HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 075. - No. 018.

Dátum 1608. március 13–20.
Jelleg

112 old. magyar nyelvű, másolati példány, egykorú másolat, aláírás és pecsét nélkül. Későbbi bejegyzések is más kéztől.

Szöveg

(Urbarium) Conscriptio. Nova inquisitio címen, amelyet Báthory Erzsébet grófnő parancsára készítettek.
Borsmonostra:
Bíró és 3 esküdt neve, akik a felvilágosításokat adták; a helység alsó végén kezdett rendben 39 zsellér névvel, a szőlőhegyen további 7 lakik, kiknek „lakos módra épített házok vagyon”, leszámítja a bíró és libertinus házát, 28 ház után szolgálnak, 9 1/2 puszta, a nevek után feltüntetve az állatállományt: igás ökrök, lovak, tehenek száma, legtöbbnek semmi állata sincsen, gyalog szolgál; a szőlőhegyen lakóknak sem földjük sem rétjük nincsen. – Minden zsellérházhoz van 3–4 hold föld, hol több, hol kevesebb, nem elegendő; rétjük 1 szekér szénát termő van. – Karácsonyra minden zsellér 20 denárt fizet, Szt. János napkor ugyanannyit; ezenkívül minden egész zsellér ad évente 2 tyúkot. – Mikor az úr váraiban mennyegző van, tisztességes ajándékkal tartoznak. – Régen, amíg békesség állapotban voltak, Fülöp-Jakab nap tájban minden egész helyre a tiszttartó 3–3 pénzt osztott ki, melyért egy-egy csirkét kellett adniok, de a háború miatt, minthogy tönkrementek, nem tartották őket ezzel. – Bizonyos rétek, melyért a sidányi és kéthelyi bírák szednek részt, és ők szolgáltatják a tiszttartók kezéhez, de mivel most már a két falu zálogban van – zálogba vevő neve – a censust annak adják, jól lehet saját határuknak vallják a réteket; az alsólazlai bírónak is fizetnek ilyen pénzeket, mely földesurat illeti. – Mindenféle őszi és tavaszi vetésekből, méhekből, bárányokból, kecskegidákból természetben adnak tizedet, – két hold föld után nem adnak dézsmát, egyike őszi, másika tavaszi vetés. – Irtásföldjeik után is dézsmálnak, és minden elvetett hold után 20 denárt fizetnek. – A határban lévő promontórium után dézsmát és hegyvámot adnak. – Az úrnak tartoznak 16 német csöbör bort kimérni évente; egy hordó kimérést az úr Lepenyitth Péter tiszttartóságában elengedett nekik; régtől fogva való szokás volt, hogy Szt. György naptól az úr borát árulták, a tiszttartó a maga emberével árultatta, ami el nem fogy, nem parancsolják rájuk, másrészt ők sem hozhatnak másünnét bort, hanem az úr borát kell inniok. – Minden szolgálattal tartoznak, úgy hogy Szt. Iván naptól Szt. Mihályig minden egésztelkes zsellér felesbe szolgál gyalog az úrnak, attól kezdve Szt. Ivánig harmadában szolgálnak, a felesbe való szolgálat azt jelenti, hogy egyik héten az úrnak, másokon maguknak dolgoznak. – Mészárszékük elpusztult, azt mondják, semmit nem fizettek az itt vágott hús után. – Földesúri erdő, most elpusztult, kőszegiekkel, kéthelyiekkel, táboriakkal határos; tűzre való fát szabadon szedhetnek, de épületfát csak a tiszttartó tudtával, büntetés terhe alatt. – Mivel makkos erdejük nincs, apró marhákból huszadot nem adnak. – A klastrom előtti udvaron majorház istállókkal, elpusztultak; a klastrom fedele is tönkre ment, közeli a boltozat pusztulása. – A klastrom mellett déli oldalánál gyümölcsöskert, emellett nyugati oldalon gabonás kert, azon belül, a régi halastó helyén káposztáskert, elpusztult. – A halastó keleti oldalán három földesúri kerek malom, nincsenek benne kövek, ketteje pusztán áll, a harmadikban igen vékony kövek vannak. – A malom mellett kis rét, mintegy két kaszásnyi, a molnár bírja, ugyanott vám egy kis gyümölcsöskertje is. – Szemben a malommal kis ház, lakója évi 2 ft. bért fizet. – A határban különböző helyeken a klastromhoz tartozó 290 holdnyi föld; egy nagy rét a Répce vize mellett, Kéthely felől, mintegy száz kaszásnyi. – Klastromnak végrendeletileg hagyott föld a nemescsói határban, az ott lakók művelik, minden vetett hold után egy kepét tartoznak adni. A locsmany határban a klastromhoz tartozó malom, a molnár az úrnak fizet utána censust és húsz köböl (bécsi) búzát, ugyanannyi rozsot.
Michke:
16 lakott hely s 12 pusztahely, a birtokos nevével, az egyes pusztatelkeken ház is áll, mások teljesen elhagyottak. – A lakosok annyira szegények, hogy rajtuk lévő ruhájuk és mindennapi kenyerük sincs, soknak feleségét, gyermekeit elhajtották a tatárok, földesúr könyörületből módosította adójukat. – Szántóföldjük egész- és féltelekhez nincs egyformán osztva, kihez több, kihez kevesebb, fertálytelekhez 7, hol 6, hol 9 hold tartozik, rétjük semmi sincs a telekhez. – Minden telek után adnak 1 ludat, 1 kappant, öt tyúkot, vajat, túrót egy mértékkel és 30 tojást, a zsellérek ebből semmit sem fizetnek; Szt. György napkor adnak közösen egy borjút. – Ha mennyegző van földesúr váraiban tisztességes ajándékkal tartoznak. – Szent György napig minden háztól, akár egész, akár félhelyes, 6 denárt fizetnek, fertályért 3 denárt adnak; Szt. Iván napkor 10 denárt fizetnek egésztelkenként, Szt. Mihálykor és Gyertyaszentelőkor ugyanennyit, zsellérek, molnárok nem fizetnek ebből semmit. – Helyadót egésztelkenként adnak ott szokásos köböllel 2 köbölnyi búzát, 2 köböl rozsot, 4 köböl zabot. – Őszi és tavaszi vetésekből, méhekből, bárányokból, gidákból természetben adnak tizedet; irtás- és pusztatelkek földjei után is dézsmálnak, és minden hold után 20 denárt fizetnek. – Szőlőhegyük van, hegyvámot adnak utána, a dézsma mellett. – Egész éven át tartoznak földesúr borát árulni, 10 hordóval; szárazpénzt egésztelkenként 1 forintot fizetnek. – Mészárszék jelenleg elpusztult, azt mondják, semmit sem fizettek utána. – Szolgálatuk hasonló volt a Clastromiakkal (előbbi helység: Borsmonostra!), csak akiknek marhájuk volt, azzal szolgált. – A magisdorfi nevű földön jó darab rét, akik, és ahonnét valók használják, bírájuk fizet utána földesúrnak 1 ft. 7 denárt. – Tilalmas erdő a peresznyei határ felé, akit engedély nélkül megfognak benne, 72 pénzt fizet; tűzifára való szabad erdő, a peresznyeiekkel közösen használták, de azok már nem akarják, hogy ők is éljék, kívánják, hogy az úrasszony tegyen igazságot köztük; másik erdő tűzifára, melyet más falusiakkal közösen bírtak, azok most el akarják birtokolni, kérik az úrnőt, ne engedje, hogy elidegeníttessék tőlük az erdő. – Makkos erdejük nincs, azért apró marhájukból huszadot nem adnak. – A keresztúri hegyen is tartoznak szőlőműveléssel, kérik földesurat, hogy tekintse pusztult voltukat, most engedje le nekik, míg jobb sorsra nem jutnak.
Plaigram:
14 subditus név szerint, közülük négynek nincs igás állata, 17 pusztahely egykori lakója nevével, másfél egésztelek után adóznak, a bíró féltelke adómentes, 4 zsellér. – Minden egészhelyhez 18 holdnyi szántó tartozik és két kaszásnyi rét. – Censusban, dézsmában csak összegszerű eltérések vannak az előbbitől; szolgálat illetve robotváltság fejében 15 ft-t fizetnek, melyet Újévig tartoznak teljesíteni; azonkívül a keresztúri hegyen Stekler nevű szőlő mindenféle megmunkálásával tartoznak egész éven át; továbbá ősziből vagy tavasziból közösen tartoznak 20 kepét learatni. – Négy német csöbörnyi bort tartoznak kiárolni az úrnő számára, mivel most elpusztultak, azelőtt 8 csöbörnyivel tartoztak; minden egészhelyes, hogy több bort ne áruljanak, tartozik évente 1 forintot fizetni. – Erdejük nincs, a Clastrom nevű erdőből élnek tűzifával, épületfát a lékai erdőben kérnek.
Alsólazlay:
4 jobbágy, 4 zsellér, 5 „lakos” = subinquilinus, 22 megégett és 2 puszta ház, 2 telek után adóznak, 21 1/2 telek puszta. – Egész telekhez 18 hold szántó és két kaszásnyi rét tartozik, zsellértelkekhez 3 hold szántó, rétjük nincs. – Censusuk megegyezik az előbbivel. – A határban van 9 darab rétjük és egy szántóföldjük, nem mindig veszik hasznát, akik művelik évente tartoznak 1 ft. 53 denárt fizetni és két kappant adni. – Promontóriumuk nincsen, évenként tartoznak földesúr számára 16 soproni csöbör bort kimérni, azonfelül egy hordó bort, hogy többet ne kelljen árulniok, szárazpénzt fizetnek, egésztelkenként 1 ft-t. – Mindenféle szolgálattal tartoznak, úgy mint a többi klastromhoz tartozó falvak. – Tilalmas erdő, maguk őrzik, akit megkapnak benne, maguk büntetik meg, idegen hatalmaskodót pedig az úr várába viszik. – Gedichy Istvánnak volt három kerek malma, melyek most elpusztultak, míg ép volt, adtak a klastromnak évenként 3 köböl búzát és ugyanannyi rozsot.
Felsőlazlay:
15 jobbágy név szerint, igás állattal, 7 jobbágy gyalog szolgál, nincs állata, 36 pusztahely az egykori birtokos nevével, 7 egésztelek után szolgálnak, a bíró és a libertinus egy telke. – Minden egész telekhez 16 hold szántó tartozik és 15 kaszásnyi rét; a zselléri helyekhez sem szántó, sem rét nincsen; jobbágyok szolgáltatása, censusa, dézsmája azonos az eddigiekkel, zsellérek semmit nem adnak. – Határukban vannak más rétek is, 15 darab, akik használják, Gyertyaszentelő körül tartoznak fizetni egy ft. 74 dénárt utánuk, és 6 kappant adnak, de most sokat nem használnak belőlük, mert a háborúban sokan meghaltak, sokat a törökök hajtottak el. – Száytthi Mihálynak van itt 3 darab földje, melyek után egy font viaszt tartozik adni. – Promontóriumuk van, hegyvámot és dézsmát természetben adnak. – Van néhány hold föld a határukban, melyek régen szőlők talka, azok után is adnak hegyvámot, akár vetik, akár nem, de dézsmával nem tartoznak; ezek kötelesek még 17 csöbör bort kimérni földesúr számára; mikor még teljes volt a falu, egy hordó bort tartoztak kiárulni; szárazpénzt egésztelkenként 1 ft-t fizetnek. – Szolgálatban ugyanolyan rendtartásuk van mint a többi, klastromhoz tartozó falvaknak. – Épületfára tilalmas erdő, tűzifát a tiszttartó engedélyével vághatnak; makkéréskor tizedet adnak, ha az erdőre hajtják. – Mészárszék a templom földjén, földesúr számára semmit sem adtak utána. – A Répce vizén Tompa Istvánnak három kerekes malma van, egy kásatörő, évi censusa 3 kőszegi köböl búza, ez a klastromhoz jár, a molnár tartozik mesterségével szolgálni, szintén a klastromhoz, szükség szerint; Tompa István vett öt hold földet a malomhoz, falubeli parasztoktól, mely után 15 denárt tartozik fizetni. – Kőhalom felé vannak földek, minden egész helyhez 2 holdnyi, ha vetik, dézsmát és 20 denárt fizetnek utánuk. – A borsmonostori klastromhoz tartozó lakott és puszta telkek, jobbágyok, zsellérek összegzése.
Peresznye:
Szintén a klastromhoz tartozó falu, minden földjével együtt zálogba van adva, zálogba vevő neve.
Ketthel:
Szintén a klastromhoz tartozik, zálogban van, zálogba vevő neve.
Nagysiday:
Minden tartozékával, rétjével, szántójával, szőlőjével zálogban van, zálogba vevő neve.
Léka:
Bíró és két esküdt neve, akik eskü alatt az adatokat szolgáltatták. – 9 igás állattal rendelkező jobbágy, 1 igás állattal rendelkező libertinus, 9 gyalogosan szolgáló subditus, 6 libertinus, akik katonáskodnak, a vár porkolábja, a sáfrányos kert helyén települt 6 zsellér. – Jobbágyok, zsellérek névvel, az összegzés szerint 3 egész lakott és másfél puszta telken, négy zselléri hely, puszta és nem szolgáló zselléri hely 15, libertinusok 3/4 telken. – Minden egészhelyhez 8 holdnyi szántó és ugyanannyi kaszásnyi rét tartozik. – Karácsonykor a szénégetőkkel és hámorbeliekkel együtt adnak földesúrnak várélés-pénzt, 4 ft-t, egy őzet is adnak. – Farsang táján, böjtre kelvén minden egészhelyes ad 4 heringet és 4 icce makkolajat; Szt. György napkor minden egészhelyes fizet 40 denárt, Szt. Mihálykor ugyanannyit. – Szt. Ivánkor minden egészhelyes ad négyszáz szál palántát, melyet maguk tartoznak elültetni földesúr kertjében. – Szt. Mihálykor egészhelyenként 4 ludat adnak, 8 tyúkot, 4 mérték vajat, 1 köböl búzát, két köböl rozsot, közösen adnak 8 köböl zabot, melyet munt-zabnak hívnak; a zsellérek ezekből semmit sem adnak. – Mikor az úr váraiban menyegzőt tartanak, tisztességes ajándékkal tartoznak. – Őszi és tavaszi gabonából eddig nem dézsmálták, de már néhány esztendeje természetben vették meg rajtuk; méhekből, bárányokból, kecskegidákból természetben adnak tizedet; irtásföldek után dézsmálnak, pénzt nem az úrnak adnak, hanem a templomnak, holdanként 4 dénárt. – A háború óta mindenféle szolgálatot teljesítenek, azelőtt évi 40 ft-t fizettek robotváltságot. – Kaszáláskor tartoznak két hetet kaszálni, aratáskor 25 kepét aratni, azonkívül a kicsépelt gabonát a külső majorból a várba hordani. – Szőlőhegy nincsen, de azért földesúr számára tartoznak 40 csöbör bort kiárulni. – Most már a háború óta mind a robotot, mind a dézsmát és szolgálatot megváltoztatták a tisztek, holott a megboldogult földesúrtól erre végzésük volt, könyörögnek az úrasszonynak, helyezze vissza őket előbbi állapotukba. – Erdejük mindenfelől bőségesen van, tűzrevaló szárazfát és épületnek való nyers fát szabadon vághatnak, amikor a szőlőkaró vágást megengedik nekik, minden ezer karó után 10 krajcárt fizetnek. – Makkéréskor sertéseikből huszadot adnak, mikor nem terem, közösen adnak két hízott ártányt, vagy pénzen megváltják, ahogy a tiszttartóval megalkudhatnak. – Két kerek földesúri malom a városban a Gyöngyös vizén, harmadik kásatörő; a malom mellett deszkavágó, a háború óta puszta, mely igen hátrányos. – A városon kívül földesúri fűrész, ez minden tartozékával együtt jó. – Lakicz Jánosnak is van egy malma, helye, földesúrnak fizetett járandóság; Olbrecht György malma, censusának összege; Balygh Mihály deszkavágója, 80 denárt fizet utána, deszkát is ad, a tiszttartó kívánsága szerint. – A régi klastrom mellett felülről istállók, az úrnő ökreit tartották benne, de a háború óta minden a várhoz tartozó majorságot ott tartanak. – A vár alatt a hegyoldalban volt egy majorház, de még a háború előtt leégett. – A vár előtt vám, a viceporkoláb kezeli, díjtételei. – A régi halastóból káposztás- és répáskertek; Farkas Benedek háza végénél gyümölcsöskert, aszalóval; a vár alatt is van egy veteményeskert; az udvarbíró istállója mellett másik gyümölcsöskert. – Földesúri szántók négy tagban, nagyságukat nem adja meg; a vár alatt is van egy füvelő rét. – A kőszegi és kereslazi út mellett volt az úrnőnek egy majorja, mely a háborús időben elpusztult, most is puszta; a majornál vám, díjszabása. – Szemben a majorházzal irtásszántó, nagyságát nem írja. – A várhoz tartoznak pisztrángos patakok is, az erdőőrző darabontok őrizték, néhány éve a kőszögi nemesek nagyon meghalászták és kimerítették. – A lékai bírósághoz tartozó 4 negyedtelkes jobbágy és két zsellér Alsófüzéren, minden negyedtelekhez két hold szántó és két kaszásnyi rét tartozik, irtásföldjük és rétjük bőségesen van. – Van egy pisztrángos patakjuk, kis malmuk, és egy deszkavágó fűrészük, mely után évi 80 denárt fizetnek, azonkívül deszkát adnak, ahogy a tiszttartóval megegyezhetnek, most pusztán áll. – Irtásrétek, melyek után rőti bíró kezéhez fizetnek censust, 4 köböl zabot. – Dézsmájuk azonos a fentivel. – Makkéréskor disznaikból huszaddal tartoznak. – Mivel most nagyon elszegényedtek, minden héten egy napot tartoznak szolgálni.
Longyek:
19 égett jobbágy negyedtelek, 1 égett jobbágy egésztelek, 1 zsellér. – Jobbágyok, zsellérek névvel, 4 1/4 telek, két zselléri hely. – A háború alatt felégették a helységet, a lakosok közül is sokan meghaltak, sokakat rabságba hajtottak, akik megmaradtak, még nem építették fel a falut, mivel marhájuk sincs, akinek van is, nem tudja mi értelme az építésnek, sem szabadságuk, sem levelük senkitől az építésre. – Az a szokásuk és rendtartásuk, mint a lékaiaknak, az őzet és a várélés-pénzt velük együtt adják. – Szénégetőnél lakók, a lékai bírósághoz tartoznak, az ottani bíró és esküdtek vallanak állapotukról. – 12 jobbágy, 5 zsellér névvel, 3 jobbágy és 5 zselléri telken. – Minden egészhelyhez 20 hold szántójuk van, melyet maguk irtottak az erdőből, rétjük semmi sincs. – Mindenféle őszi és tavaszi gabonából, méhekből, bárányokból, gidákból tizedet adnak; makkéréskor disznaikból huszadot adnak. – Háború előtt egyezségük volt a boldogult úrral, hogy robotváltságot fizetnek, 50 forintot, most elhagyják, mert mindenféle szolgálattal terhelik őket. – Egy leégett kerek malom a falu határában, még a háború előtt égett le, tulajdonosának neve, mikor még állt, a hozzátartozó réttel együtt fizetett érte évi 40 denár censust.
Latorfalu:
10 jobbágy, 4 zsellér, 3 puszta jobbágyhely, 1 puszta zsellérhely.
Zallmosdorf:
7 jobbágy, 1 puszta jobbágy- és 2 zsellérhely
Gotthard:
4 jobbágy, 11 égett jobbágyhely, 2 égett zsellérhely – A három falu közös bíróság alatt él, jobbágyok, zsellérek, névvel, együttesen 4 3/4 telken, 4 pusztatelken, négy lakott és öt puszta zselléri hely, a bíró negyed telke. – Minden egész telekhez 24 hold szántó és 4 kaszásnyi rét tartozik. – Karácsonyra közösen adnak egy őzet, váréléspénzt 5 forintot fizetnek. – Böjt elején minden egészhelyes ad 8 heringet. – Szt. Györgykor minden egésztelkes fizet 40 denárt, Szt. Mihálykor ugyanannyit; azonkívül 4 ludat, 8 tyúkot, 4 icce vajat szolgáltatnak, a zsellérek ezekből semmit sem fizetnek. – Amikor az úr váraiban menyegző van, tisztességes ajándékkal tartoznak. – Minden egészhelyes ad helyadó fejében 1 köbölnyit és 2 köböl rozsot. – Szt. Ivánkor minden egésztelkes ad 400 palántát, melyet maguk ültetnek el földesúr kertjébe. – Minden eddigi szokásosból dézsmát adnak; irtás- és pusztahelyek földjei után is természetben adnak dézsmát, és fizetnek holdanként 4 denárt. – Szőlőhegyük nincs, borárulással tartoznak, mint Porgölényben. – Mindenféle szolgálattal és robottal tartoznak, mint a többi faluban. – Erdejük bőségesen van, mind fára, mind makkoltatásra, úgy használják mint a lékaiak, a lékai mahornál lévő vámnál minden szekér fa után két krajcárt fizetnek. – A gotthárdi határban a Gyöngyösön két kerek malom, egy kásatörő, tulajdonosuk neve, évi 80 denár censust fizet utánuk. – Két ugyanolyan malom és kásatörő, melyek után a tulajdonos – neve – 1 ft. 60 denárt fizet; mind a két malombeli molnár tartozik mesterségével a várhoz szolgálni, ahogy a szükség kívánja. – Slegli Lőrincnek egy kaszáló rétje, öt denár censust fizetett utána évente, de meghalván, most senki sem bírja a rétet. – Bónyai Slegli Rippelnek is volt egy négy kaszásnyi rétje, 20 denár censust fizetett utána, ez is meghalt, most senki sem bírja.
Peörgeölen:
30 égett jobbágyhely, 4 égett zsellérhely – Jobbágyok, zsellérek névvel, hét lakott és felégetett telken, hét zselléri ház. – Minden egésztelekhez 28 hold szántó tartozik, rét mintegy 16 kaszásnyi; zsellérhelyhez nincs sem föld, sem rét. – Karácsonyra közösen adnak egy őzet, váréléspénzt stompahiakkal, ledpruniakkal és kukliakkal együtt fizetnek 4 ft-t. – Nagyböjt elején minden egésztelkes ad 8 heringet és 1 pint olajat. – Victuáliájuk Szt. György és Mihály napra azonos az eddigiekkel, censusuk és dézsmájuk szintén, Szent Iván-i palántákkal együtt. – Helyadóba búzát két, rozsot 4 köböllel adnak. – Irtásföldek és pusztatelkek földjei után természetben adnak tizedet, a templomnak holdanként két denárt fizetnek utána, akár vetik, akár nem. – Promontóriumuk nincsen, borméréssel földesúr számára Karácsonytól Szt. Mihályig házanként tartoznak. – Mindenféle erdejük bőségesen van. – A határban Kőszeg felé az úrnak szántóföldjei vannak, egy nagy rétje is van, 150 kaszásnyi. – Vám, melyet a bíró szed, évi 4 ft. árendát ad utána. – A Gyöngyösön malom volt, tulajdonosa neve, leégett, míg állt évi 2 ft-t fizettek utána, azonkívül a molnár tartozott szükség szerint szolgálni.
Stoampak:
2 ép és 3 égett jobbágyhely
Lenprun:
4 jobbágy – A falvak a pörgölényi bírósághoz tartozik, jobbágyok, zsellérek névvel, a pörgölényi bírák jelentése szerint, 1 1/2 lakott egésztelken, 3/4 felégetett. – Minden negyedtelekhez vagy egy hold, másfél, esetleg két hold szántó tartozik, némelyikhez semmi sincs, csak kapája után vet valami keveset, rétjük is van két kaszásnyi. – Böjt elején minden négy telkes ad négy heringet és egy pint makkolajat. – Censusuk, dézsmájuk, helyadójuk azonos a fentiekkel. – Irtás- és pusztatelkek földjei után is természetben dézsmálnak, akár vetik, akár nem. – Kocsmáltatásban és szolgáltatásban nincs eltérés az eddigi rendtartásoktól. – Fajzásra és makkoltatásra való erdeikkel úgy élnek, mint a pöröszlényiek és lékaiak élnek. – Frustuk Kristófnak van a határban egy kis részecskéje, melynek censusa 10 denár, a templomhoz fizeti. – A lakosok az irtásföldek után szintén a templomnak fizetnek 2 denárt holdanként, ha nem vetik is, Pöröszlénybe.
Kukly:
2 jobbágy negyedtelken, 1 jobbágy égett negyedtelken. – Szintén a pöröszlényi bírósághoz tartozik, 3/4 lakott és negyed felégetett telken, 4 jobbágy névvel. – Minden fertálytelekhez 4 hold szántójuk van. – Erdejük elegendő, makkéréskor sertéseikből tizedet adnak.
Reött:
4 jobbágy, 1 zsellér, 7 pusztatelek.
Remek:
6 pusztatelek, 5 jobbágy, 3 subingulinus, 1 zsellér. – Jobbágyok, zsellérek névvel, 3 egész lakott és 4 3/4 pusztatelken, 4 zselléri hely, 4 puszta zselléri hely, a bíró 3/4 telke. – Minden egész telekhez 8 hold szántó tartozik, ugyanannyi kaszásnyi rét. – Karácsonyra a két falu közösen ad egy őzet, 1 ft. várélés-pénzt fizetnek. – Böjt elején minden négy negyed ad 4 heringet, a két falu közösen ad 1 köböl kendermagot. – Szt. György napkor 40 denárt fizetnek egésztelkenként, Szt. Mihálykor ugyanannyit, palánták adása úgy szokásos, mint eddig. – Szent Mihálykor minden egész helyes ad 4 ludat, 8 tyúkot 1 pint vajat; helyadóba búzát 1 köblöt, rozsot kettőt. – Menyegzői ajándék, dézsma azonos az eddigiekkel, de irtásföld után sem dézsmával, sem pénzzel nem tartoznak. – Szolgálatuk kezdetben azonos volt a többi helységgel, de több éve a boldogult úrtól végzést kaptak, hogy minden szolgálat alól mentesek, de a rőti hegyen lévő földesúri szőlő minden munkáját tartoznak elvégezni, trágyáztak és bújtattak is, mivel most elpusztultak, a tiszttartó a szőlő egy részét másokkal művelteti meg. – Saját szőlőhegyük után az úrnak hegyvámot adnak, dézsmát pedig a győri káptalannak adnak természetben. – Földesúr borát úgy árulják, mint más falvakban. – Földesúri szőlő, hozzávetőlegesen kétszáz kapásnyi. – Erdejük bőségesen van, mind tűz- mind épületfára; makkos erdejükkel úgy élnek, mint a lékaiak. – Valami földesúri vám, az ottani bíró fizet utána évi 6 ft-t. – Akinek a határban irtásrétje van, egy köböl búzát ad utána, együttesen felmegy 30 köbölre, a rőti bíró tartozik a várhoz beszolgáltatni. – Balázs diáknak volt itt két kerek malma, elpusztult, míg állt 80 denárt fizetett utána.
Kühalom:
Sopron megyei helység, a bíró és 3 esküdt neve, akik eskü alatt az adatokat szolgáltatták. – Jobbágyok, zsellérek névvel, 5 3/4 egésztelken, 3 1/4 pusztatelek, két lakott és négy puszta zselléri hely, libertinusok és a bíró 3/4 telken. – Minden egész telekhez 20 holdnyi szántó tartozik, ugyanannyi kaszásnyi rét; zsellérhelyhez sem szántó, sem rét nem tartozik. – Helyadót adnak egész telkenként 4 ludat, 8 tyúkot, egy pint vajat, 4 mérték túrót, készpénzt 20 denárt. – Karácsonykor egy őzet adnak. – Az úr váraiban tartott menyegzőkor tisztességes ajándékkal tartoznak. – Nagyböjt elején közösen adnak száz heringet és 2 font faolajat. – Szt. György napkor minden egésztelkes fizet 33 magyar és 1 bécsi dénárt, Szt. Mihálykor ugyanannyit. – Szt. Ivánkor egésztelkenként adnak 400 palántát. – A zsellérek 3 magyar és 1 bécsi denár adót fizetnek. – Őszi és tavaszi gabonából, bárányokból, gidákból, méhekből természetben adnak tizedet. – Irtás- és pusztahelyek földjei után ha vetik dézsmát adnak, azonkívül minden hold után 5 denárt fizetnek, akár vetik, akár nem. – Helyadóba 4 köböl búzát, ugyanannyi rozsot és 8 köböl zabot adnak, egésztelkenként. – A határban vannak rétek, melyek után Szt. Márton nap tájban, akik használják, fizetnek 1 ft. 50 denárt. – Szőlőhegyük után hegyvámot természetben adnak az úrnak. – Valamelyes irtásföldek is, melyek után akár vetik, akár nem, hegyvámot adnak. – Karácsonytól Szt. Mihályig az úr számára árulnak bort. – Szolgálatuk rendtartása, hogy Szt. Ivántól Szt. Mihályig felébe szolgálnak, Szt. Mihálytól Ivánig pedig harmadában. – Mind épületfára, mind tűzifára való erdejük bőségesen van, melyek rendtartása mint a lékaiaké. – Míg épek voltak, 7 ft. várélés-pénzt fizettek, de mivel most kevesen vannak, csak 4 ft-t adnak. – Makkéréskor sertéseikből huszadot, a vidékiek pedig tizedet adnak; mikor nem terem, közösen adnak két hízó ártányt. – Mészárszék a faluban, az öregek sem emlékeznek rá, hogy valaha is censust fizettek volna utána. – Vám, melyet a bíró kezel, semmi fizetést nem kap utána, díjszabása tételenként. – Kemey Demjénnek volt egy malma, mely elpusztult, nem bírja már sem a malmot, sem a hozzátartozó rétet, szántót.
Bonnya:
Jobbágyok és zsellérek névvel, 2 1/2 negyedtelken, 21 1/2 felégetett negyedtelek, a bíró egy zselléri telken, van még 4 puszta zselléri hely. – Minden egésztelekhez 16 hold szántó tartozik, továbbá 12 kaszásnyi rét. – Karácsonyra közösen adnak egy őzet, várélés-pénzt 3 ft-t fizetnek. – Nagyböjt elején közösen adnak 1 köböl kölest, és minden egész telek után 4 heringet. – Censusuk, victuáliájuk, Szt. Ivánra adott palántájuk megegyezik a fentivel. – Helyadóba minden egészhelyes ad 1 köböl búzát és 2 köböl rozsot; közösen adnak munt zabot 8 köböllel. – Őszi és tavaszi vetéseikből természetben adnak dézsmát; irtás- és pusztaföldek után szintén, és akár vetik, akár nem, 5 denárt fizetnek holdanként. – A határban Kőhalom felé az úrnak irtásföldjei vannak az országút mellett kétfelől, 24 holdnyi. – Pezeny Mihálynak és Plankell Andrénak két darab örökrétje van, 3 kaszásnyi, Karácsonykor 10 krajcárt fizetnek utána. – Az úr földjének végében Pezen Welnak is van egy rétecskéje, 8 denár censust fizet utána. – Szőlőhegyük nincs, borárulásban olyan rendtartásuk van, mint a kőhalmiaknak; ugyanúgy szolgálatban és robotban is. – Erdejük tűzi- és épületfára, úgy élik, mint a lékaiak; mikor a szőlőkaró csinálást megengedik nekik, olyankor minden ezer karó után fizetnek 10 krajcárt; makkéréskor disznaik után huszadot adnak, ha nem terem makk, két ártányt adnak. – Földesúri vám, a bíró kezeli, míg a falu ép volt, hol 3, hol 4 ft. árendát fizetvén utána. – A Répce vizén Slegli Rippelnek kétkerekű malma, harmadik kásatörő, ő maga is a malomházban lakik, de nem a falu rendjében, 2 ft. censust fizet a malom után, ha szükséges, mesterségével tartozik szolgálni. – A határban van a dörfelieknek irtásföldjük és rétjük, mely után ideig sem dézsmát nem adtak, sem nem fizettek censust, Szilvássy Jakab referálja, hogy az ő tisztségében erővel megvette rajtuk a dézsmát, akaratuk ellenére, az összeíró véleménye szerint a tiszttartó szedje be tőlük a tizedet és föld-köblöt. – A lékai várhoz tartozó lakott és pusztatelkek, helyek, házak összegezése. – A várhoz tartozó Alsópulya helységet minden földjével és határával együtt Sennyey György és Beleznay István bírják zálogban.
A (német)keresztúri vár tartozékai:
Malomháza:
Bíró és 3 esküdt neve, akik hit alatt az adatokat szolgáltatták. – Jobbágyok és zsellérek névvel, 10 egész lakott telken, 4 1/4 pusztatelken, 8 zsellér, 6 puszta zselléri hely, 9 lakó, aki szolgál, 5 nem szolgál, liberitnusok 1 3/4 telke, a bíróval együtt. – Minden egész telekhez 24 hold szántó tartozik, rétjük semmi sincs. – Szt. György napkor minden egésztelkes 8 magyar rés 1 bécsi denárt ad, Szt. Ivánkor és Mihálykor ugyanennyit. – Szt. György napkor közösen adnak egy borjút. – Minden egésztelkes ad évente 1 ludat, 1 kappant, 5 tyúkot, 1 pint vajat, ugyanannyi túrót. – Minden szolgáló zsellér ad 2 tyúkot, 1 kappant, 1 pint vajat, túrót. – Szt. Mihály napkor ad minden egész telkes helyadó búzát 1 köblöt, ugyanannyi rozsot, zabot. – Az úr számára 14 csöbör bort árulnak ki, soproni mértékkel, ezenkívül még egy hordó bort; hogy többet ne kelljen árulniok, egész telkenként fizetnek 1 ft. szárazpénzt. – Minden őszi és tavaszi vetésből dézsmálnak, úgyszintén méhekből, bárányokból és kecskegidákból; irtás és pusztatelkek földjei után ha bevetik, szintén dézsmát adnak, továbbá holdanként 20 denárt. – Kis szőlőhegy, melyet a kisborisdorfi hegymesterrel együtt őriz az itteni hegymester; dézsmát és hegyvámot adnak természetben, de ezen a borisdorfiakkal viszálykodások vannak. – Mikor az úr váraiban menyegző van, tisztességes ajándékkal tartoznak. – Kis tilalmas erdő Locsmán felé, maguk őrzik. – Szolgálatuk Szt. Mihálytól Szt. Iván napig harmadába, attól Szt. Mihályig felébe szolgálnak. – Minden telkes, akár egész, akár fél vagy negyed telke van, akinek igája van, tartozik Karácsonykor a keresztúri várba egy szekér tűzifát vinni.
Keresztúr:
Bíró és 4 esküdt neve, akik a kérdésekre válaszoltak. – Jobbágyok és zsellérek névvel, 5 1/4 egésztelken, libertinusok 4 1/4 telken, felégetett zsellérház: 59. – Minden egésztelekhez 48 hold szántó tartozik, rétjük nincs. – Szt. György napkor minden egésztelkes ad 82 magyar és 12 bécsi dénárt, Szt. Mihálykor ugyanannyit; a szolgáló zsellérek 3 1/2–3 1/2 denárt fizetnek minden alkalommal, tizenegyen a templomra adnak. – Karácsonyra a város közösen ad egy borjút vagy őzet, minden jobbágy és zsellér ad 1 kappant, az nem lévén, egy tyúkot, Szt. Mihálykor helyadó búzát adnak 8 köböllel, ugyanannyi rozsot. – Szőlőhegyük után hegyvámot és dézsmát adnak természetben, borméréssel 10 soproni csöbörrel tartoznak évente. – A régi időkben úgy robotoltak, mint a többi faluk, öt éve ilyen végzést kaptak az úrtól, hogy mindenféle robot fejében 220 ft-t fizetnek, két részletben, úgy mint Szt. Mihálykor és Húsvétkor, a szabadosok ebben semmit sem fizetnek. – Két földesúri szőlő, egyik a balfi, másik az itten promotóriumon, nevük, a lakosok tartoznak megmunkálni; azonkívül tartoznak minden fertály helytől ősziből és tavasziból 10 napot, zsellérek öt napot aratni; minden jobbágy és zsellér 1 napot kaszál, azt tartozik fel is gyűjteni. – Mindenféle szántással, um. „parragh, ugar és vetés alá s irtásban is” minden fertályos tartozik két nappal, a zsellérek pedig egy nappal. – Az úr parancsára, ahova a szükség kívánja, tartoznak egy négylovas kocsit adni 2 mérföldnyire a maguk költségén, évente négy ízben. – Karácsonykor egy szekér fával tartoznak a kastély szükségére. – Mindezzel a robottal 1606 óta nem tartoznak, az úrnőtől levelük van rá, öt évi mentességgel. – Mindenféle ősziből és tavasziból tizedet adnak, úgyszintén méhekből, bárányokból és kecskegidákból; irtásföldek után szintén, és 20 denárt fizetnek holdanként. – Közösen fizetnek „pintérpénzt”, 4 ft-t. – Mikor az úr váraiban menyegző van, tisztességes ajándékkal tartoznak. – A fülesi erdőn makkéréskor, azok a füleseik, akik Réczey úr részére valók, huszadot adnak sertéseikből, az undiak, ha idehajtanak makkoltatni, tizedet adnak, továbbá erdőbér címén zabot adnak 40 köblöt és 40 kappant, régen többet adtak, de minthogy idén elpusztultak, csak ennyit vehettek rajtuk a tiszttartó. – Földesúri vám, melyet a vámos úgy kezel, mint a csenki vámot szokták, annak filiálisa, így aki itt vámot fizet, ott nem tartozik, és viszont. – A vár mellett a halastónál földesúri gyümölcsös és szőlőskert, benne gyümölcsaszaló. – A kastély déli oldalánál volt egy pajta, de leégett, most puszta; mellette kis veteményeskert kelet felől, benne góré. – A majorház és a hozzátartozó istállók mind elpusztultak. – A vár előtt napnyugatról egy deszkás ház, pintérháznak hívják, itt készítik az úr számára való hordókat. – Napkelet felől volt egy halastó, most puszta, rajta háromkerekű malom, mely a halastóval együtt elpusztult. – A balfi útnál a város kimenetelénél kis halastó, most puszta; feljebb, Harka felé másik halastó, régóta puszta; a város mellett napnyugatra nagy halastó, ez ép; volt rajta háromkerekű földesúri malom, de leégett; másik kis halastó, rajta egykerekű malom, mindkettő puszta; míg a malmok működtek, tartoztak a molnárok a majorházból 2–2 ártányt kivinni és meghízlalni földesúr számára. – Nyolc földesúri szőlő, helyük, nevük, nagyságuk fertályokban, feltüntetve, melyik falu népe kapálja. – A vár alatti halastótól keletre a szőlők alatt földesúri szántó, 72 3/4 hold nagyságú. – A Csikós nevű promontóriumon 2 1/2 hold földesúri szántó. – A halastó mellett nyugatra, a csenki határig 200 hold szántó. – Ugyanott 50 kaszásnyi földesúri rét. – A pintérháztól a városba vivő út két oldalán 142 hold szántó. – Draskovitth János kertje mellett 15 holdnyi szántó. – A kifolyó kútnál a keresztúri szőlők alatt 54 holdnyi szántó. – A Boldogasszony kútnál déli irányban Füles felé 2 kaszásnyi rét; kelet felé négy kaszásnyi; a barisdorfra menő után 7 1/2 kaszásnyi, a fülesi úton 5 kaszásnyi. – A Körtvélyesben Harta felé a pataknál 33 3/4 hold szántó. – Tilalmas tölgy és cseres erdő, helye, határos falvak. – Másik tilalmas tölgyerdő, neve, helye. – A Boldogasszony kútja fölött egy szabad erdő, a fülesiekkel határos. – A keresztúri szőlők mellett Füles felé egy tilalmas fenyveserdő. – A szőlők felett fiatalos tölgy és cseres erdő. – A fenti vám harmada ját a várhoz, két része a keresztesi papnak és Sopron városának, jelenlegi vámos Balázs diák, a vám díjszabása.
Kisbarisdorf:
Bíró és két esküdt neve, akik hit alatt az adatokat szolgáltatták. – Jobbágyok és zsellérek névvel, 23 felégetett és szolgálatot nem teljesítő telken, 9 házas zsellér, le felperzselt, nem szolgáló zselléri hely – Minden egész helyhez 30 hold szántó tartozik, egy kaszásnyi rét; a zselléri helyekhez két holdnyi szántó tartozik. – Gyertyaszentelő napig minden egészhelyes fizet 28 denárt, Szt. Györgykor 48 denárt, Szt. Mihálykor 20 magyar és 2 bécsi denárt; Szent György napkor közösen adnak egy borjút. – Helyadóba egész éven át egészhelyenként 2 kappant, 8 tyúkot, 2 icce vajat, túrót adnak. – Szüretkor helyenként két tyúkot, két kenyeret adnak, ez az adó régen a hegymestereknek járt konvencióba, hogy a hegyvámszedőt étellel-itallal tartották; Balázs diák udvarbírósága óta mindez a várhoz jár. – Szent Mihálykor minden egészhelyes ad helyadóba két köböl búzát, ugyanannyi rozsot és zabot; zsellérek tyúkot adnak és kettenként egy kappant, ugyancsak kettenként egy icce vajat, túrót. – Mikor az úr várában menyegző van, tisztességes ajándékkal tartoznak. – Mindenféle őszi és tavaszi vetésből, méhekből, bárányokból, gidákból tizedet adnak. – Irtás- és pusztatelkek földjei után is természetben adnak dézsmát, azonkívül minden hold föld után 20 denárt fizetnek. – A határban két helyen földesúri szántó, 40 hold, nevük, rossz földek, van már húsz éve, hogy nem szántották. – Szőlőhegyük után földesúrnak adnak hegyvámot és dézsmát; egész éven át tartoznak 20 csöbör bort földesúr részére kiárulni, hogy többet ne kelljen árulniok, egésztelkenként 4 ft. szárazpénzt fizetnek. – A határban Keresztúr felé tilalmas erdő, makkoltatásra is; Malomháza felé is egy tilalmas erdő. – Szolgálatban rendtartásuk megegyezik a malomháziakkal.
Báthory javak.
(Vas, Sopron m.): Bosmonostora – Michke – Plaigram – Alsó Lazlay – Leuka – Alsó Füzér – Longyek – Latorfalu – Gotthard – Peörgeölen – Seoampak – Lenprun – Kukly – Reött – Remek – Kühalom – Bonnya – Malomháza – Kerezttur – Barysdorf

Tartalomgazda