HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 013.

Dátum 1648. július 28.
Jelleg

254 old. magyar, eredeti bőrkötésben.

Szöveg

"Urbarium" Rákóczi György aláírásával és bejegyzéseivel. (Subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, erdő.)
Eczed:
Telepesek név szerint. Telek. Fiúk. – Lovak, ökrök, tehenek, juhok, disznók, méhek. – 1. Officiolatus, akik semmi szolgálatot nem tesznek a várhoz. Számuk 90, köztük: gyalog hadnagy, porkoláb, trombitás, szakács, kántoros katona, drabant, szűcs, borbély stb. – 2. Mesteremberek, akik mesterségükkel szolgálnak a várhoz: kovács, mészáros, asztalos stb. – 3. Özvegyek, akik semmit nem szolgálnak a várhoz. – 4. Zsellérek, szintén név szerint és hogy kinél laknak. – 5. Exempták és extraneusok házai, köztük: templom, iskola, pap háza, káplán háza stb. – 6. Puszták, szintén név szerint. – Adómentesek voltak, mert sem szántóföldjei, sem rétjei nem voltak. Ha idegen méltóságok jöttek a vár megtekintésére, az méltóságuk és becsületük okáért ők is fegyveres kézzel az kapukon állanak. Télen egy bizonyos vizen tartoznak jegelni. A tűztől való vigyázás az ő kötelességük. A predikátornak minden házas ember 65 dénárt ad.
Kis Eczed:
Telepesek név szerint. Javaik szám szerint. – Csoportosítva: 1. Marhás jobbágyok, mind elsorolva. 2. Gyalogszeresek. 3. Özvegyek. 4. Zsellérek. 5. Officiolatusok, akik a paraszt-szolgálattól immunisak, köztük pallér a várhoz, mészáros a várhoz, halász a várhoz, kántor katona, hópénzes drabant. – Censust nem fizettek. – A vetésekből tizedet adnak a várhoz, melynek nyolcad része a predikátoré. – Tizedet adnak a méhekből is. – Disznók után a pázsit-tized volt szokásban. – A csikos ad 1–1 veder csikot, vagy fizet 40 dénárt. – Szántók, rétek, erdők e birtokon nincsenek, a paraszt-földeken kívül. – Veteményes kert 2 tartozik a várhoz: az egyik lugas, a másik hagymás kert. E veteményes kerteket ők művelik. – Van egy téglaszín. – Semmiféle ajándékkal nem tartoznak.
Fábiánháza:
Telepesek név szerint, mint előbb. – Csoportok: 1. Officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, erdőkerülő, kádár a várhoz, méhész a várhoz, kántor katona, szabados katona, hópénzes drabant, hetes drabant. – Puszták is név szerint, összesen 14. – Szent György és Szent Mihály adója 5–5 forint. – Vágó marhát a szomszéd községgel együtt adnak. – Leg-mag tartozásuk fél köböl. – Minden termésből tized a várhoz; ennek 1/16-a a predikátoré. Akinek nincs vetése, füstpénzt ad: 6 dénárt. – Méhek után is tized jár. – Disznók után pázsit-tized, de ha van makk-erdő, makk-tized. – Erdeje tilalmas. – Malom 1, a várhoz tartozik. – Káposztát termelők egyenként 125 fő káposztát adnak. – Két ökrön felüli gazdák egyenként dolgoznak, azon alul ketten együtt. – Szántás-vetés helyett fahordás, de szüksége esetén szántanak és kaszálnak is. – Ajándékot nem adnak. – (Néhány szabadság-levél.)
Zenthmárton:
Telepesek név szerint, mint előbb. – Officiolatusok közt: főbíró, futosó bíró, kerülő, kádár a várhoz, ács a várhoz, lovas szabados, fizetett hópénzes drabant, hetes drabant. – Puszták szintén név szerint (17). Két részre oszlik: Kis-Szer Szabolcs megyében; Nagy-Szer Szatmár megyében. – Szent György és Szent Mihály adója minden marhás ember után 1 frt, a többiek után 50 dénár. Nagy-Szeren az adó 3 frt. – Vágó marhát Kis-Szer nem ad, Nagy-Szer a kálmándiakkal együtt. – Káposztát a kis-szeriek 100 fejet, a nagy-szeriek 125 fejet. – Len-magot Kis-Szer nem ad, Nagy-Szer 1 köblöt. – Vajat Kis-Szer nem ad, Nagy-Szer 1/2 iccét. – Vetemények után tizedet fizetnek, melynek 1/16-a a prédikátoré. – Tized a bárányokból és méhekből is. Akiknek ezekből nincsen, füstpénzt fizet 9 dénárt. – Pázsit-tizedet Kis-Szer nem fizet, Nagy-Szer igen. – Szántóföld a földesúr számára külön nincsen. – Csikot 1–1 vederrel adnak. – A tilalmas erdőből épületfát az udvarbíró engedélyével vihetnek. – Kis-Szer nem ad ajándékot, a Nagy-Szeriek 1 tyúkot és együtt 3 libát. (Oklevelek az immunitásokról.)
Ököritó:
Telepesek név szerint. Puszták 20, csak szám szerint. – Censust nem fizetnek. – Tized a vetésekből, méhekből, bárányokból; 1/16 a predikátoré. – Pázsit tized a földesúrnak jár. – Szántók nincsenek. – Káposztát és kendermagot is szolgáltatnak. – Ajándékot nem adnak.
Matocz:
Telepesek név szerint, mint előbb. – Csoportok szerint: 1. officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, kerülő, révész, halász a várhoz, malom mester, molnárlegény, lovas darabont, hetes darabont. – 2. Özvegyek és zsellérek. Mester emberek: borbély, szűr-szabók 86!!!, mészárosok 4, vargák 4, csizmadia 1, kovács 1, karlo-mester 1. – 4. Exempta 2. – 5. Puszták név szerint 10. – Szent György és Szent Mihály adója 16 frt, két ízben fizetik. – Vágó marhát adnak a várhoz. – Szűrt adnak a várhoz hat véggel. – Tized a vetésekből 1/16 a predikátoré. Akinek nincs vetése, füst- v. ún. keresztyenpénzt ad 9 denárt. – Bárányokból és méhekből is tized jár. – Disznókból pázsit- vagy makk-tized.
Nagy-Aar:
Őszi és tavaszi vetésekből, bárányokból és méhekből tized a várhoz. – Külön szántóföld, rét és erdő a várhoz itt nincsen. – A Szamoson szabadon halászhatnak. – A rév 2/3 a várhoz, 1/3 a révészeké. – Malom a Szamoson. Jövedelem 2/3 a várhoz, 1/3 a molnároké, de szombati része a predikátoré. – Minden külön kenyeres ember egy hétig arat, egy hétig kaszál és takarít, a harmadik héten a várnál szolgál. – Minden gyapjút az ecsedi jószágban lévő juhok után ők kötelesek megfonni és vég-szűr szerint a várba beszállítani. – A malom körüli gát készítése és fenntartása az ő kötelességük. – Ugyanígy kötelességük a Szamoson való hídhoz szükséges fa meghordása és megfaragása. – Külön ajándékot nem adnak, viszont a búza dézsmálásakor 1–1 tyúkot tartoznak adni, vagy 9–9 dénárt fizetni.
Tarpa:
Telepesek név szerint. 1. Marhás jobbágyok. – 2. Özvegyek és zsellérek. – 3. Gyalogszeresek. – 4. Officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, erdő bíró, erdő kerülő, kádár a várhoz, egyház fiú, szabó, zsindely hasító, lovas szabados, hetes darabont. – 5. Puszták név szerint, összesen 8. – Szent György és Szent Mihály adója 50 frt; két részletben fizetik. – Vágó marhát adnak: 1. – Kender-magot adnak 1 köböl. – Len-magot adnak 2 köböl. – Aszú almát adnak 4 köböl. Aszú szilvát adnak 2 köböl. – A máramarosi sóaknából 216, kősót hoznak a várhoz. – Búzából, árpából, zabból tized a várhoz; ennek 1/8 a predikátoré. Akinek nincs vetése, fizet füstpénzt: 9 dénárt. Aratás után a termésüket szabadon hordhatják be. – Akinek szőleje van, a borból ötödöt ad a várhoz. – Tized jár a bárányokból és a méhekből. – Disznók után pázsit, vagy makk tized. – Minden marhás ember tartozik két köböl makkot adni makkterméskor, a marhátlan 1 köblöt. Ha nincs makk, vadkörtét vagy vadalmát fél, ill. 1 köböllel. – Akik nyilat vesznek a mezőn, artoznak adni 1–1 meszely vajat, túrót és 1–1 ludat. – Szántóföld és rét a várhoz itt nincsen. A majtényi majorhoz dolgoznak. – Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ajándék címén 1–1 tyúkot adnak és 1–1 tyúkmonyot, de a szabadosok semmit.
Börvey:
Telepesek név szerint, mint előbb. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek. – 3. Özvegyek és zsellérek. – 4. Officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, tisztartó a börvey majorsághoz, pallér, béres a majorhoz, kertész a börvey kerthez, csikász a várhoz, lovas szabados. – 5. Exempta 2. – 6. Puszták név szerint, 6. – Szent György és Szent Mihály adója 30 frt. – Vágó marhát egyet adnak. – Len-magot 1 köböl. – Vajat 1 meszely. – Tized a termésekből, méhekből, bárányokból. 1/16 a predikátoré. – Disznókból pázsit- vagy makktized. – Szántók 3 calc. 570 köböl búza. Rétje elég 20 kaszálónak. – Erdeje tilalmas, de az udvarbíró engedelmével épületre való fát vihetnek. Élő erdejük négy van. – Veteményes kert a várhoz 1. – Majorház, csűr, istállók. – Ajándék a 3 fő ünnepre 6–6 liba, 12–12 tyúk.
Kálmánd:
Telepesek név szerint, mint elől. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek. – 3. Özvegyek és zsellérek. – 4. Officiolatusok, köztük: főbíró, kerülő, majoros Börveyben, ács, kádár a várhoz, tractoros katona, hó-pénzért drabant. – 5. Exempták. – 6. Puszták név szerint. 5. – Szent György és Szent Márton adója 14 frt. – Vágó marhát a szentmártoniakkal együtt adnak. – Len-magot 3 szaput. – Vajat 1 iccét. Túró 1–1 vestingh. – Tized a veteményekből: 1/16 a predikátoré. A vetés nélküliek keresztyén vagy füstpénzt adnak: 9 dénár. – Báránytized a földesúrnak jár. – Pázsit vagy makk tized. – Tilalmas erdő. – Nyilas széna 1 öl. – Ajándék a 3 fő ünnepre 12–12 tyúk, 3–3 lúd.
Wállay:
Telepesek név szerint, mint előbb. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek. – 3. Özvegyek és zsellérek. – 4. Officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, kerülő, kádár a várhoz, szabados, lovas szabados, ács a várhoz. – 5. Exempták. – 6. Puszták név szerint, 8. – Szent György és Szent Mihály adója 12 frt a várhoz. – Vágó marhát másokkal együtt adnak. – Húsvétra borjút vagy 3 bárányt. – Len-magot 1 köblöt. – Tehenesek vajat 1 vagy 1/2 meszely, turót 1 vestinggal. – Őszi és tavaszi vetésekből tized, melynek 1/16 a predikátoré. Akinek nincs vetése, füst- vagy keresztyén-pénzt ad 9 den. – Bárányokból és méhekből tized. Disznókból pázsit vagy makk-tized. – Káposztát 125 főt kell adniok. – A csikászok 1–1 veder csikot. – Szántók a majorsághoz 3 calcaturaban. Kaszáló rét a várhoz. Erdeje tilalmas, de épületfára engedéllyel vághatnak. – Vadalmát adnak 1–1 köböllel. – Három hetet dolgoznak a vár szolgálatában. – A három főünnepre adnak 10–10 tyúkot és 6–6 libát.
Merk:
Telepesek név szerint, mint előbb. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek, özvegyek és zsellérek. – 3. Officiolatusok, kik közöt: főbíró, futosó bíró, erdő kerülő, ács a várhoz, lovas szabados, hópénzes drabant, nyomorult világtalan. – Puszták név szerint, 15. – Szent György és Szent Mihály adója 12 frt. – Vágó marhát a wállayiakkal együtt adnak. – Borjú vagy két bárány. Len-mag 1 köböl. – Tehenesek 1–1 icce vajat és 1–1 verting túrót. – Tized a vetésekből, bárányokból, méhekből. 1/16 a predikátoré. – Disznókból pázsit vagy makk tized. – Káposztát 125 főt. – Erdeje tilalmas. – Ajándék a 3 főünnepre 8–8 tyúk, 4–4 liba.
Zoldobat-Terem:
Telepesek név szerint, mint előbb. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek, özvegyek, zsellérek. – 3. Officiolatusok, köztük: főbíró, futosó bíró, puskás, hópénzes drabant, ács a várhoz. – Puszták név szerint, 2. – Szent György és Szent Mihály adója 7 frt. – Vágó marhát Fábiánházával együtt. – Tehenesek adnak vajat és verting túrót. – Tized a veteményekből, bárányokból és méhekből. 1/16 a predikátoré. – Disznókból pázsit vagy makk tized. – Szántóföld a várhoz tartozóan itt nincs. – A tilalmas erdőből is épületfára kaphatnak engedélyt. – Káposztát 125 főt kötelesek adni, akik káposztát termelnek. – Malom a paraszt embereknek. – Ajándék a három főünnepre: 6–6 tyúk, 3–3 liba.
Maythen:
Telepesek név szerint, mint előbb. Csoportok: 1. Marhás jobbágyok. – 2. Gyalogszeresek. – 3. Özvegyek és zsellérek. – 4. Officiolatusok és szabadosok. Köztük: főbíró, futosó bíró 2, csűr bíró, kerülő, pallér, vámos, egyházfiú, számtartó, kulcsár, kádár, kertész, béresek vajdája, béresek a majthényi majorhoz, ménes pásztor, csorda pásztor, lovas szabados, hetes drabant, molnár, kovács. – 5. Nemesek és exempták. – 6. Puszták név szerint, 9. – Szent György és Szent Mihály adója készpénzben 25 frt. – 1 vágó marhát adnak. – Lenmagot a várhoz másfél köböl. – A tehenesek adnak vajat és verting túrót. – A vetésekből, bárányokból és méhekből tized. A prédikátor kap 32 kereszt búzát. Akinek nincs vetése, füstpénzt fizet 9 dénárt. – Disznók után pázsit-tized. – Nyilas rét után 1 öl széna. – Szántók a maythen-i majorhoz 3 calcaturaban. Kaszáló rét 6 helyen. – Erdeje tilalmas, de épületfára kaphatnak engedélyt. – A Kraszna vizén két malom; a jövedelem 1/3 a molnáré. – Vám. – Szántás-vetést, aratást, kaszálást az itteni majorságho szolgáltatnak. A malom körüli munka az ő kötelességük.
Rákóczi György javai. Ecsed várának uradalma.
(Szatmár, Szabolcs m.): Eczed mezőváros (oppidum) – Kis Eczed (Egész) – Fábiánháza (Egész) – Zenthmárton (Egész) – Ököritó (portio) – Matocz – A következő birtokokat együttesen tárgyalja: Penyghe – Nagy Zekeres – Greberjén – Nabrad – Gyarmath – Nagy-Aar – Tarpa (portio) – A Börvey majorsághoz tartozó falvak: Börvey (egész) – Kálmánd (portio) – Wállay (egész) – Merk (egész) – Zoldobat-Terem – Processus Maythen. Maythen birtok

Tartalomgazda