HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 081. - No. 006 / a.

Dátum 1755. december 9.
Jelleg

87 eredeti számozású pag. latin és magyar 1844. november 15-i hitelesített másolat.

Szöveg

„Relati et facta oppidorum Miskolc el Keresztes redepmtionum concernentia” Grassalkovich Antal jelentése a királynőhöz, mellékletként bemásolva urbáriumok, úrbéres iratok, nemesek összeírása, stb.
Grassalkovits Antal gróf, kamarai elnök, jelentése az uralkodónőnek Miskolc és Keresztes városoknak a korábbi jelzálogbirtokosoktól való visszaváltásáról, majd a kamara földesúri jogainak helyreállítása után, a nevezett városokkal kötött új úrbéri megállapodásokról.
No 1: Kimutatás a keresztesi nemesek jelzálog követeléséről (23.265 ft).
No 2: Kimutatás a keresztesi jobbágyok jelzálog követeléséről (19.083 ft).
No 3–5: A határ felének fenntartása a keresztesi nemesek számára, valamint a kamarára visszaszállt házak, telkek, stb. további használatának ideiglenes engedélyezése. Ígéret a szabad vallásgyakorlat engedélyezésére, ill. fenntartására.
No 6–7: Urbarialis egyezség Keresztes oppidummal: 1) Egy kocsmát egész éven át fenntarthat a város. 2) Tekintve, hogy a földesúri mészárszék, hídvám és malom jövedelmének egyharmada a városé, azok karbantartásához a polgárság is köteles segítséget nyújtani. 3) Általános nona, hegyvám és robotmentesség. Csak az uradalmi építkezésekhez adnak munkásokat és szekereket. 4) Minden egészhelyes jobbágy (4–6 ökör) 12 forintot, félhelyes 6 forintot, házas zsellér pedig 3 forintot fizet. 5) Ha város valami további kedvezmény birtokába jutna a nemesség abból zárassék ki.
No 8: Urbarialis egyezség Miskolc városával: A zálogjogon nemesi kézre került fundusok, a türelmi idő leteltével, a város contribuens lakosaira szálljanak. 1–6) a bíróválasztás módja, a városi magisztrátus jogköre, a jegyzőkönyv vezetésének rendszere, stb. 7) Ne a telkek után, hanem kinek-kinek vagyoni helyzete szerint vessék ki a földesúri és a megyei adót. 8–9) A hites perceptor működését a jobbágyoknak kiadott adókönyvecskékből ellenőrizzék. 10) Szigorúan tilos a városnak kölcsönt felvenni és eladósodni. 11) A korábban használt két szőlőt és borospincét a város közbirtokul továbbra is megtarthatja. 12–13) A nemesektől visszaváltott telkek tartozékait a parasztok között kell felosztani. A katonaság számára kaszárnyát tartsanak fenn. 14) A város ládházi és csobaji földjei után, tekintve, hogy azok curialis portiók, a földesúrnak nyolcados dézsma jár. 15–16) A város hivatalbeliek fizetésére évente 300 ft. segítséget kap az uradalmi kasszából, továbbá egy malom és egy kocsma hozamát. 17) Kimutatás a magisztrátusbeliekről és azok fizetéséről. 18) Mentesek mindenféle robottól. Évi taxájuk 1500 ft, melyet a paraszti funduson ülő nemesek is tartoznak fizetni. 19) Jelen egyezséget 10 évre kötik. 20) A miskolci és csabai földek után gabona- és borkilenced jár.
No 9–10: Megegyezés a miskolci nemességgel. A jelenlegi helyzetet még 10 évig biztosítja az uradalom. A földesúri jogú földek után gabona- és bor terragium jár.
No 11–13: Grassalkowich megveszi az uradalom számára a Miskolcon egyes nemesek telkein fenntartott kereskedőházakat. Ezek árendája ezentúl uradalmi jövedelemmé válik.
No 14: Kimutatás az uradalmat terhelő jelzálogkölcsönökről és adósságokról.
No 15: Uradalmi jövedelmek Miskolc oppidumban: Census oppidium – A sörfőző, a pálinkaégető és a kávéház árendája, a vásár és piacpénz – Görög kereskedők árendája – A görög kereskedők borvásárlási (forgalmi) adója – A mészárszék adója – Sóeladás – A dohány, szappan és gyertyaboltok árendája – A kallómalom árendája – A favágás és szállítás értéke
Keresztes oppidumban: Census oppidi – A mészárszék adója – Telonium – A pálinkafőző árendája – A görög kereskedő árendája – Az educillatio haszna – 3 malom jövedelme
No 16: A diósgyőri koronauradalom jövedelmeinek kimutatása:

Diósgyőr
2070 Ft
Miskolc, az egész uradalom kocsmajövedelmével
28.950 Ft
Keresztes, a malmok hozamával
2880 Ft
Mezőkövesd
2710 Ft
Kis-Győr
500 Ft
Sajó-Petri
200 Ft
Bábony
365 Ft
Kápolna
250 Ft
Radistyán
220 Ft
Parasznya
292 Ft
Varbó
292 Ft
Az úrbéri favágás és fuvarozás
1500 Ft
Az igaerő szerint kivetett favágás
2000 Ft
A makkoltatási haszon
3500 Ft
A borkilenced évi hozama, kb. 1000 vas, á 6 Ft
6000 Ft

 
No 17–20: A Dőry, Bük és Csiszár családok bizonyos miskolci telkekre vonatkozó királyi adományleveleinek másolatai.
Urbarium:
Diósgyőr oppidum:
Census et redemptio decimae frugum et robottarum; csak favágással tartoznak. – A földesúri mészárszék, bormérés és üveghuta árendajövedelme. – A favágás haszna; minden igás paraszttól 2 öl fa, a gyalogszeresektől 4 öl fa. – Az üveghuta munkások adója. – A földesúri kallómalom. – A korábbi allódiális szántót felosztották a parasztok között. – Földesúri kaszáló. – Curiális szőlőik után nyolcadot adnak. – A robotban kivágott fa beszállítását Miskolcra már megfizetik nekik. – 3 kerekű malom, kendertörővel.
Miskolc oppidum:
A kőbányát, a tégla és mészégető kemencéket, a faszén-égetés jogát, a fűrészmalmot és az erdei legelőket a provisor igyekezzék árendába adni. – Az educillátiót, beleértve a sörfőzőket és pálinkaégetőket az egész uradalomban egy bérlő árendálja évi 18.000 forintért. – A görög kereskedők árendája és borforgalmi adója. – A sóeladás, a mészárszékek jövedelme, a favágás hozama és a dohányboltok árendája (Haebreus Kiss Lázár). – Földesúri kallómalom. – Három malom, jelenleg idegen kézen, az uradalomnak vissza kell őket váltania.
Mezőkeresztes oppidum:
A census, a telonium és a vásári jövedelem. – A földesúri mészárszék árendája. – Három földesúri malom, mindegyik kétkerekű, de az egyiknek kásatörője is van. – Census, mészárszék- és boltárenda. – Kétkerekű földesúri malom.
Kis-Győr:
Census. – Ex procreatione vinorum praestabunt octavam, quam ex loco curiali. – Fafuvarozási robot és makkoltatási tized.
Sajó-Petri:
Census (itt a hegyvám megváltása is beleértődik!) – Fafuvarozási robot.
Bábony:
Census és a földesúri mészárszék árendája. – Borból a parasztok nyolcadot (curiális promont.) adnak. – Fafuvarozási robot.
Kápolna:
A földesúri jövedelmek, mint Bábonynál.
Radistyán:
A földesúri jövedelmek mint Bábonynál.
Parasznya:
A földesúri jövedelmek, mint Bábonynál.
Varbó:
Census. – Szőlőikből tized helyett, ők is curiális nyolcadot adnak. – Fafuvarozási robot. – Községi malom; földesúri adó. – Tiszttartói utasítások a szüret lebonyolításáról, a paraszti faizási illetékek rendszeresítéséről, borraktár építéséről, az officiálisok járandósági gabonájának fedezéséről (nincs allódium és gabona-nona bevétel), malom-búza hozamából,stb.
Status personalis et salaris: praefectus, fiscalis, rationista, claviger, exactor sylvanus, plebanus Diósgyőriensis, haydo, vietor, boarius, circularis sylvae, az uradalmi méhészetekre gondot viselők conventiója. – Az erdőgazdaság exactorainak instrukciója. – A Grassalkowich-féle rendezést megerősítő királyi leirat másolata.
Specificatio:
I. A Miskolcon földdel (fundus) rendelkező mágnások és földesurak névsora: 77 fő.
II. A Miskolcon lakó, de ott földdel nem rendelkező nemes földesurak névsora: 6 fő.
III. A miskolci armalisták névsora, akiknek egyebütt semmi birtokuk nincs: 389 fő.
IV. Miskolci nemes armalisták, akik „titulo taxae aut arendae” telket szereztek, de földesúri jogon sem itt, sem egyebütt nincs birtokuk: 70 fő.
V. Miskolci taxalisták, akik nemesi telkeken élnek: 241 fő.
VI. Miskolci taxalisták, akik a város telkein élnek: 41 fő.
VII. A Létai Márton libertinus gazdatiszt telkén élő taxalisták: 6 fő.
VIII. Más nemesek telkein élő nemesek: 37 fő.
IX. Miskolci nemesek, akik adóköteles telkeken élnek: 5 fő.
X. Nobiles in Papszer platea: 24 fő. Iratmásolat I. Ferdinánd 1563-ból származó okleveléről, melyben az uralkodó a papszeri zselléreket, akik a Mária plébánia templom javára adóznak és szolgálnak, minden más közteher alól felmenti.
XI. Conscriptio tam nobilium, quam ignobilium hospitum in platea oppidi Miskolcz Papszer nuncupata actu degentium et commorantium: 78 fő. – A nemes és a nem nemes hospesek névsora. – Az egy házban, de külön kenyéren élő személyek (családfők) száma. – Igás marha. – Szekeres ló. – Fejőstehén. – Szőlő, kapásban. – Borospince (paraszti birtokban).
A contributio összege. – A taxa nobilium összege. – Domini Terrestri, id est Ministro Ecclesiae annue solvunt. – A földesúr javára évi 2 nap szőlőmunka. – Ipari mesterség: coturnuus, sartor, textor, molitor, vietor, instructor. – A papszeri templomhoz, mely most református kézen van, 3 allódiális szőlő és egy malom jövedelme tartozik.
Kimutatás a Miskolc város által 1754–55-ben teljesítendő katonai adókivetés megoszlásáról.
Miskolci (diósgyőri) kamarai uradalom.
(Borsod m.): Keresztes – Miskolcz – Diósgyőr – Mezőkövesd – Kis-Győr – Sajó-Petri – Bábony – Kápolna – Radistyán – Parasznya

Tartalomgazda