HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 062. - No. 033 / g.

Dátum 1570. május.
Szöveg

Examen
Másolat
Az összeírás margóján 1570-, 1580-, 1582–83, 1513- és 1614-es évekből különböző, birtokjogra, árendára és adózásra vonatkozó bejegyzések, valamennyi egy kéz írásával. – Az összeírásban szereplő helységek 1570-ben túlnyomórészt a váci püspök birtokait képezik, s dézsmát is oda adnak. A falvak ekkor még részben török fennhatóság alatt vannak, ezek a dézsmát is a töröknek adják. A későbiek során a földesúri jövedelmek árendában, Krusith Jánosnál, a dézsmával együtt. Az összeíró a dézsma fogalmát egyaránt használja a kilencedre és a tizedre, a mennyisége is azonosnak látszik. – Az egyes helységeknél a helység neve után birtokjogi hovatartozását, valamint a vallomástételre berendeltek nevét tünteti fel az összeíró. – Az összeírt falu határai, fekvése, a szomszédos falvak, ill. praediumok, s azok birtokosainak neve. Colonusok, névvel. telkük, nagysággal – „inquilini sessionarii” házas zsellérek – házatlan zsellérek – puszta telkek és égettek, e telkek volt tulajdonosainak nevével. – Bejegyzés: Berczely Zsigmond a falu határához tartozó földekből foglalt magának, s azokon házakat építtetett, ezekhez azonban tartozékok nincsenek, – ezért szolgálni sem tudnak utánuk, – mentesítésüket kérik. Szőlők a falu promontóriumán, nagyobb részben a kisberceli nemesek bírják őket. Azelőtt a szőlőtermés után kilencedet adtak, most azonban már nem, mivel az előző birtokos ezt nekik adományozta. – Dézsma: bor- és gabonadézsma árendában (a bérlő nevével), de az árenda összege ismeretlen. – Census: Karácsonykor fizetik a szokásos összeget, egyébbel nem tartoznak. – A falu határához tartozó szántóföldek és rétek földrajzi fekvése, kiterjedésük mérföldben, – erdejük is van elegendő. A török földesúrra és a török nem fizetendő adókra vonatkozó bejegyzések. Itt: „Muztaffa Sokolovich possidet eos” – azonban már megfojtották. Míg élt, bor- és gabonadézsmával tartoztak neki. – Egyéb adózásuk: Szent György napján fejenként 50 dénárt fizetnek. Szent Mihály napra ugyanennyit, s e két napon fejenként egy-egy icce vajat (budai iccével) is adjanak. Minden malom után „a singulis et porcellis”) adnak 4 dénárt. – Bejegyzés: elviselhetetlen terhet jelent számukra fentnevezett Berzely Zsigmond önkényeskedése, aki Árkán, Rogecz város mellett „moram ducit”. Az elszenvedett sérelmek és hatalmaskodások részletes felsorolása. – 1584-ből bejegyzés: Gergely napkor és Mátyás napján fizetendő összeg (census? árenda), minden egyéb magyarázat nélkül. – Kosd: név szerint felsorolva, a kosdi promontóriumon. Dézsma: a gabona- és bordézsma a váci püspöké. – census: a földesúrnak évente közösen 14 forintot adnak census fejében. – munera: sertésmegváltásért évente egyszer ft. 2,50-t adnak, egyébbel nem tartoznak. A zsellérek adófizetésénél a jobbágyokat segítik, képességük szerint. – robot: nincs – A falu szántóföldjei a Dunától nem messze fekszenek, „tribus stadiis”, rétjük és erdejük kevés, mivel a törökök legnagyobb részét maguknak foglalták le. (Törökök név szerint). – Adózásuk a török felé: fejenként egy-egypint bor megváltására 3 dénárt adnak, bor- és gabonadézsmával tartoznak Az ezen felül kívánt egy-egy köböl bor-adót szörnyű tehernek mondják és „super quo lamentabiliter conqueritur”. census fejében Szent György és Szent Mihály napkor fejenként 50–50 dénárt fizetnek,valamint egy-egy icce vajat adnak. – A törököknek mindenfajta robottal is szolgálnak. – Bejegyzés 1584-ből: Kosd, portio. – Az évi census megoszlása: Szent György napkor az egyik részbirtokosnak, Szent Mihály napkor a másiknak fizetnek, mindkettőnek azonos összeget. – Bejegyzés 1615/14-ből: a verőceiekkel kötött megállapodás a kosdiakra is minden érvényes, azaz Szent György és Szent Márton napkor közösen 16–16 forint censust fizetnek. (1613.) „Pensio ista inchoabitur a festo Divi Georgii”. (1614.)
Csörög:
l. Nagy Berczel
Szőlőiket négy év óta művelik. Földesuruk Krusith János, gabonadézsmát a váci püspöknek adnak. census: évente a földesúrnak „solverunt Szakasztwa fl. 7. (Szakasztva = l. Szamota-Zolnai 878. l. ugyanezt az urbáriumot idéző jegyzetét.) – dézsma: juhaik után a földesúrnak adnak dézsmát. Szántóföldjeik, rétjeik és erdőik nagy részét a törökök birtokolják. (A török földesúr neve, adózás l. Kosd.). – Bejegyzés 1584-ből: az akkori birtokosok neve, a census fizetésének ideje és összege.
Naszal:
l. Nagy Berczel. Paraszti szőlők, névvel. dézsma: a gabona- és bordézsma a váci püspöké.
census: telkenként, Szent Márton és Szent Mihály napkor fizetik, egyébként l. Kosd. – Adózás a török földesúrnak: – „nonse decimum manipulum ex frugibus Thurco dant” – Kevés szántóföld, rétük nincs. Dica a keresztény uralkodónak, fl. 5. a török császár felé 1–1 arany. A zágrábi vár fentartásához évente meghatározott összeget tartoznak fizetni. 1584-re vonatkozólag: l. Kosd.
Verőcze:
Paraszti szőlők, névvel, ugyanitt más földesúr (Balassi Bálint) jobbágyinak is van itt szőlőjük a falu másik promontóriumán, melyről ezek is bordézsmát tartoznak adni a váci püspöknek. munera: szőnyeget vagy párnát („culcitram temen ad petitionem domino Krusith”). Szántóföldjük, rétjük és erdejük csekély mennyiségben. – dézsma: a török földesúrnak gabona- és borkilencedet tartoznak adni, illetve ennek megfelelő összeget. Megjegyzés 1581-ből: Verőcze területének kétkerekű malom, Szent Zsigmond malma nevű (a jelenlegi birtokos neve, az általa fizetett vételár összegével). – 1584-ben portio, a szokásos adatokkal. – 1613-ból: l. Kosd.
Tassa:
A lap üres, oldalt bejegyzés 1578-ból: a praedium Krusith Jánosé.
Kálló:
Paraszti szőlők, névvel. – Megjegyzés: báránydézsmával tartoznak, „nondum dederunt”. – dézsma: gabona- és bordézsma a váci püspöké. Elegendő szántóföldjük és rétjük van, erdőjük is, „sed fere desertam”. – Török földesúrra vonatkozóan: uraik Buják várában lakó gyalogosok, tisztjeik nevével, az évente nekik fizetendő census összegével. – Egyéb adójuk: fejenként „szena pénzt” fizetnek. – Dézsma: a földesúrnak bor- és gabonakilenceddel tartoznak, illetve annak megváltása a földesúr tetszése szerint fizetnek. Egy kereszt 15 manipulusból áll, értéke 1 forint. Egyéb adó: Eger várához adóznak a vár fenntartásához.
Sáp:
Csekély paraszti szőlők a sápi promontóriumon. Szántóföldjük és rétjük elegendő mennyiségben. – dézsma: Krusith Jánosnál árendában. Bordézsma kb. 20 cseberrel szokott lenni. A kilencedet azelőtt a váci püspöknek adták, most a töröké (lejjebb részletezve). – Dicát Egerhez adnak. Legutolsó birtokosuk nevezett Krusith János volt, „a quo magnos molestias habuerunt.”
Püspökhatvanja:
Paraszti szőlők a falu promontóriumán, melyek után – gabonájukkal együtt – a földesúrnak dézsmával tartoznak. – Szántóföldek, rétek, erdők. Dica a török császáré.
Szilágy:
„inquilini sessionarii” (névvel) – Szántóföldjük és rétjük kevés, termésük után a földesúrnak nonát adnak. – Oldalt bejegyzés: előbbiekben felsorolva falvak, azaz Nagy Berczel, Kosd, Csörög, Naszály, Verőcze, Tasza, Kálló, Sáp, Püspök-Hatvanja és Szilágy 1578/79 és 1759/80-évekre „locavimus Magistro domino Joanno Krusith” részére 400–400 magyar forintért.
Cselejthe:
paraszti szőlők névvel, a cselejtei promontóriumon. dézsma: kilencedet és tizedet egyaránt a váci püspöknek tartoznak adni, mind borból, mind gabonából. – census: „szakasztva” (l. Csörög). Bejegyzés: „His paraeteritis annis dusbus cosace abant.” Restantia… – robot: a szokásos szolgálatokkal tartoznak, ezen kívül a földesúr borát Zsemberig (Hont m.) a gabonával együtt tartoznak beszállítani. – Egyéb adó: a csábrági vár fenntartásához tartoznak adózni. Szántóföldjük, rétjük és erdejük eléggé csekély mennyiségben van.
Kis-Pencz:
Oldalt bejegyzés: bordézsmájukat a Nay-Pencziekkel együtt adják, mivel szőlőik azok határában fekszik. Bejegyzés 1580-ból: gabonaköböl (búza) 16 köböl juh 4 db. census forintban – fentiek dézsmamennyiséget jelölnek?
Borsos-Berény:
Robot: a püspök borát 8 mérföld távolságra kötelesek elszállítani. – Bejegyzés 1578-ból: munera: szőnyeget 5 forint értékben adjanak. – 1582-ből u. a. – 1583-ból: 10 forint értékű szőnyeget tartoznak adni. – 1584-ben: részbirtok, censusuk összegével. Szőnyeg-adó, értékhatár nélkül.
Böd:
(Beld) Pest m. vagy Csongrád m.?) csak a birtokjogi hovátartozására vonatkozó bejegyzések.
Arx Nógrád:
A lap üres.
Civitas Nógrád:
u. a.
Gyad:
A nőténcsiek használják, s a használati díjösszeg fejében mindjárt sajátjuknak is tekintik, holott régi idők óta a váci püspökség birtokainak tartozéka.
Neuel:
„intra metas Gewdi” – a lap egyébként üresen maradt.
Berki:
Horpács és Borscs-Berény jobbágyai bírják. Libertinus, névvel.
Szántó:
Rétség és Nőténts lakói élik.
Odány:
a lap üres.
Kemeche:
u. a.
Dets:
u. a.
Vörösegyház(a):
„inquilini sessionati” – Paraszti szőlők (Szőlőhegy nevű) promontóriumokon. dézsma: a gabona- és bortized a váci püspöknek adják, a kilenced régebben a földesúré volt, most a töröké. – census: Szent Márton napján, egyösszegben fizetik a földesúrnak. A zsellérek félannyit tartoznak adni, mint a jobbágyok. Officiali: a nagyobb védelemért az egész helység közösen 2 forintot fizet évente. A legutóbbi birtokos neve, – szolgálattal nem tartoztak neki. Malom, egy kerekű, a „Szelesuiz”-en, mely a földesúrnak semmi jövedelmet nem hoz, „inter cateros solvit”. – A földesúrnak mindenfajta robottal tartoznak. Az egri vár karbantartására tartoznak adózni. – munera: „pro caponibus et aliis honorarium condignum” – tartoznak a földesúrnak adni. Szántóföld, rét kevés, erdejük azonban bőséges, innen a fát Budára viszik eladni. Török földesúrnak adózás, mint fentebb.
Némedi:
Kevés szántó, rét és erdő. Officiali… fizetnek évi 2 forint adót. – Adózás a török földesúrnak: a szokásos pénzadók és a dézsmamegváltáson kívül fejenként és évenként egy-egy szekér fát adnak kaszálóik után, illetve ennek ellenértékét. Ezenkíül „pro decimis capetia foeni quilibet eorum solvit fl. 1,50, valuti decimam.”Dica: – a török császár adóját tartoznak fizetni. – Eger várához adóznak, a vár fenntartásához. – Egyéb: „molestabantur a peditibus Agriensis optant defensionem.” – munera: megváltás egy összegben, a censusban.
A váci püspökség, a pilisi és a ludányi apátság alább felsorolt helységeiből behívott küldöttek vallomása alapján felvéve (Nógrád, Pest, Solt-, Csongrád-, Szolnok- és Tolna m.)
Nagy Berzel (Nógrád m.) – Kosd (Nógrád m.) – Chörgh praedium (Nógrád m.) – Wereőcze (Nógrád m.) – Naszal praedium (Nógrád m.) – Tasza alias Tassa praedium
Kálló, az összeírásban (Pest m.) L. Nagy szerint (Nógrád m.): Saap (Nógrád m.) – Peospek Hathwana – Zylad – Cheleythe – Kys Pencz – Borsos Beren – Bewld – Arx Nograd – Civitas Nograd – Gyad praedium (Nógrád m.) – Neuel praedium – Berky praedium (Nógrád m.) – Zantho praedium (Nógrád m.) – Oldan praedium (Nógrád m.) – Kemeche Tolna m. – Ethe Tolna m. – Deech (Tolna m.) – Wőrős egyhaz (Pest m.) – Nyemegh (Nemegi) (Pest m.) – Ewlleo (Pest m.) – Tharcza (Pest m.) – Monyoród (Pest m.) – Kys Alpar (Pest m.) – Rekas (Heves m.) – Tysza saagh (Csongrád m.) – Tewszegh (Szolnok m.) – Bekeny (Csongrád m.) – Zenth wyd praedium (Pest m.) – Zenth Jakac praedium (Pest m.) – Civitas Vaciensis (Pest m.)

Tartalomgazda