales possessiones quondam Mathei Parvi Czecze et Laurentii fratris eiusdem: Zekwdwar, Macha, Kuthas et Kowachhaza in de Zarand; item Bekenfalva in Chianadiensi, necnon Zenth Demeter, Hodos, Kebles in Oradiensi, ac Kopach et Keer vocatas in Temesiensi; necnon totales portiones possessionarias Laurentii et Anthonii Doczy, in possessione Zarand, in iam dicta de Zarand comitatibus existentibus habitas; item totalem portionem possessionariam Castely Chaba atque pertinentiarum suarum et portionum possessionariarum Gerla in de Békés comitatibus adiacentes, per notam infidelitatis Mathei Parvi de Czecze et Laurentii fratris eiusdem, etc.
Litterae capituli ecclesiae Waradiensis quandam quandam sententionalem permutationem in se continentes, etc.
Lazarus de Nadab quandam domum et curiam suas propriam nobilitarem, simul cum orto suo Proprio in possessione Gyarmath vocata, in comitatu de Zarand existenti habitas, cum cunctis suis utilitatibus etc. Emerico de Docz iure perpetuo dedit et inscripsit.
Litterae capituli Orodiensis fassionales etc. – Lazarus de Nadab ... – Totales directas et aequales sextas partes possessionum Zenthmarthon una cum fundo et curia in eadem habita, et Kery, Feldhyd, necnon Gyarmath, Kydegház ac Weresegház in de Zarand, et Oly vocatas in Bihariensi comitatibus eixtentes; item alias portiones possessionarias proprias in dictis possessionibus Kydegház et Weresegház, in dicto comitatu de Zarand existentes Emerico de Docz.
Nagy Luchei néhai Dóczy Ferencnek, Lajos király főudvarmesterének, továbbá Dóczy Miklósnak és Imrének, Doczy Imre özvegyének és leányainak birtokai és birtokrészei:
Zadorlaka castellum (Arad m.) és ennek tartozékai: (Arad m.): Zadolaka – Zewlews – Apacha – Wyzes – Dezk – Lyky – Wdwary – Zentmaria – Tofew – Némethy – Peel – Zendtdemeter – Hodos – Kebles
(Temes m.): Pabd – Chatadh – Petredh – Erdews – Naghuth – Sedetz – Chonteghaz – Ewche – Hetheen – Orolthawa – Keorthweles – Megyes – Erdeohelie – Géthen – Chiatad – Ewchie – Erdeos – Kylse Rabe – Belse Rabe – Zedecz – Palogh – Bogaras – Kopach – Keer
(Zaránd m.): Nadab – Haromhaaz – Tothfalu – Fewldydh – Kezy – Zenth Marthon – Janoshaza – Wereseghaaz theleke – Kydeghhaaz theleke Cherepeghaz theleke – Wereseghaz – Kewewghaz (Kydeghaz formában is) – Gyarmath – Zekwdwar – Macha – Kwthas – Kowachhaza – Zaránd – Chaba castellum
(Bihar m.): Oly
(Békés m.): Gerla
(Csanád m.): Bekenfalwa

Tartalomgazda