HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 003.

Dátum 1642. március 2.
Jelleg

44 old. magyar nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti.

Szöveg

"Urbarium novum Universorum Bonorum ad Arcem Zatthmaar pertinentium ab anno 1642 noviter conscriptum." Készítői és hitelesítői Philippus Cseresniey és Stephanus Kigiosy (hivatali címük nincs jelölve).
Szatmár város:
Esztendős census egy összegben fl. 200. A beregi 10-edek behordása Szatmár és Németi városokat terheli. Királyi majorsági földet külső jobbágyok szántják, a szatmáriak hordják be a termést a városi földesúri csűröskertbe, asztagokba rakják, ugyancsak a városiak cséplik ki és behordják a szemet a királyi magtárba. Földesúri vizimalom. Földesúri majorságszőlő. Búzadézsma fejében a városiak minden 10 kalangya után hat pénzt fizetnek. Bordézsma fejében pedig minden 10 köböl után 8 pénzt adnak. Bárány és méh után 10-ed. Minden dézsmából a prédikátor kapja a "quartam partem". A földesúri réteket a szatmári kapitányok használják. Majorház csűröskerttel.
Németi város:
Földesúri majorságföldek 3 nyomásban. Földesúri vetőmaggal a németiek vetik, külső jobbágyok aratják, a németiek hordják, asztagba rakják és csépelik a földesúri csűröskertben, Szatmáron.
Darocz:
Officialis, bíró, lakosok név szerint. Igásökrök száma az alattvalóknál. Deserták. Földesúri jövedelmek: készpénz census; búzából, rozsból, árpából 9-ed; a papnak 10-edet adnak. Vaj, túró, sajt. Tretina juh egy gazda állománya után egy anyajuh fiastul. Tretina sertés az első 10 után egy, akármennyi van is felette. Akó zab minden ökrös jobbágytól egy köböl. Vámjövedelem egyharmada a királyé, a többi társtulajdonosoké. Földesúri szántók 3 nyomásban; földesúri rétek. Őszi sertésekből 10-ed. Méh után 10-ed, de nem a földesúrnak, hanem a prédikátornak adják. Majorház asztagokkal, baromfi állománnyal. Vizimalmok helyi nemesek és a prédikátor tulajdonában. Javaslat földesúri (királyi) malom építésére.
Piskartoss: (!) Piskartoss összeírásában hivatkozás történik egy korábbi 1569-es Urbariumra, de az évszám tévesen 1669-nek van jelölve. Az UC 47: 3-mal majdnem azonos, UC 47: 4-ben ugyanezen a helyen már helyesen 1569. olvasható.
Censust nem fizetnek, de a szatmári vár számára kívánság szerint szolgálnak. Az erdődiek mindenféle majorsági munkára kötelesek: szántás, vetés, aratás, kaszálás, kapálás, fahordás stb.
Sándorfalva:
Tretinakor (dézsmaszedéskor) minden negyedfűre menő tehén és ökör után külön-külön 2 den. Erdejük a szatmári várhoz tartozik, aki juhot legeltet benne, egy-egy tömlő túrót ad a várnak, régen egy juhot kellett adniok fiastul és egy sajtot. Csak ősszel adnak sertés 10-edet, tavasszal nem, és csak esztendőn felüli sertések után, 10 alatt készpénz megváltás; ha a 10-ed sertés hitvány lenne, készpénzzel kell megváltani a tertinásnál (dézsmaszedőnél). Minden vajda a földesúrnak egy őzet és egy karvalyt tartozik adni "pro munere" (ajándékként).
Tartocz:
Telkek utáni census: 1 Frt + 1 nyerst bőr.
Kanyahaz:
Földesúri fűrészmalom.
Bikszad:
Szabadosok telkeik után egy-egy pár solymot adnak.
Aranyas:
Juhok után egy juh gyapjastól és fiastól vagy készpénz megváltás. Zsellér-census készpénz-ben. Telekpénz (máshol tretinapénzként szerepel, összege is azonos). Kender minden jobbágytól három marok.
Uyfalu:
Szabados "lova hátán szolgál". A szőlők után idegen jobbágyok 10-edet adnak, saját jobbágy nem.
Walaszuth:
Tinó-pénz. Lenmag szolgáltatás.
Szilystye:
Tretina-pénz összege ugyanannyi, mint Aranyason a telekpénz.
Soos:
Majorház szántókkal három nyomásban. Régen magyarok lakták és kilencedet adtak a terményekből, a mostani oláh lakosok csak a papjuknak adnak dézsmát.
Misoka:
Új telepesek. Aki "tiszta helyre" (irtásra nem szoruló helyre) száll, az 6 esztendeig szabad, aki pedig erdős telekre, ahol irtania kell, 12 esztendeig szabad.
Kys Naand:
Javaslat a kipusztult helység újratelepítésére.
Felső Szokond:
Több ezer sertés makkoltatására alkalmas erdők.
Résztdek:
Évente egyszer, májusban fizetnek tretina-pénzt.
Apátczafalva:
Sok deserta, volt gazdáik felsorolása név szerint.
Oláh Kékecs:
Egy felül csapó malom két kővel.
Zatthmaar vár és tartozékai (Szatmár megye). Fejedelmi fiskusi birtok.
Zatthmaar vár és birtokai: Zatthmaar oppidum – Némethy oppidum
Darocz tartozékai: Piskartoos – Nandteő – Terebess – Rakoss – Gyöngy Walachorum – Gyeres
Erdeőd tartozékai: Nagy Erdeőd – Kis Erdeőd
Bányavidék tartozékai: Sandorfalva – Gyertyanyfalva – Puszta Telek – Bayfalva – Negrefalva
Avasságh tartozékai: Tartocz – Kanyahaza – Felseőfalu – Kamorzaan – Bujanhaza – Tereepp – Bikszaad – Raakssa – Thurvekonya – Lekencze
Erdődszaada tartozékai: Aranyass – Uyfalu – Olah Totfalu – Walaszuth – Pappbikoo – Barlafalva – Szakallosbikoo – Szilystye – Sooss – Gyürüss – Nagy Szokond – Meddess – Also Bodad – Misoka – Felseő Bodaad – Lophagh – Kyss Naand – Kyss Felseő Szokond – Résztdek – Szoldobagh – Apatzafalva – Szinfalva – Mogyoross – Olah Kékess

Tartalomgazda