HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 247. - No. 002.

Date 1829. szeptember 2.
Description

A melléklettel együtt 217 oldal eredeti irat latin és német nyelvű. (Átadva Jugoszláviának 1960-ban.] [Filmmásolata: OL. Filmtár 2542. dobozban alatt.]

Text

[Conscriptio urbáriális adatokkal és Aestimatio.]
Szarvas:
A birtok határai égtájak szerint, szomszédok stb. – A földesúri épületek becsértéke iparágak szerint. Kúria, uradalmi alkalmazottak lakóépületei, kocsmaházak, gazdasági épületek, istállók, juhakol. – A lakosság német származású, de beszélnek horvátul is. – Jobbágysessiók, saját házukban lakó zsellérek más házában lakó zsellérek urbáriális felmérés és osztás 1807/1808-ban. – Az új felmérések szerint egy egész sessióhoz 14 hold szántó és 8 kaszásnyi rét tartozik. – A földek jó minőségűek. – Termésátlagok: búzából, négy és félszeres, kétszeresből öt és félszeres, árpából hatszoros, zabból öt és félszeres. – A tejtermékeket jól tudják értékesíteni Eszéken. – Faizásra van saját erdejük. Az irtásföldeket zsellérek bérlik kilenced fejében. – Kenderföldek külön. – A községnek van saját legelőterülete. – Vannak jobbágy és zsellér szőlőbirtokosok. – A bor gyenge minőségű, így nem értékesíthető. – A lakosság anyagilag jól áll, így szolgáltatásaikat időre teljesítik. – Az uradalom terményei: búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica, répa, „Semen rapistri” repcemag, „Solarium tubarosum” burgonyagumók, kétféle bab, kender, nád, tűzi- épületfa, bor, pálinka, széna, sarjú, széna, szalma. – Földesúri jövedelmek: házadókból, robotokból. – Jobbágyok vagy 24 igás, vagy 48 gyalogrobotot adnak évente. Ehhez járul még a hosszú fuvar és a tűzifa szállítás. – A zsellérek robotja 12 nap gyalogrobot. – A subinquilinusok robotja évi 10 nap. Kimutatás a subinquilinusok évi robotjairól 1820. és 1828. között. – Konyhaszolgáltatás nincs. – A termény kilencedeket készpénzzel váltják meg. – A zsellérek a rétek használatáért robottal fizetnek. – A szőlők után bor kilencedet és hegyvámot adnak. – Az egyházi tizedek a diákóvári káptalant illetik, a tizedeket bérli az uradalom. – Az erdők kiterjedése, minősége, fafajták: tölgy és fűz. – Haszna: makkoltatás, faizás, tűzi- és épületfa kitermelés. – A földesúri szőlők, szántók, rétek tiszta jövedelme. – Kimutatás az 1820. és 1828. közötti jövedelmekről. – A tartalékföldek hasznosítása, mocsarak nádtermése, jövedelem nádeladásból. – Földesúri almás- és szilváskertek – Földesúri jövedelem halászatból, a mészárszékek és kocsmák árendájából. – Az uradalom terhei az egyházi patronátusok révén.
Mellékletek (adataikat beledolgozták a főiratba): Külön német nyelvű becslések a felsorolt uradalmi épületekről iparágak szerint. – Tanúkihallgatások a birtok termékenységéről, terméseredményeiről, a szolgáltatásokról stb. – Az 1756-ban kelt úrbéri rendelkezések Szlavónia számára. – Szerződés másolatok az árendák ügyében. – Kimutatások a kocsmák boreladásairól, allódiális, decimális és vett borokból. – Kimutatás a terményekből származó földesúri jövedelmekről 1820. és 1828. között. – A lakosok névsora, jobbágyok, zsellérek, subinquilinusok, sessiók. Szolgáltatások: készpénzcensus, robotok készpénzértéke, tűzifahordás. – Kimutatások a jobbágyok és zsellérek birtokában lévő külső és belső földterületekről: szántók, rétek, szőlők, kertek, kenderföldek. Holdakban, a holdakat 2000 négyszögöllel mérve.
„...per defectum Josephi condam Kováts in Fiscum Regium derivata”, korábban Pálffy-birtok.
(Szlavónia Verőce m.): Szarvas

Search result navigation
Content provider