HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 228. - No. 010.

Date 1791. február 22.
Description

Német nyelvű másolati példány, mellékletekkel együtt 35 folio. 10 db. melléklet.

Text

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung und Erhöbung”, amelyet az újbecsi uradalom három helységéről dolgoztak ki a kamara rendeletére.
Mindhárom helység összefüggő síkságon terül el, határai, szomszédos falvak.
Ujbecs:
Katolikus vallású németek lakta helység, a Temes folyó mentén fekszik, szomszédos falvai – ezekkel határvillongásai nincsenek, határjelei jól láthatók. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épület a szilárd anyagból épített számtartóház, az iroda számára egy szobával, a belőle nyíló mélyedésben a pénztár, – a szemben lévő nagy szobából és a belőle nyíló 3 igen kis szobából, konyhából áll – boltozatos pincéje van, éléskamrával együtt, – konyhakertjének nagysága, őrszoba, mely tömlöcül szolgál – két szoba-konyhából álló lakás az udvaron, már majdnem összeroskadt szoba, pitvarral, jó állapotban lévő kukoricahombár – az egész épület közepes állapotban van, becslését a következő átadásnál végezhetni. – Más uradalmi épület nincs a helységben, major nincsen, juhászatot, tehenészetet, sertéstartást nem folytat a kamara. – Erdők nincsenek a helység területén. – A népesség 119 egésztelkes, 13 féltelkes jobbágyból, 20 házas és 18 házatlan zsellérből áll, összesen 170 család. – Jövedelmező beneficiumai nincsenek, valamennyiüket az urbárium szerint kezeli. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomásra felosztva – egy egésztelekhez 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, holdanként 1600 számítva – a fételek arányosan ennek fele, együttesen 19 hold – házas zselléreknek csak kertjük-belsőségük van; a konstitutívum összegzése – a lakosság jobb megélhetése érdekében adott bonificatios földek összegzése, melyek a rossz, magaslaton fekvő földek kiegészítésére szolgálnak. – A szántók és rétek síkságon feküsznek, árvízeknek kitéve. – A földek hozama átlagban, búzából, négyszeres, kétszeresből ötszörös, zabból hatszoros, kukoricából tizenkétszeres, ezek súlyát is megadja. – Legelők után nem az uradalomnak, hanem a vármegyének fizetnek adót, erdei rétek nagysága – legeltethető lovak-csikók, tehenek, üszők, disznók száma. – Maradványföldek nagysága holdakban, részletezésük, mentes telkek a templom, plébánia, iskola, temető földje. – Szőlőművelést nem folytatnak, szőlőnek nincs is hely kimérve. – A lakosok szorgalmasak, saját földjük gyakran nem elegendő, másutt is művelnek földet, census ellenében, ezek felsorolása, ennek következtében jó körülmények között élnek – termékeiket Temesváron és Csakován könnyen tudják értékesíteni, csak két mérföldnyire vannak a helységtől – megélhetési forrásuk főleg a földművelés és állattenyésztés. – Tartozásaikat, szolgáltatásaikat pontosan teljesítik, hátralékban nincsenek, szolgáltatásaik a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb adományok (melyet kistizednek nevez) helyett fizetnek, egész telkenként 51 krajcrát, féltelkenként felét, együttes összege. – Robotmegváltás összege telkenként, természetben teljesített robotnapok száma, pénzértéke. – Allódiális földek, mészárszék, italmérés telke, nem telki állományú földek, gyümölcsösök, konyhakertek, erdei rétek, malomtelkek, melyek után holdanként 30 krajcárt fizetnek, együttes jövedelme. – Pálinkát nem főznek a lakosok, taxájából nincs jövedelem. – Kilenced nincsen, tized a kamarát illeti, gabonából, méhekből való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván – dohányt nem ültetnek, szőlőművelés nincsen, juhokat nem tartanak a lakosok, ezekből nem lehet tizedjövedelem. – Húsmérés árendáját árverésen a legtöbbet ígérőnak adják, italmérést szintén, jövedelmüket a számvevőség tartja nyilván. – Két kereskedő névvel, jövedelmük egyenkénti és együttes összege. – Jövedelmek végösszege: 2598 ft. 43 Xr. – Kegyúri terhek a plébánosnak adandó évi fizetés, deputátumába zab, kukorica, széna és tűzifa.
Diniasch:
Fekvése, határai, szomszédos falvak, ezekkel határvillongások nincsenek. – Uradalmi kocsma, jó anyagból építve, ivószobából, két kisebb szobából, konyhából, boltozatos pincéből áll, konyhakertje van, az egész közepes állapotban van. – Uradalmi major, állattartás nincsenek, uradalmi erdő nincsen. – A lakosság 70 egésztelkes, 50 féltelkes, 25 negyedtelkes, 4 nyolcadtelkes jobbágyból, 45 házas és 6 házatlan zsellérből áll, összesen 206 család, többnyire rácok, néhány oláh család kivételével, valamennyien görögkeleti vallásúak, az urbárium szerint kezelik őket. – Telkeik mérnökileg ki vannak mérve, appertinentiái az előbbivel megegyeznek, a konstitutibum összegzése, bonificátiós földek nincsenek. – A földek hozama búzából három és félszeres, kétszeresből négy és félszeres, árpából egy mérő 4 7/8, zabból nyolc, kukoricából 7 2/4 mérőt ad egy elvetett mérő, ezek súlyát is megadja. – Erdeje nincs a helységnek, nádat Párdán és Itebe helységekből hozatnak, pénzért. – A legelőn legeltethető lovak, csikók, ökrök, tehenek, üszők, juhok, disznók száma.– Allódiális földek, mentes telkek részletezése. – A lakosok közepes szorgalmuk, főleg állattenyésztésből és földművelésből élnek, a két vásárhely, Temesvár és Csakova két és fél mérföldnyire van tőlük. – Az uradalomnak teljesítendő szolgáltatásokban nincs eltérés. – Öt kereskedő névvel, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Jövedelmek végösszege: 2362 ft. 2 Xr. – Kegyúri terhekre kiadások a pópák mentes telkén kívül nincs.
Szent Márton:
Kiterjedése, fekvése, határai, szomszédos helységek, ezektől jól látható határjelek választják el, határvillongások nincsenek. – Rácok, kisebb részben oláhok lakta helység, görögkeleti vallásúak. – Földből épített, ivószobából, két kis szobából – melyekből egyiket éléskamrának használnak – konyhából álló uradalmi kocsma, mellette fából épített pince, kertje nincsen, az egész épület közepes állapotban van. – Uradalmi major, állattartás nincsen, erdő nincs a helységben. – Népessége 79 féltelkes, 45 negyedtelkes, 10 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 39 házas és 4 házatlan zsellérből áll, összesen 185 család. – Telkeik appertinenciái azonosak az eddigiekkel, a konstitutívum összegzése. – Erdeje nincsen a helységnek, nádat vagy Pandován vagy Poldusen vághatnak. – A konstitutív legelőn legeltethető lovak, csikók, ökrök, tehenek, üszők, disznók, juhok száma. – Allódiális földek, mentes telkek felsorolása. – Szőlők nagysága holdakban, fekvése, mivel nem promontoriális szőlők, a vármegyénk 10, az uradalomnak 30 krajcárral tartoznak utána. – A lakosok szorgalmasak, jó körülmények között élnek, Csakovára és Temesvárra jó közlekedésük van, 2–2 1/2 mérföldnyire vannak a helységtõl. – Az uradalomnak teljesítendő szolgáltatások azonosak az eddigiekkel – malomcensus jövedelmét a számvevőség tartja nyilvánborból nem adnak tizedet. – Jövedelmek végösszege: 2384 ft. 31 Xr. – A három görögkeleti pópa mentes telkén kívül kegyúri terhekre nincsen kiadás. – Végén summarium a három helység jövedelmének összegzése. – Mellékletekben nyomtatott német nyelvű urbarium – a lakosság táblázatos kimutatása falvanként, teleknagyság feltüntetésével, zsellérek számbavétele – kimutatás helységenként a terméshozamról – állatállomány helységenkénti táblázatos kimutatása.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Német Ujbecs – Diniasch (Dinnyés!) – Szt. Márton

Search result navigation
Content provider