HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 013. - No. 005.

Dátum 1614. február 4., Ecsed vára
Jelleg

34 old. latin, eredeti. Nyomtatásban: Maksay, Urbáriumok…

Szöveg

"Urbarium", melyet Kys Lukács készített. (Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatás, allódiális javak.)
Kys Echied:
Egész telkesek, féltelkesek, zsellérek név szerint. Puszta hely 13. – Censust nem fizetnek. – Tizedet adnak a terményekből, méhekből, disznókból. – A csik-halászok 2 veder csikot adnak egyenként. – Szőlős kert, 1 hordó bor. Veteményes kert. Külön káposztás kert. – Bírságok: lopás, házasságtörés, vérontás után 1–1 forint, az officialist illetik.
Beörwey:
Telepesek név szerint. Puszta 68. – Szent György adója 18 frt, Szent Mihály adója 18 frt. – Tized mint másutt. – Levágásra alkalmas tehén. – Lenmag 1 köböl. – Ako-czyk 2 veder. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 2–2 liba és 4–4 tyúk. Húsvétkor külön egy borjú vagy bárány. – Tehenesek 1–1 icce vajat. – 250 holdnyi földje a várhoz tartozik, erdeje is. A nyilas rét után 1–1 öl széna jár.
Merk:
Telepesek név szerint. Puszta 10. – Szent György adója 6 frt, Szent Mihály adója 6 frt. – Tized. – Tehén a vallaiakkal együtt. – Lenmag 1 köböl. – Vaj és sajt mint az előbbieknél. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 12 liba, 24 tyúk. – Káposzta egyenként 125 fej. – A többi, mint előbb.
Szent Márton:
Telepesek név szerint. Puszta 6. – A helység két részből áll: Kys-Szer és Nagy-Szer. – Ky-Szer Szent Mihály adója 1 frt, Szent György adót nem fizetnek. – Nagy-Szer Szent Mihály adója 1,50 frt, Szent György adója ugyancsak 1,50 frt. – Kys-Szer tizedet és kilencedet is fizet a terményekből, méhekből és bárányokból. Nagy-Szer csak tizedet ad, de a kálmándiakkal együtt tehenet is ad. – Len-magot egy köblöt adnak. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 3 libát adnak és mindegyik 3–3 tyúkot. – Mindegyik colonus egy fél icce vajat. – Csikhalászok 1 veder csikot. – Kys-Szeren egyenként 100 fej káposztát, Nagy-Szeren egyenként 125 fej káposztát. – Széna-termés 22 öl. Erdő tilalmas. – Bírság mint előbb, de Kys-Szer csak a felét fizeti.
Vallay:
Telepesek név szerint. Puszta 16. – Szent György adója 6 frt, Szent Mihály adója 6 frt. – Tehenet a merkiekkel együtt adnak. – Lenmag 1 köböl. – Csikokból 1 veder. – Tized veteményekből, méhekből és disznókból. – Karácsonyi, húsvéti és pünkösdi ajándék mind a háromszor 1 icce vaj, 6 liba, 10 tyúk. – Évenként 1 borjú. Levágásra alkalmas tehén. Káposzta 125 fej. – Szántói 3 calc. a várhoz tartoznak: 349 hold. Erdeje szintén a várhoz tartozik.
Zoldobagy Therem:
Telepesek név szerint. Puszta 24. – Szent Mihály adója 3,50 frt, Szent György adója 3,50 frt. – Tized mindenből. – Tehén Fabiánházával együtt. Lenmag 1 köböl. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor 6 tyúk, 3 liba és tojás a szükséglet szerint. Tehenesek részéről vaj és sajt. – Káposzta 125 fej. – A többi mint előbb.
Bathor oppidum:
Telepesek név szerint. Zsellérek is név szerint, számuk 98. – Censust nem fizetnek, ellenben évenként két tehenet adnak. Tyúkot 150-et, tojást 200-at. – Az allódiumhoz szántanak és vetnek. – Allódium mellett csűr. A nemesi curia puszta. Veteményes kert, szőlős kert, füvész kert. – Szántók az allódiumhoz és a nemesi curiához 3 calcaturában. – Tizedet az ecsedi lelkipásztornak fizetnek.
Kalmand:
Telepesek név szerint. Puszta 50. – Szent György adója 10 frt, Szent Mihály adója 10 frt. – Karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor három liba és 12 tyúk. – Tehenet a szentmártoniakkal együtt adnak. – Ekével bíró jobbágy 1 icce vajat és 1 sajtot ad. Len-mag 2 köböl. Csik 1 veder. – Tized mindenből. – 1 borjú vagy 3 bárány.
Nyregihaza:
Telepesek név szerint. – Szent György adója 15 frt, Szent Mihály adója 15 frt. – Ajándék a három főünnepre 48 tyúk és 16 liba. – Tehén évenként 1. Tehenes gazdáktól vaj és sajt. – Len-mag két és fél köböl. – Tized a disznók kivételével mindenből. – Szántók a nyíregyházi allódiumhoz tartoznak.
Maythen:
Telepesek név szerint. – Szent György adója 6,50 frt, Szent Mihály adója 6,50 frt. – Karácsonyra, húsvétra és pünkösdre minden telepes ad 1–1 tyúkot. – Tehenet évenként együttesen egyet. – Tizedet adnak mindenből. – Len-mag 1 köböl, vagy 1,50 frt. – Tehenes gazdáktól vaj és sajt. – Halastó. – 400 hold szántója az allódiumhoz tartozik. – Van vámja, de a jövedelem a fiscusé.
Tagy:
Telepesek név szerint. – Censust nem fizetnek. – Nemesi curia puszta. – Rétje hoz 20 öl szénát. Erdeje tilalmas.
Fabianhaza:
Telepesek név szerint. – Szent György adója 2,50 frt, Szent Mihály adója 2,50 frt. – Tehenet a zoldobagyiakkal együtt adnak. Len-mag fél köböl. Káposzta 125 fej egyenként. – Makkos erdeje ezer disznóra elegendő, de tilalmas. – Halastó, benne malom.
Matocz:
Telepesek név szerint; igen sok a zsellér. – Szent György adója 8 frt, Szent Mihály adója 8 frt. – Szürke posztót adnak 6 véggel. Évenként egy tehenet. – Ajándék: tyúk és liba, szám nincs jelezve. – Tized mindenből. – Robot: egy heti munka. – 3 malma a várhoz tartozik.
Miztottfalu:
Telepesek név szerint, nemesek is név szerint. Puszta 47. – Szent Márton adója 32 frt. – A bor után nem fizetnek kilencedet. – A tizedet a parochiának fizetik. – A király számlájára azok, akiknek 100 veder boruk terem, adnak ún. Angelt, vagyis 8 veder bort. A bort szüret alkalmából a vár részére foglalják le. – Makkos erdőnél tized. – Semmiféle szolgálatot nem tesznek. – Kétszer adnak évenként 1–1 juhot.
Beöd:
Censust nem fizetnek, de robottal szolgálnak.
(Báthori javak). Ecsed várának tartozékai.
(Szabolcs, Szatmár m.): Urbarium arcis Ecsied: Kys Echied – Beörwey – Merk – Szent Márton – Kys-Szer – Nagy-Szer – Vallay – Zoldobagy Therem – Oppidum Bathor – Kálmánd – Nyregihaza – Maythen – Tagy – Fabianhaza – Matocz – Miztottfalu – Portio Beöd – Oppidum Thasnad (Erdély)

Tartalomgazda