HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 005. - No. 005 / f.

Dátum 1728. október 15.
Jelleg

1. 42 old. latin, eredeti aláírás és pecsét.
2. „Aestimatio Dominii Diosgyor.” 5 old. latin, keltezve nincs, írásmódjából 18. század eleje következik.
3. Becslés töredék, latin 4 old. 18. század elejéről.
4. „Aestimatio Dominii Dios Györ sex pro cento … concinnata.” 7 old. latin másolat 18. század elejéről.
Conscriptio coronalis dominy Dios Győr. – (Néhány helységben közlik az ökrök számát: Mezőkövesd, Varbó, Kápolna, Petri.)

Szöveg

Összeírás úrbéres adatokkal, lakosság névsorával. – „Conscriptio Coronalis Dominii Dios-Györ”, melyet Potoczky Kristóf a szepesi kamarai számvevőség helyettes titkára készített.
Diósgyőr arx:
A vár romos, csupán a keleti torony körüli tractus fedett. Ennek felső részében 6 boltíves szoba (most magtár) és a várkápolna alsó részében 3 raktárul szolgáló helyiség. – A vár pincéjében nagy boros pince. – Allódiális kertek: 1. Virágoskert; gyümölcsös + kerti vetemények. Évi hozama szárított gyümölcsből 2 köböl alma, 3 köböl szilva 1 köböl „olasz” dió. 2. Medgyeskert, ahol a földesúri és a dézsma-méhkasokat tárolják. 3. A harmadik földesúri kertet, mivel alig hajtott hasznot, kiosztották a jobbágyoknak házhely-parcellákban. – Elhanyagolt, tisztogatást igénylő halastó. – Ennek szomszédságában, a Szinva patak mellett, kétköves vízi malom. A molnár harmadot kap és minden hónapban egy köböl gabonát. Két disznó hízlalásával és szolgálattal tartozik. A malom alapos javításra szorul. – Mellette köles-őrlő malom, eléggé elhanyagolt állapotban. – A földesúri sörfőző-ház (fából épített, tapasztott), 1726-ban készült el. Felszerelése teljes. – A ványoló műhely használatáért a miskolci szűcsök évi 4 rajnai ft. bért fizetnek. – Földesúri bormérés, 20 hordós pincével, külön kocsmárosi lakóházzal. Az educillátor, fizetés címén minden hordó után 40 dénárt kap. – Kőből épült, emeletes provizori ház, melyhez 4 jobbágytelek tartozik. A házban 2–2 szoba van s alatta pince. Mellette a régi provisori ház; 2 szoba és 2 kamra, most a familia lakja. – Szomszédságában faépület, melyben most kocsit, deszkát, stb. tárolnak. Ugyanitt kb. 20 lovas istálló. – Földesúri mészárszék, árendában. – Kőkert nevű allódium; házzal és három rozoga istállóval ökrök, disznók és juhok számára. – Négy földesúri tölgyes erdő; földrajzi leírással. Az erdőterület kiterjedése kb. 4×5 mérföld. Szarvas és dámvad vadászati lehetőség. Évente mintegy 8000 disznót hízlalnak az erdőkben; ezért az uradalomnak dézsma jár. Az uradalmi jobbágyoknak szabad faizási joguk van. A saját használatukra készített hordókhoz ingyen fát ad az uradalom. Az idegen bognárok viszont ugyanezért tizeddel tartoznak, melynek évi hozama kb. 100 hordó és 500 abroncs. – Az idegen jobbágyok minden szekér száraz fáért 12 dénárt fizetnek. Az épületfa eladásából az uradalom egy év alatt 305,7 ft.-ot vett be. Mezőkövesd, Keresztes, Nagymihály és Ábrány parasztjai a faizás jogáért évi három napra 113 ekefogatot állítanak ki. Ezt a robotot a mezőkövesdi allódium megművelésére használják. – A szénégetőktől az uradalom évi 20 hordó meszet és 6 ft.-ot kap. A bognároktól (a faanyag utáni dézsma fejében) 16 kereket és 20 méhkast. – Az uradalmi üveghuta; leégése óta évi 60 ft.-ért árendába adva. – A Szinva melletti földesúri fűrész-malom 1716-ban épült. A mester a rönk- és deszka-szállítást maga intézi; bére évi 12 köböl gabona, 2 disznó és minden deszka után 6 dénár. – A Szinva egy tiltott szakaszán földesúri pisztránghalászat; melynek jövedelme kb. 30 rajnai Ft. – Miskolc polgárai a földesúri erdőkben gyakorolt vadászati jogért évente négyszer nagy vadakat szállítanak az uradalmi konyhára. – Agri allodiales in tribus calcaturis: nyomásonként 20 – 30–20 köblös vetéssel. További allódiális szántókat (tized fejében) a jobbágyoknak adtak. E bérlet jövedelme, közepes termés esetén: 70 köböl búza, 18 köböl árpa és 7 köböl zab. – Hat allódiális rét: hozamuk 91 szekér széna. Az erdei tisztások kaszálásáért a parasztok boglyánként egy sajtot adnak. Így évente kb. 30 ft. értéket kap az uradalom. Hasonló módon fizetnek a jobbágyok a Szentlélek-völgyi földesúri rét kaszálásáért. Az összeíró hivatkozik az 1563. évi urbáriumra, amely 8 földesúri szőlőt sorol fel. Jelenleg egy öt kapás, jobbágyörökségből származó, kis földesúri vineán kívül nincs az uradalomnak szőlője. – Az uradalom bordézsma jövedelme pillanatnyilag 32 hordó bor.
Diósgyőr oppidum:
79 egész telkes és 90 féltelkes taxás jobbágy. – A pálinkafőző üsttel rendelkező hat jobbágy személyenként és évente 3 ft.-ot ad.
Mezőkövesd oppidum:
Határa nincs telkekre osztva. Ősszel és tavasszal az igaerő arányában osztjká fel a szántóterületet! Adójuk igavonó ökrönként 1 ft. + 1 quarta búza és ugyanennyi árpa. – Szőlőiket 1720-ban telepítették újonnan. – Földesúri sörfőző ház, teljes felszereléssel. Allódiális mészárszék és bormérés. Mellette szekérrállás. Mindhárom objektumot évi 400 rajnai ft.-ért bérlik. – Kétköves földesúri malom, mely vízhiány miatt csak időszakonként van üzemben. – Majorsági ház, eléggé rongált állapotban, néhány kisebb istállóval. Mellette sürgős javításra szoruló csűr. Az allódiális rétek és földek nincsenek határozottan elkülönítve, minden évben újra állapítják meg a vetés alá kerülő földesúri szántó nagyságát.
Mezőkeresztes oppidum:
1702-től saját polgárainak jelzáloga, 12.000 forinton. Csak két malom maradt továbbra is földesúri tulajdonban. Mindegyik malom kb. évi 60 köböl búzát és 20 köböl árpát jövedelmez. Az egyik malom mellett köles-őrlő; évi hozama 3 köböl.
Kisgyőr:
Hat jobbágyörökségből származó, kis földesúri szőlő. Hozamuk kb. évi 12 hordó bor.
Radistyán:
Egy jobbágyörökségből származó, közepes állapotú, földesúri szőlő. Évi hozama kb. 10 hordó bor.
Bábony:
Két jobbágy-örökségből származó, földesúri szőlő. Évi hozamuk kb. 4 hordó bor.
Kápolna:
Három földesúri szőlő; kettő jobbágyörökségből, a harmadik, mint szökött jobbágy birtoka szállt az uradalomra. Együttes hozamuk kb. 20 hordó bor. – Egy köves földesúri malom, mely vízhiány miatt már négy éve üzemen kívül áll. – Egy földesúri rét, amelyet a jobbágyok között szoktak felosztani.
Aestimatio dominii Diosgywr:
Az összes földesúri jövedelmek és javak tőkeértéke 80.506,3 Ft. – (Becslés) értékbecslés töredék, mely csupán néhány helységre vonatkozik. – Valószínűleg az 1728. október 18.-i urbárium adataira épülő, 6%-os bázisú értékbecslés. – Összes tőke-érték: 70.500 Ft.
Diósgyőri koronauradalom, kamarai birtok.
(Borsod m.): Diósgyőr arx – Diósgyőr oppidum – Mezőkövesd oppidum – Mezőkeresztes oppidum – Kisgyőr – Varbó – Paraznya – Radistyán – Bábony – Kápolna – Petri
Azok az uradalomhoz tartozó helységek, amelyeket saját jobbágyságuk vett jelzálogba: Miskolc oppidum – Mezőkeresztes oppidum
A más földesurak zálogbirtokává lett helységek: Mohi – Ónod – Csaba
Diósgyőr arx et oppidum – Csaba praedium – Petri praedium – Varbó – Kápolna – Peraznya – Bábony – Ksigyőr – Mezőkövesd oppidum – Ujváros oppidum – Diósgyőr vára – Csaba praedium – Petri praedium – Varbo possessio – Parasznya possessio – Kapolna possessio – Babony possessio – Kis Győr possessio – Mező Kövesd oppidum – Ujváros oppidum – Diósgyőr arx – Diósgyőr oppidum – Petri praedium – Radistyán – Paraznya – Bábony – Kisgyőr – Kápolna – Mezőkövesd

Tartalomgazda