HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 014.

Dátum 1648
Jelleg

34 old. magyar, egyszerű másolat.

Szöveg

(Urbarium: subditus neve, úrbéres szolgáltatás, allódiális szőlő, kocsma, malom.)
Misztotfalu:
Telepesek név szerint, mindegyik után hozva, hogy milyen telke van. Jellemző több helyütt az együttlakás. – Helyben lakó jövevények csak név szerint. – Más házában lakó zsellérek név szerint. – Nemesek név szerint és a házon kívül mijük van a helységben. – Census: Szent Márton adója 32 frt, ezt szüretkor szokták befizetni néha egy pénzben, néha fél garasban, néha két pénzben. – Az egész dézsmát a predikátornak adják. – A földesúrnak augusztus előtt 100 köböl bor után 8 köblöt. Ha jó a termés, fogot bort tartoznak adni. Szüretkor adnak egy tehenet. – Proventus officialis címén egész házhelyesek 12 dénárt, félházhelyesek 6 dénárt fizetnek. – A Meszesen lévő malomhoz lovat szoktak tartani, hogy az hozza a gabonát a malomba. – 1 gyümölcsös kert, melynek allya kaszáló. – Szőlő 2.
Merk:
Telepesek név és telek megjelölésével; köztük téglavető, szabados, katona, erdőőr, drabant. – Szent György adója 6 frt, Szent Mihály adója 6 frt. – Tizedet adnak terményekből, méhekből, bárányokból és disznókból. – Tehenet a wallayakkal együtt adnak. – Lenmagot 1 köblöt. – Tehenesek 1 icce vajat. – Húsvétkor egy borjút vagy két bárányt. Csikokból egy vederrel. – A 3 főünnepkor 12 libát vagy 1–1 libáért 16 dénárt, 24 tyúkot vagy 1–1 tyúkért 8 dénárt. – Káposztából 125 fej. – Erdeje tilalmas, a várhoz tartozik.
Wallay:
Telepesek név és telek szerint; köztük: téglavető, béres, kádár, szabados. – Zsellérek külön felsorolva. – Puszták is felsorolva, összesen 16. – Szent György és Szent Mihály adója 6–6 frt. – Tehenet a merkiekkel együtt adnak. – Len, tized, csik, vaj, 1 öl széna, mint másutt. – Húsvétkor 1 borjú, vagy 3 bárány. A három főünnepre 6–6 liba, 12–12 tyúk. – Szántók 3 calc. 349 hold. – Erdő a várhoz tartozik.
Kis Ecsed:
Telepesek név és telek szerint, köztük: darabant, kertész. – Puszták külön felsorolva: 9. – Censust nem fizetnek. – Tized a terményekből, méhekből és disznókból. – Csikot 2 vederrel vagy vederként 20 dénár. – Szőlőskert. – Veteményes kert és külön káposztás kert.
Fabianhaza:
Telepesek név és telek szerint. Köztük: katona, pallér, erdőkerülő, téglavető, kádár. – Szent György, Szent Mihály adója 2,50 frt. – Tehenet a reremiekkel együtt. – Erdeje 1000 disznóra elegendő; tized az uraságnak. – Halastó. – Malom három kerekű.
Szent Márton:
Telepesek név és telek szerint, köztük: szabados, drabant, pallér, ács. – Két részre oszlik: Nagy-Szerre és Kis-Szerre. Nagy-Szer Szent György adója 1,50 frt, Kis-Szernek nincs. Nagy-Szer Szent Mihály adója 1,50 frt, Kis-Szeré 1 frt. – Nagy-Szer a terményekből, méhekből, bárányokból és disznókból csak tizedet ad, Kis-Szer kilencedet is. – Nagy-Szer tehenet is ad a kálmándiakkal. – A három főünnepre együtt 3–3 libát, egyenként 3–3 tyúkot. – Káposzta: Kis-Szer 100 fej, Nagy-Szer 125 fej.
Matocz:
Telepesek név szerint, köztük: kovács, darabant, nemesített ember, molnár, malom-mester, karlos mester, szabados. – Szent György adója 8 frt, Szent Mihály adója 8 frt. – A szürke posztóból 6 petia. – Vágó tehén 1. – Tized, mint másutt. – Erdeje közös Gyarmattal. – A két malom jövedelmének 2/3 része a földesúré, 1/3 része a molnáré. – Éppígy a rév jövedelmének 2/3 része a földesúré, 1/3 része a vámosé.
Terem:
Telepesek név szerint, köztük: erdőkerülő, szabados. – Szent György adója 3,50 frt, Szent Mihály adója 3,50 frt. – Tized, len, vaj, káposzta, öl széna mint másutt. – A három főünnepre 9 liba, 18 tyúk.
Bathor:
Telepesek a zsellérekkel együtt név szerint, köztük: katona, kertész, erdőkerülő, nemes, pallér, kovács, szabó. – Lóval vagy ökörrel 90 napot szolgálnak, de censust nem fizetnek. A céhbeliek mesterségükkel szolgálnak. – Évenként 2 tehenet adnak, 150 tyúkot és 200 tojást. – A tizedet az ecsedi lelkipásztornak fizetik. – Az allódiumhoz tartoznak szántani, vetni és aratni. – Majorház kettő is van. – Kert: veteményes kert, szőlőskert, füvészkert. – Szántói 3 calcaturaban.
Tarpa:
Telepesek név szerint, köztük: molnár, kerülő, halász, erdő-bíró, malom-mester, elszegényedett öreg. Vannak, ahol többen laknak együtt, de van, akinek egymagának több sessiója van. – Szent György adója 50 frt, Szent Mihály adója 50 frt. – Tizedet a fiscusnak terményekből, méhekből, bárányokból. Tizedet a földesúrnak borból és disznókból. – Évenként két vágó tehenet adnak. – A nylas-rét után 1 libát adnak. – A három főünnepre egyenként 1–1 tyúkot és 1–1 tojást adnak. – A földesúr részére a máramarosi sóbányákból 420 kősót beszállítani; a költségekből a földesúr csak 12 frt-ot vállal. – Évenként adnak 4 köböl szárított szilvát és 8 köböl szárított almát. – A Tiszán két malom. – Kötelesek az állatokkal bírók 2 köböl makkot, az állatok nélküliek 1 köböl makkot beszállítani, ha makk nem terem, 1–1 köböl erdei almát vagy körtét, illetőleg ennek a felét.
Chetfalva:
Összesen 4 telepes, 1 puszta. – Szent György adója 2 frt, Szent Mihály adója 2 frt. – Tizedet adnak minden termésből. – A három főünnepre egyenként 1–1 tyúkot.
Maythen:
Telepesek név szerint, köztük: katona, nemes, szabados. – Puszta összesen 32. – Szent György adója 12,50 frt, Szent Mihály adója 12,50 frt. – Tizedet adnak a termésből, méhekből, bárányokból és disznókból. – Vágó tehenet adnak 1. Tehenes gazdák adnak egyenként 1/2 icce vajat és sajtot. – Ajándékul a három főünnepre mindegyikük 1–1 tyúkot ad. – Len-magot közösen másfél kassai köblöt adnak. – Nyilas rétért 1–1 öl széna jár. – Szántók 3 calcaturában. – A Kraszna folyón 1 malom.
Teöke Terebes:
Telepesek név szerint. Puszta összesen 14. – Szent György adója 5 frt, Szent Mihály adója 5 frt. – A magyar telepesek fizetik a szokásos tizedeket, az oláh telepesek nem. – Ajándék a három főünnep mindegyikére 1–1 tyúk. – Egész éven át 10 icce vajat adnak. – Lenmagot közösen 1 köblöt. – Nyilas rét után 1 öl széna jár. – Erdő tüzifára és épületfára egyaránt jó.
Gilvacz:
Telepesek név szerint. Puszta összesen 14. – Szent György adója 5 frt, Szent Mihály adója 5 frt. – Tehenet a tőketerebesiekkel együtt adnak. – Egész éven át 8 icce vajat adnak. – Ajándék a 3 főünnep mindegyikére 1–1 tyúk. – Tizedet a terményekből nem adnak, helyette 1–1 juhot a báránnyal. – Malom van a Karazna folyón.
Tagy:
Telepesek név szerint, köztük szabados, koldus. – Puszta összesen 16. – Censust nem fizetnek, hanem helyette robotolnak.
Kálmánd:
Telepesek név szerint, köztük: officialis, nemes. – Zsellérek szintén név szerint. – Puszták szám szerint: 12. – Szent György adója 10 frt, Szent Mihály adója 10 frt. – Vágó tehenet Szent Mártonnal együtt adnak. Tehenes gazdák 1 tehén után 1/2 icce, több tehén után 1 icce vajat és sajtot adnak. – Len-magot közösen adnak 1 kassai köblöt. – Tizedet adnak termésből, méhekből, disznókból. – A három főünnepre összesen adnak ajándékul 36 tyúkot, 9 libát.
Beörvey:
Telepesek név szerint, köztük: katona, nemes ember. – Puszta nincs jelezve. – Szent György adója 18 frt, Szent Mihály adója 18 frt. – Adnak 1 vágó tehenet és 1 borjút. – A három főünnepre évenként adnak 36 tyúkot, 18 libát. – A tehenesek vajból 1/2, vagy 1 iccét és sajtot. – Len-magot 1 kassai köblöt. – Szántók 3 calcaturaban. – Erdeje tilalmas.
Éradony:
Telepesek név szerint, jelölve szám szerint. – Lovak, ökrök, tinók. – Szent György adója 1 frt, Szent Mihály adója 1 frt. – Évenként adnak 1 tehenet. – Tizedet adnak a terményekből, méhekből, bárányokból és disznókból. – Ajándékul minden telepes ad karácsonyra 1 tyúkot és egy kenyeret vagy tortát.
Ököritó:
Telepesek név szerint. Puszta házak név szerint. Puszta háztelek név szerint. – Szent Mihály adóaj 16 frt, Szent György adója 16 frt. – A három sátoros ünnep mindegyikére 1–1 házas ember 1–1 tyúkot és 3–3 tyúkmonyt ad, ludat összesen adnak hármat, minden ünnepre. – Minden házas ember 1–1, vagy fél meszely vajat ad. – Káposztából minden házas ember száz-száz fejet ad. – Olajat minden ember tartozik adni fél fontot.
Porchalma:
Telepesek név szerint. – Lovak, ökrök. – Gyalogszeresek külön név szerint. – Szent Mihály adója 5 frt. – Puszta házak név szerint. Puszta háztelkek név szerint. – Minden ember személy szerint 20–20 dénárral tartozik. Minden ember 3–3 napon át tartozik kaszálni.
Nyiregyháza:
Telepesek név szerint, köztük: mészáros, kerülő, csorda-pásztor. – Szent Mihály adója 15 frt, Szent György adója 15 frt. – 1 vágó tehenet adnak. – A tehenesek adnak vajat és sajtot, mint másutt. – Len-magot közösen 2 köblöt. – A három főünnep mindegyikére külön-külön adnak együttesen 16 tyúkot, 4 libát, 2 bárányt. – Minden ember pünkösd előtt egy hétig és pünkösd után is egy hétig tartozik dolgozni "hetelni". – Kötelesek 50 köböl árpának és 50 köböl zabnak való földet megszántani és bevetni. Kötelesek 3 köböl kölest elvetni. – Kötelesek a kaszáló réteket megkaszálni és feltakarítani.
Rákóczi javak. Ecsed tartozékai.
(Szatmár m.): Misztotffalu – Merk (egész) – Wallay (egész) – Kis Ecsed (egész) – Fábiánháza (egész) – Szent Márton (egész) – Matocz (egész) – Terem (egész) – Oppidum Bathor – Tarpa (egész) – Chetfalva (portio) – Maythen (egész) – Teöke Terebes (egész) – Gilvacz (egész) – Tagy (egész) – Kálmánd (egész) – Beörvey (egész) – Éradony (egész) – Ököritó – Porchalma – Nyiregyháza

Tartalomgazda