DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9) • 39185

DL-DF 39185
Keltezés 1350-11-25
Kiadó TAMÁS ORSZÁGBÍRÓ
Régi jelzet Q 9 / 25
DIPLOMATIKAI LEVÉLTÁR (Q szekció) • Regnicolaris levéltárból (N) • Archivum palatinale, Ismeretlen állag (Q 9)
Fennmaradási forma Átírás 1351
Regeszta Bude. octavo die termini prenotati. Tamás comes országbíró és Twruch-i ispán az esztergomi káptalanhoz. Midőn előbbi rendelkezése szerint Boyun-i Saar ”dictus” Egyed, vagy Zantho-i Dayka fia: Pál, vagy Chytar ”dictus” András a pilisi apát mint actor részére adott királyi emberek, továbbá Tezer-i János, vagy Dempur ”dictus” Mihály, vagy Demyen-i István fia: Péter, vagy Liptow fia: István a bozók-i prépost mint alperes részére adott királyi emberek szeptember 15-én kiszálltak az esztergomi káptalan két kiküldöttjével a Hont megye-i két Mororod (:Morouth h.:) birtokhoz, ahol a pilisi apát oklevelében foglaltak szerint kellett volna a határjárást megejteniök és az esetleges fennmaradt vitás földet fel kellett volna mérniök és felértékelniök, minderről a meghagyás szerint szeptember 22-re kellett a királynak jelentést tenniök. Erről a napról az ügy megtárgyalása István herceg halasztó oklevele alapján nov. 18-ra maradt. Ekkor János apát nevében annak üv. levelével megjelent az országbíró előtt Pál fia: István literatus, Egyed, bozóki prépostot pedig János, bényi (:de Bynh:) prépost képviselte a sági konvent üv. levelével és bemutatták az esztergomi káptalannak a királyhoz küldött jelentését, mely szerint a káptalan Lyptow fiával: Istvánnal Egyed, bozóki prépost részére adott királyi emberrel kiküldte Péter mestert, egyházuk clericusát, akik szeptember 15-én kiszálltak a vitás Morouth nevű birtokhoz, de a szomszédok jelenlétében három napon át hiába vártak az apátra vagy a megbízottjára, azért a reambulatiot nem tudták végrehajtani. Az elmaradás miatt a bíróság az apátot a préposttal szemben hat márkában marasztalta el, amelyet a per újrakezdése előtt kell megfizetnie. Az országbíró az új határjárásra ismét az esztergomi káptalant kérte fel, hogy az ő testimoniumának a jelenlétében Egidius ”dictus” Saar de Boyun, vel Paulus filius Dayka de Zanto, aut Andreas ”dictus” Chytar az apát mint actor részére, item Lypoldus de Dersenye, vel Johannes de Tezer, aut Stephanus filius Liptow de Palast Egyed prépost mint alperes részére adott királyi emberek május 3-án szálljanak ki a két Morouth birtokhoz és a szomszédok jelenlétében járjanak ott el az előbbi meghagyás értelmében és eljárásuk eredményéről küldjenek a királynak május 8-ára jelentést. (:Teljes szöveg.:) Az apát a meg nem fizetett 6 márka kétszeresével tartozik. Átírta 1351. május 6. az esztergomi káptalan. Presentes autem propter absentiam prothonotarii et sigilli nostri autentici sigillo nostro mediocri fecimus consignari. – Regeszta forrása: OL regeszta

Tartalomgazda