HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 041.

Dátum 1578.
Jelleg

Három példányban lévő urbarium, mindhárom eredeti fogalmazvány hitelesítés nélkül, 20, 33, 77 oldal, latin nyelvű, magyar betoldásokkal; a 77 oldalas a legteljesebb és legterjedelmesebb példányt dolgoztuk fel, a többiek anyaga ebben szerepel, ennek dátuma: 1578. A 33 oldalas dátuma utólag javítva és megkérdőjelezve: 1570. A 20 oldalas csonka, dátum nélküli példány a XVI. század végéről.

Szöveg

Urbarium, melyet a szatmári, erdődi várak tartozékairól készítettek.
Szatmár:
A városban 88 egész, fél, harmad és negyed telekes jobbágy névvel, a külvárosban (suburbium) további 60 névvel, ugyanilyen tagolásban. – Földesúr sajátja: a promontóriumon két szőlő, egykor oltármesteri birtok volt, nevük, másik két szőlő, birtoktörténeti adatok. – Kis Ferenc polgár által bírt szőlő, megszerzésének módja. – Három malom a Szamoson, helyük, a városiak szerint a plébánia fenntartására szolgál. – A katonák és nemesek által restaurált házak, birtokosaik; egykori kincstári házak, jelenlegi birtokosaik. – Oltármesterséghez tartozó szőlők, jelenleg őfelsége provizora használja. A templomhoz tartozó puszta hely a külvárosban, rétek, használói. – A lakosok tizedet adnak termékeikből, minden kéve után egy obulust adnak, minden hold után, melyet kaszálnak és nem aratnak, 6 denárt fizetnek; bárányokból, méhekből az egész uradalom területén adnak tizedet, tizen aluli megváltási összeg, negyedét a plébánosnak adják; sertéseikből nem adnak tizedet; borból minden köböl bor után 8 denárt fizetnek tized fejében. – Minden évben foglalnak a lakosokéból földet, szántják és őfelsége részére vetik. – Kocsmáltatás azelőtt nem volt szokásban, a kapitányok ideje óta, mióta a vár rájuk szállt, évente két terminusban mérettek bort, januártól áprilisig és júliustól szeptemberig. – Szolgálattal a várhoz tartoznak, ahogy őfelsége meghagyja.
Németi:
87 egésztelkes, 54 féltelkes jobbágy, öt szabad halász, akik nem tartoznak semmi szolgálattal, továbbá 73 zsellér névvel, van még 18 puszta ház is, névvel jelölten. – Két malom a Szamoson, egykor a Szt. Dénes cenobiumhoz, most őfelségéhez tartozik. – Minden évben a város lakóinak földjéből a tisztek által őfelsége részére elegendőt foglalnak. Sziget, egykor a Szt. Jakab oltárhoz tartozott, hajdan gyümölcsfákban bővelkedett, most puszta. Almáskert, a fenti cenobiumhoz, Teüffupeth úr elfoglalta, jelenleg is birtokolja. Két nagy kaszáló névvel. – Gabona, árpa, zab, méh, bárány és sertéstizedet úgy adnak, mint Szatmárban. – Szőleik nincsenek, kocsmáltatással úgy tartoznak mint Szatmárban, szolgálattal szintén. – Mindkét város bírái hit alatt állítják, hogy azelőtt a Báthory urak idejében soha nem fizettek censust, taxát fizettek, a két városból 350 ft.-t, azelőtt nem többet.
Sándorfalva:
Újonnan megszállt oláh falu, a következőkkel együtt: 9 jobbágy, 11 szabados névvel, Farkas Pál udvarbíróságában további 18-an költöztek a községbe, nevük, telkük nagysága mindezeknél, mind a régieknél feltüntetve, tíz deserta névvel, az elmúlt járvány idején haltak ki belőlük az emberek (a nevek túlnyomórészt magyarok, nem oláhok); az egyik jobbágynál megjegyezve, hogy szabados volt mindeddig, mert a falut ő telepítette – "eő ültette" – az akkori udvarbíró 16 esztendei mentességet ígért a lakosoknak, mivel pedig már 12 esztendeje, hogy a falut megülték, most szabadosok lettek; a fentemlített Farkas Pál udvarbíróságában vágómarhát (tretina) és disznóváltságot adnak. – Adót ezideig senkinek sem fizettek, hanem Farkas Pál udvarbíróságában évi két-két hordó bort árultak ki, karácsonykor, a másikat húsvétkor; úgyszintén kívánság szerint két szekérrel szolgáltak fahordással, két ökörrel szántanak tavasszal és ősszel; a gróf úr is ilyen állapotban tartotta eddig őket, csak most súlyosbította egy hordóval bormérésüket. – Felsorolja (összehasonlításként?) a szomszédos falvak adójának összegét, más adatot nem közöl róluk.
Apácafalva:
A hat éve történt megszálláskor mentességet kaptak, Farkas Pál udvarbíróságában minden szolgálatot elkezdtek, mind szekérszerrel, mind gyalogszerrel, bort is ez idő óta árulnak. Adójuk nem volt ez ideig, de régi lakóhelyükön, ahonnét ideköltöztek, mint mondják, 2 ft.-ot fizettek. – A faluban nincs több két ökörnél és két lónál, az egész helységben 48 tehén és disznó van csak. – Kilenc jobbágy névvel, van még 2 puszta telek, névvel. Három szomszédos falunál az adó együttes összegét adja.
Sylistye:
Tíz jobbágy névvel, mindegyik egésztelkes. Három éve szállták meg a falut, ispánnak és vajdának adnak valamit, jóakaratukból. Panaszolják, hogy az erdőből semmi irtást nem engednek nekik. Azt mondják, 12 évi mentességet ígért nekik Farkas Pál udvarbíró, szomszédos helységek adója.
Pyskarkos:
Hat esztendeje szállták meg, de azok elhaltak, csak hárman maradtak meg, 11 jobbágy névvel, ezek mind pázsitra építettek házat, sem szántó, sem kaszáló nem tartozik hozzá. Szatmári Miklós udvarbíróságában kaptak hat évi mentességet. Szolgálatjuk nem volt más, mint – mivel a kapitányoknak majorjuk van – arra volt gondjuk. Igás állataik nincsenek, csak egyiknek van négy tulka.
Nagyerdőd:
40 egésztelkes, 17 féltelkes jobbágy névvel, hat nemes és szabados névvel, három házatlan zsellér névvel, 12 puszta telek névvel, épülettel, ugyanannyi névvel, épület nélkül. – A lerombolt vár alatt nagy földesúri halastó, egykor halakban bővelkedő, most kipusztítva, elég kevés van benne. Földesúri malom a töltésen, csak esős időkben megy, évi jövedelme 4-6-8 köbölnyi. – Szintén a vár alatt földesúri kaszáló, két szekér szénát ad; másik rét, helye, 11 szekér szénát terem. Tölgyerdő, elég nagy, makkéréskor 3-4000 disznó hízlalására, bőséges jövedelemmel, a megváltással együtt mintegy száz vagy kétszáz disznót jövedelmez. Minden évben 300, vagy még több kazal szénát kaszálhatni; a kaszálásnál az a szokás, hogy a szomszédos falvak népe a provizornak azokon a napokon, melyeken kaszálni akarnak, naponként és személyenként egy denárt fizetnek. Az erdőben a földesúr majorsági disznait is bőségesen tarthatni, most őfelsége állatait. – Egy szőlő a város területén, neve, jobbágyok tartoznak ingyen megmunkálni, régen pénzért műveltették, termékeny évben 10-12, sőt 16 hordó bort is terem. – Jövedelmek: censust Szt. Mihálykor régi megegyezés szerint az erdődi plébánosnak adnak; tavaszi gabonából tizedet, bárány-, bor- és méhtizedet szintén a plébánosnak adnak, ugyanígy kilencedet is mindenből – bort kivéve, melyből a földesúrnak adják a kilencedet. Pázsitdisznókból tizedet adnak, olyképpen, hogy minden konda után egy darabot adnak, május hónapban; ősszel pedig, akár terem makk, akár nem, tizedet adnak, azon alul megváltják, összege. – Szántással, vetéssel, kaszálással, ásással, fahordással és minden mással a kapitányok és a provizor tetszése szerint tartoznak. Bort úgy árulnak, ahogy parancsolják nekik. Bírságok.
Kiserdőd:
12 egésztelkes, 7 féltelkes jobbágy, 1 libertinus névvel, öt puszta telek épülettel, négy épületek nélkül, névvel, további 32 lerombolt épületekkel. – Minden szolgáltatással úgy tartoznak, mint a nagyerdődiek, kivéve, hogy pázsittizedet nem adnak, sem a plébánosnak nem tartoznak kilenceddel.
Soos:
8 egésztelkes jobbágy névvel, két puszta telek épülettel, négy épület nélkül, névvel. A földterületen egy nyomásban földesúr részére 149, másik nyomásban 116, harmadikban 85 hold. Egykor halakban bővelkedő halastó, melyből 100 ft. értékű halat is halásztak, most pusztán áll, halak nélkül. – Censust évente egy ízben, Szt. Mihálykor fizetnek, 4 ft.-ot. Tavaszi gabonából tizedet és kilencedet adnak az erdődi plébánosnak. Borból kilencedet a földesúrnak adnak, sertéstized mint az erdődieknél. A szatmári várhoz szolgálnak, ahogy parancsolják; kocsmáltatás közös az erdődiekkel.
Középhomorod:
12 egésztelkes, 6 féltelkes jobbágy névvel, öt deserta épülettel, névvel. A következő oláh falvakkal együtt bükkfákban gazdag hegy Gyulaffy László és Kővárhoz tartozó javakkal közösen disznóhízlalásra, makkéréskor tizedet adnak. – Censust Szt. Mihálykor fizetnek, 30 ft. 82 denárt. Vágómarhát májusban vagy júniusban adnak, borjastul, akinek juhai vannak, a fenti hónapban szintén ad egyet bárányostól; a tretinajövedelembe azok az egésztelkes gazdák, akik juhot nem adnak, 33 denárt fizetnek, féltelkesek felét, akik szegényebbek, tehetségük szerint, 10, 8 vagy 6 denárt. Szt. Mihálykor három budai icce vajat adnak, ugyancsak Szt. Mihályra 2 bödön brindzát adnak, közösen a száldobágyiakkal és felsőhomoródiakkal, vagy 1 ft. 25 denárt fizetnek helyette. Megjegyzendő, hogy az oláh falvak közül egyik sem ad gabonából, borból tizedet vagy kilencedet. Méheikből tizedet adnak, azon alul megváltják, összege. Pázsitdisznóból tizedet adnak, olyan feltétellel, hogy bármekkora kondája van valakinek, egy disznót ad, ősszel pedig minden tíz disznó után egyet adnak, azon alul megváltják. – Szolgálatba szántanak, kaszálással, fahordással és minden szükségessel tartoznak. Őfelsége szatmári várához tartoznak régi szokás szerint. Kocsmáltatással úgy tartoznak ahogy parancsolják nekik.
Mogyoros:
4 egész telkes, 8 féltelkes jobbágy névvel, 3 puszta telek névvel, épülettel. Censust Szt. Mihálykor fizetnek, 10 ft. 36 denárt. Tretinaadójuk a zynfalvaiakkal közös. Szt. Mihálykor 2 icce vajat és egy sajtot adnak, brindzát a zynfalvaiakkal közösen 1 hordócskát, vagy megváltják.
Zynfalva:
7 egésztelkes, öt féltelkes jobbágy névvel, 9 deserta épülettel, négy a nélkül, mindegyik névvel. Censusuk összege 15 ft. 4 denár. Tretinaszolgáltatásuk mint előbb. Szt. Mihálykor 2 icce vajat adnak és egy juhsajtot. Kocsmáltatással tartoznak.
Ivaskofalva:
3 egésztelkes, tíz féltelkes jobbágy névvel, két deserta ház nélkül, névvel. Censusuk összege 11 ft. Tretinát Remetehomróddal közösen adnak, brindzát szintén.
Remetehomrod:
6 egésztelkes, 9 féltelkes jobbágy névvel, 2 zsellér névvel, 4 deserta névvel, épületekkel. Censusuk összege 7 ft. 50 denár együttesen, 3 icce vajat adnak, és egy juhsajtot; egy hordó brindzát.
Réztelek:
Öt egésztelkes, 12 féltelkes jobbágy, névvel, tartozik a portióhoz öt deserta házzal, névvel. Censust Szt. Mihálykor fizetnek, 2 ft. 50 denárt, tretinára közösen fizetnek 50 denárt, májusban, más vágómarhával nem tartoznak. Földesúri makkos tölgyerdő, disznóhízlalásra alkalmas. Szt. Mihálykor két icce vajat és egy juhsajtot adnak.
Felsőhomrod:
4 egésztelkes jobbágy, egy zsellér névvel, hat deserta házzal, névvel. Censust 3 ft. 70 denárt fizetnek, tretinát száldobágyiakkal közösen adnak. Ugyancsak közösen adnak velük 3 icce vajat és egy juhsajtot; a szoldobágyiakkal, középhomrodiakkal közösen egy hordó brindzát.
Szoldobágy:
Öt egésztelkes, 4 féltelkes jobbágy névvel. Szt. Mihály adó összege 4 ft.
Kisnand:
Hat egésztelkes jobbágy névvel, 4 puszta telek házzal, nével. Censusuk összege 2 ft. 24 denár. Tretinát a felsőhomródiakkal adnak közösen. Két icce vajat adnak, egy sajtot; brindzát velük és két faluval közösen.
Nagyzokord:
8 jobbágy névvel, censusuk összege 2 ft. 50 den. Vágómarhát a misokaiakkal adnak közösen. 3 icce vajat és 1 juhsajtot adnak, brindzát velük, a madasiakkal és hodosiakkal közösen adnak.
Misoka:
Hat jobbágy névvel, két puszta telek házzal, névvel jelölten. Censusuk összege 3 ft. 50 denár. Két icce vajat és egy sajtot adnak.
Felsőboldád:
4 egésztelkes jobbágy névvel, censusuk összege 2 ft. 50 denár. Két icce vajat adnak és egy sajtot.
Lophagy:
4 egésztelkes, 3 féltelkes jobbágy névvel. Censusuk összege 4 ft. Két icce vajat és egy juhsajtot adnak.
Gyürüs:
Hét egésztelkes, 9 féltelkes jobbágy névvel, 10 deserta épülettel, névvel. Censusuk összege 10 ft. 20 denár. Vágómarhát egyedül adnak, május hónapban.
Megyes:
Öt egésztelkes, hét féltelkes jobbágy névvel, egy puszta hely épülettel, névvel. Censusuk összege 4 ft. 90 denár. Tretinát közösen adnak, egy hordó brinzát Misokával, Nagyzokorddal és Hodossal közösen, azonkívül két icce vajat és egy juhsajtot egyedül.
Kiszokord:
3 egésztelkes, 2 féltelkes jobbágy, 1 zsellér névvel, egy puszta telek névvel. Censusuk összege 3 ft. Két icce vajat és 1 juhsajtot adnak.
Zakacz:
13 egésztelkes, 6 féltelkes jobbágy két zsellér, 1 libertinus névvel, 3 puszta telek névvel. Censusuk összege 8 ft.
Alsóboldád:
13 jobbágy névvel (telkük nagyságát nem tünteti fel). A helység teljesen puszta volt, Salghay Bálint telepítette be 1569-ben, 12 évi mentességet engedve nekik. Semmi censust nem fizetnek, szolgálatot nem teljesítenek.
Apácafalva:
12 jobbágy névvel, szintén újonnan telepített falu, mentessége van.
Sándorfalva:
Újonnan alapított helység, mentességet élvező lakóit nem tünteti fel.
Béltek:
31 egésztelkes, 51 féltelkes jobbágy, 6 házas, 10 házatlan zsellér névvel, van még 6 nemes és szabados is, névvel; 12 deserta névvel, 8 név nélkül. – Két földesúri szőlő névvel, egyik régi idő óta az erdődi uradalomhoz tartozik, mióta őfelsége kezére jutott, a lakosok tartoznak ingyen megművelni; a másikat Bocskay György elfoglalta, a dobraiak tartoznak megművelni. Dobrával közös makkos tölgyerdő, makkéréskor sertésekből jövedelem van. – Censust Szt. Mihálykor fizetnek, Salghay provizorsága óta 52 ft.-t. Fertont a Drágffyak ideje óta egy köblöt adnak karácsonykor, még régebben 14 denárt fizettek, a szegények kevesebbet; Szt. Györgykor fertont egész telkenként 6 denárt, ugyancsak Szt. Mihálykor is, melyet a fertonbírák kaptak, Ursanus Ferenc urbáriuma szabályozásakor 6 ft. fertonpénzt írt elő Szt. Györgykor, azóta ennyit fizetnek. Gabona-, méh- és bortizedet régi szokás alapján mind a lakosok, mind az idegenek a plébánosnak adnak, kilencedet mindezekből földesúrnak. Pázsitdisznót adnak, minden konda után egyet, akármekkora is a nyáj, május hónapban; ősszel, akár van makk az erdőben, akár nincs, tizedet adnak. Bort régen karácsonyra, húsvétra és pünkösdre tartoztak kimérni, most egész éven át tartoznak vele. – A provizor parancsa szerint dolgoznak, van négy kovács a faluban, akik egész évben a szatmári vár szükségére dolgoznak és szenet égetnek. A lakosok egy darab rétet tartoznak kaszálni és gyűjteni, helye; és a már említett egyik szőlőt művelik meg. Bírságok.
Dobra:
28 egésztelkes, 21 féltelkes jobbágy, 22 házas zsellér névvel, továbbá 6 deserta épülettel, 8 épület nélkül, mindegyik névvel jelölve. Egy földesúri szőlő névvel, a lakosok művelik ingyért. Makkos tölgyerdő, makkéréskor disznók hízlalására, közös Béltekkel. – Censusuk összege 36 ft., fertonpénz összege. Gabona és bortizeddel régi szokás szerint a plébánosnak tartoznak, kilenceddel földesúrnak. Pázsitdisznó és sertéstized mint előbb. Vám, díjszabása. Borméréssel egész éven át tartoznak, minden szolgáltatással tartoznak. – (Innen kezdve 1580-ban végezték a helységek összeírását.)
Felsőzopor:
16 egésztelkes jobbágy névvel, egyikük libertinus. Censusuk összege 9 ft. 42 denár. Tretinát az alsózoporiakkal közösen adnak; akinek juhai vannak, egyet ad bárányostól; akinek 6 vagy 8 ökre van, 33 denárt fizet tretinába, szegényebbek kevesebbet. Vetéseikből nem adnak tizedet, akinek juhai vannak, tized helyett áprilisban ad egy bárányt. Az alsózoporiakkal közösen adnak 12 icce vajat és 6 juhsajtot, 1 hordó brindzát.
Alsózopor:
12 egésztelkes, 2 féltelkes jobbágy, 5 zsellér névvel, a jobbágyok közül egyik vámos, egyik vajda. Censusuk 10 ft. 82 denár. Vetéseikből sem tizedet, sem kilencedet nem adnak. Vám, jövedelmének harmada más nemesekkel közös, két rész őfelségéé.
Nantheő:
9 egésztelkes, 16 féltelkes jobbágy névvel. Censust Rákossal és Terebessel közösen fizetnek: 30 ft-t. Tretinát régen nem adtak, most a dobraiakkal közösen adnak. 8 icce vajat adnak a rákosiakkal és terebesiekkel, 4 juhsajtot és egy hordó brinzát.
Rákos: 3 egésztelkes, 5 féltelkes jobbágy névvel.
Oláhterebes: Öt egésztelkes jobbágy névvel.
Ilosva:
8 egésztelkes, 3 féltelkes jobbágy névvel, 3 házas és 9 házatlan zsellér névvel. Censusuk összege 8 ft. Mindenfajta gabonából, méhekből és borból kilencedet és tizedet adnak; borkilenced helyett azonban egy csöbör bor hegyvámot adnak. Minden nős jobbágy, akár egész, akár féltelkes, karácsonyra földesúrnak egy köböl zabot és 1 tyúkot ad.
Eztrő:
25 egésztelkes jobbágy, 2 házatlan zsellér névvel, 5 puszta telek névvel; a jobbágyok közül egyik majoros, egyik juhász, a vajda jelölve. Censusuk összege 5 ft. 77 denár. Kilenceddel és tizeddel nem tartoznak, hanem akinek juhai vannak, májusban ad a tisztnek egy bárányt és egy juhsajtot. Pázsitdisznót adnak. 4 icce vajat, 2 juhsajtot és egy hordó brinzát adnak.
Gyengy:
8 féltelkes jobbágy, 4 zsellér nével. Censusuk összege 5 ft. 50 denár. Három icce vajat adnak, egy sajtot, egy hordó brinzát.
Gheres: 6 jobbágy névvel, mindenben úgy szolgálnak, min az előző faluban.
Daróc:
13 jobbágy névvel, 1 libertinus, 2 zsellér névvel, 10 deserta épülettel, névvel. 284 hold földesúri szántó 3 nyomásban, tagolódásuk; öt földesúri kaszáló névvel, tilalmasak. A helység területe elég nagy és tág, állatok tartására alkalmas. Majorház, ahol a gabona és szénakazlakat tárolják, tyúkokat, ludakat tartanak. – Censusuk összege 1 ft. 13 denár. Tizedet gabonából, bárányokból, méhekből a plébánosnak adnak, kilencedet földesúrnak. Minden 8, 6 vagy 4 ökrös jobbágy a tisztnek egy köböl zabot ad Szt. Mihálykor, akonak hívják. Két icce vajat és 2 juhsajtot adnak. Pázsitdisznóval és sertéstizeddel más falvak módjára tartoznak. Vám, harmada őfelségéé, kétharmada más nemeseké.
Pyskarkos:
A községet, melynek csak 2 vagy 3 lakója tartozik ide, Taiffupath úr bírja.
Hirip:
12 egésztelkes, 11 féltelkes jobbágy névvel, 2 deserta épület nélkül, 8 épülettel, mindegyik névvel. Zelemér Miklós kúriája, mely hajdan plébánia volt, a Drágfiak által Török Balázsnak adományozva, akinek utódai Zelemérnek adták el. Földesúri tölgyerdő, makkéréskor tized ellenében disznóhízlalásra. – Censusuk összege 10 ft. 50 denár. Fertonpénzt Szt. Györgykor minden egésztelkes jobbágy 7 denárt fizet, Szt. Mihálykor szintén, féltelkesek felét fizetik. Karácsonyra egész telkenként egy véke zabot adnak, féltelkesek felet. Gabonatizedet a plébánosnak adnak, kilencedet nem fizetnek, méhekből, akinek van, tizedet ad.
Magyarerdődszada:
Hat egésztelkes, 10 féltelkes jobbágy, 13 zsellér névvel, egyikük molnár, 4 puszta hely épülettel, kettő épület nélkül, névvel jelölve. Majorház, egykor kúriának építették, most őfelsége állatait tartják itt. Két földesúri szőlő, egy kaszáló névvel, 43 hold szántó 2 nyomásban. Egykerekű malom a Szamoson. Bükk és tölgyerdő disznók hízlalására alkalmas, Báthory Miklós és Gyulaffy javakkal szomszédos. – Censust két terminusban fizetnek évente, Szt. Györgykor és Mihálykor, mindkét alkalommal 7 ft. 72 denárt. Minden vetésből és borból a plébánosnak adnak tizedet; kilencedet csak borból adnak. Szt. Mihálykor adnak hat icce vajat és 2 sajtot. Kisforgalmú vám, évi jövedelme alig 2 ft.
Oláherdődszada:
Hét egésztelkes, 28 féltelkes jobbágy, 4 zsellér névvel, a vajda jelölve. Censust évente két ízben fizetnek, 10 ft. 14 denárt. Vetésekből és méhekből nem adnak sem kilencedet, sem tizedet. Akinek juhai vannak, májusban ad a tisztnek egy bárányt. Öt icce vajat és 3 juhsajtot adnak. Ősszel egy köböl lenmagot adnak, melyből olajat ütnek. Az alább következő oláh falvakkal együtt karácsonyra 25 tyúkot adnak ajándékba.
Remetemező:
11 egésztelkes jobbágy, 7 zsellér névvel, 3 puszta hely névvel. Censust 2 ízben fizetnek, 8 ft. 36 denárt. Méhek kivételével nem adnak sem tizedet sem kilencedet az oláhok; pázsitdisznót és sertéstizedet az eddigi falvak módjára. Tretinába két vágómarhát adnak, akinek 6 vagy 4 ökre van 33 denárt fizet tretinára, akinek két ökre vagy csak tehene van, felét, szegények tehetségük szerint. Négy icce vajat és két juhsajtot adnak, egy hordó brinzát. Akinek juhai vannak, egy juhot ad bárányostól tretinába, ha valaki pénzen vásárolt juhokat, első évben nem tartozik vele. Bormérés, szolgálat, bünttések mint eddig.
Balothafalva:
Négy egésztelkes jobbágy névvel, 13 puszta telek névvel. Censust évente kétszer fizetnek, mindannyiszor 5 ft. 45 denárt. Tretinát adnak, azonkívül akinek juhai canna, egy juhot bárányostól, és egy sajtot; tretinára úgy fizetnek pénzt, mint az előző falvak. Három icce vajat adnak, két sajtot, azonkívül közösen Papbikóval, Szakállasbikóval és Válaszuttal egy hordó brinzát. Lenmagot egyedül adnak, fél köblöt. Sertéstizedet, pázsitdisznót úgy adnak, mint más helységek.
Papbikó: Hat egésztelkes jobbágy névvel, 2 puszta telek névvel. Censust évente két alkalommal fizetnek, 2-2 ft.-ot. Szolgáltatásaik mint előbb.
Válaszut:
Hat egésztelkes jobbágy névvel, 3 deserta névvel. Censusuk összege mindkét alkalommal 80-80 denár. Egy icce vajat adnak, egy sajtot, brinzát közösen a másik 2 faluval. Fél köböl lenmagot adnak.
Zyliste:
Pusztán állott néhány évig, ebben az esztendőben szállották meg négyen, a provizor 12 évi mentességet ígért nekik. A helység egykori censusa 1 ft. 50 denár volt, mindkét alkalommal.
Szakállasbikó:
9 egésztelkes jobbágy névvel, 2 deserta névvel. Censust évente kétszer fizetnek, mindkét alkalommal 1 ft. 46 denárt. Szolgáltatásaik megegyeznek a többi faluval.
Aranyasz:
12 egésztelkes jobbágy névvel, öt deserta névvel. 44 hold földesúri szántó, egy földesúri kaszáló, a Lapos folyó erősen megrongálta és elmosta. – Censust két alkalommal, 2-2 ft.-ot fizetnek, tretinát nem adnak. Akinek juhai vannak, egy juhot ad bárányostól, és egy sajtot; tretinapénzt fizetnek, mint az eddigiek. Két icce vajat és egy sajtot adnak, brinzát nem. Fél köböl lenmagot adnak. Pázsitdisznót és sertéstizedet a többi falvak módjára adnak, ugyanúgy szolgálnak, és mérnek bort.
Thomany:
24 egésztelkes jobbágy, hét zsellér névvel, 8 deserta névvel. Censusuk összege mindkét alkalommal 10-10 ft. Tretinát adnak, fizetnek is rá. Méhekből, disznókból, őszi vetésből tizedet adnak. Nyolc icce vajat adnak, 3 sajtot, egy hordó brinzát. Fél köböl lenmagot adnak.
Farkasmező:
13 egésztelkes jobbágy, öt zsellér és szegény névvel, hat deserta névvel. 34 holdnyi földesúri szántó. Censusuk összege 3-3 ft. Tizedet a fent felsoroltakból adnak. Tretinát Tóthfaluval adnak közösen, tretinára való fizetésük mint előbb. 8 icce vajat adnak, egy sajtot, közösen a tóthfalusiakkal egy hordó brindzát. Fél köböl lenmagot adnak.
Oláhtóthfalu:
Öt egésztelkes jobbágy névvel, hét puszta telek névvel. Méh és sertéstizeden kívül egyedül semmit sem adnak, a többit a Farkasmezőiekkel közösen.
Dobravicza:
26 egésztelkes, 15 féltelkes jobbágy névvel, 7 puszta telek névvel. Censust évente egyszer fizetnek, Szt. Mártonkor, 22 ft.-ot. Tizedet vetésekből és borból a plébánosnak adnak. Pázsitdisznót nem adnak, csak ősszel tizedet. Karácsonyra egy őzet adnak, vagy helyette három nyulat; húsvétra egy borjút, vagy ahogy megegyezhetnek árában. Úgy dolgoznak és mérnek bort, ahogy parancsolják, a sóbányába való szolgálattal.
Magyarkékes:
Hét egésztelkes, kilenc féltelkes jobbágy, öt deserta névvel. Censusuk összege 9 ft. Vetésekből tizedet a plébánosnak adnak. Sertéstizedet és ajándékot úgy adnak mint a dobraviczaiak. Szolgálnak, bort mérnek, hajdan az egész helység a nagybányai bányákhoz szolgált.
Pusztatelek:
Hét egésztelkes jobbágy névvel, 3 deserta névvel. Censusuk együttes összege 1 ft. Akinek 15 juha van, pünkösdkor ad egy bárányt és 12 denárt. Ha idegenek hajtanak ide legeltetni, minden falka után 1 juhot és egy bárányt adnak. Méhekből tizedet adnak, azon alul megváltják; sertéstized ősszel mint előbb. Karácsonyra a vajdának tartoznak egy őzet adni, vagy 40 denárt fizetni, nyáron egy károlymadarat (nysum) vagy helyette 35 denárt. Büntetések.
Gyerkefalva:
Hat egésztelkes jobbágy névvel, 3 puszta telek névvel. Censusuk összege 1 ft. 50 denár. Minden más szolgálatban és munkában mint az előző falvak.
Hidegkut:
Tíz egésztelkes jobbágy, 9 deserta névvel. Censusuk összege 7 ft. Mindenben megegyeznek az előző faluval.
Oláhkékes:
12 egésztelkes jobbágy, két zsellér névvel, 4 deserta névvel. Censusuk összege Szt. Mártonkor 5 ft.
Thewkes:
25 egésztelkes jobbágy névvel. Censusuk összege 14 ft.
Sándorfalva:
Hét egésztelkes jobbágy névvel, öt deserta névvel. Censusuk összege 4 ft.
Feketefalu:
15 egésztelkes jobbágy, 6 szegény és özvegy névvel, 8 puszta teleknévvel. Censusuk összege 4 ft.
Lacfalva:
27 egésztelkes jobbágy névvel. Censusuk összege 8 ft.
Oroszfalu:
17 egésztelkes jobbágy névvel. Censusuk összege 4 ft.
Alsófernező:
12 egésztelkes jobbágy névvel. Censusuk összege 3 ft., mióta a perceptor kezére került, azt mondják, régi szokásukkal ellentétben 5 ft.-ot fizetnek.
Surgefalu:
Öt egésztelkes jobbágy névvel, censusuk összege 1 ft. 50 denár. Mindenben úgy szolgálnak, mint az előző falvak.
Zazar:
Egykor a somlyói várhoz tartozott, Báthory jószágként. 13 egésztelkes jobbágy, 2 zsellér névvel, 5 puszta telek névvel. Makkos tölgyerdő, közös a tótfalvaiakkal, makkoltatásra alkalmas. Puszta nemesi kúria, egykor Báthory Miklósé volt. Három földesúri kaszáló, mindegyiket más-más falu kaszálja és végzi minden munkáját; az amelyet a tótfalvaiak kaszálnak, fákkal és cserjéssel erősen benőtt, emiatt el van hanyagolva, a jelenlegi provizor némely oláhoknak adta megtisztítani és használatra. Két földesúri szőlő, a puszta kúriához tartoztak, pénzért műveltette Báthory, jelenleg a zazariak ingyen tartoznak megmunkálni, a bozonthaiak hársat adnak hozzá kötözésre, trágyát és karókat. – Censust Szt. Mártonkor fizetnek, minden jobbágy, akárhány ökre van is, egy ft.-t fizet, akinek négynél kevesebb, vagy semmi állata sincs, 25 denárt fizet, zsellér 12 és felet. Akinek állatai nincsenek, minden száz köböl bor után 1 ft.-ot fizet, akinek kevesebb, tehetségéhez mérten fizet. Vetéseikből a plébánosnak adnak tizedet, kilenceddel nem tartoznak. Saját erdejükben makkoltatott disznaik után tizeddel tartoznak, akár száz állata van valakinek, akár csak kettő; ha saját erdejükben nem hízlalhatnak, nem tartoznak tizeddel; idegenek ha itt makkoltatnak, tizedet adnak. Vám, jövedelme 200, 150, 100 ft, hol több, hol kevesebb. Büntetések.
Bozontha:
9 egésztelkes jobbágy, 1 zsellérasszony névvel. Censusuk együttes összege 3 ft. 40 denár, úgy kivetve, hogy akinek 6, 8 vagy 10 ökre van, 1 ft.-ot fizet, akinek kettő van, 32 denárt fizet, szegények kevesebbet adnak. Minden egyéb szolgálattal úgy tartoznak, mint a zazariak, az ottani hegyre hársat, trágyát, karókat adnak; egy rétet kaszálnak.
Misztotthfalu.
9 egésztelkes, 19 féltelkes jobbágy, 2 zsellér névvel, 2 puszta telek névvel. Censust Szt. Mihálykor fizetnek, 10 ft.-ot, borban fizetik, nem készpénzben, úgy, hogy akár sok, akár kevés termés van, minden ft. helyett 8 köböl bort adnak. Zawrer Menyhért provizor alatt az a szokás alakult ki, hogy nem mérnek bort, nem szolgálnak, mint a zazariak; minden egész vagy féltelkes jobbágy, akármennyi bora legyen is, 8 köböl bort tartozik adni száz köböl után, s felfelé mindig a dupláját, 200 köböl után 16-ot, ötven után négyet; így akinek több van, többet, akinek kevesebb van, kevesebbet fizet őfelségének, mely jövedelmet "ungeltnek" neveznek. Kilencedet vagy tizedet nem adnak. Sertéstizedben és büntetésekben hasonló szokás a zazariakkal.
Ujváros:
Részben Drágffy, részben Báthory, részben Erdődteleki portio; az első részhez 9 egésztelkes, tíz féltelkes, három harmadtelkes jobbágy és 9 házas zsellér tartozik, mindegyik névvel. A Báthory részen 6 egésztelkes, 3 harmadtelkes jobbágy, két zsellér névvel. A harmadik részhez mindössze két jobbágy tartozik, nevük. – A Drágffy-részen a census összege Szt. Mártonkor 10 ft. 44 denár; a Báthory-részen ugyanakkor 4 ft. 30 denár. Mindkét részen Szt. Györgykor egész telkenként 17 denárt fizetnek, féltelkesek felét, harmadtelkesek harmadát adják; Szt. Mártonkor 18 denárt egész telkenként. Három malom, kettő közülük paraszti, ha mennek, a tisztnek adnak tizedet; a harmadik más nemesekkel közös, a jövedelem nyolcada esik őfelségére. Vetésekből a plébánosnak adnak tizedet. Méhekből és sertésekből tizedet adnak, azon alul megváltják. Borból tizedet adnak, kilencedet nem. Szolgálattal, borméréssel tartoznak.
Avasságh: Oláh portio, a Báthoryakhoz tartozott.
Thurvékonya: Kilenc jobbágy tartozik a portióhoz, nevük.
Felsewfalu: Öt jobbágy tartozik a portióhoz.
Mogyoros: Egyetlen jobbágy tartozik a portióhoz.
Buianhaza: Három jobbágy tartozik a portióhoz.
Lekencze: Egyetlen jobbágy tartozik a portióhoz.
Komorzan: Egyetlen jobbágy tartozik a portióhoz.
Rakos: Egyetlen jobbágy tartozik a portióhoz.
Terep: Három jobbágy tartozik a portióhoz.
Bikszád: Egy vajda, egy libertinus, 4 jobbágy, mindegyik névvel.
Kányaháza: Hat jobbágy tartozik a portióhoz.
Tharsotz:
Öt jobbágy tartozik a portióhoz. NB. Együttesen tárgyalja ezen helység után a felsorolt portiók jövedelmét. Minden portio lakói évente egyszer fizetnek censust, Szt. Márton napkor, együttesen 18 ft.-ot, fertonpénzt ugyanakkor fizetnek, 1 ft. 50 denárt, ugyanannyit fizetnek Szt. Mihály napkor is (tévedésből ennél is Mártont ír!); pünkösdkor hasonlóképpen; négy község kivételt képez, mert ferton helyett telente hat nyestbőrt adnak. Minden jobbágy, akinek juhai vannak, pünkösdkor egy bárányt vagy juhot és egy sajtot ad a tisztnek. Ősszel sertéstizedet adnak, akár van makk az erdőben, akár nincs, tizen alul megváltják, összege. Nagy bükkerdő a körülfekvő hegyekben, makkéréskor tized ellenében disznóhízlalásra, az innen befolyó tized három részre oszlik, Perényi István, a második rész közös őfelsége és Várday Mihály között, a harmadik több nemesé. Négy halász van a lakosok között, nyaranta pisztrángokat és más halakat, rákokat halásznak a földesúr számára. A szinéri várhoz szolgálnak, hajdan karácsonyra három napi faszálítással tartoztak, nem többel, most úgy szolgálnak és mérnek bort, ahogy parancsolják nekik.
Szinérváralja:
17 egésztelkes, 5 féltelkes jobbágy, 7 zsellér névvel, 11 puszta telek névvel. Négy szőlő a névvel nevezett promontóriumokon, a németi kolostorhoz, szegényházhoz, templomhoz, oltármesterséghez tartoztak; hajdan 11 ilyen szőlő volt, de az előző provizorok eladták. Szent Mártonkor 12 ft. censust fizetnek a lakosok. Minden vetésükből és borból tizedet adnak, melynek negyede a plébánosé, kilencedet nem adnak. Ősszel sertéstizedet adnak, aki tart disznókat. Bort mérnek és szolgálattal tartoznak, ahogy parancsolják nekik. Telek, melyen a ráépült házat hajdan a Báthory urak tisztjei lakták, pénzen vásárolták, jelenlegi lakója.
Szamostelek:
3 egésztelkes, 9 féltelkes jobbágy, 3 zsellér névvel. Hat holdnyi földesúri szántó, egy szekér szénát adó kis rét. Censusuk összege 3 ft. Fertont évente két ízben fizetnek, Szt. Györgykor minden egész telek után 10 denárt, féltelek után ötöt, Szt. Mihálykor ugyanannyit. Karácsonyra minden egész telek után 1 tyúkot adnak ajándékba, féltelkesek ketten adnak egyet; ugyanakkor egész telkenként fél mérő zabot adnak. Tizedet adnak minden vetésből és méhekből, kilencedet nem adnak. Sertéstizedet ősszel adnak, ha a földesúr erdejében hízlalhatnak. Bort mérnek, szolgálnak, ahogy parancsolják nekik.
Parlagh:
Kis portio, öt jobbágy tartozik hozzá, ugyanaz a rendtartásuk, mint az ujvárosiaké.
Batiz:
Hat egésztelkes, 1 féltelkes jobbágy névvel. Földesúri szántó 3 nyomásban, együttesen 9 hold, jelenleg a jobbágyok birtokolják és művelik. Censusuk összege 2 ft. Fertont Szt. Györgykor fizetnek, egész telkenként 15 denárt, Szt. Mihálykor ugyanannyit. Vetéseikből, méheikből, bárányokból tizedet adnak, kilenceddel nem tartoznak. Ősszel sertéstizedet adnak, akár hízlaltattak a földesúr erdeiben, akár nem, pázsittizeddel tartoznak. Akózabot minden vetéssel rendelkező jobbágy két mérőt ad karácsonyra. Ugyanakkor minden két egésztelkes jobbágy egy szekér szénát ad, féltelkesek négyen adnak egy szekeret. Ajándékba egész telkenként egy tyúkot adnak. Bírságok.
Udvari:
9 egésztelkes, egy féltelkes jobbágy névvel, 3 puszta telek névvel. Az előbbi helységgel közös erdő. Három hold földesúri szántó, melyet a jobbágyok művelnek meg, a provizornak átengedve. – Censusuk összege 4 ft. Fertonpénz egész telkenként 12 denár, Szt. Györgykor és Mihálykor, féltelek után fele. Minden terményből és méhekből tizedet adnak a földesúrnak, kilenceddel nem tartoznak. Sertéstizedet úgy adnak mint a batiziak. Akózabbal nem tartoznak, szénát és tyúkot a batiziakhoz hasonlóan adnak karácsonyra.
Pethe:
15 egésztelkes jobbágy névvel, 3 zsellér, nevük nincs feltüntetve, 5 deserta névvel. Censust évente két ízben fizetnek, Szt. Györgykor és Mihálykor, 6-6 ft.-ot. Fertont a Drágffyak idejében egész telkenként 14 denárt fizettek, az úrbéri összeírás óta egy összegben fizetnek 2 ft. 10 denárt, két alkalommal. Sertéstizedet adnak. Szt. Mihálykor egy pint vajat adnak és 3 sajtot.
Chegwld:
46 egésztelkes jobbágy névvel, köztük két szabados, 8 féltelkes jobbágy névvel, 8 zsellér névvel, 22 deserta névvel. Majorház, tyúkokat, ludakat tarthatni benne, teheneket is. Három nyomásban 50 holdnyi nagyságú földesúri szántó, a Drágffyak idejében 48 holdat mondanak, a lakosok művelik, saját ökreikkel szántják, vetik, aratás után a kévéket behordják; mondják, hogy ezzel nincsenek megterhelve, csak több szolgálatra ne kényszerítsék őket. Négy nagy és jó földesúri kaszáló, névvel. Jó halastó. – Censusuk összege 20-20 ft. Tizedet minden vetésből, bárányokból és méhekből adnak, kilenceddel nem tartoznak, sem fertonnal. Sertéstizedet adnak, pázsitdisznót is. A Drágffyak és Báthory György idejében 8 icce vajat adtak, 4 sajtot, mióta őfelségéé a helység, nem adják. Hajdan a három nagy ünnepre mértek bort, most egész éven át, amennyit parancsolnak nekik, úgy dolgoznak, ahogy parancsolják.
Porcsalma:
28 egésztelkes jobbágy, 13 féltelkes jobbágy, 5 zsellér névvel, 5 puszta telek névvel. Censusuk összege 16 ft., fertont egész telkenként 10 denárt fizetnek, féltelkenként ötöt, Szt. Györgykor és Mihálykor, régen egy összegben fizették, 3 ft. 40 denárt. Tizedet az ország szokása szerint adnak terményeikből, bárányokból, méhekből; kilencedet nem adnak. Az a szokásuk, hogy a közös legelőből minden felnőtt férfi 3 napot kaszál, ugyanannyit gyűjt, és a kazalba rakott szénát a földesúr részére behordja. Pázsitdisznót, sertéstizedet adnak. Bort régen csak a 3 ünnepre mértek, most egész éven át; a 3 ünnepre 3 napi szolgálattal tartoznak.
Ököritó:
6 egésztelkes jobbágy, egyikük libertinus, 7 féltelkes, 6 harmadtelkes jobbágy névvel, 5 zsellér névvel, egy deserta névvel. Censusuk összege 8 ft.; fertont Szt. Györgykor és Mihálykor fizetnek, 1-1 ft.-ot. Szénát úgy kaszálnak, mint a porcsalmaiak. Akózabot Szt. Mihálykor adnak, 8 köblöt, ugyanakkor 4 icce vajat és 2 sajtot adnak. Káposzta palántolással tartoznak, nyári gondozásával, leszedésével és a földesúrnak beszállításával. Borméréssel, szolgálattal, sertéstizeddel tartoznak.
Csengerjánosi:
Három jobbágy névvel, egyikük szabados.
Chykofalva:
Négy egésztelkes jobbágy, 12 féltelkes jobbágy névvel, négy zsellér névvel, 9 puszta telek névvel. Egykor a Drágffyaktól és erdődi plébániára és templomra szállt minden jövedelmével, malmával, mióta az erdődi vár őfelségéé, a tisztek elvették a plébániától. – Censusuk összege 5-5 ft. Szt. Györgykor és Mihálykor. Fertont egész telkenként 5-5 denárt fizetnek, fenti 2 alkalommal. Tizedet és kilencedet adnak minden terményükből. Akinek szőlei vannak, a Gyulaffiaknak adnak dézsmát, elszállítva a bort, a szatmári provizor is szed dézsmát. Egykor a malom töltése körül dolgoztak, lisztszállítással az erdődi várba, most vetéssel és más parancsolt munkával tartoznak.
Nagybánya:
A város régi idők óta őfelsége birtokához tartozott, most is odatartozik. Jelenleg is művelnek egy bányát, melynek arany és ezüsthozama őfelségéé. A városi promontoiumokon öt szőlő őfelségéé, helyük, nevük. Elég nagy kaszáló, neve, a körüllakó oláhok kaszálják minden évben őfelsége számára. – Censust Szt. Mártonkor fizetnek a szatmári provizor kezéhez, 150 ft.-ot. Szőlőtized helyett 50 ft. hegyvámot fizetnek.
Felsőbánya:
15 zsellér névvel, mesterembereket külön veszi, 2 szabó, 2 kovács, 2 mészáros, mindegyik névvel; az előbbi zsellérek a bányában dolgoznak valamennyien. – Censust Szt. Mártonkor fizetnek, 25 ft.-ot, ezenkívül semmi mással nem tartoznak. A bányákból őfelségének meghatározott jövedelme van, aranyban és ezüstben.
Kincstári birtok, Szatmár megye:
Szatmár (oppidum) – Némethi – Sándorfalva – Silistye – Piskaros – Nagy-Kis Erdőd – Soos – Közép Homród – Mogyorós – Zinfalva – Ivaskofalva alias Ujdomb – Remete Homrod – Réztelek – Felso Homrod – Zoldobágy – Kis Nánás – Nagy zokord – Misoka – Felső Boldad – Laphegy – Gyürüs – Megyes – Kis alias Felső zokord – Zakacz – Alsó Boldad – Apaczafalva – Sándorfalva – Béltek (oppidum) – Dobra – Felső-Alsó Zopor – Nantehő – Rakos – Olah Terebes – Magyar-Oláh Erdőd – Remete mező – Ilosva – Eztrő – Gyöngy – Daroc – Hirip – Balotafalva – Borkafalva – Papbikó – Válaszut – Ziliste – Zakalasbikó – Aranasz – Thomany – Farkasaszó – Oláhtótfalva – Dobrovica – Magyarkékes – Gyerkefalva – Bajkafalva – Hidegkut – Oláhkékes – Tőkés – Feketefalu – Laczfalva – Oroszfalu – Alsófernező – Misztóthfalu – Ujváros – Avasság – Thurvékonya portio – Lekencze portio – Terep portio – Kányaháza portio – Bikszád portio – Szinérváralja portio – Szamostelek portio – Parlagh portio – Batiz portio – Udvari portio – Pethe – Csegöld – Porcsalma – Ököritó – Csengerjánosi – Chikóalva – Mons Medius (Felsőbánya)

Tartalomgazda