HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 224. - No. 030 / a.

Date 1833
Description

64 old., latin és német, ill. helyenként szlovák nyelvű, eredeti.

Text

Conscriptio és Aestimatio, amelyeket a kamara készített a birtok új eladományozása előtt
Melléklet: az 1773-as Urbarium bő kivonata hiteles másolatban, lásd UC 224 : 30 (b) sz. alatt. – 1838-as becslés
Laczkova:
az 1833-as Conscriptio: fekvése, szomszéd helységek, csak fából épített szénapajták vannak uradalmi tulajdonban – javaslat a juhtenyésztésre, amely az összeíró szerint komoly hasznot hozna a földesúr számára – 1832-ben sváb telepítések számára „den schwäbischen Kolonisten von Pudlein, Neu-Lublan und Ober-Rauschenbach” – 8 egész sessióval növelték a lakosság tulajdonában lévő területet, amely így összesen 14 3/8 sessió – házadó 60 jobbágy és 20 zsellérház után fizetnek – 3 nyomásos gazdálkodás – agyagos köves talaj, minden harmadik évben trágyázást igényel – terményeik: kevés rozs, árpa, zab és az irtásföldeken: „Grundbiern” (krumpli, pityóka) és kender – várható terméseredmények: közepes években gabonaneműekből az elvetett mag kétszerese, burgonyából négyszeres termés várható – a helység urbarialis besorolása „3 classis” – kenderfondat és vásznat készítenek eladásra – jó legelőterület – a lakosság állatállománya: ló, ökör, tehén, juh, sertés – szabad faizás az urasági erdőben, ennek ellenében minden sessiós egy öl tűzifát köteles vágni és beszállítani a földesúrnak – az uradalmi erdők állománya: várható kitermelési lehetőségek – urbariális szántók és rétek – az új telepes svábok még rossz anyagi körülmények között élnek, ennek ellenére a régi lakosokkal együtt pontosan teljesítik szolgáltatásaikat a tizedszolgáltatástól mentesek – az összlakosság „346 Seelen ... und theils der schlawisch russnakischen, theils aud der deutschen Sprache zugethan” – természetbeni szolgáltatások: 1 Halbe Schmalz (zsiradék, vaj), 2 kappan, 2 tyúk, 12 tojás és közösen egy borjú – a felsorolt javak egész sessióra eső értéke 51 xr. – az összes igás- és gyalogrobotokat az uraság természetben tudja felhasználni gazdálkodásánál – négy egész sessióra esik évente egy kétnapos hosszúfuvar – a termény és állat kilencedeket „mit 4 fl. per session” megváltják – az uradalmi erdők részletes leírása és jövedelme – az irtásföldek egy részét az uradalom visszavette, illetve „das Joch zu 10 xr gerechet” visszaváltotta, a még alattvalói használatban lévő irtásföldek után nem adóznak a használók, ezért az összeírók a kérdés rendezését javasolják még az új adományozás előtt – az urasági legelőterület az urasági kocsma jövedelme – az összeírt birtokok részetes határjárása, helyenként szlovák nyelven – urasági szénapajták becsértéke – a lakosság név szerinti összeírása – a sessiók méretei – a saját házukban lakó zsellérek száma 14 – az új telepes sessiósok száma 16 – a régi sessiósoknál 42 név szerepel, de legtöbb esetben két olykor három család gazdálkodik egy-egy negyedsessión, de külön-külön házban laknak, így összesen 6 3/8 egész sessiónyi területen 44 házban 42 család él – az új telepesekénél testvérek, ill. gyermekek külön építettek maguknak családi otthont, így ezeket az összeíró mint saját házukban lakó zselléreket tüntette fel – (a 49. old.-tól a 60-ig a helység 1773-as Urbáriumnak bő kivonata található, lásd külön numerusként UC 224 : 30 (b) sz. alatt – az új telepesek 1832/33-as urbáriumából: a termény és állatkilencedeket ők is készpénzzel váltják meg (4 Ft), ill. megválthatják 12 nap igás vagy 24 nap gyalogrobottal is – kimutatás a helység állatállományáról 1833-ban – az összeírás alapján készült Aestimatio elkészítéséhez használt segédletek, kimutatások a több évi átlagok megállapításához: a piaci árakról 1790 és 1798 közötti években Podolin és Lubló városokban – a helyi kocsma árendájáról 1824 és 1832 közötti években – részletes táblázatos kimutatás a helység határában 1832-ben összeírt irtásföldekről – a tulajdonos és az irtás neve – az urbárium bevezetése előtti vagy utáni irtás – mértéke – tanúk neve – az összeírás idején kinek tulajdonában van, aki irtotta, vagy más tulajdonába került – az irtás osztályozása 1., 2. vagy 3. osztályú – az urasági erdők becslése – az 1833-as összeírás alapján az egész birtok becslése – 1838-ban az új tulajdonos birtokba lépésekor, új adatokat nem tartalmaz
Kamarabirtok. 1838-tól új tulajdonosa Anastasius Duzsi.
(Szepes m.): Laczkova

Content provider