DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39191

DL-DF 39191
Keltezés 1353-05-16
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Eredeti
Pecsét Záró 02
Regeszta Bude – sedecimo die octavarum f. b. Georgii mart. Tamás comes országbíró és Turuch-i ispán a budai káptalanhoz. Midőn bírói ítélete alapján a bozóki prépost mint actor részére adott királyi ember: Zouard fia: Domonkos comes és a pilisi apát mint alperes részére adott királyi ember: Miklós Sumugy-i plébános, a királyi curiából külön e célra kiküldött emberek a budai káptalan testimoniumának a jelenlétében ápr. 25-én kiszálltak a Hontmegye-i Morouth nevű két birtokhoz, egymás mellett a pilisi apáté és a bozóki préposté, hogy azokat előbbi meghagyása szerint IV. Béla király oklevele szerint járják meg és ha a felek nem tudnának megegyezni, ők döntsenek az igazi határokról ”partibus contradicere non valentibus”, és erről tegyenek május 1-re a királynak jelentést, adott terminuskor Egyed prépost személyesen jelent meg előtte, az apátot pedig István literatus ”dictus” de Sumugy képviselte és bemutatták a budai káptalan oklevelét, mely szerint Zouard fia: Domonkos comes és Miklós Sumugy-i plébános mint királyi emberek a budai káptalan kiküldöttjének: Miklós papnak, a Szent Miklós oltára igazgatójának a jelenlétében ápr. 25-én kiszálltak a két birtokhoz és a szomszédok meghívása mellett, az apát és a prépost személyes jelenlétében megjárták azok határait IV. Béla király oklevele szerint, amely határokat nagyobb biztonság kedvéért az országbíró oklevele is tartalmazta. Helyrajzi elnevezések a határjárásnál: villa Moroth, rivulus Veprech, terra comitie Ruh et Bogud filii Loustachii. terra prepositi de Bozouk, salix, melyet az apát kivágatott, mete per Gekmirum, apothocarium erecte, via, que dicit ad villam Monyorod (helyesen Magyarad) arbor pomi, melyet az apát felégetett, arbor queroi, vallis Machkaeweulgh. Ezekután az apát embere mutatta be az ő határait. Mivel a két határjárás nem egyezett meg, azért a kiküldötteknek kellett megállapítaniok, kinek a részén van az igazság. A bozóki prépost in ostensione suarum metarum antiquas metas et veras ostendisset, a másik fél pedig csak új határokat tudott bemutatni, azért úgy látták, maiorem et veriorem justitiam eundem prepositum habere, ennélfogva a vitás területet örök időkre a prépostnak és monostorának statuálták. De mert nem volt meg a felértékelés, az országbíró újra kéri a káptalan emberének a kiküldését, akinek a jelenlétében a királyi ember szálljon ki júl. 28-án a vitás területhez és azon határokon belül, amelyeket a bozóki prépost mutatott, a testimonoiummal és a meghívott szomszédokkal a megejtett mérés vagy becslés szerint értékelje azt fel regeli mensure és tegyen erről aug. 1-re a királynak jelentést. Kijelölt királyi emberek: Stephanus filius Lyptou de Palasth, vel Lukachius de Vorbeu, aut Paulus filius Petri, sive Lipoldus de Derseneu pro parte dicti domini prepositi de Bozouk actoris, item Nicolaus et Paulus filii Johannis de Zanthou, vel Johannes aut Georgius filii Blasii de Nyek, sive laurentius filius Blasii de Baraath pro parte abbatis de Pylis in causam attracti. Eredeti, papír. Záró pecsét és caput sigilli nyomaival. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda